Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư tín của Sứ-đồ Phao-lô gởi cho Hội thánh Ê-phê-sô

NHữNG BÀI GIảNG THEO Ê-PHÊ-SÔ (II) - Những Gì Đức Chúa Trời Ba Ngôi Đã Làm cho Chúng Ta
  • ISBN9788928240197
  • Trang429

Tiếng Việt 28

NHữNG BÀI GIảNG THEO Ê-PHÊ-SÔ (II) - Những Gì Đức Chúa Trời Ba Ngôi Đã Làm cho Chúng Ta

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung 

Lời nói đầu 
1. Sự Cứu Rỗi Của Chúng Ta Được Sắm Sẵn Trong Sự Công Chính Của Chúa Jêsus Ngay Cả Trước Khi Sáng Thế (Ê-phê-sô 1:1-4) 
2. Chúng Ta Trở Nên Vật Sở Hữu Của Đức Chúa Trời Bởi Ân Điển Ngài (Ê-phê-sô 1:1-14) 
3. Chúng Ta được Cứu Qua Tình Yêu Và Sự Hy Sinh Của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:1-6) 
4. Chúng Ta Tạ Ơn Đức Chúa Trời vì Ngài Kêu Gọi Chúng Ta Trở Nên Thành Viên của Hội thánh (Ê-phê-sô 1:20-23) 
5. Chúng Ta Có Sự Cứu Chuộc Theo Sự Giàu Có Của Ân Điển Của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:7-14) 
6. Chúng Ta Được Tạo Ra Cho Công Việc Công Chính Của Chúa? (Ê-phê-sô 2:1-10) 
7. Chúng Ta Phải Nhận Biết Thẩm Quyền và Ân Điển Của Đức Chúa Trời Trên Đời Sống Đức Tin Của Chúng Ta (Ê-phê-sô 2:1-22) 
8. Chúng Ta Là Loại Người Gì Trong Mắt Đức Chúa Trời? (Ê-phê-sô 2:1-7) 
9. Chúng Ta Bị Xa Cách Đức Chúa Cha Vì Tội Lỗi Của Chúng Ta (Ê-phê-sô 2:14-22) 
10. Phước Không Thể Dò Được Của Đấng Christ Trong Lòng Thánh Đồ Là Người Tin Vào Phúc-Âm Của Nước Và Thánh Linh (Ê-phê-sô 3:1-21) 
11. Bảo Vệ Đức Tin Trong Đời Sống Của Bạn (Ê-phê-sô 4:1-6) 
12. Hãy Bắt Chước Đức Chúa Trời Như Con Cái Yêu Dấu Của Ngài (Ê-phê-sô 5:1-2) 
13. Đừng Dự Phần Vào Tội Lỗi Của Thế Gian (Ê-phê-sô 5:1-14) 
14. Ý Nghĩa Thật Của Việc Sống Với Sự Đầy Dẫy Thánh Linh Là Gì? (Ê-phê-sô 5:1-21) 
15. Những Người Sống Đầy Dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:15-21) 
16. Địch Cùng Mưu Kế Của Sa-Tan (Ê-phê-sô 6:10-17) 
 
Bạn có biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời thế nào không?

Tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh thì mắt thuộc linh của bạn phải luôn luôn mở ra. Nếu bạn đã nhận được sự tha tội bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh, thì bạn có thể nhận biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời cách chính xác; mặc khác bạn sẽ không có khả năng biết Hội Thánh sai trật là thế nào .
Ngày nay Đức Chúa Trời đã thành lập Hội Thánh Ngài trên đức tin của những người được cứu qua Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là tập họp những người đã được cứu bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Vì thế, nếu bây giờ lòng của bạn có đức tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh thì bạn có thể dẫn đến đời sống đức tin thật. Một đời sống đức tin như thế thì chỉ có thể có trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chỉ có đức tin như thế mới đủ điều kiện sống đời đời trong Vương Quốc Chúa. Qua đức tin này chúng ta nhận được tình yêu cứu rỗi và tất cả ơn phước thuộc linh của Thiên Đàng từ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Thánh Linh.
Tôi dâng tất cả lòng biết ơn của tôi lên Đức Chúa Trời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB