Search

Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-16] Nhiệm vụ của những người nhận lãnh Đức Thánh Linh (Ê-sai 61:1-11)

Nhiệm vụ của những người nhận lãnh Đức Thánh Linh
(Ê-sai 61:1-11)
“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời. Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy.”
 
 
Nhiệm vụ của người nhận lãnh Đức Thánh Linh là gì?
Đó là giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh cho mọi người trên thế giới.
 
Một người đã nhận Đức Thánh Linh nên làm gì? Người ấy nên giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh cho mọi người. Đức Chúa Trời giao phó Phúc âm tốt đẹp của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh cho những ai nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Những ai được sự tha tội trước Đức Chúa Trời thì nhận Đức Thánh Linh. Bạn nghĩ tai sao Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho họ?
Ngài ban Thánh Linh cho họ để bảo đảm rằng họ là con Đức Chúa Trời. Ngài cũng muốn họ chiến thắng Satan. Ngài làm cho những ai được sự tha tội và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh thực hành những việc sau:
 
 

Ngài cho họ giảng Tin lành cho kẻ nghèo

 
Tin lành cho người nghèo là gì? Đó là Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Trời ban cho những ai nhận lãnh Đức Thánh Linh được giảng Phúc âm tốt đẹp cho người nghèo. Những ai nhận Đức Thánh Linh, họ có hy vọng của Thiên đàng, thế nên họ không bao giờ thỏa mãn với những việc thế gian.
Đức Chúa Trời ban Phúc âm của Nước và Thánh linh cho kẻ nghèo, và tha thứ tội cho họ. Rồi Ngài ban Đức Thánh Linh trên họ và dẫn họ đến vương quốc vĩnh cữu. Đức Chúa Trời ban lệnh cho người công chính phải rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho kẻ nghèo. Ngài cũng thúc đẩy họ phổ biến niềm tin trong Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus. Lý do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh là để giảng Phúc âm tốt đẹp một cách mạnh mẽ cho người nghèo trên thế giới.
 
 

Ngài sai chúng ta chữa lành những những tấm lòng đau khổ

 
Làm thế nào Chúa chữa lành tinh thần chúng ta? Ngài chữa lành những người có lòng tan vỡ bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Có nhiều người bị đau khổ. Đối với họ, cuộc sống là vô nghĩa, sự công bình riêng của họ bị phá hỏng. Họ có cuộc sống đau đớn và thấp hèn bởi tội lôãi của họ. Vì thế họ bị khốn khổ vì những nghi ngờ về cuộc sống. Mọi người muốn có cuộc sống ưu đãi và muốn hưởng thụ sự phong phú trong thể xác và tâm hồn, nhưng điều này không thể xảy ra cách dể dàng. Họ đau khổ giống như người ta bị mất cắp tất cả tài sản bởi kẻ trộm. 
Giống như vậy, những ai có tội trong lòng thì tiếp tục bị mất cắp sự công bình của họ, và cuối cùng, họ đi đến địa ngục vì tội của họ. Đó là tại sao Chúa thương xót những người có lòng tan vỡ và ra lệnh chúng ta giảng Tin lành cho họ. Với những lời nào Chúa chữa lành cho họ? Ngài làm thế với Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh. Ngài chữa lành những lòng tan vỡ và ban cho họ sự sống đời đời.
 
 

Ngài tuyên bố giải phóng kẻ phu tù

 
Ngài ban sự tự do cho những người phu tù. Điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã cho linh hồn con người được thoát khỏi tội của họ. Ngài chỉ giao phó công việc này cho những ai nhận Đức Thánh Linh, và họ có thể tự do đối với người khác về tội của họ.
Con người có thân thể và linh hồn. Thể xác và linh hồn sống, và bị trói buộc trong sự rủa sả của tội lỗi và luật pháp. Anh ta không thể làm bất cứ việc gì nhưng sống như thể là một phu tù của tội lỗi, không quan tâm đến việc anh ta tin hay không tin Đức Chúa Trời. Sanh ra trong tội lỗi, anh ta không phương cứu chữa khỏi tội lỗi. Vì thế anh ta sống như thể là một phu tù của tội lỗi suốt cả đời mình. Anh sống theo cách đó và để dành cho sự hủy diệt trong ngày sau cùng.
Đó là tại sao anh ta sống cuộc sống không thể tránh được trong khi anh ta nuông chìu theo sự tự thương xót đối với sự yếu đuối của anh ta là những sự đã đặt anh ta vào trong vị trí này. Đức Chúa Trời sai Đức Thánh Linh đến trên những ai không thể làm gì trừ tội lỗi và số phận chết, vì thế chúng ta phải giảng Phúc âm cho những tội nhân và ban cho sự giải phóng cho họ.
 
 
Ngài an ủi những kẻ than khóc
 
Đức Chúa Trời ban cho những kẻ than khóc những gì? Ban cho họ Phúc âm của sự tha tội. Đức Chúa Trời an ủi tất cả những người trên thế gian là những ai đang than khóc. Ngài ban Đức Chúa Jêsus đến thế gian để tha tội cho nhân loại. Và chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua Ngài, Ngài ban cho Chúa Jêsus phép báp-têm bởi Giăng và chết trên thập tự giá. Đó là cách Đức Chúa Trời làm tinh sạch tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta trong vòng những kẻ có tội của thế gian như thế.
Chúa chúng ta an ủi tất cả những ai đang than khóc bởi ban cho họ Phúc âm tốt đẹp của nước và Thánh Linh. Bằng cách này Ngài ban phước cho những ai chịu thống khổ trong một đức tin không trọn vẹn. Ngài chỉ hướng dẫn những ai có Đức Thánh Linh để rao giảng Phúc âm tốt đẹp, để chữa lành những tấm lòng tan vở và giải thoát khỏi phu tù tội lỗi.
Mục đích mà chúng ta tồn tại trên thế gian là để được tha tội bởi Chúa chúng ta và để giảng Phúc âm cho những ai bị trói buộc bởi tội lỗi và cần sự an ủi để được giải phóng khỏi tội. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng mặc dù cuộc sống chúng ta ngắn ngủi, nhưng không là vô giá trị. Đức Chúa Trời chuẩn bị sự cứu chuộc và phước hạnh tuyệt vời cho nhân loại là căn gốc của sự thật này.
Chúa chúng ta cũng để dành mão triều thiên vinh hiển cho những ai than khóc. Điều này có nghĩa là tất cả tội nhân được tha thứ tội qua phép báp-têm của Chúa Jêsus và được vào thiên đàng. Nếu một người được tha tội mình anh ta được tươi mới trong tâm linh và nhận được phước hạnh tuyệt vời này. Chúa chúng ta ban tặng cho anh ta sự vinh quang. Ngài ban cho tội nhân Phúc âm của Nước và Thánh linh và làm cho những ai tin nhận Ngài trở nên con của Ngài. Những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh thì được đầy sự vui mừng thay vì ưu sầu.
Mọi người sanh ra rồi chết với một tiếng khóc. Vui chỉ là tạm thời, tâm trí họ đầy những sự ưu phiền. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời gặp họ và khiến họ được tái sanh với hy vọng và vui thích. Giống như thế, những ai là người được tái sanh bởi tin vào Phúc âm tốt đẹp thì sống trong cuộc sống mới và công việc mới. Thêm vào đó, họ có thể làm những gì Đức Chúa Trời muốn, và đó là rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho những tội nhân trên thế giới, đuổi tất cả buồn thảm ra khỏi tâm trí họ, và làm cho họ vui sướng và hạnh phúc trọn vẹn.
Những ai là người được tha thứ tội của mình bởi Đức Chúa Trời thì mang sự vinh hiển về cho Ngài. Ngài phán bảo với những người công chính phải rao giảng Phúc âm tốt đẹp. Ngài nói với họ rằng họ phải giảng Ngài là ai, Phúc âm mà Ngài ban cho họ là gì, và thế nào là sự vinh quang của thiên đàng mà Ngài sắm sẳn để ban cho họ. Chúng ta có thể thấy sư vinh hiển của Đức Chúa Trời qua những người được tha thứ tội. Những ai có đời sống khóc than trước khi được đầy dẫy Thánh Linh giờ đây vui mừmg trong hạnh phúc, những ai bị trói buộc trong tội lỗi bây giờ vui sướng trong tự do, và những ai sống trong đời sống vô nghĩa bây giờ sống trong cuộc đời công chính. Tất cả những ngươiụi này phản ánh sư ỉ vinh quang của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đòi hỏi người công chính tái lập những đổ nát, xây dựng lại những nơi hoang tàn, và sửa lại những thành phố suy sụp.
Thật vậy, Phúc âm tốt đẹp của nước và Thánh Linh này là Phúc âm được giảng ra bởi các Sứ đồ trong những ngày của Hội thánh đầu tiên. Chúa Jêsus được sai đến thế gian cách nay gần hai ngàn năm. Phúc âm của Nước và Thánh Linh được giảng ra trên thế giới cho đến năm 300 sau công nguyên. Phúc âm được giảng ra bởi những người công chính ngày hôm nay thì giống vơiù Phúc âm của Đức Thánh Linh, mà các Sứ đồ giảng ra trong thời kỳ đó. Tuy nhiên, trong những ngày thuộc thế kỹ thứ tư của Đế chế La-mã, khi Rô-ma thành lập Cơ-đốc-giáo thành quốc giáo và cho công dân được tự do tôn giáo, Phúc âm của báp-têm của Chúa Jêsus bị lu mờ và hoàn toàn biến mất. Sau đó Cơ-đốc-giáo giống như các tôn giáo trở nên càng ngày càng phồn thịnh, thì những người giảng Phúc âm thật biến mất.
Tại sao đức tin của những người đã tin và rao giảng Cơ-đốc-giáo thật và Phúc âm thật bị thay đổi? Sau khi Cơ-đốc-giáo trở nên quốc giáo của đế quốc La-mã, Cơ-đốc-nhân được thoát khỏi nhiều sự hạn chế khác nhau và được hưởng cùng một quyền lợi như công dân La-ma. Nhiều Cơ-đốc-nhân kết hôn cùng các nhà quí tộc La-mã, và cũng có thể tham gia vào bộ máy chính quyền. Vì những quyền lợi này, đức tin của họ bị sút giảm từ đùức tin của sự Phục sinh thành đức tin của tôn giáo. Từ lúc đó, Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh biến mất, và một hình thức kém giá trị của một Cơ-đốc-giáo thế tục bắt đầu phát triển.
Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta là những Cơ-đốc-nhân ở thời kỳ cuối cùng của sự trở lại của Ngài phải rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà nó bị mất trong thời gian dài, và để cứu con người ra khỏi tội. Ngài sẽ phục hồi Phúc âm của Nước và Thánh Linh là Phúc âm mà các Sứ đồ đã rao giảng. Phúc âm trong thời kỳ các Sứ-đồ là Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Ngài kêu gọi chúng ta sữa lại những thành phố đổ nát. Ngài làm cho chúng ta học và tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và làm cho chúng ta thành người trồng vườn nho của Ngài.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cùng một sứ mạng như sứ mạng mà Ngài ban cho các Sứ-đồ. Ngài phán bảo bạn và tôi rao giảng Phúc âm nguyên thủy là Phúc âm của Nước và Thánh Linh. “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ nghèo.” Đức Chúa Trời ban cho những ai đã nhận Thánh Linh một sứ mạng rao giảng Phúc âm.
Đức Chúa Trời đặt cho chúng ta những bông hoa tươi đẹp, cất đi sự sầu não, và mặc chiếc áo ngợi khen trên chúng ta bởi sự mặc khải củasự vui thích. Những ai có Đức Thánh Linh trong lòng họ gieo giống Phúc âm tốt đẹp cho người khác để họ tiếp nhận Ngài.
Chúng ta trở thành những công nhân cho Đức Chúa Trời. Bạn và tôi được ban phước với sự vinh quang của Nước Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời làm cho những ai không nhận Thánh Linh trở nên đui mù vì thế họ không thể biết, thấy, hoặc hiểu Phúc âm tốt đẹp này. Họ có thể làm cho người ta tin Chúa Jêsus trên danh nghĩa, nhưng không thể làm cho họ nhận Thánh Linh.
Chúa đã thực hiện những điều sau đây trên những ai có Đức Thánh Linh. Ngài làm cho họ rao giảng tin mừng cho người nghèo, chữa lành kẻ vỡ lòng với Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Ngài cũng làm cho những kẻ phu tù trong tội lỗi trở nên tự do thật của sự cứu rỗi và an ủi những kẻ than khóc bằng Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Ngài giải phóng những người bị tội lỗi trói buộc vì sự yếu đuối của họ, ban cho họ sự vui nừng và hy vọng và được cất lên Thiên-đàng.
Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta làm cho chúng ta rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho tất cả mọi người. Đức Chúa Jêsus Christ nói với những ai là người được tha tội và có Đức Thánh Linh ở với họ phải cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội ác của họ. Đức Chúa Trời thêm năng lực cho những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh để thực hiện những gì Ngài đã định. Ngài làm cho tất cả những người công chính thực hiện công việc Ngài. Chúng ta là những công nhân của Ngài, là những người được chỉ định như là những quản gia của vườn nho Ngài, Hội Thánh Đức Chúa Trời. Chúng ta là đầy tớ Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những phước hạnh tuyệt vời này.
Chúng ta nhận thấy sự yếu đuối của mình khi chúng ta nhìn vào xác thịt của chúng ta, nhưng khi Đức Chúa Trời làm việc với chúng ta, chúng ta tin Ngài và trở nên đầy tớ Ngài bởi đức tin. Chúng ta tin Đức Chúa Trời sẽ làm những việc vĩ đại qua chúng ta để mở rộng lãnh thổ Ngài qua chúng ta.

Đức Chúa Trời quyết định xây dựng lại những vách thành bỏ hoang của Phúc âm trong những thành phố đổ nát. Ngài hứa rằng Ngài sẽ đựng lên những nơi hoang vắng, và sửa lại những thành phố đổ nát. Tôi tin rằng sẽ có cơn phấn hưng của Phúc âm một lần nữa trên toàn cầu. Tuy nhiên điều này không phải là ý của tôi. Tôi tin thế vì Đức Chúa Trời đã phán như thế. Chúa chúng ta làm cho những người có Đức Thánh Linh sẽ rao giảng Phúc âm tốt đẹp cho toàn thế giới. Ngài sai Con Ngài đến thế gian này để làm ứng nghiệm Phúc âm, và tôi tin Ngài đang hoàn thành ý Ngài một lần nữa qua chúng ta là những ai có Đức Thánh Linh. Những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia!