Search

Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-18] Lẽ thật dẫn đưa tín đồ đến trong sự ngự trị của Đức Thánh Linh (Giô-suê 4:23)

Lẽ thật dẫn đưa tín đồ đến trong sự ngự trị của Đức Thánh Linh
(Giô-suê 4:23)
“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại Biển đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua khỏi.”
 
Sự kiện sông Giô-đanh dạy chúng ta điều gì?
Nó dạy chúng ta rằng Chúa Jêsus Christ đãõ loại trừ hoàn toàn sự chết gây ra bởi tội lỗi và sự xét đoán sau đó khỏi con người.
 
Bây giờ tôi muốn nói về Phúc âm tốt đẹp của lẽ thật mà nó dẫn chúng ta đến sự nhận lãnh Thánh linh. Sau khi Môi se qua đời, Đức Chúa Trời chỉ định Giô-suê lãnh đạo Y-sơ-ra-ên. Môi-se là người đại diện của luật pháp trong Cựu-Ước. Nếu Môi-se đã qua sông Giô-đanh với dân sự Y-sơ-ra-ên và đến Ca-na-an, thì không cần có Giô-suê lãnh đạo dân sự. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cho Môi-se đạt đến vùng cửa ngỏ vào Ca-na-an và ngăn cản ông vào đất hứa.
 
 

Chúa ban cho chúng ta Môi-se và Giô-suê

 
Môi-se, người đại diện luật pháp trong Cựu-ước, không thể dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Ca-na-an. Nếu ông ta có thể làm thế bởi sự hướng dẫn của luật pháp, nó sẽ là việc trái ngược với kế hoạch cứu rổi của Đức Chúa Trời. Không ai có thể được tự do khỏi tội lỗi trước luật pháp Đức Chúa Trời vì không ai có thể giữ trọn luật pháp. Vì luật pháp chỉ cho người ta biết tội (Rô-ma 3:20).
Lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho con người luật pháp là để chúng ta biết tội, để dạy dổ và hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Jêsus hầu cho chúng ta được xưng công bình bởi đức tin (Ga-la-ti 3:24). Vì luật pháp không có gì hơn là một bảng hướng dẫn để tìm Chúa Jêsus, con người cần Chúa Jêsus, và đó là lý do Chúa Jêsus đến thế gian. Những gì Đức Chúa Trời chỉ dẫn Giô-suê làm là để dân sự có thể vượt qua sông Giô-đanh và vào đất Ca-na-an.
Sau khi Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời dẫn họ đi vào đất Ca-na-an với một lãnh đạo mới - Giô-suê. Giô-suê ra lệnh cho những lãnh đạo trong dân sự, “Hãy chạy khắp trại quân, truyền lịnh này cho dân sự rằng: Hãy sắm sẵn thực vật, vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp” (Giô-suê 1:11).
Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Giô-suê vào xứ Ca-na-an sau khi chứng tỏ rằng Môi-se không thể vào được. Đức Chúa Trời ra lệnh cho Guô-suê, “Ngươi phải truyền lịnh này cho những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước: Khi nào các ngươi đến mé sông Giô-đanh, thì hãy dừng lại tại giữa sông. Giô-suê bèn nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn, người nói: Nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-sít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít, và dân Giê-bu-sít.” (Giô-suê 3:8-10).
Sau cái chết của Môi-se, Đức Chúa Trời chỉ định Giô-suê làm lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên và cũng truyền lệnh cho ông đi vào đất hứa cùng với dân sự. Tên của Giô-suê có nghĩa là “Cứu Chúa” đồng nghĩa với “Jêsus” hay “Ô-Sê”. Một đầy tớ của Đức Chúa Trời, Giô-suê chỉ định thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước vượt sông Giô-đanh cùng với dân sự. Khi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao-Ước đặt chân xuống mé nước (vì nước sông Giô-đanh chảy tràn lên bờ trong mùa vụ), dòng nước đến từ thượng nguồn và chảy thật xa đến Adam, thành phố gần Zaretan. Nước chảy vào biển Arabah - biển muối, bị cắt ra và dân sự có thể vượt qua sông nơi đối diện Giê-ri-cô (Giô-suê 3:15-16).
Qua sự kiện này, Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng Ngài đã chết cách đau đớn vì tội lỗi và sự phán xét của nhân loại. Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu-Chúa chúng ta, cất tất cả tội lỗi của nhân loại khi Ngài chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít và chịu đóng đinh. Trong phương cách này, Ngài cứu loài người ra khỏi tội lỗi của họ và dẫn họ đi vào đất hứa Ca-na-an, nơi tượng trưng cho Nước Trời.
 
 

Sông Giô-đanh là nơi con người được thanh tẩy

 
Những sự kiện lịch sử xoay quanh việc vượt sông Giô-đanh, như được chép lại trong kinh Cựu-Ước và Tân-Ước, là những sự kiện vô cùng quan trọng, nó dẫn đến sự cứu rỗi chắc chắn, thoát khỏi những sự rủa sả và đoán phạt phát xuất từ tội lỗi con người.
Sông Giô-đanh được xem như con sông sự chết, và cuối cùng của con sông là biển Chết. Giô-đanh có nghĩa “con sông chỉ chảy xuống, xuống sự chết” hoặc “dìm xuống, ép xuống, rơi xuống.” Điều này chỉ tỏ lịch sử tội lỗi của con người. Trên con sông này, Chúa Jêsus, qua báp-têm của Ngài, nhận tất cả dòng chảy của tội lỗi mà nó không ngưng bởi bất cứ con người nào, và sau đó chết trên thập tự giá và chấp nhận sự xét đoán trong vị thế của con người vì tội của họ. 
Chúng ta, con cháu của A-đam và Ê-va, hướng về đâu? Vì tất cả mọi tạo vật được sinh ra trong tội lỗi, họ phạm tội, và để trả công giá cho tội, họ bước đến sự chết. Xuyên qua lịch sử nhân loại, mọi tạo vật đều đối diện với sự hư hoại từ khi mới sinh ra. Mặc dầu họ cố gắng hết sức mình để chế ngự bản chất tội lỗi của họ, nhưng họ không thể, và đó là lý do tại sao họ đang di chuyển về hướng của sự xét đoán cuối cùng vì tội lỗi của họ. 
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cắt ngang dòng chảy của tội lỗi và sự xét đoán. Đức Chúa Trời hướng dẫn Giô-suê để ông lãnh đạo dân sự Y-sơ-ra-ên đi vào đất Ca-na-an bằng cách vượt qua sông Giô-đanh. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trên Giô-suê. Câu chuyện này gợi ý rằng để được thoát khỏi tội lỗi, chúng ta phải trả cái giá cho tội lỗi, đó là sự chết, và qua cái giá này, chúng ta được tinh sạch tất cả tội của chúng ta và được vào Thiên đàng. 
Trong Cựu-ước dòng chảy của con sông bị ngưng lại và nó trở nên đất khô khi các thầy tế lễ khiêng hòm Giao-ước đặt chân của họ trên mé nước. Việc này cho phép dân Y-sơ-ra-ên vượt qua sông. Đó là sự cứu chuộc được ban cho những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp. Đó là Phúc âm của Nước và Thánh linh đã trả giá cho tội lỗi loài người và chúng ta có thể đến để nhận Đức Thánh Linh qua việc tin vào Phúc âm tốt đẹp.
 
 

Tướng lãnh Na-a-man

 
Na-a-man xuất hiện trong II Các Vua đoạn 5 là một lãnh đạo lớn và được kính trọng trong quân đội Sy-ri và là người cứu đất nước ông ra khỏi tay kẻ thù. Ông ta bị bệnh phong và sẽ bị mất tất cả vì bị rủa sả. Nhưng sau đó ông nghe được một tin vui là ông có thể được chữa trị khỏi sự rủa sả này nếu ông ta đi gặp người của Đức Chúa Trời đang sống tại Y-sơ-ra-ên. Đầy tớ gái nhỏ là người đem tin vui này đến cho ông. Cô ta nói, “Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bịnh phung” (2 Các Vua 5:3).
Ông ta tin vào điều này và đi đến Y-sơ-ra-ên. Khi ông ta đến trước nhà của Ê-li-sê, Ê-li-sê sai một sứ giả đến nói với ông ta rằng, “Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch” (2 Các vua 5:10). Với lòng mong ước được chữa bệnh bằng phép lạ, Na-a-man tức giận và quyết định trở về quê hương. Tuy nhiên, bởi sự nài nĩ của người đầy tớ, ông ta vâng lời Ê-li-sê và đi xuống, dìm cả người của ông bảy lần dưới sông Giô-đanh. Tại đó, thân thể của ông được phục hồi, và nó trở nên như da đứa trẻ.
Cùng môt cách ấy, chúng ta biết rằng để được tha tất cả tội của chúng ta, chúng ta cần bỏ qua những ý tưởng riêng và chấp nhận lời dạy của Kinh-thánh. Rồi chúng ta sẽ được ban phước lành. Bất cứ ai muốn được cứu phải tin vào Lời Đức Chúa Trời và tin cách trọn vẹn.
Kinh-thánh dạy rằng tất cả tội lỗi của thế gian đã được cất đi bởi báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Chúng ta không nên có cùng một ý tưởng như Na-a-man bất phục tòng. Chúng ta không thể được tẩy sạch tội lỗi ngoài Phúc âm của Nước và Thánh linh. Vì thế, để được tha tất cả tội lỗi của mình, chúng ta phải tin vào Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Như thể Na-a-man được tẩy sạch vì dìm mình trong nước 7 lần, chúng ta tin rằng chúng ta có thể được tẩy sạch bởi tin vào Phúc âm của báp-têm, thập hình và sự sống lại của Chúa Jêsus. chúng ta phải tin vào Phúc âm tốt đẹp theo cách này.
Phép lạ này trên sông Giô-đanh chứng tỏ cho tất cả con cháu của A-đam một phước hạnh là dòng chảy của tội lỗi và sự đoán phạt của nó đã bị cắt đi. Mọi người đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen vì A-đam và Ê-va bị Satan cám dổ. Tuy nhiên, sự kiện trên sông Giô-đanh là một Phúc âm dẫn con người trở về với vườn Ê-đen.
 
