Search

Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-17] Chúng ta phải có đức tin và hy vọng trong Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:16-25)

Chúng ta phải có đức tin và hy vọng trong Đức Thánh Linh
(Rô-ma 8:16-25)
“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.”
 
 
Tại sao người công chính có hy vọng trong Thánh linh?
Vì chúng ta được tái sanh, Cơ-đốc-nhân sẽ sở hữu trời mới và đất mới còn những ai không tái sanh sẽ bị hư hoại trong sự sa ngã của thế gian này
 
 

Ngày nay là thời kỳ không có hy vọng

 
Có hy vọng thật trong thế gian ngày nay không? Không. Nó chỉ tồn tại trong Chúa Jêsus. Hiện nay là thời kỳ không chắc chắn và không hy vọng. Mọi vật thay đổi hàng ngày cách nhanh chóng, và con người đang cố gắng rất nhiều để giữ vững những thay đổi nhanh chóng này. Họ không tìm kiếm lẽ thật thuộc linh cũng không có bất cứ một quan tâm nào cho hạnh phúc thuộc linh. Thay vào đó họ tranh đấu để tránh những thất bại và sống như thể những nô lệ của thế gian này.
Những công việc mới nổi lên, những công việc cũ chết đi. Giống như thế, con người cũng ở dưới những thay đổi của sân khấu cuộc đời. Vì thế họ sống cuộc sống rất bận rộn và lo lắng. Và dần dần hy vọng của họ trong thế gian này biến mất. Một trong những lý do cho điều này là vì họ hướng dẫn cuộc sống mà không có sự bảo đảm chắc chắn nào cho tương lai. Chúng ta sống như thế trong một thế giới bấp bênh.
 
 

Chúng ta phải có hy vọng về cuộc sống vinh cữu trong Đức Thánh Linh

 
Làm thế nào chúng ta có thể dành được hy vọng thật sự? Chúng ta có thể đạt được nó nhờ tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Hy vọng của những ai nhận Đức Thánh Linh thì không từ đất mà từ trời. Sứ đồ Phao-lô nói đến hy vọng thật của Thiên đàng. Chúng ta là những người đã nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh đặt hy vọng vào những việc thuộc về Trời. Chúng ta làm thế vì chúng ta tin Đức Chúa Jêsus Christ đã đến để cất tất cả tội của chúng ta và cứu chúng ta là những tội nhân qua báp-têm của Ngài bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Chúa ban hy vọng thiên thượng cho những ai tin vào Phúc âm của sự tha tội.
Rô-ma 8:19-21 nói, “Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.” Tất cả tạo vật hy vọng được giải cứu khỏi cảnh kềm chế của thối nát và sự chết.
Mọi vật trong thế gian là bất toàn, vì thế họ thở than và chờ đợi Con Đức Chúa Trời được tỏ bày ra. Thêm vào đó, họ cũng mong muốn được thoát khỏi sự kềm chế của hư nát và được sống đời đời. Mọi tạo vật chờ đợi ngày mà lúc ấy họ không còn suy tàn hay hay chết mất, thay vào đó là cuộc sống vĩnh hằng.
Ngày kia mọi tạo vật được tạo nên bởi Đức Chúa Trời sẽ được trở nên mới. Dù hoa héo và tàn phai trong thế gian này, nó sẽ nở và sống mãi trong thế giới mới. Chúng ta là những người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh cũng sẽ hưởng thế giới mới này.
Đức Chúa Jêsus Christ hứa rằng Ngài sẽ trở lại, phục sinh những ai có Đức Thánh Linh, ban cho họ một thân thể mới không suy tàn và không chết, và ban cho họ sự sống vĩnh hằng. Ngài cũng hứa rằng họ sẽ sống mãi trên thiên đàng với Đức Chúa Trời. Mọi tạo vật trên thế gian này đang chờ đợi ngày đó. Chúng cũng sẽ sống mãi với chúng ta, những người con của Đức Chúa Trời khi ngày ấy đến.
 
 
Thế giới mới này đã được thấy qua hy vọng
 
Khi nào mơ ước này thành sự thật cho những người công chính? Nó trở thành sự thật khi Chúa Jêsus trở lại. Chúng ta phải ở trong hy vọng khi nhìn về thế giới này. Chúa Jêsus nói rằng sẽ có đói kém, dịch lệ, động đất và chiến tranh ở nhiều nơi (Ma-thi-ơ 24:7). Nhưng sự cuối cùng vẫn chưa đến. Ngày cuối cùng của thế giới này, Chúa chúng ta sẽ trở lại, làm mới lại tất cả mọi vật trên thế gian và ban cho chúng ta một thân thể thuộc linh bất tử. Điều này cũng có nghĩa cây cối và thú vật cũng bất tử. Tin điều này chúng ta sẽ thấy thế giới với hy vọng đổi mới.
Trong thế giới này, dù là những người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh lầm bầm với tất cả mọi tạo vật, vẫn mong ngóng chờ đợi sự cứu chuộc vinh quang cho thân thể chúng ta như con của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thế giới với hy vọng bởi vì Chúa làm cho chúng ta trở nên con Ngài, không suy tàn không chết khi Ngài trở lại.
Mặc dầu thế gian ngày nào đó sẽ bị hủy phá, mọi vật sẽ được tái tạo khi Chúa trở lại. Chúng ta phải sống với hy vọng trong đức tin này. Thế giới mới sẽ là vui mừng và tuyệt vời như một thế giới thần tiên mà bạn đọc trong các chuyện thần tiên. Hãy nghĩ về một thế giới ngàn năm. Chúng ta sẽ có cuộc sống vinh cữu như Con của Ngài khi chúng ta vào Nước Trời. Chúng ta hãy sống với hy vọng như thế.
Bạn có thấy một hy vọng gì trên thế gian này không? Không. Người ta sống trên con đường hạnh phúc bấp bênh, vì họ không có bất cứ một hy vọng nào trên thế gian này. Nhưng Chúa chúng ta ban hy vọng Thiên đàng cho những ai được tha tội và trở nên công chính. “Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.” Điều này có nghĩa là chúng ta phải có đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngày Chúa Jêsus trở lại vì chúng ta được cứu bởi đức tin của chúng ta trong Lời của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong linh hồn chúng ta vì chúng ta được cứu ra khỏi tội. Những ai đựợc tha tội bởi Chúa Jêsus có Đức Thánh Linh trong lòng thay vì tội. Còn thân thể chúng ta thì thế nào? Thân thể yếu đuối của chúng ta cũng được sống lại, nhận cuộc sống mới và bất tử. Chúng ta sẽ sống mãi với Đức Chúa Trời khi Chúa Jêsus trở lại. Chỉ những người tái sanh mới có đặc quyền hy vọng này, vì thế linh hồn và thân thể chúng ta trở nên trọn vẹn. Thể xác chúng ta sẽ là đời đời, chúng ta không còn tật bệnh nữa. Thể xác thế gian của chúng ta là yếu đuối, vì thế nó không thể sống cuộc sống trọn lành. Nhưng bấy giờ chúng ta sẽ sống một cuộc sống trọn lành. Hãy hướng về ngày Chúa tái lâm. Chỉ những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh mới có thể có loại hy vọng và đời sống này.  
Hy vọng của người công chính thì không chỉ ở Thiên đàng nhưng cũng thành sự thật tại thế gian này. Kinh-thánh nói rằng Chúa chúng ta sẽ trở lại khi thế giới này rơi vào sau cơn Đại nạn. Ngài chắc chắn sẽ đến. Khi Ngài đến lần thứ nhất, Ngài nhận báp-têm vì lợi ích của tội nhân, chết trên Thập-tự-giá để ban cho họ sự công chính, và cuối cùng Ngài thăng thiên. Hiện nay là thời kỳ mà Chúa sắp trở lại. 
Lúc ấy Ngài sẽ đánh thức tất cả những thánh đồ đang ngủ, là những người tin Chúa Jêsus và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh và sẽ giải phóng họ ra khỏi sự trói buộc của hư hoại. Ngài sẽ ban cho họ một thân thể thiên đàng mới mà nó không bao giờ bị hư hoại hay bệnh tật. Thêm vào đó, họ được cất lên trên đám mây để gặp Ngài trên không trung và Ngài sẽ làm mọi việc trở nên mới.
Sau đó, chúng ta cùng với Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sẽ sống và trị vì trong thế giới mới ngàn năm để tưởng thưởng cho việc phục vụ phúc âm. Đây là việc tiên khởi của những ai được vào Thiên đàng. Đây là hy vọng thiên thượng và thật. Trong lúc ấy, mọi vật bất toàn trở nên trọn vẹn, những vật suy tàn không còn suy tàn nữa. Những chữ, “Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát;” (1 Cô-rinh-tô 15:42), sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ trị vì của Chúa Jêsus.
Chúng ta là nhũng người có Đức Thánh Linh ngự trong lòng hãy có hy vọng này. Các bạn nên nhớ rằng dù mọi sự yếu đuối và chết, nhưng nó không là cuối cùng. Chúng ta phải có niềm tin trong hy vọng rằng Chúa chúng ta sẽ làm cả thế gian này trở nên mới. Chúng ta phải sống trong hy vọng của trời mới và đất mới. Có hy vọng này, chúng ta có thể giảng Phúc âm.  
Chúng ta có sự ngự trị của Đức Thánh Linh vì chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của thế gian. Giống như thế, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta cũng hướng về ngày Chúa Jêsus trở lại. Ngài cầu thay với Đức Chúa Cha cho chúng ta sống trong đức tin và hy vọng mà không ngã lòng.
 
 
Chúng ta nên sống với hy vọng trong Đức Thánh Linh
 
Vị trí của người công chính ở đâu? Nó sẽ ở trong 5Thiên Hy Niên mà Chúa sẽ tạo dựng thế gian này trở nên mới khi Ngài trở lại và đó cũng là Nước Trời. Vì vậy, chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi Ngày đó đến. Chúng ta phải tin rằng Chúa của chúng ta sẽ tái tạo thân thể chúng ta trở nên trọn vẹn khi thế giới này sụp đổ. Chúng ta phải có hy vọng cho ngày mai vinh hiển.
 
5Khi Chúa Jêsus đến thế gian này lần thứ hai theo như lời hứa của Ngài, Ngài sẽ xuống từ trời và kẻ chết trong Ngài sống lại trước nhất. Theo sau đó, Ngài sẽ biến hóa tất cả Thánh đồ, người đang sống và người đã được sống lại, nên thân thể không suy tàn và bất tử, và Ngài đem tất cả các Thánh đồ lên không trung giữa đám mây mà gặp Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17, I Cô-rinh-tô 15:51-53).
Rồi Ngài sẽ làm tất cả mọi vật trở nên mới sau khi rót bảy chén thạnh nộ của Ngài trên những tội nhân còn trên đất. Ngài sẽ lập vương quốc của Ngài trên đất mới, và sẽ cai trị một ngàn năm với những ai trong lần phục sinh thứ nhất (Khải huyền 20:4-5). Sau ngàn năm bình an, Ngài sẽ xét đoán tất cả kẻ chết, và quăng chúng vào hồ lửa (Khải huyền 20:11-15). Rồi Ngài sẽ đưa tất cả dân sự của Ngài vào Thiên quốc, Thành Giê-ru-sa-lem mới, và sẽ ở với họ đời đời (Khải huyền 21:1-4). 
 
Có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, Phao-lô cũng có cùng một hy vọng như chúng ta có. Chúng ta sống trong cùng một hy vọng, chờ đợi nước Thiên-Hy-Niên và Nước Trời. Những ai không có sự tái sanh sẽ bị trừng phạt cùng với sự sa ngã của thế gian, nhưng chúng ta là Cơ-đốc-nhân tái sanh sẽ sở hữu trời và đất mới. Hy vọng này sẽ trở nên sự thật. Thân thể chúng ta sẽ trở nên toàn vẹn, chúng ta sẽ sống và cai trị với Chúa Jêsus ngàn năm trong thế giới mới. Hướng về ngày ấy, chúng ta có thể có hy vọng và sống mà không sợ hãi trong thế gian này.
Chúng ta hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Dù cuộc sống của chúng ta đang cạn kiệt, hy vọng của chúng ta sẽ trở thành sự thật vì chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời.
Những ai không có hy vọng thì không khác gì hơn kẻ đã chết rồi. Xin hãy có hy vọng và duy trì mơ ước của bạn bởi tin vào lời Đức Chúa Trời.
Đúng như sự tha tội của chúng ta là thật, sự biến hoá thân thể của chúng ta sẽ là sự thật và nó là sự thật cho tất cả loài thọ tạo để đạt được sự sống đời đời. Hy vọng của chúng ta là thật, Hãy có đức tin trong những gì bạn tin. Những ai có hy vọng có thể có sự tốt đẹp và hạnh phúc. Chúng ta có thể đạt đến cuộc sống hạnh phúc vì chúng ta có hy vọng trong Thiên-hy-niên và Nước Trời, trời mới và đất mới.
Người công chính phải có hy vọng và rao giảng hy vọng này trong Thánh Linh. Chúng ta phải có hy vọng rằng Phúc âm của chúng ta được truyền ra khắp thế giới. Nếu bạn có đức tin vững vàng, bạn sẽ nhận thấy rằng thế giới không quá rộng lớn. Dù sự bắt đầu của chúng ta là không quan trọng, chúng ta sẽ có thể giảng Phúc âm ra toàn thế giới nếu chúng ta có hy vọng và lời cầu nguyện. Như thể Phao-lô đã thực hiện, chúng ta phải tin. 
Người có hy vọng là trung tín trong công việc rao giảng Phúc âm tốt đẹp của họ. Chúng ta phải hy vọng Phúc âm được rao truyền trong thời đại vô vọng này. Chúng ta phải giảng Phúc âm cho kẻ ngã lòng, vô vọng, nghèo khó và khiêm nhường. Chúng ta phải giải cứu họ ra khỏi sự tối tăm bởi giảng rao hy vọng về Nước Trời, nơi chỉ có những ai được tha tội bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh mới có thể vào. Chúng ta phải thúc giục họ để có hy vọng rằng Nước của Đức Chúa Trời sẽ đến cách thình lình như kẻ trộm.
Những đầy tớ và thánh đồ là người được tái sanh, xin hãy rao giảng Phúc âm này cho đến tận cùng thế giới, duy trì vững chắc hy vọng của Thiên đàng. Thế giới này suy tàn nhanh chóng thế nào đi nữa nhưng những ai có hy vọng không bao giờ bị hủy diệt vì họ có hy vọng đời đời ở giữa đời sống trần thế này. Chúa chắc chắn ban cho họ cuộc sống thứ hai.