Search

Bài giảng

Chủ đề 3: Phúc-âm của nước và Thánh-linh

[3-9] CHÚNG TA HÃY THỰC HIỆN Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA CHA BỞI ĐỨC TIN (Ma-thi-ơ 7:21-23)

CHÚNG TA HÃY THỰC HIỆN Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA CHA BỞI ĐỨC TIN
( Ma-thi-ơ 7:21-23 )
“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”
 
 
CÓ THỂ TÔI LÀ NGƯỜI ...
 
Những ai nói “Chúa, Chúa” thì được vào Nước Thiên Đàng phải không?
Không. Chỉ những ai làm theo ý muốn  của Đức Chúa Trời.  
 
Đức Chúa Jêsus Christ phán, “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Những từ này đã làm nhiều tín đồ sợ hãi trong lòng, khiến họ làm việc cách khó nhọc để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Hầu hết Cơ-đốc-nhân nghĩ việc duy nhất mà họ cần làm là tin Chúa Jêsus để được vào nước thiên đàng, nhưng Ma-thi-ơ 7:21 nói với họ rằng không phải bất cứ ai nói rằng “lạy Chúa, lạy Chúa,” sẽ vào nước thiên đàng.   
Nhiều người đọc câu này thường bị dồn vào ý tưởng “Có lẽ tôi là người đó.” Họ cố gắng thuyết phục chính họ, “Không, Chúa Jêsus có ý nói về người không tin.” Nhưng những ý nghĩ ấy tồn tại trong tâm trí họ và luôn quấy rầy họ.. 
Vì thế, họ vịn vào phần sau cùng của câu Kinh thánh “nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn Cha Ta trên trời mà thôi.” Họ vịn vào những từ, “làm theo ý muốn của Cha Ta” và họ nghĩ rằng điều họ có thể làm đó là bởi dâng 1/10 cách trung tín, cầu nguyện lúc rạng đông, giảng dạy, làm việc lành, và không phạm tội …. Và họ cố gắng cách khó nhọc. Điều này làm cho tôi cảm thấy quá tiếc cho họ.
Nhiều người đã phạm sai lầm vì họ không hiểu câu này. Vì thế tôi muốn giải thích câu này cách rõ ràng để chúng ta có thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và sống bởi nó.
Trước hết, chúng ta phải biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn cho Con Ngài cất đi tất cả tội lỗi của loài người và vì thế giải thoát họ khỏi tội.
Trong Ê-phê-sô 1:5 viết, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài”  
 
Nói cách khác, mục đích của Ngài là cho chúng ta biết được Phúc âm thật mà Đức Chúa Jêsus đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, vì thế Ngài để cho chúng ta được tái sanh. Ngài muốn cho chúng ta được tái sanh bởi nước và Thánh Linh bởi chuyển tất cả tội lỗi của chúng ta qua Con Ngài – Chúa Jêsus. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời.  
 
 
CHỈ NÓI, “LẠY CHÚA! LẠY CHÚA!”
 
Chúng ta phải biết gì khi chúng ta tin Chúa Jêsus?
Ý muốn của Đức Chúa Cha   
 

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21). 
Chúng ta phải hiểu ý muốn của Cha trong hai cách. Trước hết, chúng ta phải biết rằng ý muốn của Ngài là chúng ta phải nhận sự tha thứ tội và được tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Thứ hai, chúng ta phải làm việc trên nền tảng đức tin.
Ở đây, ý muốn của Ngài là cất tội lỗi của con người trên đất. Sa-tan mang sự sa ngã đến cho tổ phụ A-đam của chúng ta bởi phạm tội. Nhưng ý muốn của Cha chúng ta ở đây là quét sạch tất cả tội lỗi của con người. Chúng ta phải hiểu rằng ở đây ý muốn Đức Chúa Cha cho chúng ta không phải là dâng 1/10 cách trung tín và dâng lời cầu nguyện vào lúc rạng đông, nhưng là để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ý muốn của Ngài ở đây là để cứu chúng ta ra khỏi sự chìm đắm trong biển tội.
Kinh thánh nói rằng không phải ai nói “Chúa, Chúa” thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng. Điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ tin vào Chúa Jêsus, mà còn phải biết Cha chúng ta muốn gì cho chúng ta. Đó là ý muốn của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự phán xét của địa ngục, nghĩa là cho chúng ta biết rằng với di truyền của A-đam và Ê-va chúng ta không thể làm gì trừ ra sống trong tội lỗi.  
 
 

Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

 
Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?
Làm cho chúng ta trở nên con cái của Ngài bởi giải thoát chúng ta khỏi tội.  

Ma-thi-ơ 3:15 nói, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy.” Vì điều đó làm hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jêsus đến thế gian để cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi. Ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành khi Chúa Jêsus chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít.
Ngài muốn cứu chúng ta và làm cho chúng ta trở nên con cái Ngài. Để thực hiện điều đó, Con Ngài phải cất lấy tội lỗi của chúng ta. Ý muốn của Ngài là làm cho chúng ta trở nên con cái của Ngài. Vì thế Ngài sai Con Độc Sanh của Ngài đến để cất lấy tất cả tội lỗi của con người là những người đã rơi vào nanh vuốt của Sa-tan. Ý muốn của Ngài là ban sự sống của Con Ngài cho tất cả mọi người để họ có thể trở nên con cái Ngài.
Khi Chúa Jêsus chịu báp-tem và bị đóng đinh trên thập tự giá, ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Đó cũng là ý muốn của Ngài cho chúng ta để tin rằng tất cả tội lỗi của chúng ta được chuyển qua cho Chúa Jêsus và vì thế Ngài nhận sự phán xét vì tất cả sự quá phạm của chúng ta qua sự chết của Ngài trên thập tự giá.
 
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài” (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời cứu dân sự của Ngài ra khỏi tội lỗi. Để làm thế, điều đầu tiên Chúa Jêsus  thực hiện chức vụ của Ngài cách công khai là chịu báp-têm ở sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít. 
“Chúa Jêsus trả lời và nói với ông rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.” (Ma-thi-ơ 3:15). Ý muốn của Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus đến thế gian, cất tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài, chết trên Thập tự giá, và phục sinh.
Chúng ta nên biết rõ điều này. Nhiều người đọc Ma-thi-ơ 7:21 và nghĩ rằng ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là phục vụ Chúa, ngay cả phải chết, phải dâng tất cả tài sản của mình cho việc xây cất nhà thờ.
Cơ-đốc-nhân thân mến, chúng ta những người tin Chúa Jêsus trước nhất nên biết ý muốn Đức Chúa Trời và thực hiện nó. Thật là sai cho bạn khi bạn cống hiến cuộc sống mình cho giáo hội mà không biết ý muốn của Đức Chúa Trời.
Người ta nên tự hỏi rằng điều gì khác có thể được chấp nhận để sống bởi đức tin trong Hội thánh chính thống của họ. Nhưng chính tôi đã học chủ thuyết Calvin trong Hội thánh Trưởng Lão và được nuôi dưỡng bởi một mẹ nuôi là một người sùng đạo như một mục sư kỳ cựu. Tôi được học trong cái gọi là Hội thánh chính thống.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông có thể tự hào vì được sanh ra trong chi phái Bên-gia-min và học dưới chân Ga-ma-li-ên, là một giáo sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Trước khi Phao-lô được tái sanh, ông ở trên con đường đi bắt những người tin Chúa Jêsus. Nhưng ông tìm thấy đức tin trong Chúa Jêsus trên đường đi Đa-mách và trở nên công chính qua phước hạnh của sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh. 
 
 

CHÚNG TA PHẢI BIẾT Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRƯỚC KHI CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ 

 
Điều cần thiết trước khi chúng ta tin Chúa Jêsus là gì?
Trước tiên chúng ta phải biết ý  muốn của Ngài.
  
Sự nên thánh của chúng ta là ý muốn của Đức Chúa Trời. “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải hoàn toàn nên thánh qua nước và Thánh Linh và sống bởi đức tin trong suốt cuộc sống của chúng ta.
Nếu bất cứ một người nào tin Chúa Jêsus nhưng vẫn còn có tội trong lòng, anh ta không sống theo ý của Đức Chúa Trời. Theo ý muốn của Ngài, Ngài đòi hỏi chúng ta phải nên thánh qua sự cứu rỗi được tìm thấy trong Chúa Jêsus. Biết điều này là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Khi tôi hỏi bạn, “Bạn vẫn còn tội lỗi trong lòng mặc dù bạn tin Chúa Jêsus phải không?” Và câu trả lời của bạn là còn, thế thì rõ ràng là bạn chưa biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta được nên thánh và được cứu ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta qua đức tin trong nước và Thánh Linh.
Một người có những đứa con trai biết vâng lời. Ngày kia, ông gọi đứa con trai cả, là người vâng lời nhứt, và nói, “hãy đi đến làng bên kia cánh đồng ….” 
Trước khi ông ta nói xong, người con nói, “Vâng, thưa cha” và đi. Nó không chờ để tìm biết xem cha nó muốn làm gì. Nó chỉ đi.
Cha nó gọi nó lại, “Con trai, thật là tốt khi con biết vâng lời nhưng con nên biết những gì ta muốn con làm.”
Nhưng người con nói, “Tốt, thưa cha. Con sẽ vâng lời cha. Ai có thể vâng lời cha tốt hơn con?”
Dĩ nhiên là anh ta trở lại với hay bàn tay trắng. Anh ta không biết gì để làm khi không biết ý của cha muốn anh ta làm gì. Anh ta chỉ là kẻ vâng lời mù quáng. 
Chúng ta có thể giống anh ta nếu chúng ta không biết Đức Chúa Jêsus Christ. Nhiều người cống hiến cuộc đời của họ, đi theo giáo lý thần đạo, dâng 1/10 cách trung tín, cầu nguyện suốt đêm, kiêng ăn. Làm tất cả nhưng không biết ý muốn của Đức Chúa Trời.
Khi họ chết với tội lỗi trong lòng của ho, họ bị xây khỏi cổng Thiên đàng. Họ quá nôn nóng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời nhưng họ không biết Đức Chúa Trời muốn gì. 
 
 
Hành động vô luật pháp có nghĩa là gì?
Tin Chúa Jêsus như là một tội nhân trong khi không biết Phúc âm của nước và Thánh Linh
   
“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! (Ma-thi-ơ 7:22-23)
Có những việc Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm và Ngài đòi hỏi chúng ta phải có đức tin. Ngài muốn chúng ta tin rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhiều người nói tiên tri, đuổi quỉ, và làm nhiều dấu lạ trong danh Ngài nhưng không biết lẽ thật của nước và Thánh Linh. 
Làm dấu lạ có nghĩa là xây dựng nhiều Hội thánh, bán tất cả tài sản của họ để hiến cho Hội Thánh, dâng cuộc sống với tất cả những gì của họ cho Chúa. 
Nói tiên tri trong danh Ngài có nghĩa là trở thành một lãnh đạo. Những người như thế thì giống như người Pha-ri-si, những người kiêu hãnh về cuộc sống theo luật pháp của họ trong khi chống đối lại với Chúa Jêsus. Điều này cũng áp dụng cho những người được xem là Cơ-đốc-nhân chính thống.
Đuổi quỉ là thực thi quyền năng. Tất cả họ hăng hái nhiệt tình trong đức tin của họ, nhưng Chúa nói với họ trong ngày cuối rằng Ngài không biết họ. Ngài sẽ hỏi họ làm thế nào họ có thể biết Ngài trong khi Ngài không biết họ.
Chúa nói, “Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Vào ngày đó, đám đông sẽ kêu lên với Ngài, “Lạy Chúa, tôi tin. Tôi tin rằng Ngài là Cứu Chúa của tôi.” Họ sẽ nói họ yêu Ngài nhưng họ có tội trong lòng. Chúa gọi họ là những người đang hành nghề cách gian ác (tội nhân là người không được giải cứu) và bảo họ lìa xa Ngài. 
Vào ngày đó, những người chết mà chưa được tái sanh sẽ kêu khóc trước Chúa Jêsus. “Tôi nói tiên tri, xây dựng nhiều nhà thờ và gởi 50 giáo sĩ ra đi trong danh Ngài.”
Nhưng Chúa Jêsus tuyên bố với những tội nhân đó, “Ta chưa bao giờ biết ngươi; hãy lui ra khỏi ta, ngươi, kẻ gian ác!” 
“Ngài có ý gì? Ngài không biết rằng tôi nói tiên tri trong danh Ngài sao? Tôi phục vụ trong Hội thánh nhiều năm …. Tôi dạy người khác tin Ngài. Làm thế nào Ngài không biết tôi?”
Ngài sẽ trả lời, “Ta chưa bao giờ biết ngươi. Ngươi tuyên bố là ngươi biết Ta nhưng vẫn có tội trong lòng ngươi, hãy lui khỏi ta!”
Tin Đức Chúa Trời mà vẫn còn tội trong lòng là điều gian ác trước Ngài hoặc không tin theo luật cứu rỗi của Ngài. Một tình trạng gian ác khi không biết ý muốn Đức Chúa Trời. Một tình trạng gian ác khi cố gắng làm theo ý Chúa mà không biết thế nào là ý Chúa hoặc không biết phước hạnh của sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Cũng là tình trạng gian ác khi theo Ngài mà không vâng theo ý Ngài. Gian ác là tội. 
 
 

Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG KINH THÁNH 

 
Ai là con cái của Đức Chúa Trời?  
Người công chính là người vô tội 

Ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là tin vào Phúc âm của sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Phúc âm thật nuôi dưỡng sự tái sanh của chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời cũng là muốn chúng ta sống Phúc âm như con cái của Ngài. Chúng ta nên biết ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng có quá nhiều người không biết Phúc âm tái sanh của nước và Thánh Linh.
Khi tôi hỏi người ta tại sao họ tin Chúa Jêsus, nhiều ngưòi nói họ tin Chúa Jêsus để được cứu khỏi tội.
Tôi hỏi, “Thế thì bạn còn có tội trong lòng không?” 
Họ nói, “Dĩ nhiên, tôi có.”
“Thế thì, bạn được cứu hay không?” 
“Dĩ nhiên tôi được cứu.”
“Có thể nào một tội nhân là người có tội trong lòng được vào nước thiên đàng không?” 
“Không, không thể.”
“Thế thì, bạn đang đi vào thiên đàng hay đi vào lửa của địa ngục?”
Họ nói rằng họ đang đi vào nước thiên đàng, nhưng họ có thể không? Họ sẽ đi vào địa ngục.
Vài người nghĩ rằng vì họ tin Chúa Jêsus, họ có thể vào Thiên đàng ngay cả nếu họ phạm tội trong lòng và đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ làm thế. Nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận tội nhân vào nước Thiên đàng. 
Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Nó được nói trong Kinh thánh rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải tin Con Ngài, tin vào phước của sự cứu chuộc qua báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá.
Những ai tin vào phước hạnh của sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh thì trở nên con cái của Ngài. Sự vinh hiển của chúng ta là được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Con cái của Ngài là người công chính. 
Khi Đức Chúa Trời gọi chúng ta là công chính, Ngài có nhìn những tội-nhân-Cơ-đốc là người công chính không? Vì thế trước Ngài, bạn là tội nhân hay là người công chính, không có tội nhân công chính. Không bao giờ có thể “được coi như là vô tội.” Ngài chỉ gọi những người tin Phúc âm của nước và Thánh Linh là người được nên thánh.
 
Làm thế nào chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời?
Bởi nhận Phúc-âm của nước và huyết 

Vì Đức Chúa Trời chuyển tất cả tội của loài người qua Con Ngài, thì dù là Con của Ngài cũng phải bị phán xét trên Thập tự giá. Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Ngài nói, “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Khi Con Ngài chết, bóng tối bao phủ trái đất trong ba giờ. “Đức Chúa Jêsus kêu lên một tiếng lớn, ‘Êli, Êli, la-ma-sa-bát-ta-mi?’ nghĩa là, ‘Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?’” (Ma-thi-ơ 27:46)
Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài để cứu tất cả con người ra khỏi tội của họ. Ngài cất lấy tội lỗi của nhân loại, dù biết rằng Ngài phải chịu đóng đinh và bị Đức Chúa Trời - Cha Ngài bỏ. Vì Đức Chúa Trời phán xét Con Ngài vì tội mà Ngài đã nhận ở sông Giô-đanh và xây mặt khỏi con Ngài trong ba giờ.  
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). 
Bạn là con cái Đức Chúa Trời chăng? Chúng ta được tái sanh vì chúng ta chấp nhận Phúc âm của sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Những ai được tái sanh bởi nước và Thánh Linh là người công chính. Bây giờ tất cả chúng ta trở nên người công chính.
“Nếu Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31) Khi một người công chính gọi chính mình là công chính trước Đức Chúa Trời và con người là những người chưa được cứu chuộc thì họ có khuynh hướng xét đoán người ấy. Vì thế Sứ đồ Phao-lô nói, “Ai sẽ kiện kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy” (Rô-ma 8:33). Đức Chúa Trời tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta qua Chúa Jêsus và gọi chúng ta là người thánh, người công chính và con cái của Ngài. Ngài ban cho chúng ta quyền làm con vinh hiển của Ngài.
Những ai là người được tái sanh bởi nước và Thánh Linh là con cái Ngài. Họ sống với Ngài đời đời. Họ không còn là những tạo vật thuộc thế gian nhưng là con cái Đức Chúa Trời, là người thuộc về thiên đàng.
Bây giờ họ là con cái công chính của Đức Chúa Trời, không một ai có thể chống nghịch lại họ hay chia rẽ họ với Đức Chúa Trời. 
Chúng ta phải biết Phúc âm của nước và Thánh Linh để tin vào Chúa Jêsus. Chúng ta phải biết Kinh thánh. Đó là nền tảng để chúng ta biết và tin vào ý muốn của Đức Chúa Trời và để thực hiện ý muốn đó.
 
 

Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ TỘI NHÂN PHẢI ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH

 
Tại sao Đức Chúa Trời gởi Con Ngài đến giống như một người đầy tội lỗi Để tất cả tội lỗi
chuyển qua trên Ngài

Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta trở nên người được cứu chuộc và tái sanh bởi nước và Thánh Linh. “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3).
Ý muốn của Đức Chúa Trời là sai Con Ngài đến thế gian để tất cả tội lỗi được chuyển qua Ngài và chúng ta có thể được cứu. Đây là luật của Thánh Linh cho phép chúng ta được sanh lại bởi nước và Thánh Linh. Điều này giải thoát chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. 
Chúng ta được cứu chuộc. Bạn có thể nhận ra tất cả ý muốn của Đức Chúa Trời không? Ý muốn của Đức Chúa Trời là cứu chuộc chúng ta. Ngài không muốn chúng ta thỏa hiệp với thế gian nhưng thay vào đó chỉ tin vào Lời Ngài và thờ phượng chỉ một mình Ngài.
Ý muốn Đức Chúa Trời là những người được tái sanh làm chứng cho Phúc âm và sống trong Hội thánh, dâng hiến chính họ cho công việc đem linh hồn người khác trở lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta phạm tội không phải vì chúng ta muốn nhưng vì chúng ta yếu đuối. Nhưng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi đó. Đức Chúa Trời chuyển tất cả tội lỗi của thế gian trên Chúa Jêsus qua Giăng Báp-tít. Ngài sai Con Ngài đến với mục đich trước nhất là nhận báp-têm của Giăng. Chúng ta được cứu bởi tin điều này. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời.
 
 
Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHÚNG TA PHẢI TIN ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST, ĐẤNG MÀ NGÀI ĐÃ SAI ĐẾN
 
Tại sao Chúa Jêsus đến trong hình ảnh của người có tội?
Để cất lấy tất cả tội lỗi của nhân loại 
   
Kinh thánh nói, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là tin Chúa Jêsus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. “Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống” (Giăng 6:28-31).
Người ta nói với Chúa Jêsus rằng Đức Chúa Trời ban cho Môi-se một dấu lạ khi ông trên đường đến Ca-na-an, ban cho dân Y-sơ-ra-ên bánh ma-na từ trời, và kết quả là họ tin Đức Chúa Trời (Giăng 6:32-39). Người ta hỏi Chúa Jêsus; “Chúng ta sẽ làm gì để chúng ta có thể làm công việc của Đức Chúa Trời?” 
Chúa Jêsus trả lời rằng họ nên tin Ngài để làm việc của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin công việc của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta không những chỉ tin mà còn rao giảng Phúc âm.. 
Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. ” (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Chúa Jêsus nói với chúng ta cách rõ ràng rằng làm báp-têm trong danh Cha, Con và Thánh Linh, mọi việc Ngài làm là vì Cha và Thánh Linh được bao hàm trong báp-têm của Ngài. Khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời và nhìn thấy mọi việc Đức Chúa Jêsus đã thực hiện trên thế gian này và Đức Thánh Linh đã chứng minh cho điều đó như thế nào.
Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jêsus đến thế gian để làm chứng cho Phúc âm của nước và Thánh Linh. Vì thế chỉ khi chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời và “Đầy tớ” của Ngài chúng ta được cứu.
 
 

LÀM CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 
Mục đích đời sống chúng ta là gì?
Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời bởi phổ biến Phúc-âm cho toàn thế giới  

Nếu chúng ta làm công việc Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải tin vào Phúc âm của báp-têm Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Làm công việc của Đức Chúa Trời là tin Chúa Jêsus là Đấng Đức Chúa Trời sai đến thế gian. Để tin Chúa Jêsus, trước nhất chúng ta nên tin rằng Ngài cứu chúng ta bởi nước và huyết.
Ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành trong chúng ta khi chúng ta tin Chúa Jêsus và rao giảng Phúc âm. Trong cách này chúng ta làm công việc Đức Chúa Trời. Ngài phán với chúng ta rằng chỉ những ai tin phước hạnh của sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh có thể vào nước thiên đàng.
Chúng ta hãy nhận lấy những nơi trên thiên đàng của chúng ta bởi nhận thức ý muốn thật của Đức Chúa Trời, bởi biết và tin rằng tất cả tội của chúng ta đã chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài làm báp-tem, bởi sống để mở mang Vương quốc của Ngài. Cuối cùng là rao giảng Phúc âm cho đến ngày chúng ta chết.
Tín hữu Cơ đốc thân mến! Những ai là người tin phúc âm của nước và Thánh Linh là những người làm việc của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời là tin vào Đức Chúa Jêsus là Đấng Đức Chúa Trời sai đến thế gian. Làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là tin rằng tất cả tội lỗi đã chuyển qua cho Ngài và Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của chúng ta.
Công việc giải thoát con người ra khỏi tội lỗi được hoàn thành khi Chúa Jêsus chịu báp-tem ở sông Giô-đanh và chết trên thập tự giá. Phần thứ hai trong công việc của Đức Chúa Trời là tin vào Đức Chúa Jêsus là Đấng Đức Chúa Trời sai đến, tin Ngài là Cứu Chúa, là Đấng cất tội lỗi của thế gian, và hãy rao giảng Phúc-âm cho toàn thế giới. Bây giờ chúng ta là những người tái sanh nên sống và rao giảng Phúc-âm cho tận cùng thế giới. 
 
Những người tin Chúa Jêsus mà không biết ý muốn của Đức Chúa Trời thì đi đâu?
Họ đi vào địa ngục.

“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?  Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!’” (Ma-thi-ơ 7:22-23) 
Đoạn Kinh thánh này nói với chúng ta cách rõ ràng ai là tội nhân trước Đức Chúa Trời và ai là người hành nghề cách gian ác. Có rất nhiều người chưa tái sanh trong vòng những người nói “Lạy Chúa, Lạy Chúa.” Họ đau khổ bởi vì họ vẫn còn có tội trong lòng. Vì thế họ kêu lên với Đức Chúa Trời, “Lạy Chúa, Lạy Chúa!” trong phàn nàn, không phù hợp với lời cầu nguyện thật trong thờ phượng. 
Họ tin rằng lương tâm của họ sẽ được sạch nếu họ kêu la trong sự cầu nguyện, nhưng điều đó không thể, vì tội lỗi vẫn còn nằm trong lòng họ. Họ cầu nguyện trên núi, kêu gào trong nỗi thống khổ như thể Đức Chúa Trời ở quá xa. Khi chúng ta không có đức tin trọn vẹn, chúng ta có khuynh hướng kêu “Chúa, Chúa” thường xuyên hơn.
Trong vài Hội thánh mà giáo dân không được tái sanh, họ cầu nguyện với một nhiệt tình quá mức như thể bục giảng đổ xuống.
Nhưng chúng ta có thể thấy trong Kinh thánh rằng không phải bất cứ ai kêu “Chúa, Chúa” mà được vào nước thiên đàng. Chỉ những ai tin vào Phúc âm của nước và Thánh Linh có đức tin dẫn dắt họ làm công việc của Đức Chúa Trời.
Kinh thánh nói với chúng ta rằng những kẻ gian ác kêu danh của Ngài với tội lỗi trong lòng họ. Bạn có bao giờ đến trong những buổi cầu nguyện trên núi chưa? Vài nữ chấp sự kêu la, kêu la, gọi tên Ngài vì họ chưa bao giờ gặp Ngài thật sự, không chấp nhận Thánh Linh trong lòng, không được tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Họ gọi danh Ngài cách khẩn cấp vì họ sợ đi xuống địa ngục.
Dù rằng một vài người cống hiến đời sống của họ để phục vụ trong Hội thánh như nhà truyền giáo hay một mục sư nhưng cuối cùng bị Chúa loại bỏ. Bị cha mẹ hay người phối ngẩu ruồng bỏ thì đã tan nát cõi lòng rồi. Nhưng Đức Chúa Trời, Vua muôn vua, Đấng xét đoán linh hồn chúng ta chối bỏ, chúng ta sẽ đi đâu?
Tôi hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra cho bất cứ một ai trong các bạn. Xin hãy lắng nghe và tin Phúc âm của nước và Thánh Linh. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta để được tái sanh và sống trong Phúc âm của nước và Thánh Linh. 
Chúng ta là những Cơ đốc nhân phải tin vào Phúc âm của nước và Thánh Linh và tìm kiếm sức mạnh từ lẽ thật của Kinh thánh. Chỉ như thế chúng ta mới có thể được cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.