 
Kết quả của sông Giô-đanh
 
Kinh-thánh ghi lại một tin vui rằng Đức Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả tội lỗi trên sông Giô-đanh, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài” (Ma-thi-ơ 3:15). Kinh-thánh dạy rằng tất cả tội lỗi được chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm ở sông Giô-đanh. Nói cách khác, báp-têm của Chúa Jêsus là việc cắt mắc xích của tội đã trói buộc con người. Đó là cách mà Chúa Jêsus đã chấm dứt tội lỗi và sau đó Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi bởi huyết Ngài trên Thập-tự-giá.
Giô-đanh là con sông của báp-têm để tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có thể hoàn thành được luật của Đức Chúa Trời, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23) vì Đức Chúa Jêsus đã trả công giá bởi báp-têm của Ngài trên sông Giô-đanh. Và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Đây là Phúc âm mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại.
Tất cả tội lỗi của nhân loại đã tiếp tục lưu truyền từ thời A-đam, nhưng hoàn toàn ngưng lại bởi báp-têm của Chúa Jêsus trên sông Giô-đanh và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Không còn tội lỗi nào tồn tại. Cám ơn báp-têm của Chúa Jêsus. Một tin tức phước hạnh và đẹp đẻ biết bao! Chúng ta là những người tin vào Phúc âm này được cứu ra khỏi dòng chảy của tội lỗi, được tẩy sạch tất cả tội lỗi và trở nên thánh đồ trong luật cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Vì thế, báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá là Phúc âm để cứu nhân loại. Chúng ta nên tin hoàn toàn vào điều này. Chúa phán, “Phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô-ma 14:23). Giống như thế, chúng ta được phước chỉ khi chúng ta tin vào Phúc âm này.
Bạn còn phạm tội trong lòng vì từ chối sự thật là tất cả tội lỗi đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm bởi Giăng không? Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi cũa thế gian. Bạn nên chấp nhận những gì Kinh-thánh chép. Chỉ có Phúc âm về báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá có thể tẩy sạch tội lỗi của bạn, và cứu bạn khỏi sự chết và tất cả mọi rủa sả khác. Báp-têm có nghĩa là “giặt, nhúng vào (nước), chôn, đưa qua, chuyển qua.”
Mọi người có thể được tha tội bởi tin nhận Phúc âm mà nó được ban cho bởi Chúa Jêsus. Cho nên tại sao Chúa Jêsus tự xưng là “con đường đến Thiên đàng.” Chúng ta có thể vào Thiên đàng và nhận sự sống đời đời bởi tin nơi Ngài. Ngài là Chúa của chúng ta, là Đấng ban cho chúng ta sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Chúng ta được thoát khỏi tất cả mọi hình phạt cho tội của chúng ta bởi tin vào báp-têm và huyết của Ngài.
Sự rủa sả đã chấm dứt và dòng sông trở nên khôâ cạn vì các thầy tế lễ mang Hòm Giao-ước đặt chân của họ trên dòng nước đức tin. Đây là những gì mà Đức Chúa Trời đã đặt kế hoạch và báp-têm và huyết của Chúa Jêsus đã làm hoàn thành kế hoạch này. Một Phúc âm tốt lành biết bao! Đây là luật của sự cứu rỗi và ngoài sự cứu rỗi nầy chúng ta không thể làm gì được. Những ai tin vào Phúc âm này có thể vuợt qua sông Giô-đanh và vào đất Ca-na-an. Nước đã khô hoàn toàn có nghĩa là tất cả tội lỗi của thế gian đã chuyển qua cho Chúa Jêsus và Ngài chịu xét đoán vì chúng ta. Đây là Phúc âm đã ban cho chúng ta sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng loài người biết rằng trung bình chỉ số thông minh của con người chỉ là 110 đến 130 điểm. Vì thế, Ngài không thể làm cho rắc rối lẽ thật về việc nhận lãnh Thánh Linh. Đức Chúa Trời cất tất cả tội lỗi của họ bởi phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Ngài làm cho tất cả đều có thể biết nhận được Đức Thánh Linh là bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bạn cũng sẽ nhận ra sự ngư ỉ trị của Đức Thánh Linh bởi tin vào Phúc âm này.
Thể theo những gì được viết trong Kinh Thánh chúng ta không thề nhận Đức Thánh Linh chỉ bởi sự cầu nguyện ăn năn. Người ta nghĩ rằng Đức Thánh Linh là một cái gì đó được ban cho khi họ dâng lên nhiều lời cầu nguyện. Nhưng điều đó không đúng. Đức Thánh Linh được ban cho những ai tin vào Phúc âm và đó là điều cần thiết để họ trở nên con Đức Chúa Trời. Điều nầy nói lên rằng, sự ngự trị của Đức Thánh Linh là một bảo chứng cho một nguời trở nên con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho những ai tin vào Phúc âm để bảo đảm rằng họ là con của Ngài.
Nếu người ta tin Chúa Jêsus nhưng không biết và tin vào Phúc âm này họ không thể tin vào lẽ thật rằng tất cả tội lỗi của họ đã chuyển qua Ngài. Vì thế mọi nguời phải biết và tin rằng báp-têm của Chúa Jêsus vào huyết Ngài trên Thập-tự-giá là Phúc âm cất bỏ tất cả tội lỗi của họ.
Ai làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian? Giăng Báp-tít. Ngài đã được làm báp-têm bởi Giăng và cất tất cả tội lỗi của thế gian là kế hoạch của Đức Chúa Cha (Lê-vi-ký 4:13-21, 16:1-30). Ai là người thực hiện kế hoạch của Ngài? Chúa Jêsus. Ai là người bảo chứng cuối cùng cho sự hoàn thành kế hoạch này? Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ba ngôi hoàn thành sự cứu chuộc trong báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá để làm chúng ta trở nên con của Ngài. Đức Thánh Linh ngư ỉ trong chúng ta và bảo chứng rằng chúng ta được cứu khỏi tất cả tội lỗi khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Cái gì đã làm cho thế gian này trở nên phức tạp? Những suy nghĩ của bạn bối rối như thế nào? Nguời ta không thể tin vào Phúc âm trừ khi họ từ bỏ những suy nghĩ riêng tư của họ. Giáo lý của Cơ Đốc Giáo ngày nay làm cho nhiều người tin rằng “nguyên tội của họ được cất đi nhưng kỷ tội chỉ được tha thứ khi người ta cầu nguyện ăn năn.” Tuy nhiên, điều nầy xa với sư ỉ thật, nó là Phúc âm sai lạc. Nếu bạn tin nó bạn không thể hiểu được Kinh-thánh từ khởi đầu đến kết thúc, và thời gian qua đi bạn sẽ kinh nghiệm càng ngày càng nhiều và những sự khó khăn trên bước đường theo Chúa Jêsus. Đó là tại sao trong vòng những Cơ-đốc-nhân có những người tin vào các phúc âm khác và Đức Chúa Trời khác.
Một vài người nói rằng họ nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi sự “cầu nguyện.” Nó dường như đúng nhưng Kinh-thánh dạy rằng Đức Thánh Linh ngự trên Chúa Jêsus như chim bồ cầu khi Ngài làm báp-têm và ra khỏi nước. Đây là Phúc âm thật và Đức Thánh Linh đến trên những ai tin vào Phúc âm này.
Hơn nữa, một vài người nói rằng họ nhận Đức Thánh Linh bởi dâng lên những lời cầu nguyện ăn năn. Đức Thánh Linh được ban cho khi người ta cầu xin sự tha thứ không? Đức Chúa Trời là công bình. Đức Thánh Linh không đến vì Ngài đặt sự thương xót trên họ dù người ta cầu nguyện và khóc lóc thế nào đi nữa, Đức Thánh Linh cũng không thể đến trên họ. Ngài đến trên những ai tin rằng Đức Chúa Trời hoàn thành kế hoạch của Ngài để cứu họ. Bạn phải in trong trí rằng bạn không thể nhận Đức Thánh Linh dù bạn khóc lóc bao lâu đi nữa hay cầu nguyện tích cực thế nào đi nữa. Đức Thánh Linh độc lập trong ý muốn của con người.
Những quyết định có tính cách lịch sử của con người trong thế gian này có thể bị thay đổi nhưng Phúc âm và luật của sự ngự trị Đức Thánh Linh thì bất di bất dịch; chúng không bao giờ thay đổi. Nếu người ta không hiểu Phúc âm, thì thật là khó cho họ để quay về với đức tin thực hành thật. Đây là lý do tại sao nhiều người không nhận được sựỉ ngự trị của Đức Thánh Linh. Bạn có cảm thấy chán nản nếu bạn tin Đức Chúa Jêsus nhưng lại bị hủy diệt bởi vì bạn không biết Phúc âm này không? Kinh-thánh nói rằng một vài người bị vấp vào hòn đá ngăn trở của Phúc âm của Chúa Jêsus.
Nếu bạn đạt đến việc hiểu ra sự huyền nhiệm của báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng, bạn cũng có thể được tha tất cả tội của bạn và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Ngài cứu tất cả tội nhân bởi nhận phép báp-têm, chết trên Thập-tự-giá và sống lại. Sự cứu chuộc mà Đức Chúa Jêsus ban cho chúng ta là phương pháp của sự cứu rỗi công bình. Ngài trở nên Cứu Chúa thật của tất cả tội nhân, và sự ngự trị của Đức Thánh Linh đã xác định.
 
