Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Sáng Thế ký

Những Bài giảng sách Sáng Thế Ký (Ⅰ) - Ý Muốn của Ba Ngôi Thánh cho Loài Người
  • ISBN9788928239054
  • Trang469

Tiếng Việt 22

Những Bài giảng sách Sáng Thế Ký (Ⅰ) - Ý Muốn của Ba Ngôi Thánh cho Loài Người

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu 

CHƯƠNG 1
1. Kinh Thánh Là Lời Của Sự Cứu Rỗi, Không Phải Là Quyển Sách Khoa Học (Sáng Thế Ký 1:1-2) 
2. Bạn Đã Trở Nên Sự Sáng Trong Phúc Âm Của Lẽ Thật Chưa? (Sáng Thế Ký 1:2-3) 
3. Từ Quyền Lực Của Bóng Tối Đi Vào Vương Quốc Của Con (Sáng Thế Ký 1:2-5) 
4. Ngày Thứ Nhất: Ban Đầu Đức Chúa Trời Dựng Nên Trời Đất (Sáng Thế Ký 1:1-5) 
5. Nước Ở Trên Khoảng Không Và Nước Ở Dưới Khoảng Không (Sáng Thế Ký 1:6-8) 
6. Đức Chúa Trời Phân Rẽ Nước Vào Ngày Thứ Hai (Sáng Thế Ký 1:6-8) 
7. Hoàn Thành Ý Muốn Của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:9-13) 
8. Vào Bên Trong Công Việc Của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:9-13) 
9. Chúng Ta Có Thể Được Cứu Khỏi Tội Lỗi Của Chúng Ta Chỉ Khi Chúng Ta Biết Tất Cả Sự Gian Ác Của Chúng Ta (Sáng Thế Ký 1:9-13) 
10. Đầy tớ của Đức Chúa Trời là người tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh phải làm (Sáng Thế Ký 1:14-19) 
11. Đức Chúa Trời Làm Chúng Ta Trở Nên Những Chiếc Bình Quý Trọng (Sáng Thế Ký 1:16-19) 
12. Người Công Bình Chỉ Sống Bởi Đức Tin (Sáng Thế Ký 1:20-23) 
13. Đặt Lòng Mình Trước Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:20-23) 
14. Đời Sống Của Những Người Đức Tin Là Người Tin Vào Lời Của Đức Chúa Trời Với Cả Tấm Lòng (Sáng Thế Ký 1:20-23) 
15. Lý do Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta theo hình và Tượng của Ngài (Sáng Thế Ký 1:24-31) 
16. Chúng Ta Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:24-31) 
 
Có lẽ bạn nghĩ rằng không có gì cần thiết trong chức vụ của Giăng Báp-tít hay không? Bạn phải tin theo những gì được chép trong Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu và tin chức vụ của Giăng Báp-tít trong cấu trúc của chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ. Giăng Báp-tít trong Tân Ước là tiên tri Ê-li được hứa sai đến đất này theo sách Ma-la-chi chương 4 câu 4,5. Khi tiên tri Ê-li đến, Giăng Báp-tít được sanh ra trước Chúa Jesus 6 tháng, và ông là người chuyển tội-lỗi của thế gian này một lần qua Chúa Jesus bởi Báp-tem tại sông Giô-đanh lúc Ngài 30 tuổi. Cho nên, chúng ta phải trở nên nhưng người tiếp nhận ơn phước của Đức Chúa Trời bởi biết chức vụ của Giăng Báp-tít và chấp nhận chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này