Search

Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-30] Thánh Cho Đức Giê-hô-va (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:36-43)

Thánh Cho Đức Giê-hô-va
(Xuất Ê-díp-tô Ký 28:36-43)
“Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng ròng, trên đó khắc như người ta khắc con dấu, rằng: Thánh cho Đức Giê-hô-va. Rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó để trên đằng trước cái mũ. Thẻ đó sẽ ở trán A-rôn; A-rôn gánh tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên phạm trong khi họ dâng của lễ thánh; thẻ đó sẽ ở nơi trán A-rôn luôn luôn, để dân sự được đẹp ý Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy chế một cái áo lá mặc trong bằng vải gai mịn, một cái mũ bằng vải gai mịn và một cái đai thêu. Ngươi cũng hãy chế cho các con trai A-rôn áo lá, đai và mũ, hầu cho họ được vinh hiển và trang sức. Đoạn, hãy lấy các bộ áo đó mặc cho A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người; hãy xức dầu cho, lập và biệt riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy chế cho họ quần lót trong bằng vải gai, đặng che sự lõa lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. A-rôn cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh, thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lịnh đời đời cho A-rôn và dòng dõi người.”
 

Xuất Ê-díp-tô Ký 28:36 nói rằng, “Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng ròng, trên đó khắc như người ta khắc con dấu, rằng: Thánh cho Đức Giê-hô-va.” Tấm thẻ này được cố định bằng một sợi dây màu xanh để nó không bị rơi ra khỏi cái mũ.
Đức Chúa Trời đang bày tỏ điều gì với chúng ta bằng cái mũ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm này? Cái mũ và vật trang trí của nó ngụ ý rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta thông qua phép báp têm mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít và bởi đó Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. 
Để sống bởi đức tin của mình trước mặt Đức Chúa Trời, trước hết, chúng ta phải có đức tin thật nơi Ngài. Và để sở hữu đức tin trong sự thật, đầu tiên, chúng ta cần phải có sự hiểu biết đúng đắn về Lẽ Thật. Chúa của chúng ta đã phán với tất cả mọi người chúng ta rằng:  “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Tin nơi Đức Chúa Trời không phải là một điều có thể được thực hiện chỉ bằng cảm xúc. Đây là lý do tại sao đức tin của chúng ta phải có sự hiểu biết về Lẽ Thật này, và sau đó điều này nên được theo sau bởi cảm xúc, và rồi bởi sức mạnh ý chí của chúng ta. Để làm như vậy, chúng ta phải có đức tin nhận biết rõ và tin vào sự thật được thể hiện trong những chất liệu dùng cho trang phục của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.
Trên mũ do Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đội có treo một cái thẻ vàng và nó được cố định bằng một sợi dây màu xanh. Điều này bày tỏ rõ cho chúng ta về sự thật rằng Chúa đã gánh lấy hết thảy tội lỗi của chúng ta bằng cách đến đất này và chịu báp têm. Đó là lý do tại sao phân đoạn Kinh thánh ở trên nói rằng: “Thẻ đó sẽ ở trán A-rôn; A-rôn gánh tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên phạm trong khi họ dâng của lễ thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:38). Đức tin có thể giải quyết vấn đề tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên đã được thể hiện nơi cái thẻ vàng đặt ở phía trước cái mũ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và nơi sợi chỉ màu xanh buộc tấm thẻ. 
 


Phép Báp Têm Của Chúa Jêsus Là Cần Thiết Cho Sự Cứu Rỗi Của Toàn Thể Nhân Loại


Như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã đội mũ có gắn thẻ vàng được cố định bằng sợi dây màu xanh trên trán của ông, nếu bạn thực sự là các thầy tế lễ thuộc linh ngày nay, thì bạn phải nhận biết và tin rằng Chúa đã đến đất này, chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít theo hình thức đặt tay tương ứng với hệ thống tế lễ của Cựu Ước, và bởi đó Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn. Trong thời đại Cựu Ước, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải biết rằng chính bởi lễ vật dâng lên theo hệ thống tế lễ mà mọi tội lỗi đều được xóa bôi. Mặt khác, bạn và tôi, những người đang sống trong thời đại Tân Ước, phải biết rằng bởi vì Chúa đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít khi Ngài đến đất này nên Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp têm, nên tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Ngài và Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian một lần đủ cả. 
Thông qua phép báp têm này, mọi tội lỗi của từng người trên hành tinh này đã được chuyển cho Chúa Jêsus mà không có ngoại lệ. Ngay cả những tội lỗi của Giăng Báp-tít, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cuối cùng và đại diện của cả nhân loại, cũng đã được chuyển cho Chúa Jêsus, tội lỗi của mọi người trên toàn thế giới cũng vậy.
Vậy thì chúng ta nên có loại đức tin nào trước mặt Đức Chúa Trời? Chúng ta phải có đức tin chân chính tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã được báp têm và bởi đó Ngài đã thực sự gánh lấy tội lỗi của mọi người. Cùng với sự hiểu biết về Lẽ Thật, chúng ta cũng phải có đức tin này, tin nơi Lẽ Thật này với tấm lòng của mình. Khi chúng ta làm việc và truyền bá Phúc-âm của nước và Thánh Linh với đức tin tin nơi Lẽ Thật này, thì mọi người sẽ nghe nó và tin vào nó với tấm lòng của họ, và thế nên họ cũng sẽ được thanh tẩy mọi tội lỗi của mình, trở nên trắng như tuyết. Đức Chúa Jêsus Christ đã ban sự cứu rỗi thật cho tất cả những ai hết lòng tin vào Lẽ Thật này.
Trên hết, các thầy tế lễ ngày nay phải có một đức tin rõ ràng tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Không có kiến thức về Lẽ Thật này và đức tin nơi đó, chúng ta không thể hoàn thành các nhiệm vụ thuộc về chức tế lễ thuộc linh của mình. Nói cách khác, chỉ những ai có đức tin này, tin vào Lẽ Thật của chỉ xanh, tím, và đỏ tươi—tức là nơi Lẽ Thật của sự tha tội thực sự—mới có thể thực hiện các nhiệm vụ thuộc về chức tế lễ thuộc linh của họ. Nói cách khác, chỉ những ai đã được tha tội nhờ tin vào cả phép báp têm của Đức Chúa Jêsus Christ lẫn dòng huyết trên thập tự giá của Ngài mới có thể thực hiện các nhiệm vụ của việc truyền bá Phúc-âm. Như vậy, sở hữu kiến thức đúng đắn về Lẽ Thật là điều cần thiết đối với mỗi một thầy tế lễ thuộc linh. Đây là lý do tại sao Kinh thánh nói rõ rằng: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi” (Ô-sê 4:6).
Khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đến trước mặt Đức Chúa Trời vào Ngày Lễ Chuộc Tội, ông không bao giờ được vào trong Nơi Chí Thánh nếu không đội mũ của mình. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải đội mũ bằng vải gai đậu mịn và cái thẻ vàng được cố định bằng sợi dây màu xanh ở mặt trước của nó đúng như Đức Chúa Trời đã ấn định. Như bạn đã xác nhận, sợi chỉ màu xanh làm chứng cho phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:15; 1 Phi-e-rơ 3:21).
Mọi người không thể không phạm tội mỗi ngày. Vì vậy, mọi người không thể tránh khỏi việc bị đoán phạt, bị đưa vào chỗ chết, và bị hủy diệt đời đời vì cớ những tội lỗi của mình. Nhưng Chúa đã đến đất này, gánh lấy tội lỗi của nhân loại lên thân thể của Ngài thông qua phép báp têm mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít. Như Chúa Jêsus đã phán trong Ma-thi-ơ 3:15, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy,” qua phép báp têm này, Đức Chúa Cha muốn truyền mọi tội lỗi của cả nhân loại cho Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ, và Ngài đã cho phép điều này xảy ra. Chúa Jêsus đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít có nghĩa là thông qua Giăng Báp-tít, Ngài đã chấp nhận tội lỗi của thế gian lên chính mình Ngài một lần đủ cả. Do vậy, tội lỗi của bạn và tôi cũng đã được chuyển cho Chúa Jêsus vào thời điểm đó. 
Bởi vì mọi người đều đã phạm tội, nên mọi người đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Kinh thánh nói rằng: “Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội” (Rô-ma 5:19). Có ai không phạm tội không? Không, hoàn toàn không! Vậy số phận của chúng ta sẽ ra sao? Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu chúng ta có bất cứ loại tội lỗi nào, bất kể nó được phạm bằng cách nào, dù là bởi hành động, tấm lòng, hay suy nghĩ của chúng ta, thì hết thảy chúng ta đều sẽ bị diệt vong. Bởi vì Đức Chúa Trời đã phán rằng: “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23), nếu chúng ta có một tội lỗi dù chỉ nhỏ như một hạt cải, thì nhất định chúng ta vẫn phải được thanh tẩy tội lỗi này. Cả nhân loại đều đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, và bởi vì điều này nên tất cả họ đều không thể tránh khỏi việc bị đoán phạt vì tội lỗi của mình. Tuy nhiên, như Đức Chúa Trời đã phán “tiền công của tội lỗi là sự chết” nên Ngài đã khiến Con Ngài chịu báp têm và cho phép Ngài bị đóng đinh. Cái giá của tội lỗi là sự chết. Ở đây, sự chết có ý nghĩa là gì? Địa ngục là ý nghĩa của sự chết.
Hê-bơ-rơ 9:27 nói rằng, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng sự phán xét đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta qua đời. Tất cả mọi người, dù là người công chính hay tội nhân, những người đã nhận được sự tha tội hoặc chưa, đều sẽ sống mãi sau cái chết thuộc thể của họ. Việc con người được tạo ra theo hình ảnh của chính Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng bởi vì Đức Chúa Trời sống mãi, nên mọi người cũng nhất định sẽ sống đời đời bất kể mong muốn của họ là gì. Nhưng bạn nên nhớ rằng có hai loại sự sống đời đời: một là đời sống được phước đời đời trên Nước thiên đàng, và loại còn lại là đời sống bị rủa sả trong địa ngục. 
Đức Chúa Jêsus Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời của thiên đàng. Ngài đã đến đất này với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Nước thiên đàng, và Ngài đã bôi xóa toàn bộ tội lỗi của nhân loại không phải bằng cách dâng một của lễ sinh tế trên đất, mà bằng cách từ bỏ chính thân thể của Ngài (Hê-bơ-rơ 7:21, 8:11-12, 10:10). Đức Chúa Trời chính là Đấng đã đến đất này và gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu báp têm, tất cả là để cứu bạn và tôi khỏi tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Jêsus Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Nước thiên đàng đã đến đất này, hiện thân trong xác thịt của một con người và chấp nhận tội lỗi của nhân loại lên thân thể của Ngài thông qua phép báp têm của Ngài. Bởi điều này, tất cả tội lỗi của bạn đã được chuyển giao cho Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Và bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã chấp nhận tội lỗi của chúng ta lên thân thể của Ngài nhờ phép báp têm của Ngài, nên Ngài có thể lên thập tự giá, bị đóng đinh, tuôn đổ dòng huyết của Ngài cho đến chết. 
Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã đặt ra quy định rằng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải đeo thẻ vàng có khắc “THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” trên mặt trước của cái mũ của ông và buộc nó bằng sợi dây màu xanh để rồi nó sẽ không rơi ra. Điều này cho chúng ta biết rằng bởi vì Chúa Jêsus đã thanh tẩy tất cả tội lỗi của toàn thể nhân loại bằng phép báp têm của Ngài, nên những người nào tin đều có thể nhận được sự thánh khiết vào lòng mình và đến trước Đức Chúa Trời.
 

Tấm Thẻ Bằng Vàng Sẽ Được Để Đằng Trước Cái Mũ

Xuất Ê-díp-tô Ký 28:37 nói rằng, “Rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó để trên đằng trước cái mũ.” Phân đoạn này có nghĩa là chúng ta phải có đức tin nơi phép báp têm của Ngài. Bởi việc nhận biết và tin rằng tội lỗi của thế gian đã được chuyển giao cho Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta phải nhận được sự tha tội. Có sai không khi nói rằng Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu báp têm? Tại sao con người lại bị hủy diệt? Không phải vì bạn và tôi đã phạm tội nên chúng ta bị hủy diệt và bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ. Họ bị hủy diệt bởi vì họ không tin vào Lẽ Thật rõ ràng này và do đó họ vẫn có tội. Bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã đến đất này và gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, và bởi vì tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Ngài, nên Chúa của chúng ta đã chịu đoán phạt thay cho chúng ta. Chúng ta phải nhận biết điều này bằng cái đầu của mình và tin vào điều đó với tấm lòng của mình nữa. Chỉ khi đó thì phép báp têm của Chúa Jêsus mới có thể được gieo trong tấm lòng của chúng ta như đức tin của chúng ta. Vàng trong Kinh thánh nói đến đức tin. Chính nhờ tin vào Phúc-âm thật nên chúng ta có thể bước vào thiên đàng.
Tất cả các tôn giáo trên thế giới này thường dạy các tín đồ của họ đạt đến sự tỉnh thức của chính mình. Ví dụ, Phật Giáo dạy cho các tín đồ của mình làm sạch tấm lòng của họ thông qua các bài tập khổ hạnh để vào cõi niết bàn. Nói cách khác, mục tiêu của Phật Giáo là buông bỏ tất cả các suy nghĩ viễn vông, trần tục bằng cách đắm mình trong thiền định và cuối cùng là tự mình trở thành một vị thần. Nhưng không ai có thể đạt được điều này. Một số người theo tôn giáo đang cố gắng để tự mình trở thành một vị thần bằng cách ẩn mình trong những ngọn núi. Ví dụ, ngay cả trong Cơ-đốc-giáo, chỉ ngay sau thời kỳ Hội thánh Đầu Tiên, đã mọc lên rất nhiều tu viện tìm cách tự thánh hóa. Nhưng ẩn mình trong núi không có nghĩa là người này sẽ không còn bị những tư tưởng suy đồi ghé thăm nữa. Thật là một sai lầm lớn khi nghĩ rằng nếu chúng ta tách mình khỏi thế giới và không tiếp xúc với những người khác, thì chúng ta có thể được giải thoát khỏi tất cả những ham muốn và cảm xúc dâm dục. Ngược lại, xác thịt của chúng ta đó là chúng ta càng ẩn mình thì chúng ta càng bị ám ảnh bởi ham muốn và thú vui dục vọng của thế giới trần tục này. Bởi vì chúng ta có những tội lỗi như vậy trong lòng mình, nên chúng ta không thể nào thoát khỏi tội lỗi của mình bất luận chúng ta có muốn làm như vậy đến đâu. Đây là lý do tại sao Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.” Chúa của chúng ta là Con Đường duy nhất dẫn đến Nước thiên đàng. Ngài là Lẽ Thật. Và Ngài là Sự Sống. Chúa Jêsus là Chúa của sự sống.
Điều mà mọi người mong muốn đó là tìm ra con đường dẫn đến thiên đàng. Để nhận ra con đường dẫn họ lên Nước của Đức Chúa Trời này, họ phải nhận biết và tin tưởng triệt để vào Lẽ Thật. Lẽ Thật đó là chính Đức Chúa Trời đã đến đất này, hiện thân trong xác thịt của một con người, và rằng bằng việc chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít; Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi của cả nhân loại. Tất cả chúng ta có thể bước vào Nước của Đức Chúa Trời bằng cách nhận biết Lẽ Thật này và tin rằng tất cả tội lỗi của chúng ta cũng đã được truyền cho Chúa Jêsus. 
Ngược lại, chúng ta không thể bước vào thiên đàng bằng chính công đức của mình, nói cách khác, là bằng cách thực hiện nhiều việc lành. Tại sao? Bởi vì cho dù chúng ta có thể đã làm bao nhiêu việc lành, nhưng nếu chúng ta chỉ vi phạm một quy định trong luật pháp của Đức Chúa Trời, thì điều này chỉ có nghĩa là chúng ta đã không giữ hết tất cả mọi Lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì dù chỉ vi phạm một quy định trong luật pháp của Đức Chúa Trời thì cũng có nghĩa người ta là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, một người như vậy không thể lên thiên đàng bằng hành động của mình. Chúng ta phải tin vào sự thật này, và bởi thế chúng ta phải chuyển tội lỗi của mình cho Đức Chúa Jêsus Christ thông qua phép báp têm Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít. Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại bao gồm tội lỗi của bạn lên thân thể của Ngài. Vậy nên, chính nhờ chuyển giao tội lỗi của bạn cho Chúa Jêsus mà tất cả tội lỗi của bạn đã được tẩy sạch. 
Để đạt được điều này, trước hết bạn phải suy xét bản thân mình xem liệu trong lòng bạn có tội hay không, và khi bạn nhận ra rằng có tội, thì bạn phải tin vào sự tha tội được thể hiện trong sợi chỉ xanh, tím, đỏ tươi, và bởi đó mà được Đức Chúa Trời chấp thuận đức tin của mình. Chính bởi tin vào sinh tế của thân thể Đấng Christ nên chúng ta có thể lên thiên đàng sau khi được cứu khỏi tội một lần đủ cả. Không phải do người ta phạm tội nên họ không thể lên thiên đàng, bèn là bởi họ không biết và không tin vào lẽ thật, Phúc-âm được thể hiện nơi sợi chỉ xanh, tím, và đỏ tươi, nên họ không thể vào thiên đàng. Chúng ta không nên chỉ nói rằng chúng ta là những người thiếu hiểu biết bởi vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta và xa cách khỏi Lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phải được cứu bằng cách lắng nghe và tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
Như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã phụng sự Đức Chúa Trời bằng cách dâng lên lễ vật bằng đức tin để thánh hóa dân sự của mình, nên chúng ta, các thầy tế lễ hoàng gia của ngày nay, cũng phải nhận biết sự thật rõ ràng trong lòng mình ôm lấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong lòng mình. Bất kể khi nào, ở đâu, và linh hồn nào yêu cầu chúng ta dâng lễ vật của đức tin cho họ, thì trước tiên, chúng ta cũng phải được mặc lấy trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tấm thẻ vàng khắc cụm từ “Thánh cho Đức Giê-hô-va” sẽ mãi nằm trên trán của chúng ta, những Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của ngày nay.
Lẽ thật về sự tha tội thực sự và rõ ràng đó là Phúc-âm được thể hiện trong sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn. Phúc-âm này đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta vô tội, thánh khiết, và thánh hóa. Rõ ràng là tội lỗi của chúng ta đã được chuyển cho Đức Chúa Jêsus Christ khi Ngài chịu báp têm. Bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã tẩy sạch tội lỗi của bạn một lần đủ cả bằng cách chịu báp têm nên những ai tin nơi Ngài có thể nhận được sự tha tội và sống bởi đức tin của họ. Hơn nữa, khi chúng ta tiếp tục đời sống đức tin của mình sau khi đã nhận được sự tha tội, chúng ta cũng phải suy ngẫm và tin tưởng sâu sắc rằng Phúc-âm này quan trọng và cần thiết như thế nào, và Phúc-âm về phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít được đòi hỏi từ đời sống thuộc linh của chúng ta một cách lớn lao đến dường nào. 
Lời Phúc-âm của nước và Thánh Linh phải luôn ở trong tấm lòng của chúng ta. Tại sao? Chúng ta nên làm như vậy bởi vì chúng ta phạm tội mọi lúc mọi nơi. Trong số các đọc giả của những quyển sách của tôi, hiếm có ai không biết rằng Chúa Jêsus đã chịu mọi sự đoán phạt của tội lỗi chúng ta bằng cách chịu báp têm và bị đóng đinh. Tuy nhiên, sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta chỉ xem sự thật này như một sự hiểu biết đơn thuần. Chúng ta phải suy ngẫm về phép báp têm của Ngài càng thường xuyên càng tốt, vì chúng ta dễ bị vấy bẩn bởi tội lỗi hằng ngày. Có đức tin này cũng giống như đem các loại ngũ cốc được cất giữ trong nhà kho và lấy chúng làm thức ăn cho chúng ta vậy. Nói cách khác, suy ngẫm về Phúc-âm thật của nước và Thánh Linh là thức ăn thuộc linh cho linh hồn của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus phán rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại” (Giăng 6:53-54). 
Chúng ta phải xác nhận đức tin của mình nơi phép báp têm của Chúa Jêsus mỗi ngày. Đối với tất cả các thầy tế lễ, đức tin này thậm chí càng phải được thiết lập vững chắc hơn nữa. Chỉ khi họ có đức tin rõ ràng và quả quyết này thì họ mới có thể duy trì sự cứu rỗi của mình, cũng như dạy dỗ cho các tội nhân khác để rồi họ cũng có thể được cứu. Điều này không đúng sao? Tất nhiên là thế rồi! Thứ mà chúng ta cần có mỗi ngày đó là đức tin nơi phép báp têm của Chúa Jêsus, và đức tin nơi Chúa Jêsus, Đấng đã gánh chịu sự đoán phạt của mọi tội lỗi của chúng ta.
Không thể tìm thấy cái mũ mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã đội trên thế gian này. Trên thế gian này có bất cứ cái mũ nào có một tấm thẻ bằng vàng treo trên đó và được buộc bằng một sợi dây màu xanh hay không? Chỉ có duy nhất một cái mũ như vậy, và đó là cái mũ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Điều này nói về một sự thật sâu sắc đối với chúng ta ngày nay: Các thầy tế lễ hoàng gia phải đứng vững trên đức tin nơi phép báp têm của Chúa Jêsus. Và điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng bạn và tôi có thể hoàn thành các nhiệm vụ tế lễ của mình chỉ khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ nơi sự thật này.
Đức tin của chúng ta nơi phép báp têm của Chúa Jêsus phải trở nên rõ ràng và sắc nét hơn mỗi ngày. Chúa Jêsus đã bị đóng đinh đến chết bởi vì Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta lên chính mình Ngài. Bởi vì Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu báp têm, nên Ngài có thể phán rằng: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30) ngay trước khi Ngài chết trên thập tự giá. Và sau đó, Ngài đã sống lại từ cõi chết và sống lại lần nữa. Bằng cách làm những việc công chính này, Chúa Jêsus đã bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta một cách hoàn hảo và trở thành Cứu Chúa đời đời của tất cả những ai tin nơi Ngài.