 
Chỉ khi bạn tin vào điều này!
 
Kinh-thánh Cựu-ước ký thuật rằng khi các thầy tế lễ đặt chân của họ trên sông Giô-đanh, sông trở nên như đất khô. Đó là một phép lạ đủ để nước ngưng lại nhưng nhiều phép lạ được tiếp theo. Những bảo đảm gì về con sông trở nên đất khô? Sự kiện này như là một bảo đảm của sự cứu rổi của Đức Chúa Trời, nó dẫn đến sự tha tội qua báp-têm của Chúa Jêsus vào huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Tất cả tội lỗi của A-đam ảnh hưởng đến cả nhân loại, nhưng sự rủa sả của sự xét đoán đã chấm dứt trong báp-têm của Chúa Jêsus. Bây giờ tất cả những điều chúng ta cần phải làm để được tha thứ tội là tin và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Bạn có tin vào lẽ thật là Đức Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của bạn qua phép báp-têm của Ngài trên sông Giô-đanh không?
Bạn nên tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp-têm để cất tất cả tội lỗi của thế gian. Thêm vào đó bạn cũng nên biết, hiểu và tin sự quan trọng của phép báp-têm của Ngài là thế nào. Nếu các thầy tế lễ đã không vào sông Giô-đanh, dân sự Y-sơ-ra-ên sẽ không thể thành công trong việc đi vào đất Ca-na-an. Bước đầu tiên để vào Ca-na-an là vượt qua sông Giô-đanh. Vì thế chỉ khi chúng ta vượt qua sông với hòm Giao-ước chúng ta mới có thể vào đất Ca-na-an. Điều này dạy chúng ta rằng con người có thể được tha tội bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Kinh-thánh chép rằng báp-têm của Chúa Jêsus là công việc của Đức Chúa Trời. Nó cũng xảy ra trong sự quan hệ với các thầy tế lễ. Như thể nước trên sông Giô-đanh ngưng lại khi các thầy tế lể đặt chân của họ trên nước, nhân loại được cứu ra khỏi tội lỗi của họ bởi tin vào Phúc âm này.

Sự ngự trị của Đức Thánh Linh được ban cho trên nền tảng đức tin vào Phúc âm. Báp-têm của Đức Chúa Jêsus vào huyết của Ngài trên Thập-tự-giá sẽ dẫn bạn đến nhận sự tha tội và Đức Thánh Linh. Phúc âm của nước và Thánh linh là điều cần thiết để nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh.