Search

Bài giảng

Chủ đề 3: Phúc-âm của nước và Thánh-linh

[3-8] BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS LÀ MỘT QUÁ TRÌNH KHÔNG THỂ THIẾU CHO SỰ CỨU CHUỘC (Ma-thi-ơ 3:13-17)

BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS LÀ MỘT QUÁ TRÌNH KHÔNG THỂ THIẾU CHO SỰ CỨU CHUỘC
( Ma-thi-ơ 3:13-17 )
“Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-têm. 14 Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.”
 
 

PHÉP BÁP-TÊM CỦA GIĂNG BÁP-TÍT

 
Ăn năn là gì?
Xây khỏi đời sống tội lỗi và tin Chúa Jêsus để được thánh hóa.
 
Quá nhiều người trên thế gian không biết tại sao Đức Chúa Jêsus đến thế gian và chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít. Vì thế chúng ta hãy nói về mục đích báp-têm của Chúa Jêsus và Giăng Báp-tít là người làm báp-têm cho Ngài. 
Trước hết chúng ta nên nghĩ về lý do đã đưa Giăng Báp-tít đến việc làm báp-têm cho người ta tại sông Giô-đanh. Điều này được giải thích trong Ma-thi-ơ 3:1-12, Giăng Báp-tít báp-têm cho người ta để đem họ trở về với Đức Chúa Trời, ra khỏi tội lỗi do việc ăn năn tội của họ.
“Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn;” (câu 11) và “Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3). Giăng Báp-tít mặc áo lông lạc đà và ăn chấu chấu, kêu lên trong đồng vắng, rao giảng phép báp-têm ăn năn để được tha tội.
Ông kêu lên, “Hãy ăn năn, Cứu Chúa của loài người đang đến; sửa soạn đường cho Ngài, làm cho đường cứu rỗi của Ngài ngay thẳng. Ngưng ngay sự thờ phượng các thần của người ngoại bang và nhận Chúa vào lòng.”
Trở lại từ đâu? Từ việc thờ phượng thần tượng và những việc làm gian ác khác của đời sống tội lỗi. Vì thế chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải được báp-têm trong Chúa Jêsus để được thánh hoá. Giăng Báp-tít kêu lên trong đồng vắng, “Hãy Báp-têm. Hãy tẩy sạch tội lỗi các người. Cứu Chúa, Mê-si-a của các ngươi đang ở trong thế gian. Ngài sẽ cất tất cả tội lỗi của các người như chiên con tế lễ trong Cựu Ước và tẩy sạch tất cả tội lỗi của các ngươi.”
Trong Cựu Ước, tội hàng ngày được chuyển qua cho sinh tế chuộc tội bởi việc đặt tay. Tội hàng năm của cả dân I-sơ-ra-ên được chuyển qua cho con dê bởi thầy tế lễ cả thượng phẩm trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội, vào ngày mười tháng bảy mỗi năm (Lê-vi-ký 16:29-31).
Cùng cách ấy, tội của nhơn loại phải được chuyển qua cho Chúa Jêsus qua báp-têm của Ngài một lần đủ cả để chúng có thể được Ngài tẩy xóa đi. Vì thế Giăng thúc giục người ta trở lại với Chúa Jêsus và nhận báp-têm bởi Ngài.
Điều quan trọng chính yếu của báp-têm được thực hiện bởi Giăng Báp-tít là ăn năn, điều đó để đem dân sự của I-sơ-ra-ên trở lại với Chúa Jêsus là Đấng đến sau Giăng. Ăn năn có nghĩa là quây khỏi đời sống tội lỗi và tin Đấng Mê-si-a để được tha tất cả tội lỗi. 
Dân sự của I-sơ-ra-ên phải được cứu chuộc bởi niềm hy vọng trong Đấng Mê-si-a là người đến sau để tẩy xóa tất cả tội lỗi của họ. Tương tự như vậy, chúng ta được cứu chuộc bởi tin Chúa Jêsus, Đấng xuống từ trời cách đây gần 2000 năm và tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian. Nhưng người I-sơ-ra-ên trong Cựu Ước bỏ Luật pháp của Đức Chúa Trời, dâng của lễ sai và quên Đấng Mê-si-a. 
Vì Giăng Báp-tít cần nhắc nhở họ về Luật pháp của Đức Chúa Trời và của Đấng Mê-si-a, Đấng đến sau đó, nên ông bắt đầu làm báp-têm cho dân chúng và cũng làm báp-têm cho Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh.
Nhiều người đến với Giăng và nhận báp-têm, ăn năn việc thờ lạy hình tượng và việc bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Có ba yếu tố trong của tế lễ mà không thể thiếu được là một vật sống, đặt tay, và huyết của nó. Tất cả mọi người trên thế gian có thể được cứu bởi tin Chúa Jêsus.
Khi nguời Pha-ri-si và người Sa-đu-sê đến để làm báp-têm, Giăng kêu lên rằng, “Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; và ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.” (Ma-thi-ơ 3:7-9).
Những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, những nhà chính trị và những người thờ hình tượng, nghĩ rằng họ là dân sự Đức Chúa Trời mặc dù họ không tin Lời Đức Chúa Trời. Họ tin các thần khác và tin vào tư tưởng riêng của họ.
Khi họ đến với Giăng Báp-tít để được báp-têm, ông nói với họ, “Các ngươi không nên dâng của lễ sai nhưng phải xây khỏi tội lỗi và thật sự tin Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ đến để tẩy sạch tội lỗi các ngươi. Các ngươi phải tin điều này trong lòng.”
Ăn năn là quay khỏi con đường sai. Ăn năn thật là quay khỏi tội lỗi và niềm tin sai lạc và trở lại với Chúa Jêsus. Đó là tin vào sự cứu chuộc trong báp-têm của Ngài và sự phán xét trên thập tự giá.
Vì thế, Giăng Báp-tít kêu lên với dân I-sơ-ra-ên, là những người bỏ Luật pháp của Đức Chúa Trời và hệ thống tế lễ, để thuyết phục họ trở lại với Đức Chúa Trời. Đó là vai trò của Giăng Báp-tít để đem người ta trở lại với Chúa Jêsus, để họ tin Ngài và được cứu khỏi tất cả tội của họ.
 
 

BẠN CÓ TIN SỰ CỨU CHUỘC QUA BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS KHÔNG?

 
Tất cả mọi người phải làm gì trước Chúa Jêsus?
Họ phải tin Ngài để được cứu ra khỏi tất cả tội lỗi của họ. 
 
Điều đầu tiên mà Chúa Jêsus đã làm trong chức vụ công khai của Ngài là chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít. Tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển qua Ngài theo cách này. 
Vì thế báp-têm của Chúa Jêsus là khởi đầu cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người cũng như hành động công chính của Chúa Jêsus tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời cứu chuộc tất cả những ai tin vào lẽ thật rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua Báp-têm của Ngài.
Khi Chúa Jêsus đến với thế gian này và chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít, Phúc âm của Vương Quốc Thiên Đàng bắt đầu. Thiên đàng mở ra bởi báp-têm của Chúa Jêsus và được mô tả trong Ma-thi-ơ 3:15, điều này chính xác giống như của lễ chuộc tội được mô tả trong Lê-vi-ký 1:1-5, 4:27-31 của Cựu Ước.
Mọi việc trong Cựu Ước đều phù hợp với Tân Ước và ngược lại. “Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy: trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi” (Ê-sai 34:16).
 
 

CẢ CỰU VÀ TÂN ƯỚC NỚI VỀ SỰ THA TỘI CHO TẤT CẢ TỘI LỖI CỦA CON NGƯỜI 

 
Chúng ta phải ăn năn tội hằng ngày của chúng ta mỗi ngày không?
Không. Ăn năn thật là chấp nhận tất cả tội lỗi và hướng tâm trí của một người vào báp-têm của Chúa Jêsus  để nhận được sự cứu chuộc. 
 
Trong Cựu Ước, tội của một ngày được chuyển qua của lễ chuộc tội bởi việc đặt tay. Rồi con sinh phải chịu đổ huyết và bị phán xét thay cho tội nhân. Và tội tích lủy của cả năm cũng được chuyển qua sinh tế chuộc tội bởi việc đặt tay, vì tất cả mọi người có thể được tha tội của cả năm.
Trong Tân Ước, trong cùng một cách chính xác, Đức Chúa Jêsus Christ đến và chịu báp-têm ở sông Giô-đanh để cất lấy tội lỗi của nhân loại. Như thế lời của Đức Chúa Trời qua các tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm.
Giăng Báp-tít, người làm báp-têm cho Chúa Jêsus, là đầy tớ của Đức Chúa Trời được sai đến trước Chúa Jêsus 6 tháng. Ông làm chứng rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi thế gian, được nói trong Giăng 1:29. “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!”
Giăng Báp-tít đã chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua cho Chúa Jêsus bởi báp-têm của Ngài ở sông Giô-đanh. Trong phương cách này, Chúa đã chuộc tội cho tất cả tội của nhân loại. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tin. 
Tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển qua Chúa Jêsus. Môn đồ của Chúa Jêsus nói trong Công vụ 3:19, “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus.”
Họ đang muốn chúng ta hiểu tại sao Giăng Báp-tít làm báp-têm cho Chúa Jêsus, tại sao ông bảo họ phải theo Ngài. Ông nói, “Hãy ăn năn và trở lại. Tin sự cứu chuộc trong báp-têm của Chúa Jêsus. Để được tẩy sạch tội lỗi của bạn.”
Đấng Mê-si-a đến và tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi chịu báp-têm. Tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển qua cho Chúa Jêsus trong cách này. Như thế giao ước của Đức Chúa Trời được hoàn thành bởi báp-têm của Chúa Jêsus, như được chép trong Ma-thi-ơ 3:13-17.
“Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-têm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.’”
Để hoàn thành sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đến để được Giăng làm báp-têm. Giăng Báp-tít là một đầy tớ đặc biệt của Đức Chúa Trời. Lu-ca đoạn 1 nói rằng Giăng thuộc dòng dõi của A-rôn, nên ông đại diện cho toàn thể nhân loại thực hiện tất cả sự công chính. 
Vì thế Đức Chúa Trời khiến Giăng được sinh ra trong nhà của thầy tế lễ cả 6 tháng trước khi Chúa Jêsus sanh ra. Giăng Báp-tít dọn đường cho Chúa Jêsus và kêu lên trong đồng vắng rằng “Hãy ăn năn, các ngươì loài rắn độc. Hãy ăn năn và trở lại. Đấng Mê-si-a sẽ đến. Hãy trở lại cùng Ngài, hay là ngươi sẽ bị cắt và ném vào lửa. Hãy tin báp-têm và huyết của Ngài trên Thập-tự-giá. Hãy ăn năn và chịu báp-têm thì ngươi sẽ được cứu chuộc.”
Phúc âm của sự cứu chuộc được mô tả cách rõ ràng trong Công vụ 3:19. Khi Giăng Báp-tít kêu lên về tội lỗi của nhân loại, nhiều người đã trở lại.
   Vì Giăng đã chuyển tội của thế gian qua Chúa Jêsus, tất cả tội lỗi của nhân loại đã được tẩy xoá ngay lúc ấy. Vì Giăng Báp-tít làm chứng rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta, chúng ta biết chúng ta có thể được cứu bởi tin vào Phúc-âm của sự cứu chuộc, Phúc-âm của nước và huyết.
 
 
 

TẠI SAO GIĂNG BÁP-TÍT ĐẾN TRƯỚC CHÚA JÊSUS 

 
Ý nghĩa của “vì như thế” là gì?”
① Đúng đắn nhất
② Thích hợp nhất
③ Chỉ cần thiết trong cách này
(không cách nào khác)
 
Tội của những ai được tẩy sạch bởi tin vào Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa, có thể được xác định sự cứu rỗi của họ qua lời chứng của Ma-thi-ơ trong Phúc âm báp-têm của Chúa Jêsus. Trong Ma-thi-ơ 3:15-16, Chúa Jêsus đến với Giăng và nói, “Hãy làm Báp-têm cho ta.” Giăng trả lời, “Tôi cần được báp-têm bởi Ngài, nhưng sao Ngài lại đến với tôi?”
Giăng Báp-tít là người làm báp-têm cho Chúa Jêsus nhận biết Ngài là ai. Giăng là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, người được sai đến để chuyển tội của tất cả nhân loại qua cho Chúa Jêsus. Vì Chúa Jêsus đến như là một Cứu Chúa để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước, Ngài ra lệnh cho Giăng làm báp-têm cho Ngài để chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua đầu Ngài.
Tại sao? Vì Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Tạo Hóa, và Cứu Chúa. Ngài đến với chúng ta để tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Vì thế, để cứu mọi người, Ngài phải chịu báp-têm.
“Vì như thế” Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít và tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài bị phán xét thế cho chúng ta trên Thập-tự-giá. Báp-têm của Chúa Jêsus là bằng chứng cho sự cứu rỗi của chúng ta. Như Đức Chúa Trời đã hứa trong Cựu Ước rằng tất cả tội lỗi sẽ được chuyển qua cho Chiên Con Tế lễ, Con của Đức Chúa Trời trở nên Chiên Con và nhận tất cả tội lỗi của chúng ta lên cho chính Ngài.
Vì thế, cả việc đặt tay trong thời Cựu Ước và báp-têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước là chuyển tội, và sự cứu rỗi, sự sống đời đời được ban cho những ai tin Phúc âm của nước và Thánh Linh.
 
 

BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS TẨY SẠCH TẤT CẢ TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA

 
Làm sao để tội lỗi chúng ta đặt trên Đấng Christ?
Bởi chịu báp-têm trong Đấng Christ  
 
Khi Chúa Jêsus muốn được báp-têm, Giăng Báp-tít cố gắng ngăn cản Ngài, ông nói, “Tôi cần được Ngài báp-têm, nhưng Ngài lại đến cùng tôi?”
Nhưng Chúa Jêsus trả lời, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.” Bây giờ hãy làm đi. Hãy làm đi. Ngài phán với Giăng, “Người phải chuyển tội của nhân loại qua ta để ta có thể mang tất cả tội lỗi đó trên ta cho những ai tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh thì được sự cứu chuộc. Rồi ta sẽ bị phán xét vì tất cả tội của họ để tất cả những ai tin ta được sự cứu chuộc. Hãy chuyển qua ta tội lỗi của thế gian để tất cả những ai đến sau này cũng sẽ được cứu chuộc khỏi tội của họ ngay lập tức. Vì thế bây giờ hãy làm đi.”
Chúa Jêsus đã chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít và báp-têm của Chúa Jêsus là thích hợp với luật công bình trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Vì tất cả tội lỗi đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm, chúng ta có thể được cứu ngay lập tức khi chúng ta tin Chúa Jêsus và chịu báp-têm. Vì Ngài cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua việc đặt tay, chết trên Thập-tự-giá thế cho chúng ta và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời, chúng ta có thể được cứu bởi tin vào sự cứu chuộc của nước và Thánh-linh.
Ngài là Jêsus, Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian. Chúng ta có thể được cứu bởi tin rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta và trả công giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Báp-têm của Chúa Jêsus là bắt đầu cho chức vụ cứu chuộc.
Báp-têm của sự cứu chuộc thường được đề cập trong Kinh thánh và Sứ đồ Phao-lô cũng nói trong Ga-la-ti rằng ông bị đóng đinh với Đấng Christ vì ông chịu báp-têm với Đấng Christ và đặt mình trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nói về đức tin của sự cứu chuộc qua báp-têm của Chúa Jêsus và sự chết Ngài trên thập tự giá.
 
 
“BÂY GIỜ HÃY LÀM ĐI”
 
Vai trò của Giăng Báp-tít là gì ?
Vai trò của ông là chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua Chúa Jêsus như thầy tế lễ cả của nhân loại.
 
Chúa Jêsus phán, “vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình.” Tất cả sự công chính có nghĩa là tẩy sạch tất cả tội lỗi qua báp-têm của Chúa Jêsus và làm cho mọi người vô tội trong lòng. “Giăng bèn vâng lời Ngài.” Chúa Jêsus chịu báp-têm ở sông Giô-đanh.
Giống như thầy tế lễ thượng phẩm đặt tay trên đầu con dê, Giăng Báp-tít đặt tay trên Chúa Jêsus và chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua Ngài. Giăng Báp-tít là thầy tế lễ thượng phẩm mà nhiệm vụ của ông là chuyển tội của thế gian qua Chúa Jêsus như là một đại diện nhân loại. “Lạy Đức Chúa Trời, tôi chuyển tất cả tội của thế gian qua Chiên Con của Ngài, Chúa Jêsus.” Vì thế tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển qua cho Chúa Jêsus.
Giăng Báp-tít đặt tay của ông trên Chúa Jêsus, dìm Ngài dưới nước, và lấy tay đi khi Ngài ra khỏi nước. Phép báp-têm của Chúa Jêsus làm nên sự cứu rỗi công chính. Vì thế Chúa Jêsus cứu tất cả những ai tin báp-têm của Ngài.
 
 
THIÊN ĐÀNG MỞ RA VÀ MỘT TIẾNG PHÁN ĐẾN TỪ THIÊN ĐÀNG 
 
Từ khi nào nước Thiên đàng được mở ra ?
Từ những ngày của Giăng Báp-tít  (Ma-thi-ơ 11:12)
 
“Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:16-17).
Khi Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi thế gian bởi báp-têm của Ngài, thiên đàng mở ra với Ngài. Như thế, Giao ước của Đức Chúa Trời được thiết lập hàng ngàn năm trước được ứng nghiệm qua phép báp-têm của Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh.
Như thế, Chúa Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời, cứu tất cả mọi người trên thế gian ra khỏi tội của họ. Tất cả tội của thế gian được chuyển qua cho Chúa Jêsus và Ngài làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời.
Giăng viết trong Giăng 1:29, “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” Vì tất cả tội lỗi đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Ngài đi về hướng thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha sau đó ba năm với gánh nặng trên vai. Sau khi cất tất cả tội lỗi bởi báp-têm của Ngài, bất cứ nơi nào Ngài đi, Ngài phán với những ai nhận Ngài bởi đức tin là tất cả tội của họ đã được tha.
Trong Giăng 8:11, Ngài phán với người đàn bà bị bắt quả tang trong khi phạm tội tà dâm, “Ta cũng không định tội ngươi.” Ngài không định tội bà vì Đấng đáng phải bị định tội chính là Ngài, Đấng nhận tất cả tội lỗi. Vì thế Ngài nói với mọi người rằng Ngài là Cứu Chúa của tất cả tội nhân.
Vì Ngài, Con Đức Chúa Trời, cất tất cả tội lỗi của chúng ta, nên mọi tín đồ có thể trở nên thánh đồ. Thiên đàng đã được mở ra khi Ngài chịu báp-têm. Cổng của thiên đàng được mở ra và bất cứ ai tin vào báp-têm của Chúa Jêsus có thể vào đó cách tự do.
 
 

CHÚA JÊSUS CHỊU ĐÓNG ĐINH SAU KHI NGÀI LẤY ĐI TẤT CẢ TỘI LỖI CỦA THẾ GIAN QUA BÁP-TÊM CỦA NGÀI

 
Chúa Jêsus giày đạp đầu Sa-tan bằng cách nào ?
Bởi việc sống lại từ kẻ chết sau khi nhận  sự phán xét vì tội lỗi của chúng ta. 
 
Vì tất cả tội lỗi được chuyển qua Chúa Jêsus, Chúa Jêsus phải bị xét đoán trên thập tự giá. Ngài rất buồn phiền và sầu khổ khi Ngài nghĩ đến sự thống khổ mà Ngài phải chịu trên thập tự giá. Ngài cầu nguyện cho đến khi mồ hôi trở nên như những giọt máu lớn. Khi Ngài đi với các môn đồ Ngài đến nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê, Ngài kêu lên rằng, “Cha ôi, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con” (Ma-thi-ơ 26:39). “Con đã chịu báp-têm và nhận tất cả tội lỗi của thế gian, nhưng xin đừng để con chết vì nó.” Nhưng Đức Chúa Trời không đáp lời.
Trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội trong Cựu Ước, sinh tế chuộc tội phải bị giết để huyết của nó có thể được rải ra trước bàn Thi-ân bởi thầy tế lễ thượng phẩm. Trong cùng một cách, Chúa Jêsus phải bị đóng đinh và Đức Chúa Trời quyết định Ngài không làm điều đó theo một cách nào khác.
Bàn thờ là sự phán xét của Đức Chúa Trời và huyết của sinh tế chuộc tội là sự sống. Rảy huyết bảy lần trên và trước bàn thi ân có nghĩa là tất cả sự phán xét đã qua. (Lê Vi Ký 16:1-22).
Chúa Jêsus cầu nguyện với Đức Chúa Trời để cất chén khổ nạn đi. Nhưng Cha của Ngài không đồng ý và cuối cùng Chúa Jêsus nói, “Không theo ý muốn Con, nhưng theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Chúa Jêsus cầu nguyện với Đức Chúa Trời để thực hiện như những gì mà Đức Chúa Trời thấy là đúng. Ngài cầu nguyện xong và để ý muốn của Đức Chúa Trời tỏ ra.
Chúa Jêsus từ bỏ ý riêng của Ngài và vâng phục Cha Ngài. Tại sao? Vì nếu Ngài không bị phán xét sau khi nhận tội lỗi của thế gian, sự cứu rỗi sẽ không hoàn tất. Ngài bị đóng đinh vì Ngài đã nhận tội lỗi của nhân loại khi Ngài chịu báp-têm. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).
Đức Chúa Trời làm thành Giao ước mà trong Giao ước đó nói đến việc Ngài sai Cứu Chúa và cứu nhân loại qua việc đặt tay – nghĩa là báp-têm của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời và chấp nhận sự phán xét vì chúng ta.
Điều này cũng ứng nghiệm lời tiên tri trong Sáng thế ký 3:15, “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” Đức Chúa Trời hứa với A-đam sẽ sai Đấng Mê-si-a, thuộc dòng dõi của Ê-va, và Ngài sẽ chiến thắng quyền lực của Sa-tan mà nó đã làm con người trở thành tội nhân và đi đến địa ngục.
Khi chúng ta biết và tin báp-têm của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên thập tự giá, tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ được thanh tẩy và chúng ta được cứu khỏi sự phán xét.
Chúng ta phải có đức tin đúng trong lòng của chúng ta khi chúng ta nhận ra báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Hãy tin trong lòng bạn và rồi bạn sẽ được cứu. 
 
 

PHÉP BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS LÀ KHỞI ĐẦU CHO PHÚC ÂM THIÊN THƯỢNG

 
Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Jêsus trước khi Ngài thăng thiên là gì?
Ngài ra lệnh cho các môn đồ phải môn đồ hóa muôn dân bởi báp-têm trong danh Cha, Con và Thánh-linh.
 
Báp-têm của Chúa Jêsus là khởi đầu của Phúc-âm, và Ngài cứu tất cả tội nhân bởi báp-têm và huyết. Trong Ma-thi-ơ 28:19, ghi lại, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.” Chúa Jêsus truyền cho các môn đồ Ngài làm chứng rằng Cha, Con và Thánh Linh đã cứu tất cả nhân loại ra khỏi tội của họ và thanh tẩy chúng qua báp-têm và huyết của Ngài.
Chúa Jêsus ban cho họ năng quyền để môn đồ hoá muôn dân, để dạy họ về báp-têm của Chúa Jêsus, báp-têm của sự cứu chuộc, báp-têm để tẩy sạch tất cả tội của nhân loại.
Khoảng 2000 năm cách đây, Chúa Jêsus đến trên đất trong xác thịt con người và chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít. Bởi báp-têm của Chúa Jêsus, tất cả tội lỗi của thế gian, bao gồm tội của chúng ta, được chuyển qua cho Ngài.
Bao nhiêu tội chuyển qua cho Ngài? Tội của ngày mai thì thế nào? Ngài phán với chúng ta rằng tội của ngày mai cũng đã chuyển qua cho Ngài. Tội của con cái của chúng ta, của tất cả những thế hệ, quá khứ, hiện tại và tương lai, ngay cả những tội của A-đam cũng đã chuyển qua cho Chúa Jêsus.
Làm thế nào không còn tội? Làm thế nào chúng ta không còn tội? Vì Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta và tất cả tội lỗi của thế gian bởi báp-têm của Ngài nên tất cả những người tin được giải thoát khỏi tội của họ và được vào Thiên đàng.
“Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời” (Giăng 3:21).
Chúa Jêsus tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta bởi báp-têm của Ngài, huyết Ngài trên thập tự giá, sự chết và sự sống lại của Ngài. Cho nên, tin báp-têm của Chúa Jêsus, sự chết của Ngài trên thập tự giá thì được cứu khỏi tội lỗi. Đây là đức tin trong sự cứu chuộc.
Khi chúng ta tin báp-têm và huyết của Chúa Jêsus, chúng ta được cứu. Khi chúng ta tin Chúa Jêsus cách đúng, chúng ta là người công chính hay là tội nhân? Chúng ta là người công chính. Chúng ta không có tội mặc dù cuộc sống của chúng ta không hoàn hảo phải không? Vâng, chúng ta vô tội. Tin báp-têm của Chúa Jêsus và sự phán xét mà Ngài chịu trên thập tự giá là đức tin hoàn toàn và chính xác.
 
 
BÁP-TÊM VÀ ĐƯỢC BÁP-TÊM TRONG DANH CHÚA JÊSUS 
 
Bắt đầu Phúc-âm Thiên Thượng là gì? 
Báp-têm của Chúa Jêsus.  
 
Vì con người là một sinh vật bất toàn, các mục sư làm báp-têm cho những người tin vào báp-têm và huyết Chúa Jêsus để xác định đức tin của họ. Tái xác định sự cứu rỗi của họ bởi được làm báp-têm trong cùng một thể cách với báp-têm của Chúa Jêsus như là chứng cớ của đức tin.
Trước hết mục sư cầu nguyện và đặt tay trên đầu của người tái sanh, cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời để người ấy sẽ thờ phượng Ngài cho đến ngày cuối cùng. Rồi Mục sư báp-têm cho anh/chị ấy trong danh Cha, Con và Thánh Linh.
Chúng ta được báp-têm trên nền tảng đức tin của chúng ta trên báp-têm và huyết của Chúa Jêsus. Báp-têm này là để bày tỏ rằng tất cả tội của chúng ta đã chuyển qua cho Chúa Jêsus, rằng báp-têm là cùng chết với Chúa Jêsus và cùng sống lại với Ngài.
Người nhận báp-têm là người tuyên bố rằng họ tin tội lỗi của họ đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus qua báp-têm của Ngài, tội của họ bị phán xét trong sự phán xét của Chúa Jêsus, và được cùng sống lại với Ngài. Báp-têm là tỏ bày đức tin của một người trước Cha, Con và Thánh Linh, anh chị em của người ấy và cả với Satan. Điều đó xác nhận rằng người ấy đã được tái sanh bởi nước và Thánh Linh.
Những ai tin Chúa Jêsus, biết ý nghĩa thật báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá, thì được cứu ra khỏi tội thế gian.
Vì thế họ phải được báp-têm trong danh Cha, Con và Thánh Linh. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
 
 
ĐỜI SỐNG SAU KHI ĐƯỢC TÁI SANH BỞI TIN VÀO BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS VÀ HUYẾT NGÀI TRỂN THẬP TỰ GIÁ
 
Người được tái sanh sống cho điều gi ?
Họ sống cho vương quốc của Đức Chúa Trời  và sự công chính của Ngài, rao giảng Phúc-âm cho toàn thế giới.
 
Đời sống sau khi được cứu chuộc và tái sanh phải có đức tin trong Lời của Đức Chúa Trời. Đó không phải là đời sống theo cảm xúc mà trong đó người ta phải ăn năn tội lỗi mỗi ngày. Đúng hơn đó phải là đời sống trung tín trong những gì chúng ta được bảo đảm mỗi ngày là Ngài đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua báp-têm của Ngài.
Tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm. Rồi Ngài sống ba năm với gánh nặng tội lỗi đó cho đến khi Ngài nhận sự phán xét vì tất cả tội lỗi của chúng ta và chịu đóng đinh.
Vì thế, chúng ta, những tín đồ, nên có đức tin trong Lời được viết ra, không chỉ dựa vào cảm xúc. Nếu chúng ta thất bại trong việc này, chúng ta sẽ phải bối rối về tội lỗi hàng ngày của chúng ta sau khi chúng ta được cứu chuộc và tái sanh.
Chúng ta phải vứt bỏ quan điểm chủ quan về tội lỗi của chúng ta và chỉ tin Phúc âm của nước và Thánh Linh. Đó là đời sống của người được cứu chuộc phải theo.
Giăng Báp-tít nói gì về Chúa Jêsus? “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Ông làm chứng rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, và tất cả nguyên tội.
Ngài không cất tất cả tội này sao? Không phải tất cả mọi tội đã chuyển qua cho Ngài sao? Tội của thế gian bao gồm cả tội của quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta phải xác định Phúc âm của sự cứu chuộc qua Báp-têm của Chúa Jêsus.
Ai là người tin vào lẽ thật trong báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài sẽ được cứu. Bất cứ ai tin báp-têm của Chúa Jêsus thì không có tội trong lòng.
Tuy nhiên có nhiều người vẫn nghĩ rằng họ vẫn còn tội vì họ không nhận ra rằng tất cả tội lỗi của họ đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus rồi. Họ bị Sa-tan lừa dối. Sa-tan thì thầm trong họ qua tư tưởng xác thịt của họ. “Ngươi phạm tội mỗi ngày. Làm thế nào ngươi vô tội?”
Họ chỉ phải tin Đức Chúa Trời để trở nên vô tội. Nhưng Sa-tan đánh lừa họ qua suy nghĩ họ là tội nhân vì họ phạm tội mỗi ngày. Không một ai có tội nếu anh / chị ấy tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên thập tự giá.
Vì chúng ta đang sống trong thế gian này với cuộc sống yếu đuối và thiếu hụt, chúng ta không bao giờ có thể nói chúng ta được công chính bởi việc làm của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể nói trong đức tin rằng chúng ta được cứu bởi lẽ thật của sự cứu rỗi trong báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá.
Một khi chúng ta hiểu rằng tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá, lòng của chúng ta được nên thánh, chúng ta biết chắc rằng chúng ta vô tội. “♫ Tôi đã được cứu chuộc. Bạn đã được cứu chuộc. Chúng ta đã được cứu chuộc. ♫” Một cảm giác vui sướng và hạnh phúc trong cuộc sống có ước muốn rao truyền Phúc âm cho tất cả mọi người và biết rằng chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt.
Dĩ nhiên, chúng ta, tín đồ, phạm tội mỗi ngày nhưng không có tội. Chúng ta có phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài ở trong lòng. Lòng của chúng ta thường đầy tội, nhưng bây giờ chúng ta tin báp-têm và huyết của Chúa Jêsus, thì thế nào chúng ta còn có tội được nữa.
“Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó, Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó, Và ghi tạc nơi trí khôn,” (Hê-bơ-rơ 10:16).
Lòng của chúng ta được giải thoát khỏi tội. Chúa Jêsus làm điều đó cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta cách trọn vẹn bởi báp-têm và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Sự cứu rỗi khỏi tội lỗi bắt nguồn từ lòng tin nơi Lời của Đức Chúa Trời.
 
 
HỂ AI TIN BÁP TÊM CỦA CHÚA JÊSUS VÀ HUYẾT NGÀI TRÊN THẬP TỰ GIÁ THÌ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ NÊN TỘI NHÂN NỮA
 
Chúng ta có lại trở thành tội nhân khi chúng ta phạm tội không?
Không, chúng ta không bao giờ lại trở thành tội nhân .
 
Khi chúng ta không tin báp-têm và huyết của Chúa Jêsus, thì dù cho chúng ta cầu nguyện ăn năn bao nhiêu lần, thì tội trong lòng của chúng ta vẫn còn đó. Nhưng khi chúng ta tin Phúc âm thật, tất cả tội lỗi của chúng ta được thanh tẩy.
“Hê! Làm thế nào bạn tươi sáng và vui vẻ trong những ngày này thế?”
“Bạn thấy đó, tôi không còn có tội trong lòng chút nào cả.”
“Thật sao? Thế thì tôi nghĩ là bạn có thể phạm tôi bao nhiêu tùy bạn muốn?”
“Bạn biết không, con người không thể làm gì hơn là phạm tội. Con người là thế đó. Nhưng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi đi rồi bởi báp-têm của Ngài và nhận sự đoán phạt trên thập tự giá.
Vì lý do này tôi hiến dâng cuộc sống tôi cho sự phục vụ Phúc âm trong Hội thánh. Rô-ma đoạn 6 dạy tất cả chúng ta phải sống như thế. Vì tôi không còn có tội trong lòng, nên tôi luôn muốn làm những việc công chính. Chúng ta phải tin vào Phúc âm báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá và rao giảng Phúc âm ra cho toàn thế giới. Khi chúng ta tin Chúa Jêsus, Vị Thầy cứu chuộc của chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể trở nên tội nhân lại một lần nữa. Chúng ta phải tin vào sự cứu rỗi đời đời bởi báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Vì thế tôi đặt lòng biết ơn tôi nơi Ngài thật đầy trọn.”
 
 

AI NHẬN ĐƯỢC THÁNH LINH?

 
Giăng Báp-tít làm chứng gì về Chúa Jêsus?
Ông làm chứng rằng Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian, cụ thể là tội của quá khứ, hiện tại và tương lai ngay cả nguyên tội. 

Hể ai tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá thì nhận được sự cứu rỗi. Làm thế nào chúng ta nhận được Thánh Linh? Công vụ các Sứ đồ 2:38-39 trả lời cho chúng ta câu hỏi này. “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.”
Báp-têm trong danh Chúa Jêsus có nghĩa là tin vào báp-têm của Chúa Jêsus và được cứu chuộc. Rồi sẽ được ban Đức Thánh Linh như là một món quà từ Đức Chúa Trời.
Báp-têm trong danh Chúa Jêsus cũng có nghĩa là được thánh hoá bởi tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Khi chúng ta giữ chặt niềm tin này, chúng ta được cứu chuộc và trở nên công chính. Tín đồ trở nên trắng như tuyết qua Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá.
“Rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” Khi chúng ta tin chắc chắn rằng tất cả tội lỗi của chúng ta được chuyển qua Chúa Jêsus qua báp-têm và Chúa Jêsus bị phán xét bởi sự chết trên thập tự giá, lòng chúng ta được tẩy sạch. Đời sống mới của chúng ta bắt đầu trong báp-têm của Chúa Jêsus và nhận món quà Đức Thánh Linh để trở nên con cái Đức Chúa Trời.
“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Chúng ta nên biết ý nghĩa thật trong sự phán xét của Chúa trên thập tự giá. Sự thật là Chúa Jêsus đã cất bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta bởi báp-têm và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Sự cứu chuộc được ban cho chúng ta khi chúng ta tin lẽ thật.
 
 

BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS CỨU CHUỘC CHÚNG TA 

 
Ai nhận được Thánh-linh?
Người được chuộc ra khỏi tất cả tội lỗi qua việc tin vào báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên thập tự giá  

Sự chuộc tội qua hệ thống tế lễ trong Cựu Ước tiêu biểu cho báp-têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Báp-têm của Chúa Jêsus là cốt lõi của những lời tiên tri trong Cựu Ước. Việc đặt tay trong Cựu Ước được tìm thấy trong báp-têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước.
Tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển qua Chúa Jêsus qua báp-têm của Ngài như là tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên được chuyển qua con dê bị đuổi qua việc đặt tay.
Chúng ta có tin báp-têm của Chúa Jêsus cứu chúng ta ra khỏi tội không? Vâng. Chúng ta tin. Chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài. Nếu chúng ta không tin báp-têm của Chúa Jêsus, tội lỗi chúng ta không thể chuyển qua cho Ngài. Chúng ta phải tin để làm cho sự cứu rỗi chúng ta trọn vẹn. Bằng trái lại, chúng ta không thể trở nên công chính.
Chúa Jêsus cứu tất cả tội nhân trên thế gian trong phương cách thích hợp và công chính nhất bởi báp-têm của Ngài. Vì báp-têm của Chúa Jêsus là quá trình mà bởi đó tất cả tội lỗi đã được chuyển qua Ngài, chúng ta phải tin vào đó để có tấm lòng được thanh tẩy tất cả tội lỗi.
Chúng ta cũng nên tin rằng huyết Chúa Jêsus là sự phán xét vì tội của chúng ta. Vì thế, tất cả những ai tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá thì được cứu khỏi tội. Chúng ta phải tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài để được vào Thiên đàng. Đây là phương cách duy nhất mà chúng ta có thể được giải thoát khỏi mọi tội và thoát khỏi hình phạt.
Báp-têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước và sự đặt tay trong Cựu Ước là một cặp. Chúng là cái móc và cái khâu giữa Cựu Ước và Tân Ước.
Trong Tân Ước, Giăng Báp-tít đến trước Chúa Jêsus 6 tháng. Khi Chúa Jêsus chịu báp-têm, đó là “Đầu Phúc âm của Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời” (Mác 1:1). Phúc âm bắt đầu ngay thời điểm Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi thế gian qua báp-têm của Ngài.
Chức vụ cứu chuộc nhân loại được thực hiện qua một chuổi sự kiện: Sự giáng sanh của Chúa Jêsus, báp-têm của Ngài, sự chết trên thập tự giá của Ngài, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài. Khi chúng ta biết, hiểu và tin quá trình của sự cứu rỗi trong một chuổi sự kiện, chúng ta được cứu khỏi tội lỗi. Báp-têm của Chúa Jêsus là khởi đầu của Phúc âm trong khi huyết trên thập tự giá là sự hoàn tất.
“Đầu của Phúc âm của Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời” (Mác 1:1). Chúng ta không thể bỏ sót một trong các hành động công chính của Ngài, báp-têm của Ngài, huyết của Ngài trên thập tự giá, sự sống lại của Ngài, sự thăng thiên của Ngài, và sự trở lại lần thứ hai trong Phúc âm của Con Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus đến thế gian này trong xác thịt và tẩy sạch tất cả tội lỗi của con người bởi báp-têm của Ngài, đây là khởi đầu của Phúc-âm thiên thượng. Nếu một trong những sự kiện trên đây bị thiếu sót, Phúc-âm thiên thượng không thể hoàn thành.
Vì thế nếu là người được tái sanh, anh/chị ấy phải tin báp-têm của Đấng Christ và huyết của Ngài. Những ngày này, nhiều người không tin lẽ thật báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Họ nghĩ là báp-têm của Chúa Jêsus chỉ là một nghi lễ. Đây là một nhận thức sai nghiêm trọng. Bất cứ ai tin Chúa Jêsus cũng phải tin báp-têm và huyết của Ngài.
Làm thế nào tội lỗi chúng ta được thanh tẩy chỉ bởi cầu nguyện xin tha tội? Tất cả tội lỗi của chúng ta được chuyển qua Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít. Không có cách nào khác cho Ngài để cất tội lỗi của thế gian đi. Con người phải được sanh lại bởi nước và Thánh Linh thì mới được vào Thiên đàng.
Không thể có sự cứu chuộc mà không có báp-têm của nước, huyết trên thập tự giá và Thánh Linh. Chỉ những ai được tái sanh mới thấy Đức Chúa Trời, như Chúa Jêsus phán với Ni-cô-đem trong Giăng 3:5. Sự cứu rỗi thật đến với chúng ta chỉ khi chúng ta tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá.
 
 

CHÚNG TA CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU MÀ KHÔNG CÓ BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS KHÔNG?

 
Làm thế nào Chúa Jêsus trở nên Cứu-Chúa của chúng ta?
Bởi nhận tất cả tội lỗi của chúng ta qua báp-têm của Ngài 
 
 
Nếu chúng ta bỏ qua chức vụ công khai của Chúa Jêsus mà lẽ thật là Chúa Jêsus đến thế gian này và cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua báp-têm của Ngài hoặc coi nhẹ sự thánh khiết của Ngài, là Đấng sanh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri hay phớt lờ thập tự giá của Đấng Christ, thì Cơ-đốc-giáo chỉ là một tôn giáo mê tín dẫn người ta đến chỗ tụng kinh “xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi” như những người Phật giáo làm trong chùa của họ. 
Bỏ qua báp-têm của Chúa Jêsus có nghĩa là tội lỗi chúng ta không được chuyển qua Ngài. Đức tin của chúng ta sẽ vô giá trị, làm cho chúng ta không khác gì hơn những con nợ tuyên bố rằng họ đã trả nợ đầy đủ trong khi họ chưa trả gì cả. Nó sẽ làm cho tất cả chúng ta là kẻ nói dối. Nếu một con nợ nói rằng ông ta đã trả nợ nhưng sự thật là ông ta chưa làm gì cả, thì thật ra ông ta vẫn là con nợ trong thực tế và trong lương tâm.
Chúa Jêsus thanh tẩy những tín đồ bởi nước của báp-têm của Ngài và làm cho họ trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi của thế gian qua Giăng Báp-tít, để tất cả những người tin có thể được thánh hóa. Khi chúng ta biết và tin điều này thì lòng của chúng ta trở nên tinh sạch mãi mãi.
Cám ơn Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài. Lu-ca 2:14 nói, “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” đức tin của chúng ta trong nước và huyết của Chúa Jêsus mang chúng ta đến với sự cứu rỗi trọn vẹn và làm cho chúng ta nên con cái Đức Chúa Trời. Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài cứu chúng ta và bất cứ ai tin hai điều này thì được cứu.
Không có gì có thể được bỏ sót trong công việc của Ngài. Vài người chỉ tin vào huyết, và nói rằng Sứ đồ Phao-lô không tự hào về bất cứ điều gì ngoại trừ thập tự giá. Nhưng báp-têm của Chúa Jêsus bao gồm trong thập tự giá của Ngài.
Chúng ta có thể thấy trong Rô-ma đoạn 6 là Phao-lô đã Báp-têm trong Đấng Christ và chết với Đấng Christ. Và trong Ga-la-ti 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Và trong Ga-la-ti 3:27-29, “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.”
Báp-têm trong Đấng Christ có nghĩa là tin tất cả những gì Ngài đã làm trong thế gian này, báp-têm của Ngài và huyết Ngài trên thập tự giá.
Tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài là tin trong lẽ thật rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta gần 2000 năm cách đây. Không có cách nào khác để đem chúng ta đến với sự cứu rỗi.
 
 
CHÚNG TA ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI CỨU KHI CHÚNG TA TIN VÀO BÁP-TÊM CỦA CHÚA JÊSUS VÀ HUYẾT CỦA NGÀI TRÊN THẬP TỰ GIÁ 
 
Tội lỗi của chúng ta có thể được thanh tẩy chỉ bởi cầu nguyện ăn năn không?
Không. Sự tha thứ tội lỗi chỉ có thể đến qua đức tin của chúng ta để tất cả tội lỗi được chuyển qua Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm  bởi Giăng Báp-tít. 
 
“Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10).
“Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy” (Ga-la-ti 3:27). Đức tin của chúng ta đưa chúng ta đến báp-têm trong Đấng Christ, và đặt chúng ta vào trong Đấng Christ, và làm cho chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus đến trong thế gian này và chịu báp-têm, tất cả tội lỗi của chúng ta và tội lỗi của thế gian đã chuyển qua cho Ngài.
Đức tin chúng ta dẫn chúng ta đến trong sự hiệp làm một với Đấng Christ. Chúng ta chết khi Ngài chết. Chúng ta sống khi Ngài sống lại. Vì chúng ta tin báp-têm của Chúa Jêsus, huyết của Ngài, sự sống lại của Ngài, và sự thăng thiên, thì chúng ta có thể vào Nước Trời và có sự sống đời đời. 
Khi người ta chỉ tin vào huyết Chúa Jêsus, họ không thể thoát khỏi tội nhưng tội lỗi vẫn còn duy trì trong lòng họ và làm họ khốn khổ. Taị sao? Vì họ không biết lẫn không chấp nhận ý nghĩa báp-têm của Chúa Jêsus, mà chính báp-têm ấy đã cất tất cả tội lỗi của họ và làm sạch tội lỗi của họ trắng như tuyết đời đời.
Bạn có tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài sẽ cứu bạn ra khỏi tội lỗi không? Xin hãy tin. Không tin vào báp-têm của Chúa Jêsus, đức tin của bạn trở nên vô ích. Không có đức tin nơi báp-têm của Chúa Jêsus, bạn không thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi; bạn đang dành một tình yêu không được đáp lại.
Những người chỉ tin thập tự giá nói, “Chúa Jêsus là Chúa của tôi, Cứu Chúa của tôi, là Đấng chết trên thập tự giá vì tôi. Ngài sống lại từ trong cõi chết và minh chứng cho nhiều người biết Ngài sống lại trong vòng 40 ngày trước khi Ngài về Trời và bây giờ ngồi bên hữu Ngai Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Ngài sẽ trở lại lần thứ nhì để xét đoán chúng ta và tôi cầu nguyện rằng Chúa Jêsus sẽ thay đổi tôi hoàn toàn để tôi gặp Ngài. Ô, Chúa Jêsus yêu kính của tôi, Chúa của tôi.” 
Họ cầu xin sự tha tội cho những tội lỗi của họ và hy vọng rằng họ vô tội, nhưng thật ra lòng của họ vẫn còn tội. Họ nói, “Tôi tin Chúa Jêsus nhưng tôi có tội trong lòng. Tôi yêu Chúa Jêsus nhưng tôi có tội trong lòng. Tôi không thể nói, ‘xin hãy đến, chàng rể của tôi’ vì tôi có tội và tôi không biết chắc sự cứu rỗi của tôi. Vì thế tôi hy vọng Chúa Jêsus sẽ đến khi tôi đã chuẩn bị tốt và chỉ sau khi tôi cầu nguyện đủ và ăn năn đủ. Tôi yêu Chúa Jêsus với cả lòng của tôi nhưng không dám đối diện với Ngài vì tội trong lòng tôi.”
Nếu Chúa Jêsus hỏi những người như thế, “Tại sao ngươi nghĩ là ngươi không trọn vẹn?” 
Họ có thể trả lời, “Thưa Chúa, tôi biết tôi không công chính vì tôi phạm tội mỗi ngày. Vì thế xin hãy gọi tôi như khi Ngài gọi tội nhân.”
Họ không biết rằng Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo và Đấng Phán xét, sẽ không chấp nhận tội nhân hoặc làm cho họ trở nên con Ngài.
Chàng Rể đến và đã giải quyết tất cả mọi nan đề tội lỗi của cô dâu, nhưng vì cô dâu không biết nó, cô ta bị giày vò. Khi chúng ta nghĩ chúng ta là tội nhân, vì chúng ta phạm tội trong xác thịt, vì chúng ta không có đức tin trong Đức Chúa Trời. Khi chúng ta không biết lẫn không hiểu lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, tội lỗi trong lòng chúng ta cứ tăng lên theo cấp số nhân.
 
Tại sao có người đau khổ trong tội lỗi vì nó còn trong lòng của họ?
Vì họ không biết và không chấp nhận trong lòng về ý nghĩa báp-têm của Chúa Jêsus, mà qua đó tất cả tội lỗi của họ được cất đi.
 
Chàng Rể cất tất cả tội lỗi của thế gian, Ở đâu? Ở sông Giô-đanh khi Ngài nhận báp-têm. Những ai không tin nhận điều này vẫn là tội nhân. Họ vẫn là cô dâu ô uế.
Tân Lang hỏi Tân Nương, “Làm sao em yêu ta khi em không là Tân Nương của Ta? Trước khi em gọi ta là Tân lang của tôi, tất cả tội lỗi của em phải được thanh tẩy.”
Chúng ta có thể được cứu chuộc mà không có báp-têm của Chúa Jêsus không? Không! Chúng ta được tạo dựng nên theo hình và tượng của Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta tìm sự công chính trong lòng chúng ta, và lương tâm chúng ta cố gắng để được xứng đáng. Nhưng điều đó không thể có được khi trong lòng của chúng ta vẫn còn giữ tội lỗi ô dơ. Chỉ khi chúng ta nhận và tin báp-têm của Chúa Jêsus thì chúng ta mới thật sự có thể nói rằng chúng ta vô tội và chúng ta công chính.
Lương tâm của chúng ta có thể không bao giờ trở nên thánh nếu chúng ta tự xem như chúng ta vô tội trong khi trong thực tế chúng ta có tội trong lòng. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận chúng ta trong tình huống đó. Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối.
Đức Chúa Trời phán với Môi-se phải kiểm tra sổ bộ dân I-sơ-ra-ên để trả cho Ngài giá chuộc tội lỗi của họ. Người giàu thì không trả hơn phân nữa siếc-lơ và người nghèo thì không trả kém. Mọi người đều phải trả tiền chuộc. 
Vì thế, làm thế nào một người có thể được thánh hoá nếu anh ta không trả tiền chuộc cho tội lỗi của anh ta? Anh ta vẫn có tội. Người như thế tiếp tục có tội trong lòng. 
Khi chúng ta chỉ tin huyết Chúa Jêsus, chúng ta vẫn còn có tội trong lòng và phải xưng rằng chúng ta là tội nhân. Nhưng khi chúng ta tin Phúc âm báp-têm của Chúa Jêsus và thập tự giá, chúng ta thật sự được tuyên bố rằng chúng ta vô tội. Sự cứu rỗi và sự sống đời đời thuộc về chúng ta. 
 
 

PHẠM TỘI CHỐNG LẠI ĐỨC THÁNH LINH 

 
Tội nào đoán phạt con người trong địa ngục?
Tội chống lại Thánh-linh, nói cách khác, không tin vào báp-têm của Chúa Jêsus  

Rô-ma 1:17 nói, “vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa,” Sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Phúc-âm. Chúa Jêsus đến trong thế gian này và tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta bởi báp-têm của Ngài và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài là sức mạnh của Phúc-âm. Chúa Jêsus tẩy sạch tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả.
Tin có nghĩa là cứu rỗi và không tin có nghĩa là điạ ngục đời đời. Cha của chúng ta trên Thiên đàng đã sai Con độc sanh của Ngài đến thế gian và truyền cho Ngài phải chịu báp-têm để chuộc tội cho chúng ta. Vì thế, những ai tin Ngài thì được sạch tất cả mọi vi phạm của người ấy.
Còn một tội duy nhất ở thế gian này đó là tội không tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài. Không tin là phạm tội với Đức Thánh Linh và là một tội sẽ bị Đức Chúa Trời xét xử, kết án người không tin bằng hình phạt địa ngục. Đó là tội kinh khiếp nhất trong tất cả tội. Ai trong các bạn đang phạm tội này hãy ăn năn ngay và được cứu chuộc bởi tin báp-têm của Chúa Jêsus. Nếu không bạn sẽ bị hư mất đời đời.
Bạn đã được cứu qua lời chứng của sự cứu chuộc bởi báp-têm và huyết của Chúa Jêsus chưa? Bạn có nhận lời chứng của Giăng như được chép trong Giăng 1:29, “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” không? Bạn có tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài như được chép trong Hê-bơ-rơ 10:18, “Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.”
Đức Chúa Trời chứng nhận những ai tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài thì được cứu chuộc qua tình yêu công chính của Chúa Jêsus.
Bất cứ ai được Đức Chúa Trời sai đến để nói Lời Đức Chúa Trời, nhưng nếu người ấy là người thuộc về thế gian, thì người ấy không thể là người của Đức Chúa Trời sai đến, họ rao giảng theo ý riêng mà thôi. Có nhiều người trên đất này rao giảng Lời của Đức Chúa Trời, và những ai được Đức Chúa Trời sai đến thì rao giảng báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài.
Nhưng hể ai rao giảng theo lời riêng của họ thì chỉ phô bày tư tưởng riêng của họ. Họ nói, “Chúng ta được cứu ra khỏi nguyên tội, nhưng mỗi người phải ăn năn tội hàng ngày của họ.” Họ nói họ phải trở nên thánh từ từ. 
Nhưng người ta có được thánh hóa bởi ý riêng của họ không? Chúng ta có thể trở nên thánh bởi sức mạnh của công trạng chúng ta và nỗ lực riêng của chúng ta không? Chúng ta được nên thánh vì Đức Chúa Trời tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, hay vì chúng ta cố gắng đạt đến sự cứu chuộc trong cái riêng của chúng ta? 
Đức tin thật là điều làm thánh hóa chúng ta. Chúng ta có thể làm cho than trở nên trắng bởi tẩy rửa nó hàng ngàn lần không? Chúng ta có thể làm người da đen trở nên trắng bằng thuốc tẩy trắng không? Không có số lượng xà bông hay thuốc tẩy nào có thể tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, và sự công bình riêng của chúng ta giống như miếng giẻ dơ bẩn. Bạn trở nên công chính bởi tin vào báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá hay chỉ bởi tin huyết trên thập tự giá?     
Lẽ thật đến từ nước của báp-têm Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên thập tự giá. Sự cứu rỗi không đến như là kết quả của sự cố gắng riêng. Chỉ đức tin của chúng ta trong báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên thập tự giá giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên công chính. 
Đức Chúa Cha đã ban mọi người vào trong tay Đức Chúa Con, những ai tin Ngài sẽ nhận sự sống đời đời. Tin Đức Chúa Con nghĩa là tin sự cứu chuộc bởi báp-têm và huyết Ngài. Những ai tin sẽ có sự sống đời đời như là Con Đức Chúa Trời. Hể ai được cứu sẽ sống đời đời bên hữu tay của Đức Chúa Trời.
Đức tin trong báp-têm của Chúa Jêsus và sự hiệp một của Ngài với Đức Chúa Trời cũng là đức tin trong Thánh Linh. Lời của lẽ thật làm cho chúng ta tái sanh. Chúng ta được cứu bởi tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài.
Hãy có đức tin. Tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá thì nhận được sự cứu chuộc. Hãy có đức tin trong Phúc-âm thật và nhận được sự tha tội.