Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư tín của Sứ-đồ Phao-lô gởi cho Hội thánh Ê-phê-sô

NHữNG BÀI GIảNG THEO Ê-PHÊ-SÔ (I) - NhỮng Gì ĐỨc Chúa TrỜi Đang Phán VỚi Chúng Ta Qua Thư Tín Ê-Phê-Sô
  • ISBN9788928240077
  • Trang468

Tiếng Việt 27

NHữNG BÀI GIảNG THEO Ê-PHÊ-SÔ (I) - NhỮng Gì ĐỨc Chúa TrỜi Đang Phán VỚi Chúng Ta Qua Thư Tín Ê-Phê-Sô

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung 
 
Lời nói đầu 
Lời Khuyên từ Tác Giả 
 
1. Con Cái Của Đức Chúa Trời Đi Vào Sự Hiện Hữu Như Thế Nào? (Ê-phê-sô 1:1-23) 
2. Ai Là Người Thuộc Linh Trong Mắt Đức Chúa Trời? (Ê-phê-sô 1:1-23) 
3. Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Là Gì? (Ê-phê-sô 1:23) 
4. Sự Công Chính Của Đức Chúa Jêsus Christ Đầy Đủ Gồm Tóm Mọi Sự Trong Mọi Loài (Ê-phê-sô 1:20-23) 
5. Đức Chúa Trời Thực Sự Cứu Chúng Ta Bởi Ân ĐIển Của Ngài Không? (Ê-phê-sô 2:1-5) 
6. Đức Chúa Jêsus Là Sự Hòa Hiệp Của Chúng Ta (Ê-phê-sô 2:14-22) 
7. Chúa Jêsus Đã Phá Đổ Bức Tường Tội Lỗi Ngăn Cách Giữa Chúng Ta Với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:11-22) 
8. Chúng Ta Có Đang Sống Với Lòng Biết Ơn Bằng Cách Tin Cậy Vào Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh Không? (Ê-phê-sô 2:1-7) 
9. Hãy Làm Công Việc Thuộc Linh Của Bạn Mãi Không Thôi (Ê-phê-sô 3:1-21) 
10. Tình Yêu Của Đấng Christ Ở Trong Lòng Mỗi Thánh Đồ (Ê-phê-sô 3:14-21) 
11. Dẫn Dắt Đời Sống Đức Tin Của Bạn Bằng Một Đức Tin Và Vì Một Mục Đích (Ê-phê-sô 4:1-6) 
12. Chúng Ta Đã Mặc Lấy Ân Điển Của Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:1-16) 
13. Hổ Trợ Mục Vụ Phúc-Âm Thật Là Phước Hạnh Cho Chúng Ta! (Ê-phê-sô 5:1-17) 
14. Mối Tương Giao Giữa Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Ngài (Ê-phê-sô 5:22-33) 
15. Hầu Việc Chúa Là Cách Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18-21) 
16. Phục vụ lẫn nhau như bạn phục vụ Đấng Christ (Ê-phê-sô 6:1-9) 
 
Bạn có biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời thế nào không?

Tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh thì mắt thuộc linh của bạn phải luôn luôn mở ra. Nếu bạn đã nhận được sự tha tội bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh, thì bạn có thể nhận biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời cách chính xác; mặc khác bạn sẽ không có khả năng biết Hội Thánh sai trật là thế nào .
Ngày nay Đức Chúa Trời đã thành lập Hội Thánh Ngài trên đức tin của những người được cứu qua Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là tập họp những người đã được cứu bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Vì thế, nếu bây giờ lòng của bạn có đức tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh thì bạn có thể dẫn đến đời sống đức tin thật. Một đời sống đức tin như thế thì chỉ có thể có trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chỉ có đức tin như thế mới đủ điều kiện sống đời đời trong Vương Quốc Chúa. Qua đức tin này chúng ta nhận được tình yêu cứu rỗi và tất cả ơn phước thuộc linh của Thiên Đàng từ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Thánh Linh.
Tôi dâng tất cả lòng biết ơn của tôi lên Đức Chúa Trời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB