Search

Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-29] Ý Nghĩa Thuộc Linh Ẩn Chứa Trong Bộ Áo Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-43)

Ý Nghĩa Thuộc Linh Ẩn Chứa Trong Bộ Áo Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
(Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-43)
“Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta.  Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, để người được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh, là người ta đã ban đầy tính trí huệ, chế bộ áo cho A-rôn, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: Bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài; áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì, họ sẽ chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. Họ sẽ dùng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn. Họ sẽ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn thêu cực xảo. Hai bên ê-phót làm hai đai vai, đâu đầu vào ê-phót. Đai để cột ê-phót ở phía ngoài, sẽ làm nguyên miếng một cũng như công việc ê-phót, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn . Ngươi hãy lấy hai viên bích ngọc mà khắc các tên con trai Y-sơ-ra-ên ở trên: sáu tên trên viên bích ngọc nầy, sáu tên trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc các tên con trai Y-sơ-ra-ên trên hai viên bích ngọc đó, như cách của thợ khắc con dấu, và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai ê-phót, dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Y-sơ-ra-ên; A-rôn sẽ mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng hãy làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây, rồi để chuyền đánh như thế vào móc gài. Bảng đeo ngực về sự xét đoán, ngươi cũng phải làm cho cực xảo, y như ê-phót; tức là bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn . Bảng đeo ngực hình vuông và may lót; bề dài một em ban, bề ngang một em ban. Ngươi hãy gắn bốn hàng ngọc vào bảng đeo ngực: hàng thứ nhứt gắn ngọc mã não, ngọc hồng bích, và ngọc lục bửu; hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương; hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não, và ngọc tử tinh, hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não, và bích ngọc. Các ngọc nầy sẽ khảm vào khuôn bằng vàng. Số các ngọc đó hết thảy là mười hai viên, tùy theo tên các con trai Y-sơ-ra-ên; trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, như người ta khắc con dấu vậy. Ngươi hãy làm các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh như hình dây, chuyền trên bảng đeo ngực; rồi làm hai khoanh bằng vàng để ở hai góc đầu trên bảng, cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bảng, và hai đầu sợi chuyền cột vào móc gài, đoạn gắn trên hai đai vai ê-phót về phía đằng trước ngực. Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa, để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực, về phía trong ê-phót. 27 Lại làm hai khoanh khác nữa bằng vàng, gắn vào hai đầu dưới đai vai ê-phót ném về phía trước, ở trên đai gần chỗ giáp mối. Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh của bảng đeo ngực lại cùng hai cái khoanh ê-phót, hầu cho nó dính với đai, đừng rớt khỏi ê-phót. Thế thì, khi nào A-rôn vào nơi thánh, sẽ mang trên lòng mình tên các con trai Y-sơ-ra-ên nơi bảng đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn u-rim và thu-mim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Y-sơ-ra-ên trên lòng mình luôn luôn. Ngươi cũng hãy may áo dài của ê-phót toàn bằng vải tím. Ở giữa áo có một lỗ tròng đầu vào; viền chung quanh, dệt như lỗ áo giáp mặt lưới, để cho khỏi tét. Nơi biên dưới hãy thắt trái lựu màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, cùng chuông vàng nhỏ đương tréo nhau ở vòng theo viền, nghĩa là một cái chuông rồi kế một trái lựu, ở vòng khắp chung quanh viền áo. Khi A-rôn hầu việc tế lễ, sẽ mặc áo đó; và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ, và A-rôn khỏi chết vậy. Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng ròng, trên đó khắc như người ta khắc con dấu, rằng: Thánh cho Đức Giê-hô-va. 37 Rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó để trên đằng trước cái mũ. Thẻ đó sẽ ở trán A-rôn; A-rôn gánh tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên phạm trong khi họ dâng của lễ thánh; thẻ đó sẽ ở nơi trán A-rôn luôn luôn, để dân sự được đẹp ý Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy chế một cái áo lá mặc trong bằng vải gai đậu mịn, một cái mũ bằng vải gai đậu mịn và một cái đai thêu. Ngươi cũng hãy chế cho các con trai A-rôn áo lá, đai và mũ, hầu cho họ được vinh hiển và trang sức. Đoạn, hãy lấy các bộ áo đó mặc cho A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người; hãy xức dầu cho, lập và biệt riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy chế cho họ quần lót trong bằng vải gai, đặng che sự lõa lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. A-rôn cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh, thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lịnh đời đời cho A-rôn và dòng dõi người.”
 


Bộ Áo Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm


Hôm nay chúng ta sẽ xem những ý nghĩa thuộc linh ẩn chứa trong bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Những bộ áo này đã được mặc cho A-rôn và các con trai của ông. Thông qua những bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, chúng ta sẽ nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời, kế hoạch đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, bằng đức tin.
Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Môi-se dâng anh trai của ông là A-rôn cùng các con trai của A-rôn để họ có thể phục vụ cho Đức Chúa Trời với tư cách là các thầy tế lễ. Và Đức Chúa Trời cũng đã ra lệnh cho Môi-se chế nên bộ áo của họ theo khuôn mẫu mà Ngài đã bày tỏ cho ông. 
Trong câu 4, Đức Chúa Trời đã phán rằng, “Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: Bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài; áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì, họ sẽ chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta.”
Trước hết, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải mặc áo lá và quần để che đi sự lõa lồ của mình. Những bộ áo này được làm bằng vải gai đậu mịn để không khí lưu thông tốt và do đó mà giúp ông không đổ quá nhiều mồ hôi. Ý nghĩa thuộc linh của điều này đó là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm nên gạt bỏ những nỗ lực xác thịt của chính mình, và chỉ phục vụ Đức Chúa Trời theo đức tin và ân điển mà Ngài đã ban cho ông. Nói cách khác, ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ chỉ được hoàn thành khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm gạt bỏ những suy nghĩ riêng và lòng mộ đạo của xác thịt mình, và chỉ dâng của lễ chuộc tội theo hệ thống tế lễ do Đức Chúa Trời thiết lập bởi đức tin mà thôi. Chính với ý định này nên Đức Chúa Trời đã chế nên áo lá và quần của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm như vậy và mặc chúng cho ông.
Trên đầu của những bộ áo này, Đức Chúa Trời mặc lấy Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm bằng một cái áo dài màu xanh. Và trên chiếc áo dài màu xanh, ông đeo ê-phót của mình, và sau đó là tấm bảng đeo ngực. Bảng đeo ngực đặt trên ngực áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được làm từ một loại vải dày gấp đôi và được dệt một cách sắc sảo bằng chỉ vàng, xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn, và kích thước của nó là một gang tay trong cả chiều dài và chiều rộng. Mười hai viên ngọc quý được đặt trên tấm bảng đeo ngực này, và trên những viên ngọc quý này có khắc tên của mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
Sau đó, ông đội mũ làm bằng vải gai đậu mịn. Và một cái thẻ bằng vàng ròng, trên đó được khắc dòng chữ “Thánh cho Đức Giê-hô-va” được đặt trên một sợi dây màu xanh gắn vào mặt trước của cái mũ. Đây là những mô tả ngắn gọn về bộ áo, cái mũ, và tấm thẻ vàng mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã mặc. 
Hầu hết các bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đều được làm bằng chỉ vàng, xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn . Và cái bảng đeo ngực của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cũng vậy. Trên bảng đeo ngực này có gắn mười hai viên ngọc quý, và trên những viên ngọc quý này có khắc tên của mười hai chi phái thuộc dân tộc Y-sơ-ra-ên.
Nhiệm vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm bao gồm những việc sau: Ông phải lấy của tế lễ từ hội chúng của dân Y-sơ-ra-ên, truyền tội lỗi của họ lên những của lễ này bằng cách đặt tay ông trên đầu của nó với tư cách là đại diện của họ, giết nó đi, và dâng huyết của các của tế lễ này lên cho Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phục vụ để chuộc tội cho dân sự của ông bằng cách dâng của lễ theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Thay mặt cho dân Y-sơ-ra-ên, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã đặt tay ông lên đầu của lễ hy sinh trước mặt Đức Chúa Trời, cắt cổ họng nó và lấy huyết của nó, và lấy huyết của nó đem vào Nơi Chí Thánh, rảy huyết ở trên và trước nắp thi ân. Sau đó, chết của những lễ vật này sẽ được mang ra bên ngoài trại quân để thiêu hủy hoàn toàn (Lê-vi Ký 16:3-28). Đây là cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng của lễ. Theo cách này, bằng cách dâng lên của lễ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã hoàn thành vai trò của ông đó làm dịu đi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã hoàn thành vai trò của một người trung gian hòa giải giữa dân sự của ông và Đức Chúa Trời. 
Giống như vậy, Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a đã trở thành Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Nước thiên đàng, Đấng trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Bằng cách nhận báp têm của Ngài từ Giăng Báp-tít, qua đó Ngài đã gánh lấy tội lỗi của nhân loại lên thân thể của Ngài, và bằng cách phó thân thể của Ngài trên thập tự giá và hy sinh, Đấng Mê-si-a đã giải thoát cả nhân loại ra khỏi tội lỗi cùng sự chết. Trong thời Cựu Ước, chính Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng lcủa tế lễ ên để chuộc lấy tội lỗi của dân sự ông, nhưng trong thời đại Tân Ước, chính Đấng Mê-si-a đã đến trong danh Chúa Jêsus và hoàn thành chức vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời để bôi xóa tất cả tội lỗi của cả nhân loại (Hê-bơ-rơ, chương 7-9).
Và trong thời Tân Ước này, Đức Chúa Trời đã giao chức Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cho những người công chính, những người đã được rửa sạch mọi tội lỗi của họ bằng Lẽ Thật ẩn chứa trong sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ. Đây là lý do tại sao tấm thẻ vàng trên mũ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã được khắc dấu hiệu “Thánh cho Đức Giê-hô-va”. Như vậy, bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm minh chứng rõ ràng cụ thể về Phúc-âm tẩy sạch mọi tội lỗi của nhân loại. 
Áo dài của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được dệt bằng sợi chỉ màu xanh. Hơn hết, áo dài màu xanh này có liên quan đến phép báp têm mà Chúa Jêsus. Khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mặc những bộ áo được dệt bằng chỉ xanh, tím, và đỏ, cũng như sợi chỉ màu vàng, trang phục của ông rất lộng lẫy và bốn màu có thể dễ dàng được nhìn thấy. Ở biên áo xanh có dệt hình quả lựu, bên hông có gắn những cái chuông vàng. Câu 33 trong phân đoạn chính nói rằng: “Nơi biên dưới hãy thắt trái lựu màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, cùng chuông vàng nhỏ đương tréo nhau ở vòng theo viền.” Vì vậy, khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm bước vào bên trong Đền Tạm và dâng lễ vật cho dân sự của mình, thì dân Y-sơ-ra-ên đứng bên ngoài sẽ biết rằng ông đang dâng của lễ nhờ nghe âm thanh của những cái chuông.
Tất cả những điều này đều liên quan đến lẽ thật về Phúc-âm của nước và Thánh Linh của Tân Ước, và chúng trùng khớp với nhau. Điều mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã làm đó là thanh tẩy tội lỗi của dân sự, và đó là để chúng ta nhận ra ý muốn của Đức Chúa Trời khi mặc cho ông những bộ áo như vậy và khiến ông hoàn thành nhiệm vụ này. Trong thời đại Tân Ước, dân sự của Đức Chúa Trời, các thầy tế lễ của ngày hôm nay, làm gì để tẩy sạch tội lỗi của người khác? Để thực hiện nhiệm vụ này, trước hết bản thân họ phải nhận được sự tha tội của mình bằng cách tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh được thể hiện trong sự mặc khải của sợi chỉ xanh, tím, và đỏ. Như vậy, bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cho chúng ta thấy rõ về Phúc-âm tẩy sạch hết thảy tội lỗi của chúng ta.
Và thứ hai, trong thời đại hiện nay, những người công chính chúng ta phải thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức tế lễ của mình để làm sạch lương tâm tội lỗi của mọi người và ban cho họ sự thánh khiết. Đây là lý do tại sao một tấm thẻ vàng đã được tạo nên cho chiếc áo lá của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và dấu hiệu “Thánh cho Đức Giê-hô-va” đã được khắc trong tấm thẻ. 
Tấm thẻ vàng khắc dấu hiệu “Thánh cho Đức Giê-hô-va” này đã được gắn vào cái mũ bằng một sợi dây màu xanh mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đội trên đầu của mình. Mọi người có thể phân biệt được Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên; nhìn vào đầu của ông, họ có thể rõ thấy tấm thẻ vàng và sợi dây màu xanh cùng với bộ áo lộng lẫy bên ngoài làm từ chỉ màu xanh, tím, đỏ, vàng, và vải gai đậu mịn. Điều này cho chúng ta thấy rằng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm luôn thực hiện công việc thanh tẩy tội lỗi với sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ. 
 

Chúng Ta Phải Vâng Phục Sự Phán Xét Công Chính Của Các Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời

Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã phải ghi tên của các con trai của Y-sơ-ra-ên trên bảng đeo ngực về sự xét đoán trên lòng mình khi ông bước vào Nơi Thánh. Tương tự như vậy, chúng ta cũng phải mang linh hồn của tội nhân trên thế giới này, những người tìm cách tiếp nhận Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, và chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Đức Chúa Trời cũng đã bảo Môi-se đặt hai viên ngọc quý, gọi là u-rim và thu-mim, trong bảng đeo ngực do Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đeo. Câu 30 của bài đọc Kinh thánh hôm nay nói rằng: “Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn u-rim và thu-mim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Y-sơ-ra-ên trên lòng mình luôn luôn.” 
Những viên ngọc quý u-rim và thu-mim này có nghĩa đen là “ánh sáng và sự hoàn hảo”. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã ban cho Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm sự sáng dạ để phán xét dân Y-sơ-ra-ên một cách công chính và đúng đắn. Đức Chúa Trời đã ban cho Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm quyền phép và sự khôn ngoan để rồi ông có thể phán xét điều đúng và điều sai trong đời sống của dân sự Ngài. Và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm có nhiệm vụ quyết định điều đúng và điều sai trong đời sống thuộc linh của dân Y-sơ-ra-ên.
Cũng trong thời đại này, Đức Chúa Trời ban cho mỗi tôi tớ của Ngài một khả năng như nhau để phán xét điều đúng và điều sai cũng như phân biệt một người đã nhận được sự tha tội hay chưa. Trong năng lực được Đức Chúa Trời ban cho, các tôi tớ của Ngài đưa ra phán xét chính xác về Phúc-âm thật là gì, sự tha tội thực sự là gì, con đường công chính mà con cái của Đức Chúa Trời nên sống là gì, và liệu ai đó có được tái sanh hay không. Vì vậy, tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đều phải vâng phục những sự xét đoán và lãnh đạo của ông. Họ phải nhận ra rằng từ chối không chấp nhận sự đoán xét đúng đắn của những người đầy tớ của Đức Chúa Trời cũng giống như từ chối không chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời vậy. Thế nên, dân Y-sơ-ra-ên đã phải đầu hàng trước sự đoán xét của các tôi tớ của Đức Chúa Trời, giống như các Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ngày nay. 
Tương tự như vậy, trong thời đại hiện nay, Đức Chúa Trời đã giao phó nhiệm vụ xét đoán “đúng và sai” cho những người đầy tớ của Ngài. Như vậy, chúng ta phải tôn trọng điều mà những người lãnh đạo trong Hội thánh của Ngài đang làm và hiệp một lòng mình với công việc của họ. Chúng ta phải nhận ra rằng mình phải làm theo những sự xét đoán và sự lãnh đạo đúng đắn của họ bởi đức tin từ tận đáy lòng của chúng ta. Chúng ta không nên chỉ suy nghĩ rằng: “Anh ta đang làm điều đó chỉ vì anh ta đã được chỉ định làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, nhưng cuối cùng rồi anh ta cũng giống như chúng ta mà thôi.” Một số người có thể suy nghĩ rằng: “Tôi không thích tính cách của mục sư của mình! Tính cách của ông ấy thật là hống hách; sự quyết định của ông ấy cũng sẽ rất chuyên chế. Vậy nên, mặc dù tôi tin vào Phúc-âm mà ông ấy đang rao giảng, nhưng tôi không thể đồng ý với những quyết định mà ông ấy đưa ra theo cách suy nghĩ của ông ấy. Tôi cũng có thể có một mục đích khác với mục đích của ông ấy.” Mọi người có thể đưa ra những kết luận sai lầm bởi việc nhìn vào các Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm từ quan điểm xác thịt của họ. Nhưng bạn phải tránh khỏi sự đoán xét sai trật như vậy.
Chúng ta phải vâng phục những người đầy tớ của Đức Chúa Trời, những người tin vào sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ là sự cứu rỗi như chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì sự đoán xét của họ không được tạo ra từ suy nghĩ của riêng họ, nhưng chúng được tạo ra theo đức tin của họ, điều làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Nói cách khác, bởi vì sự đoán xét của các Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ngày nay được tạo ra trong ánh sáng và lẽ thật của Đức Chúa Trời, nên đó chính là sự đoán xét và quyết định của Đức Chúa Trời. Nếu những sự định đoạt của họ được đưa ra mà không bị ảnh hưởng quá mức bởi những suy nghĩ nhỏ nhặt của họ, nhưng chúng chỉ được đưa ra dựa trên Lời của Đức Chúa Trời và theo đức tin của họ nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh, thì sự đoán xét mà họ đưa ra là đúng. Nếu như những sự định đoạt như vậy không đi chệch khỏi Lời của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài, thì chúng ta phải tin rằng những sự định đoạt của họ là những sự định đoạt của Đức Chúa Trời.
Như vậy, chức vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là cực kỳ quan trọng đối với dân sự. Trong thời đại hiện nay cũng như trong thời đại Cựu Ước, người dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời không ai khác chính là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Trong Y-sơ-ra-ên, không một vị vua nào khac có thể dẫn dắt dân tộc ngoại trừ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Bởi vì hệ thống chính trị của Y-sơ-ra-ên là chính trị thần quyền thực sự, nên toàn bộ dân chúng đều làm theo các quyết định do những Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đưa ra. Bây giờ, trong các công việc thuộc linh, dân sự của Đức Chúa Trời cũng phải tin vào sự dẫn dắt của những người đầy tớ mà Đức Chúa Trời đã chỉ định trong Hội thánh của Ngài như là Lời của Đức Chúa Trời và làm theo đó. Và các Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải quyết định mọi thứ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hết thảy đều dựa trên Lời của Ngài và trong sự quan phòng của Ngài. 
Bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thật sự cho chúng ta nhiều bài học. Trước hết, chúng ta phải biết được những ý nghĩa thuộc linh của sợi chỉ xanh, tím, đỏ và sợi chỉ vàng đã được sử dụng để tạo ra chúng. Chúng ta đã học về lẽ thật của sợi chỉ xanh, tím, và đỏ. Cũng thông qua những bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết sự thật cần thiết và quan trọng ẩn chứa trong sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ, cùng đức tin vào điều đó thực sự là như thế nào. Những tấm vải này là nguyên liệu thô thiết yếu bày tỏ sự tha tội của con người. Chúa đã đến đất này, chịu báp têm, và đổ huyết Ngài cho thấy rằng chỉ có Phúc-âm của nước và Thánh Linh tha thứ hết thảy tội lỗi của mọi người trên toàn thế giới mà thôi. Như sợi chỉ xanh, tím, và đỏ đã dạy cho chúng ta về Phúc-âm của nước và Thánh Linh chính là Lẽ Thật ban cho chúng ta sự chuộc tội hoàn hảo, nên tất cả chúng ta phải đạt được sự hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa của nó. Nếu chúng ta thực sự nhận biết đúng về điều này và tin vào nó, thì chúng ta sẽ mãi mãi được tẩy sạch tội lỗi của mình và nhận được sự sống đời đời. Vì vậy, chúng ta phải có đức tin tin vào Lẽ Thật rõ ràng nhất này, Lẽ Thật được làm trọn bởi Phúc-âm của nước, huyết, và Thánh Linh.
 


Chúng Ta Phải Bảo Vệ Niềm Tin Của Mình Nơi Sợi Chỉ Xanh, Tím, Và Đỏ


Nếu chúng ta không thực sự có kiến thức chính xác và kiên định trong sợi chỉ xanh, tím, và đỏ, thì chúng ta không thể bảo vệ Phúc-âm chân chính, và tệ hơn nữa là Phúc-âm này thậm chí có thể bị hư hoại. Các tôn giáo của thế gian này có thể tự mình thay đổi khi thời gian trôi qua. Nhưng thông qua màu sắc trong bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy Lẽ Thật tuyệt đối không thay đổi của sợi chỉ xanh, tím và đỏ. Thông qua những bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, thông qua tất cả các đồ dùng được tìm thấy bên trong Đền Tạm, và thông qua kiểu mẫu của lễ vật được dâng lên trong Đền Tạm, Đức Chúa Trời đang biểu lộ tình yêu và kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta một cách hoàn hảo. Như vậy, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ đức tin của mình nơi Lẽ Thật đời đời đã đến với chúng ta là Phúc-âm của sợi chỉ xanh, tím, và đỏ này. Điều không bao giờ được thay đổi ngay cả khi thời gian thay đổi đó là đức tin của chúng ta nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Đức này này là đức tin tin vào sự cứu rỗi vĩnh cửu được thể hiện trong sợi chỉ xanh, tím, và đỏ.
Làm sao chúng ta thực sự có thể để Phúc-âm của sợi chỉ xanh, tím, và đỏ mà chúng ta tin tưởng thay đổi? Nếu Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi bằng Phúc-âm của sợi chỉ xanh, tím, và đỏ, thì đây là sự thật. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã xóa bôi những tội ác của tội nhân bằng cả việc đặt tay lẫn việc đổ huyết, và ngày nay, trong thời đại này cũng vậy, Ngài đã hoàn thành sự tha tội hoàn hảo cho chúng ta bằng cả phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:15) lẫn sự chết của Ngài trên thập tự giá. Với Phúc-âm của nước và Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã bôi xóa những tội ác của mọi tội nhân trên toàn thế giới. 
Điều này thật làm yên lòng! Vàng biểu thị ‘đức tin’ trong Kinh thánh. Vì vậy, sợi chỉ kim tuyến được sử dụng cùng với sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ cho bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm nói đến đức tin không thể thiếu của chúng ta nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Bởi vì Đức Chúa Trời đã thiết lập nên phương cách xóa bôi tất cả tội lỗi của chúng ta và không cho phép nó thay đổi, dẫu cho đôi lúc chúng ta đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta vẫn bình an. Đây cũng là bởi Lẽ Thật được thể hiện trong sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta.
 


Dây Nịt Lưng Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm


Trong số các trang phục của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, có dây nịt lưng. Cái nịt được Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mang trên ê-phót của mình này cũng được làm từ sợi chỉ vàng, xanh, tím, và đỏ, cùng vải gai đậu mịn. Cái nịt của ê-phót là một biểu tượng của sức mạnh. Như Kinh thánh nói rằng: “Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,” (Ê-phê-sô 6:14), dây thắt lưng của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm nói đến sức mạnh xuất phát từ đức tin nơi Lẽ Thật Phúc-âm này. Nói cách khác, nó nói với chúng ta rằng đức tin tin vào Lẽ Thật của sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ, cùng vải gai đậu mịn giúp chúng ta được cứu ra khỏi mọi tội lỗi của mình. Do đó, tất cả đều vô ích nếu tin vào các Phúc-âm giả khác ngoài điều được thể hiện ở đây, trong sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn . 
Những người thiếu sót trong xác thịt cũng có thể được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của họ một cách hoàn hảo bằng cách tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh do Chúa ban ra, vì tội lỗi của thế gian đều đã được chuyển qua cho Đức Chúa Jêsus Christ bởi Lẽ Thật của sự tha tội do Đức Chúa Trời làm trọn (Ma-thi-ơ 3:15; Lê-vi Ký 16:1-22). Vì vậy, những ai tin vào các công việc của Chúa Jêsus được thể hiện trong sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ đã cứu họ có thể được yên tâm ngay cả khi xác thịt và ý chí của họ yếu đuối. Khi chúng ta ở trong Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Jêsus Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của thiên đang đã ban cho chúng ta, thì ai sẽ ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Sự cứu rỗi hoàn hảo của Ngài có thể là của chúng ta chỉ khi chúng ta tin vào Lẽ Thật được mặc khải nơi sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ, cùng vải gai đậu mịn .
Để các thầy tế lễ thực hiện nhiệm vụ về chức tế lễ của mình, họ không được làm theo bất cứ giáo lý nào khác do con người tạo ra ngoài hệ thống tế lễ được bày tỏ trong Đền Tạm. Tương tự như vậy, những người đầy tớ của Đức Chúa Trời ngày nay không nên đi theo những Phúc-âm khác, những Phúc-âm đi sai hướng khỏi Phúc-âm thật để bén rễ vào các linh hồn lạc mất (Ga-la-ti 1:6, 9). Những ai rao giảng các Phúc-âm giả như vậy, cho dù họ có giảng hay đến đâu, họ cũng không thể giúp gì cho các linh hồn lạc mất bởi vì họ không làm chứng đúng cho Phúc-âm của nước và Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Phúc-âm được thể hiện trong Đền Tạm. Họ là những kẻ lừa đảo và những giáo sư giả. Khi nói đến việc tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của thiên đàng, là Cứu Chúa của mình, chúng ta không thể không thừa nhận hệ thống tế lễ của việc đặt tay và sự đổ huyết được biểu lộ trong hệ thống Đền Tạm. Chúng ta phải nhận ra rằng có nhiều Phúc-âm giả trên thế giới này. Ngoài ra, bất kể là ai đang rao giảng Phúc-âm, nếu ai đang rao giảng Lẽ Thật về Phúc-âm của nước và Thánh Linh dựa trên Lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải lắng nghe và tin tưởng.  
Một trong những lý do khiến Cơ-đốc-giáo ngày nay có quá nhiều nan đề đó là vì có quá nhiều kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ đang hoàn thành tốt các nhiệm vụ tế lễ của mình ngay cả khi họ không biết Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Bước đầu tiên để trở thành các thầy tế lễ thật trước mặt Đức Chúa Trời đó là tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Chỉ những ai có đức tin này mới có thể dâng lên những lễ vật đúng cho Đức Chúa Trời. Như vậy, những ai biết và tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh có thể thực sự yêu thương mọi người. Bạn nghĩ Hội thánh của Đức Chúa Trời tồn tại vì điều gì? Tôi có thể nói với bạn rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời tồn tại để truyền bá Phúc-âm của nước và Thánh Linh cho tội nhân.
Khi chúng ta hết lòng tin vào Lẽ Thật của sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ được mặc khải trong Kinh thánh, chúng ta sẽ được cứu ra khỏi tội lỗi của mình và trở nên vô tội. Nhờ tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà lòng chúng ta có sự bình an thật, và bởi vì chúng ta sống trong sự bình an này, nên chúng ta không bao giờ có thể rời xa Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào Phúc-âm hoàn hảo, sống bởi đức tin, và rồi chúng ta sẽ bước vào Nước của Chúa và sống trong đó. Chúa của chúng ta đã dẫn chúng ta đến với sự bình an, và bằng cách dẫn dắt mọi người trên thế gian này đến với Đức Chúa Trời, cũng như tấm thẻ vàng ở mặt trước trên mũ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm có khắc rằng: “Thánh cho Đức Giê-hô-va”, Ngài chiếu sáng họ bằng ánh sáng thật của sự tha tội. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta những công việc giúp họ cũng nhận được sự tha tội của họ. Đức Chúa Trời đã giao phó cho những người trong chúng ta, những người tin vào Phúc-âm của sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ những nhiệm vụ tương tự như nhiệm vụ của các thầy tế lễ trong Cựu Ước. 
Chúng ta rất biết ơn Đức Chúa Trời vì đã cho phép chúng ta thực hiện những công việc quý báu như vậy trong ánh sáng lẽ thật hoàn hảo của Ngài. Lần đầu tiên khi tôi nghe về Lời Phúc-âm này từ Đức Chúa Trời, tôi đã vô cùng vui sướng. Và trong khi tôi đọc Kinh thánh, Phúc-âm này đã xuất hiện rất rõ ràng. Sau đó, đôi mắt thuộc linh của tôi được mở ra, và Đức Thánh Linh trong tôi đã dạy cho tôi về Lời của Đức Chúa Trời một cách chi tiết. Tôi bắt đầu biết rằng tất cả các phân đoạn Kinh thánh đều làm chứng rõ rằng Phúc-âm của nước và Thánh Linh là Phúc-âm thật duy nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Trong thời đại Cựu Ước, Phúc-âm này đã được thể hiện như là sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ. Trong thời đại Tân Ước cũng vậy, tất cả các Sứ Đồ và các tác giả của Kinh thánh đều nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đã nhận phép báp têm và tuôn đổ dòng huyết của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi tội một cách hoàn hảo. Để mặc chiếc áo cứu rỗi, chúng ta phải tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh; không phải bằng cách cầu nguyện ăn năn mà chúng ta có thể nhận được sự tha tội từ nơi Chúa. Phúc-âm của nước và Thánh Linh là Phúc-âm thật và hoàn hảo duy nhất.
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã phải mặc những bộ áo được chế một cách cố ý như Đức Chúa Trời đã truyền lệnh. Nếu Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, khó chịu bởi gió lạnh, nghĩ rằng ông không cần phải mặc cái áo lá mà Đức Chúa Trời đã làm ra cho mình và thay vào đó là tùy tiện mặc một chiếc áo dày dặn khác, thì ông sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nếu Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã bước vào bên trong Nơi Chí Thánh và chỉ mặc áo lá làm bằng vải gai đậu mịn , thì ông cũng sẽ bị giết chết. Ông đã phải mặc chiếc áo dài màu xanh và ê-phót được dệt bằng sợi chỉ vàng, xanh, tím, và đỏ. 
Khi chúng ta làm theo đúng đường lối Đức Chúa Trời đã hoạch định, Chúa đi trước chúng ta, dẫn dắt chúng ta, và hành động trong mọi sự của cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch để sai Đấng Mê-si-a đến cho chúng ta và Ngài cũng đã mặc khải kế hoạch này với chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh và làm theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ hành động trong cuộc đời của chúng ta. Đây là lý do tại sao không phải nhờ một số hành động ở phía mình mà chúng ta có thể nhận được sự tha tội, bèn là bởi tin vào kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thể hiện trong sợi chỉ vàng, xanh, tím, và đỏ dùng cho các bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mà chúng ta phải nhận được sự tha tội của mình. 
Điều mà chúng ta, các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời phải làm đó là tin vào những gì Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mình và làm theo điều đó. Đây là đức tin chân chính. Phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách lập ra đủ các loại kế hoạch nhỏ nhặt của riêng mình không phải là đức tin đúng đắn nơi Đức Chúa Trời. Khi nói đến những nỗ lực của chúng ta để truyền bá Phúc-âm của nước và Thánh Linh ra nước ngoài, điều này cũng không đạt được bằng cách làm điều gì đó cụ thể thông qua các kế hoạch và thiết bị do chính con người tạo ra, nhưng đạt được nhờ Ngài giúp đỡ dân sự của Ngài thông qua đức tin của họ. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm điều gì đó với đức tin, thì phần còn lại sẽ được Đức Chúa Trời lo liệu. Khi chúng ta nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời và truyền bá Phúc-âm của nước và Thánh Linh, Đức Chúa Trời đụng chạm tấm lòng của những người đọc các quyển sách của chúng ta, thức tỉnh họ, khiến họ tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh này, và sửa chữa những suy nghĩ sai trật của họ để rồi họ có thể tin. Và đổi lại, họ cũng truyền bá Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
 

Để Truyền Bá Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh, Trước Hết Chúng Ta Phải Hết Lòng Tin Vào Đó

Tôi đã nói việc truyền bá Phúc-âm thật không đạt được bởi việc chúng ta làm điều gì đó bằng cách nào đó, nhưng đạt được chỉ khi chúng ta phục vụ nó bởi đức tin trong sự hòa hiệp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Không phải bởi nỗ lực và sự cống hiến của chính chúng ta mà các linh hồn được cải đạo, nhưng chính lúc chúng ta tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời nhờ tin vào các công việc của Ngài và Phúc-âm của nước và Thánh Linh, Phúc-âm làm trọn sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin mà chúng ta phải phục vụ Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Trong thời đại hiện nay cũng vậy, chúng ta cần đức tin tương tự như đức tin trong thời đại Cựu Ước. Bây giờ, trong thời đại này, như trước đây, con cái của Đức Chúa Trời phải truyền bá đức tin của sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ. 
Chúng ta phải tin và truyền bá sợi chỉ đỏ cũng như sợi chỉ tím, nhưng trước hết, chúng ta phải nhận biết điều gì được biểu hiện trong sợi chỉ màu xanh—tức là phép báp têm mà Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a đã nhận. Khi chúng ta truyền bá lẽ thật của sợi chỉ màu xanh cho những người lạc lối, chúng ta thấy rằng họ có thể hiểu được tổng thể bức tranh của Lẽ Thật một cách dễ dàng hơn và có đức tin nơi đó một cách tự tin. Tại sao? Bởi vì Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a đã gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại lên chính thân thể của Ngài bằng cách chịu báp têm. Khi con người, bởi việc tin vào phép báp têm của Chúa Jêsus, nhận biết rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch mọi tội lỗi của họ, thì chắc chắn họ sẽ công nhận rằng Ngài cũng đã chết trên thập tự giá để đền tội cho họ. Nói cách khác, người ta tin vào sợi chỉ màu đỏ và tím chỉ khi họ biết và tin vào sự mầu nhiệm của phép báp têm mà Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a, thực chất của sợi chỉ màu xanh, đã nhận từ Giăng Báp-tít. Họ thực sự nhận ra rằng: “À, Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu báp têm. Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế thật sự của cả nhân loại. Đây chính là Lẽ Thật!”
Đối với nhiều người thì họ nhận ra đức tin của sợi chỉ màu tím, rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, sau đó. ngay từ khi bắt đầu tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, chúng ta đã tuyên xưng rằng: “Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời tuyệt đối”, nhưng đây chỉ là một quan niệm trừu tượng mà thôi. Mãi đến sau này, chúng ta mới có đức tin cụ thể như vậy trong tấm lòng của mình. Khi chúng ta nhận được sự tha tội nhờ tin vào phép báp têm cùng dòng huyết của Chúa Jêsus, thì chúng ta có đức tin như vậy, rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống giúp đỡ chúng ta và hành động trong cuộc sống của chúng ta, và đức tin của chúng ta nơi Chúa Jêsus lớn lên dần dần. Như vậy, để mọi người nhận được sự tha tội, họ phải tin vào Phúc-âm của sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ do Đức Chúa Trời thiết lập. 
 

Các Thầy Tế Lễ Ngày Nay Phải Phục Vụ Điều Gì?

Các Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã làm gì trong Đền Tạm? Họ đã tiết lộ điều gì thông qua hệ thống tế lễ? Họ đã thể hiện lẽ thật rằng Đấng Mê-si-a sẽ bôi xóa mọi tội lỗi của chúng ta bằng sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ. Các tôi tớ của Đức Chúa Trời trong thời đại hiện nay cũng nên kế thừa nhiệm vụ và chức vụ như vậy. Họ đang bôi xóa tội lỗi của mọi người bằng Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
Vô số người cố gắng tập hợp phiên bản Phúc-âm của chính họ. Một Phúc-âm như vậy không thể đúng theo Kinh thánh, và cũng không cứu được ai cả. Họ là những chuyên gia trong việc vay mượn các học thuyết do con người tạo ra từ chỗ này đến chỗ khác và kết hợp chúng lại với nhau. Nhưng Phúc-âm của nước và Thánh Linh không phải là một thứ gì đó được tạo ra bằng cách kết hợp các học thuyết Cơ-đốc khác nhau lại.
Chính nhờ tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà chắc chắn mọi người đều nhận được sự tha tội. Nói cách khác, Lời Chúa là tiêu chuẩn duy nhất của sự cứu rỗi. Việc thanh tẩy tội lỗi của con người chỉ đạt được theo tiêu chuẩn do Đức Chúa Trời đặt ra mà thôi. Tiêu chuẩn này chính là Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Ngoài Phúc-âm của nước và Thánh Linh, không ai có thể được xóa bỏ tội lỗi của mình và nhận được sự thánh khiết. Chỉ có thể được tẩy sạch mọi tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời và nhận sự thánh khiết khi tin vào Chúa Jêsus, Đấng đã đến bởi phép báp têm trên sông Giô-đanh cùng dòng huyết của thập tự giá làm Cứu Chúa mà thôi. Để mọi người được xóa bỏ mọi tội lỗi của họ, thì họ phải tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến bởi sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ làm Cứu Chúa chính xác như thế này. Không có cách nào khác để họ nhận được sự tha tội.
Và những người đầy tớ của Đức Chúa Trời, những người đã trở thành các thầy tế lễ của Ngài, phải tin vào Phúc-âm chân chính làm từ sợi chỉ vàng, xanh, tím, và đỏ, được sử dụng cho các bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Nếu họ không tin vào Lẽ Thật này, thì họ không thể có đủ tư cách để làm đầy tớ của Ngài. Họ chỉ đơn thuần là những người theo tôn giáo của thế gian mà thôi. Trong vô số tôn giáo trên thế gian, họ chỉ đang phục vụ các tôn giáo tương ứng của riêng mình, các tôn giáo được suy nghĩ ra chỉ bằng cách vay mượn danh của Chúa Jêsus. Những người đầy tớ thật của Đức Chúa Trời phải có đức tin tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến bởi nước, huyết, và Thánh Linh, làm Cứu Chúa. Vì vậy, họ phải làm chứng về phép báp têm của Ngài để khiến cho đức tin đúng đắn của mình được thể hiện rõ ràng và soi rọi ánh sáng Lẽ Thật của Đức Chúa Trời một cách tỏ tường. Chỉ những ai làm như vậy thì mới là tôi tớ của Đức Chúa Trời và là những người đã được cứu trước mặt Ngài. 
Những ai bỏ đi phép báp têm của Chúa Jêsus, thập tự giá của Ngài, hoặc thực tế rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, cũng như những người rao giảng kiến thức như vậy, chỉ như một vấn đề về lý thuyết mà không có đức tin, thì đều là tôi tớ của Sa-tan, chẳng hề có liên quan gì với Đức Chúa Trời.
Ngày nay, có vô số người được gọi là “những người theo Tin Lành” trên thế giới này. Họ tuyên bố rằng bất cứ ai tin nơi Chúa Jêsus đều có thể được tẩy sạch mọi tội lỗi của mình bởi đức tin, và do đó mà trở nên vô tội. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng họ cũng đang rao giảng Lẽ Thật của sợi chỉ xanh, tím, đỏ, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng không phải như vậy. Không phải họ đang rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh, nhưng họ đang suy nghĩ và tin tưởng rằng các học thuyết được tạo ra từ suy nghĩ của họ chính là Phúc-âm thật. Mặc dù họ tự gọi mình là “những người theo Tin Lành”, nhưng họ chỉ theo đuổi sự thịnh vượng ích kỷ và trần tục của mình, mục tiêu duy nhất của họ là để thỏa mãn mong muốn của riêng họ.
Ngay cả hiện nay cũng có rất nhiều người được gọi là thầy tế lễ trên đất này. Nhưng tại sao họ lại từ chối không chấp nhận Phúc-âm thật có thể giúp họ trở nên thánh khiết thực sự? Những người theo chủ nghĩa chính thống tự hào về lòng tin của họ nơi chính Lời Chúa. Nhưng thực tế là ngay cả những người như vậy cũng không phải là những người bảo thủ thực sự. Khi Lời Chúa thể hiện rõ Phúc-âm của nước và Thánh Linh, tại sao họ lại bỏ đi phép báp têm của Chúa Jêsus ra khỏi đức tin của mình? Hãy nhớ rằng Na-đáp và A-bi-hu đã chết khi họ dâng lên thứ lửa ô uế trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời. Khi các thầy tế lễ này không dâng lễ vật theo cách mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho họ, thì lửa xuất phát từ Đức Chúa Trời và thiêu chết họ (Dân Số Ký 26:61).
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm sẽ bị giết nếu ông không mặc chiếc áo dài như Đức Chúa Trời đã định (câu 43). Dù tội nhân có siêng năng đem huyết của các lễ vật hy sinh vào trong Đền Tạm đến đâu đi chăng nữa, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu như trước hết họ không đặt tay mình trên đầu của con vật. Không có đức tin nơi việc đặt tay lên đầu này, qua đó họ đã thú nhận những tội ác của mình và truyền chúng cho lễ vật của họ, thì đức tin của họ là vô ích, bất kể họ có tin vào dòng huyết của nó đến mức nào. Bất luận các Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã đem huyết, vén bức màn lên, bước vào trong Nơi Chí Thánh, và rảy huyết trên nắp thi ân một cách thường xuyên đến đâu, nhưng nếu họ không vào bằng cách mặc chiếc áo “màu xanh” do Đức Chúa Trời ấn định, thì sau đó họ sẽ bị chết. Do vậy, tất cả những kẻ theo bè phái phải vứt bỏ những lối sống đức tin cũ của họ và trở về với Phúc-âm thật có thể dẫn họ đến “ánh sáng và sự hoàn hảo”, tức là “u-rim và thu-mim” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:30).
Đức Chúa Trời đẹp lòng với những người, dù bất toàn, nhưng tin và làm theo Lời cùng ý muốn của Ngài. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta, những người tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Và Đức Chúa Trời đã giao phó Phúc-âm của nước và Thánh Linh cho chúng ta. Khi chúng ta cùng nhau hiệp một và truyền bá Phúc-âm bởi đức tin, Đức Chúa Trời cho phép chúng ta liên tục thực hiện những công việc kỳ diệu.
Chúng ta tin rằng sự quan phòng của Đức Chúa Trời sẽ sớm được hoàn thành trọn vẹn. Quả thật, chúng ta là những người hạnh phúc trước mặt Đức Chúa Trời. Trong xác thịt của mình, chúng ta có nhiều sự bất toàn. Tôi nghĩ tôi là người tệ nhất. Nếu tôi thẳng thắn thú nhận bản thân mình trước mặt các bạn, mặt tôi sẽ đỏ bừng bởi vì có quá nhiều khuyết điểm trong con người của tôi. Những sự thiếu sót của tôi không thuộc về thời gian. Thời gian trôi qua, càng phục vụ Phúc-âm, tôi càng nhận ra mình thiếu sót như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Và nhìn vào những người đồng công của chúng ta, tôi thấy họ cũng thiếu sót như tôi, nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tất cả chúng tôi đều phục vụ Phúc-âm. Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng ta tin rằng Ngài hành động trong chúng ta, để rồi chúng ta có thể phục vụ và đi theo Ngài bởi tin vào Phúc-âm của Đức Chúa Trời và những kế hoạch của Ngài.
Chính qua chúng ta, những kẻ thiếu sót, mà Chúa của chúng ta được vinh hiển. Chúng ta càng thiếu sót thì Phúc-âm của nước và Thánh Linh càng tỏa sáng trong lòng chúng ta—chính vì điều này mà Đức Chúa Trời được tôn vinh. Khi chúng ta nhìn nhận mình là người vô tội và chúng ta càng khoe khoang thì Đức Chúa Trời bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng muốn nhận được sự khen ngợi thông qua chúng ta, những người thiếu sót.
Bạn và tôi vô cùng thiếu sót. Chúng ta thiếu sót như thế nào? Vượt quá mọi sự mô tả! Tuy nhiên, mọi người đều cảm nhận sự thiếu sót của mình một cách khác nhau, vì độ sâu của đại dương hoặc sông ngòi khác với độ sâu của chậu rửa. Những người thực sự biết rằng mình thực sự thiếu sót lại yêu mến Chúa nhiều hơn, vì họ biết rằng họ đã mắc nợ Chúa rất nhiều. Những người nhận thức rõ về sự thiếu sót của mình và tin rằng khoản nợ khổng lồ của mình đã được xóa bỏ thì nhất định càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Đây là lý do tại sao họ càng yêu mến Phúc-âm của Chúa hơn, lấy làm tự hào về nó và thậm chí còn theo nó nhiều hơn nữa. Nhưng những ai không biết được sự thiếu sót của chính họ thì lại yêu Chúa ít hơn, vì họ nghĩ rằng những khoản nợ đã được thanh toán chỉ rất nhỏ và rằng Chúa trông đợi quá nhiều ở họ chỉ để xóa những khoản nợ nhỏ nhặt như vậy. 
Vậy thì làm sao những người biết rất ít về những sự bất toàn của họ có thể nhận ra được những sự thiếu sót của họ thực sự to lớn như thế nào? Điều này không thể có hiệu lực trên họ. Nhưng khi họ phục vụ Phúc-âm bằng cách tin rằng chính ý muốn của Đức Chúa Trời khiến họ phục vụ Phúc-âm mặc dù họ thiếu sót, thì những sự bất toàn của họ sẽ được bộc lộ nhiều hơn theo thời gian, và chúng càng được bộc lộ thì tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ càng trở nên sâu đậm hơn.
Chẳng có ích gì nếu chúng ta chỉ nhận biết những sự thiếu sót của mình theo lý thuyết. Chúng ta chỉ có thể nhận ra những sự thiếu sót của mình khi chúng ta đối mặt với khó khăn trong khi đang thực sự cố gắng phục vụ Phúc-âm. Đây là lý do tại sao chúng ta càng phục vụ Chúa thì Ngài càng trở nên quý báu đối với chúng ta. Chính nhờ Chúa mà chúng ta có thể dạn dĩ, và chính bởi Ngài mà chúng ta được tôn vinh. Chúng ta có thể sống bởi đức tin và cống hiến hết mình cho những công việc phước hạnh là nhờ Chúa. Nếu không có Chúa, bạn và tôi sẽ chẳng là gì cả.
Giăng Báp-tít đã nói rằng: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tha tội và những cơ hội phước hạnh để phục vụ Phúc-âm này. Sự tồn tại của chúng ta chỉ là để được sử dụng như những công cụ để truyền bá Phúc-âm, và chỉ có Chúa là Đấng nhận được sự vinh hiển. Việc Chúa sử dụng chúng ta làm những công cụ như vậy là một điều cực kỳ đáng để biết ơn. 
Chúng ta chân thành cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã ban cho chúng ta phước hạnh để thực hiện các nhiệm vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên trời cho chúng ta và là Đấng Chăn Bầy Vĩ Đại. Đầy tớ của Ngài là những người chăn bầy nhỏ. Bạn và tôi đã trở thành những người chăn bầy nhỏ, tiếp bước những điều mà Đấng Chăn Bầy Vĩ Đại đã làm cho chúng ta. Bạn và tôi phải tin vào Lời của Đức Chúa Trời chính xác như nó vốn có, hành động theo như Lời, và làm theo như đã được chép ra. Chúng ta phải phục vụ đúng như Chúa đã làm. Chúng ta phải bắt chước đúng như Chúa đã làm, tin tưởng và làm theo Ngài sao cho phù hợp. Điều mà chúng ta phải làm đó là tin và làm theo như Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta và lên kế hoạch vì chúng ta, và truyền bá Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Đức tin đúng trước mặt Đức Chúa Trời đó là chấp nhận Lời Ngài trong sự thuần khiết của nó và rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh bằng cách tin vào nó.  
Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa của chúng ta, Đấng đã trở thành Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chính chúng ta.