Chúng ta phải nhớ đến phép báp têm của Chúa Jêsus mỗi ngày. Tại sao? Bởi vì cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những lỗi lầm và tỳ vết. Bạn có thiếu sót hay không? Thời gian càng trôi qua, chúng ta càng nhìn thấy con người thiếu sót và yếu đuối của mình. Vậy thì bạn vẫn sẽ không tin vào phép báp têm của Chúa Jêsus và dòng huyết của thập tự giá hay sao?
 


Thẻ Vàng Được Khắc “Thánh Cho Đức Giê-hô-va”


Loại đức tin nào giúp chúng ta trở nên vô tội và thánh khiết? Đó là đức tin của sợi chỉ màu xanh tin vào phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít. Bởi vì Chúa Jêsus đã chấp nhận tội lỗi của nhân loại bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít nên tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Ngài. Khi chúng ta tin vào phép báp têm của Chúa Jêsus, rằng Ngài đã chịu báp têm để gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta lên thân thể Ngài, thì đức tin như vậy cho chúng ta một sự trải nghiệm tuyệt vời về việc được xóa sạch mọi tội lỗi của mình bằng đức tin. Khi Chúa Jêsus chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, tội lỗi của nhân loại đã được chuyển cho Ngài. Vậy nên, bởi vì tội lỗi của mọi người đều đã được chuyển cho Chúa Jêsus, nên những ai tin vào Lẽ Thật này đều đã được tẩy rửa khỏi mọi tội lỗi của mình một lần đủ cả. Tội lỗi của họ đã được rửa sạch bằng đức tin. Sự thanh tẩy tội lỗi này được ngụ ý trong màu xanh của hệ thống Đền Tạm. Nói cách khác, tội lỗi của tấm lòng bạn được xóa bỏ bởi đức tin khi bạn tin vào phép báp têm của Ngài và tuyên xưng rằng: “Ah, tội lỗi của tôi, tội lỗi của bạn, và tội lỗi của mọi người trên khắp thế giới đã được chuyển cho Đức Chúa Jêsus Christ.” Tội lỗi của bạn cũng đã được thanh tẩy hoàn toàn nếu bạn sở hữu đức tin này.
Trước khi bạn biết đến phép báp têm này, phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít, thì rõ ràng tấm lòng của bạn có tội. Không ai trên hành tinh này được công nhận là vô tội ngay cả trước khi biết đến Lẽ Thật này. Mọi người đều có tội, và do đó, họ bị định phải xuống địa ngục. Nhưng để bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta, Chúa Jêsus đã đến đất này và chấp nhận tất cả tội lỗi của chúng ta lên chính mình Ngài bằng cách chịu báp têm. Phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận giống với việc đặt tay của hệ thống tế lễ trong Cựu Ước; tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên đã được chuyển lên trên đầu của con sinh tế bằng cách đặt tay của họ. Bởi vậy, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều cụm từ ‘đặt tay của ông (hoặc của họ) lên’ trong Cựu Ước, đặc biệt là trong Lê-vi-ký.
Tội lỗi của bạn có được chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp têm không? Khi Chúa Jêsus chịu báp têm, Ngài đã phán rằng: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15). Từ “như vậy” ở đây là “hutos” trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ‘bằng cách này’, ‘thích hợp nhất’, hoặc ‘không có cách nào khác ngoài cách này’. Từ này cho thấy rằng Chúa Jêsus đã gánh lấy toàn bộ tội lỗi của nhân loại lên chính mình Ngài thông qua phép báp têm mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít một cách không thể thay đổi được. Bởi vì khoảnh khắc mà Chúa Jêsus gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu báp têm là một khoảnh khắc quyết định, nên tôi không thể nào quên đi khoảnh khắc này. Bạn phải ghi nhớ Lời này trong đầu mình, Lời vốn cũng được viết rõ trong văn bản gốc. Và bằng cách suy ngẫm về Phúc-âm của nước và Thánh Linh này mỗi ngày, bạn phải tin trong lòng mình.
Chúng ta có thể trở nên vô tội và bước vào Nước thiên đàng bằng cách tin trong lòng mình rằng Chúa Jêsus đã chấp nhận hết mọi tội lỗi của chúng ta và tẩy sạch chúng thông qua phép báp têm của Ngài. Chúng ta có thể vào thiên đàng bằng bất cứ phương tiện nào khác hay không? Bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ trở nên hòa nhã và kỷ luật hơn khi bạn về già, nhưng bạn thấy rằng mình càng già đi thì bạn càng trở nên khó chịu hơn. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể trở nên tử tế và tự kỷ luật hơn khi thời gian trôi qua, thì bạn nên sớm thừa nhận rằng bản thân mình không có khả năng trở nên như thế này. Thực tế là khi chúng ta già đi, chúng ta thậm chí càng trở nên thiếu kiên nhẫn và ít có khả năng xử lý cơn giận của mình. Nếu chúng ta có khả năng làm điều này, thì có lẽ chúng ta có thể vào Nước thiên đàng bằng cách giữ lấy luật pháp bằng việc làm của mình. Nhưng bởi vì chúng ta không có những khả năng như vậy, chỉ có tội lỗi, sự xấu xa, và sự tức giận phát sinh từ chúng ta mà thôi.
Điều tôi đang cố nói với bạn ở đây đó là sự cứu rỗi không thể đạt được bằng hành động, nhưng chỉ bởi đức tin. Hê-bơ-rơ 11:1 nói rõ: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Mặc dù chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tồn tại, và bởi vì Đức Chúa Trời này hằng sống, nên Ngài hành động trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo nên vũ trụ này mà chúng ta không thấy được, và thông qua Lời Ngài, Ngài đã cho chúng ta thấy Lẽ Thật của sự cứu rỗi. Nhờ tin vào lẽ thật cứu rỗi này trong lòng mình mà chúng ta có thể được cứu khỏi tội và rửa sạch hết thảy tội lỗi của lòng chúng ta. Và điều này vẫn có hiệu quả ngay cả bây giờ. Vì vậy, giờ đây tội nhân phải được cứu bằng cách tin vào Lẽ Thật này trong lòng họ, chứ không phải cố gắng để được cứu khỏi tội lỗi của họ bằng những việc làm đạo đức của họ.
Sự thật rằng tấm thẻ vàng để đằng trước cái mũ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và được buộc bằng sợi dây màu xanh có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta phải nhận biết Phúc-âm của nước và Thánh Linh, và tin vào nó. Bằng cách chịu báp têm, Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả tội lỗi của mọi người, bao gồm tội lỗi của bạn và tôi. Bởi đó, Chúa Jêsus, Đấng toàn năng đã gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta bằng cách này. Chúng ta phải biết và tin vào điều này. Chính lúc chúng ta lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời bằng tai mình, nhận biết nó bằng cái đầu của mình, và tin vào nó bằng tấm lòng của chúng ta, thì tội lỗi của chúng ta được thanh tẩy. Bởi vì trước đây chúng ta đã phạm tội và bây giờ cũng như trong tương lai, chúng ta không thể không phạm tội nhiều hơn, nên để cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của mình, Chúa đã đến đất này và gánh lấy tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu báp têm.
Khi Chúa Jêsus nhận tội lỗi của nhân loại và tẩy sạch hết thảy chúng đi, thì tội lỗi của bạn cũng đã được chuyển cho Ngài. Bằng cách tin vào Lẽ Thật này, bạn có thể được xóa bỏ mọi tội lỗi của mình. Khi chúng ta tin vào phép báp têm mà Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến bởi nước và Thánh Linh đã nhận, thì bạn và tôi có thể được thanh tẩy mọi tội lỗi trong lòng mình, và bằng cách tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ cũng đã chịu mọi sự đoán phạt của tội lỗi chúng ta nên chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chính bởi đức tin nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà chúng ta có thể được tái sanh và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta đã ban cho chúng ta loại đức tin này. 
 

Quần Bằng Vải Gai Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm

Đức Chúa Trời đã lệnh cho Môi-se may quần bằng vải gai cho Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và mặc chúng cho họ. Chúng phải dài từ thắt lưng cho đến đùi và che đi sự lõa lồ của các thầy tế lễ. Và Đức Chúa Trời phán rằng để tránh khỏi cái chết, A-rôn cùng các con trai của ông phải mặc chúng khi họ vào trong Đền Tạm để gặp mặt hay đến gần bàn thờ để phụng sự bên trong hành lang của Đền Tạm, và Ngài cũng phán rằng điều này nên là một luật lệ đời đời cho A-rôn và con cháu của ông sau ông.  
Chúng là những trang phục lót được mặc để che đi sự lõa lồ của các thầy tế lễ. Để lộ sự lõa lồ trước mặt Đức Chúa Trời là bộc lộ sự ô uế trước mặt Ngài, và vậy nên bất cứ ai bị phơi bày tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời đều phải chết. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã lệnh cho các thầy tế lễ che đi sự trần truồng của họ. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta che đi tội lỗi và những sự không tinh sạch của mình bằng đức tin nơi Phúc-âm hoàn hảo của sự công chính của Ngài. 
Vậy thì cái quần bằng vải gai trắng của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là gì? Đó là đức tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Đó là lẽ thật của sự cứu rỗi hoàn hảo mà Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên vô tội. Đức Chúa Jêsus Christ chính là Đức Chúa Trời (chỉ tím) đã đến đất này, chịu báp têm (chỉ xanh), đổ huyết của Ngài và chết trên thập tự giá (chỉ đỏ tươi), sống lại từ cõi chết, và bởi đó Ngài đã hoàn thành sự cứu rỗi của chúng ta một cách hoàn hảo. Tin rằng Đức Chúa Trời đã bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta bằng phép báp têm của Ngài và đã bị đoán phạt để trả tiền công của tất cả những tội lỗi ấy thay cho chúng ta chính là mặc quần bằng vải gai của sự cứu rỗi trong lòng chúng ta. Chính bởi tin trong lòng của mình mà chúng ta có thể hoàn toàn được cứu ra khỏi tội và chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời cũng như bước vào Vương Quốc của Ngài.
Cách duy nhất để tẩy sạch mọi sự ô uế trong tấm lòng của chúng ta đó là tin vào phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận cùng dòng huyết của Ngài trên thập tự giá. Đặc biệt, đức tin của sợi chỉ màu xanh, rằng Chúa Jêsus đã chấp nhận tất cả tội lỗi bằng phép báp têm của Ngài, là sự thật cốt lõi về sự cứu rỗi của chúng ta, điều thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta, và chính nhờ tin vào điều này mà chúng ta có thể che đậy mọi sự không tinh sạch của mình. Làm sao chúng ta có thể không do dự mà đến trước mặt Đức Chúa Trời bất kể những sự thiếu sót và vi phạm của mình? Điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, điều che đậy mọi sự ô uế của chúng ta một cách hoàn hảo. Với đức tin tin rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta bằng nước và huyết, tức là, bằng sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ tươi, chúng ta có thể che đậy mọi sự không tinh sạch của mình. Chúa Jêsus đã đến đất này, khiến cho chúng ta trở nên công chính trọn vẹn bởi những hành động công chính của Ngài, và bởi đó, Ngài đã trở thành Chúa của sự cứu rỗi đời đời của chúng ta. Chính nhờ tin vào điều này mà chúng ta có thể đạt đến trạng thái vô tội. Bởi tin vào những việc công chính của Đức Chúa Trời, rằng Ngài yêu chúng ta và làm cho chúng ta trở nên vô tội, chúng ta có thể thoát khỏi sự đoán phạt của tội lỗi. Bởi tin vào sự cứu rỗi công chính này của Đức Chúa Trời trong lòng mình, chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời. 
Chúng ta phạm tội mỗi ngày. Vì vậy, chúng ta phải nhận ra rằng bất cứ ai đến với Đức Chúa Trời mà không mặc quần bằng vải gai trắng thuộc về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vốn bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta bằng sợi chỉ xanh, tím, đỏ tươi, thì người đó sẽ bị đưa vào chỗ chết. Loại đức tin ngăn không cho chúng ta chết khi chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời không gì khác chính là đức tin nơi sự công chính của Ngài. Đức tin tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời này là đức tin tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Bởi vì Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta phải mặc quần bằng vải gai trắng ấy, nên chúng ta phải có được thứ này và mặc quần của sự tha tội thật bởi đức tin trong lòng mình. 
Khi chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời với đức tin này, chúng ta sẽ không phải chết. Như vậy, thứ được thể hiện trong những trang phục này của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là tất cả về lẽ thật của Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Không có trang phục nào của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mà không có một ý nghĩa thiêng liêng nào đó. Chúng ta, các Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của ngày nay, không thể bỏ sót bất cứ trang phục nào mà Đức Chúa Trời đã lệnh cho chúng ta mặc. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mặc hết thảy những trang phục khác mà không mặc quần bằng vải gai? Chắc chắn ông ấy sẽ phải chết. Thường dân có mặc những cái quần bằng vải gai này hay không là do bạn chọn lựa, nhưng nếu các Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm không mặc chúng, thì họ sẽ bị giết, bởi sự lõa lồ đáng xấu hổ của họ—tức là tội lỗi và sự không tinh sạch của họ—sẽ không được che đậy kỹ càng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có loại đức tin tin vào sự cứu rỗi hoàn hảo của Ngài với trọn cả tấm lòng của mình trước mặt Đức Chúa Trời? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời mà không tin trong lòng mình rằng Ngài đã khiến chúng ta trở nên vô tội, không mặc những trang phục cứu rỗi trong lòng chúng ta? Chúng ta vẫn sẽ là tội nhân. Bởi vì ‘tiền công của tội lỗi là sự chết’, nên tội nhân, những người chưa được tha tội phải bị đoán phạt, bị chết, và quăng vào hồ lửa địa ngục đời đời. Đây là lý do tại sao tấm lòng của bạn phải mặc những trang phục cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã làm ra cho bạn. Nhờ tin vào sự thật được thể hiện nơi sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ tươi mà chúng ta có thể bước vào Nước của Đức Chúa Trời.
Đây là lý do tại sao Kinh thánh nói rằng vàng, kim loại chống gỉ sét và quý giá nhất, biểu thị cho ‘đức tin’. Trong Kinh thánh, vàng nói đến đức tin, trong khi đồng nói đến sự đoán phạt. Chúng ta có thể tìm ra sự thật rằng sợi chỉ vàng đã thường xuyên được sử dụng để làm nên các bộ áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Điều này ý nói rằng chúng ta luôn phải giữ một đức tin mạnh mẽ trong Phúc-âm của sự cứu rỗi hoàn hảo này. Hãy tin vào Lẽ Thật được thể hiện trong sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ tươi. Đức Chúa Trời đã phán rằng điều này nên là một luật lệ mà chúng ta phải giữ lấy đời đời.
Trong tâm trí và tâm hồn của mình, bạn và tôi phải tin vào Lẽ Thật này một cách hiển nhiên. Đức tin thật phải đi kèm với kiến thức, cảm nhận, và hành động. Bạn có loại đức tin và lẽ thật này không? Bạn có thực sự tin vào lẽ thật được thể hiện trong sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ tươi với trọn cả tấm lòng của mình hay không? Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời yêu bạn, rằng Ngài đã bôi xóa hết thảy tội lỗi của bạn bằng cách chịu báp têm, tuôn đổ dòng huyết của Ngài, và sống lại từ cõi chết hay không? Nếu bạn thực sự tin vào Lẽ Thật này, thì điều này có nghĩa là bạn đã mặc tấm lòng và linh hồn của mình bằng trang phục của sự cứu rỗi.
Đức Chúa Trời đã quở trách dân Y-sơ-ra-ên thông qua Sứ Đồ Phao-lô mà rằng: “Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 10:3). Đức Chúa Trời không thích những kẻ cố gắng thiết lập và khoe khoang về sự công chính của riêng mình bằng những việc làm có vẻ tốt lành của họ. Những người không tin vào những công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta bởi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết thảy. Bạn tin vào điều gì? Bạn có tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời không, hay bạn tin vào sự công chính của riêng mình? Bạn có thực sự tin với cả tấm lòng của mình rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn, và rằng Ngài đã xóa bôi tất cả tội lỗi của bạn bằng cả phép báp têm của Chúa Jêsus lẫn dòng huyết trên thập tự giá của Ngài hay không? Bạn có tin vào Lẽ Thật này không, và đây có phải là nơi mà bạn phó thác bản thân mình không? Bạn có thực sự nắm giữ Lẽ Thật này trong lòng mình và tin tưởng hay không? Hay là bạn vẫn đang cố gắng nhận được sự tha tội của bạn bằng cách tự mình cố gắng để sống một cách nhân từ?
Tất nhiên là bạn phải sống nhân từ. Sau khi được tái sanh, bạn thậm chí phải sống nhân từ hơn nữa. Tuy nhiên, trong Đức Thánh Linh, trước hết bạn phải nhận ra đời sống đạo đức thực sự là gì. Kinh thánh nói rằng: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:9). Đối với các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời ngày nay, sống nhân từ có nghĩa là phục vụ Phúc-âm chân chính.
Những người không tin vào Phúc-âm và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, những người không tin rằng Đức Chúa Trời đã bôi xóa mọi tội lỗi của họ một cách trọn vẹn với phép báp têm của Chúa Jêsus và dòng huyết của Ngài trên thập tự giá thật là đáng thương làm sao! 
Ngày xưa, có một nhóm ngư dân bị đắm tàu vừa đến cửa sông Amazon sau 10 ngày vật lộn với bão tố và sóng gió của đại dương bao la. Tất cả họ đều kiệt sức vì không uống nước trong 10 ngày. Cuối cùng, họ đã đến một nơi có nước ngọt. Tuy nhiên, cửa sông rộng đến nỗi không ai trong số họ có thể nhận ra được sự thật đáng kinh ngạc này, rằng họ thực sự đang trôi trên nước có thể uống được. Kết quả là, cuối cùng tất cả họ đều chết, kiệt sức trên nguồn nước ngọt dồi dào. Họ thật là đáng thương làm sao! Nhìn vào điều này từ góc độ thuộc linh, hầu như tất cả mọi người thuộc thế hệ này đều đang tranh đấu chống lại tội lỗi của họ một cách tuyệt vọng, kiệt sức về mặt thuộc linh, trong khi không biết rằng tội lỗi của họ đã được xóa bôi thông qua phép báp têm của Chúa Jêsus và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá trong suốt thời gian qua.
Bởi vì Đức Chúa Trời yêu bạn và tôi, nên Ngài đã hoàn tất các việc công chính để bôi xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Nhờ tin vào Lẽ Thật này mà chúng ta có thể bước vào Nước của Đức Chúa Trời. Đức tin này giúp chúng ta được tái sanh. Được tái sanh có nghĩa là được sanh ra lại một lần nữa làm con cái của Đức Chúa Trời; mặc dù chúng ta đã từng được sinh ra làm tội nhân, nhưng chúng ta trở thành người công chính bởi công việc của Đức Thánh Linh khi chúng ta tuyên xưng tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Chính nhờ được tái sanh như những người vô tội thế này mà chúng ta có thể vào Nước của Đức Chúa Trời.
Bạn đã mặc cho linh hồn của mình bằng trang phục cứu rỗi tốt lành và công chính của Đức Chúa Trời chưa? Bạn đã khiến linh hồn mình thực sự tin vào Phúc-âm này chưa? Điều quan trọng trên hết đó là bạn có tin vào Phúc-âm chân chính này trong lòng mình hay không. Thay vì tự mình cố gắng nhận ra Lẽ Thật và giữ lấy những lời dạy dỗ của thế giới trần tục này, bạn phải tin vào Lời của Đức Chúa Trời mà bạn đã được dạy dỗ bởi những người đã được tha tội trước bạn. Phúc-âm thật không phải là thứ mà bạn có thể chỉ biết trong đầu mình, nhưng là thứ mà bạn phải thực sự tin tưởng trong tấm lòng của mình. Bạn phải vào thiên đàng bằng cách thực sự tin vào nó. Hỡi anh chị em, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta phước hạnh gì thông qua Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ? Bằng cách bôi xóa mọi tội của chúng ta thông qua sự hy sinh của Con Độc Sanh của Ngài, Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trở thành con của chính Ngài.
Con người trên thế gian này muốn làm những việc công chính và họ cũng tôn kính những ai làm việc đúng. Chẳng phải những công việc của Chúa Jêsus, Đấng đã hy sinh chính mình Ngài vì toàn thể nhân loại là công chính nhất hay sao? Phúc-âm của nước và Thánh Linh không phải do nhân loại tạo ra. Đó là công việc đạo đức và công chính nhất mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành đặc biệt cho chúng ta. Bởi vì Chúa Jêsus đã chịu báp têm và hy sinh chính Ngài trên thập tự giá vì tất cả mọi người trên thế giới này, nên chúng ta công nhận Ngài là Cứu Chúa thật của mình. Bất luận khi nào và ở đâu, chỉ có duy nhất một Đấng công chính và đó chỉ là Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Trên hành tinh này, hoàn toàn không có người nào khác tự mình công chính nếu không thông qua Đức Chúa Jêsus Christ.
Bạn có muốn trở nên công chính hay không? Bởi việc tin vào công việc công chính mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn, tất cả các bạn đều có thể trở thành những người công chính này. Công việc công chính của Đức Chúa Trời chính là Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Hãy tin vào Chúa Jêsus, Đấng đã hoàn thành công việc công chính này. Đức Chúa Trời đã bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Khi chúng ta chấp nhận tình yêu của Ngài về Lẽ Thật này bởi đức tin, chúng ta cũng trở nên thánh khiết, giống như Đức Chúa Trời là thánh khiết. Đức Chúa Trời đã phán rằng: “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:45). Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta hãy thực sự dẫn dắt đời sống đức tin của mình bởi đức tin. Bạn có hết lòng tin vào công việc công chính này của Chúa Jêsus, điều đã cứu bạn một cách hoàn hảo ra khỏi tất cả tội lỗi của bạn hay không? Tôi tin rằng việc công chính nhất trên thế gian này đã được thực hiện bởi sự hy sinh đời đời của Chúa chúng ta rồi. Tôi tin rằng tất cả đều đã được hoàn thành thông qua phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận, dòng huyết của Ngài trên thập tự giá, và sự phục sinh của Ngài từ cõi chết.
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời với đức tin của mình, đức tin mà Ngài đã ban cho tôi thông qua Lời về lẽ thật của Ngài.