Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 11] DânY-sơ-ra-ên Sẽ Được Cứu Không?

Rô-ma 11:1 nói, “Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, về chi phái Bên-gia-min.” Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã không từ bỏ dân I-sơ-ra-ên, vì chính Phao-lô cũng là một người I-sơ-ra-ên.
Đức Chúa Trời nói trong Rô-ma 11:2-5, “Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Ê-li sao? Thể nào người kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng: Lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài; tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào? Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển.”
Như Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta rằng sẽ có nhiều người Do thái trở lại với Ngài bởi tin nơi Chúa Jêsus, có nhiều người Do thái sẽ được cứu khỏi tội lỗi của họ. Chúng ta phải tin rằng khi sự cuối cùng xảy đến, sẽ có một số lớn người ngoại bang được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời và sự trở lại của Đức Chúa Jêsus Christ.
Phao-lô đã hỏi, “Anh em há chẳng biết Kinh thánh chép về chuyện Ê-li sao?” Ở đây, Phao-lô đang ám chỉ đến sự thật rằng cuối cùng sẽ có nhiều người Do thái sẽ tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, là việc có thể cất đi tội lỗi của họ. Qua Lời của Đức Chúa Trời nói với Ê-li, Kinh thánh nói với chúng ta rằng nhiều người trong vòng dân Y-sơ-ra-ên sẽ tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ. Chúng ta tin nơi Lời này.
Trong Kinh thánh, số “7” là dấu hiệu của sự trọn vẹn. Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế giới này trong 6 ngày và đã nghĩ trong ngày thứ 7. Đức Chúa Trời đã hứa sẽ dành riêng bảy ngàn người là những người không quỳ gối trước thần Ba-anh. Đó có nghĩa là sẽ có nhiều người Do thái sẽ nhận được sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của họ bởi tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ.
Trong sự giải thích mối quan hệ giữa người Do thái và người Ngoại bang, Phao-lô tin rằng có nhiều người trong vòng người Do thái sẽ được cứu.
 
 
Có phải họ đã lỡ sa ngã không?
 
Phao lô nói trong Rô-ma 11:6-12 rằng nếu người Do thái đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, thì có lẽ sẽ không có thời đại cứu rỗi của người Ngoại bang. Bởi vì người Do thái đã không tiếp nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, nên Đức Chúa Trời đã cho phép người Ngoại bang có cơ hội được cứu bởi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bởi việc này, Đức Chúa Trời có ý muốn để cho dân Do thái ganh tị với người Ngoại bang, là những người tin nơi Chúa Jêsus và trở nên con cái của Ngài. Kế đó, dân Do thái sẽ bắt đầu tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ, và cuối cùng chấp nhận rằng Đức Chúa Jêsus Christ quả thật là Đấng Mê-si của họ.
 
 
Nếu rễ là thiêng liêng thì nhánh cũng thiêng liêng.
 
Rô-ma 11:13 chép, “Tôi nói cùng anh em là người ngoại: bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình,” Phao-lo đã nói rằng ông làm vinh hiển cho chức vụ của ông như một tín đồ trong vòng dân Ngoại. Ông đã muốn cứu những người ruột thịt của ông bằng cách khêu khích họ ganh tị với người Ngoại bang.
“Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Vả, nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh; và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh.” (Rô-ma 11:15-16). Phân đoạn này có nghĩa rằng nếu Áp-ra-ham, cội rể của dân Do thái, đã được cứu và hưởng sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Lời của Ngài, thì vẫn còn có thể tin rằng dân Y-sơ-ra-ên, nhánh của Áp-ra-ham sẽ được cứu.
Cùng lúc đó, Phao-lô cảnh báo những người Ngoại bang tái sanh rằng họ không nên khoe mình bởi vì họ đã trở nên dân thánh của Đức Chúa Trời như những nhánh đã gãy của một cây ô-liu dại được ban cho sự sống mới bởi được ghép vào một cây ô-liu trồng. Như Rô-ma 11:18 chép, “thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi.”
Chúng ta đã trở nên dân sự của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta được cứu khỏi tội lỗi chúng ta bằng cách tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta từ bỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ bị bỏ. Chúng ta không thể làm điều này bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, và bởi vì chúng ta quả thật đã được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã được cứu bởi đức tin của chúng ta trong sự công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời, chứ không phải do những việc làm của chúng ta. Chúng ta, những người Ngoại bang, được thay thế cho những nhánh cây đã gãy của dân I-sơ-ra-ên. 
 
 

Chúng ta có thể đứng vững vì chúng ta tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời

 
Vì thế, bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, cả Cơ Đốc Nhân lẫn người Do thái đều có thể được ghép vào trong Chúa Jêsus như là dân sự của Ngài. Nếu chúng ta không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta chắc chắn sẽ chết bởi vì tội lỗi của chúng ta bởi sự phán xét công bình của Ngài. Đầu tiên, Phao-lô đã cảnh báo điều này cho người Do thái, nhưng chúng ta cũng không được miễn trừ khỏi sự cảnh báo này.
Đức Chúa Trời đã để lòng thương xót trên chúng ta, những người Ngoại bang, và đã hoàn toàn cứu chúng ta với sự công chính của Ngài. Những người biết và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời thì được cứu khỏi tội lỗi của họ. Tất cả Cơ Đốc Nhân ngày nay sẽ bị đưa vào sự hủy diệt nếu không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, là sự đã cứu họ hoàn toàn khỏi tội lỗi, cho dù họ xưng nhận rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ.
Rô-ma 11:23-24 nói, “Về phần họ, nếu không ghì mài trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp; vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve mình!” Nói cách khác, Đức Chúa Trời có quyền năng để làm cho mọi người có đức tin nơi sự công chính của Ngài. Quyền năng đó được hứa trong sự công chính của Đức Chúa Trời qua Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Cả người Do thái lẫn người Ngoại bang, việc làm của họ không làm cho họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, họ có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời chỉ bởi tin vào sự công chính của Ngài và lời hứa của Ngài làm cho họ trở nên dân sự của Ngài. Sự công chính của Đức Chúa Trời loại trừ hoàn toàn Luật pháp. Qua sự công chính của Đức Chúa Trời, cả người Do thái lẫn người Ngoại bang trên cả thế giới sẽ được cứu bởi đức tin của họ. Đây là ơn cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời, là sự sẽ được làm trọn qua Phúc âm được rao ra bởi chúng ta. Quyền năng này của Đức Chúa Trời là lời hứa đức tin đã được làm do sự công chính của Ngài.
Chúng ta hãy đọc trong Rô-ma 11:26-27, 
“Vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, 
như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, 
Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp; 
Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, 
Khi ta xóa tội lỗi họ rồi.”
Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ cứu dân Do thái vào thời gian cuối cùng. Như vậy, chính Đức Chúa Trời đã hứa sẽ giải thoát những sư xấu xa và rác rưởi trong ý tưởng của dân Y-sơ-ra-ên và khiến họ tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của họ. Mặc dù họ có tổ tiên đức tin, nhưng chính dân Do thái chưa nhận được sự cứu rỗi. Nhưng Đức Chúa Trời muốn họ được cứu trong tương lai gần đây bởi chạm vào lòng họ và làm cho họ tin nơi sự công chính của Ngài.
 
 

Vì Đức Chúa Trời đã nhốt chúng ta trong sự bội nghịch, để vì thế Ngài thương xót tất cả chúng ta!

 
Hãy đọc trong câu 32, là một câu rất sâu sắc. “Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy.” Mọi người chống đối và nghịch lại Đức Chúa Trời. Không ai hoàn toàn vâng phục Ngài, nhưng lý do mà Đức Chúa Trời nhốt chúng ta trong sự bất tuân để nhờ đó mà Ngài có thể ban cho chúng ta lòng thương xót và tình yêu. Đây là một lẽ thật ngạc nhiên và tuyệt vời.
Hãy đọc trong câu 32, là một câu rất sâu sắc. “Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy.” Mọi người chống đối và nghịch lại Đức Chúa Trời. Không ai hoàn toàn vâng phục Ngài, nhưng lý do mà Đức Chúa Trời nhốt chúng ta trong sự bất tuân để nhờ đó mà Ngài có thể ban cho chúng ta lòng thương xót và tình yêu. Đây là một lẽ thật ngạc nhiên và tuyệt vời. Qua câu Kinh thánh này, chúng ta có thể hiểu tại sao Đức Chúa Trời nhốt con người trong sự bội nghịch. Thượng Đế thật là vĩ đại! Đức Chúa Trời đã để chúng ta trong sự bội nghịch để mặc cho chúng ta sự công chính hoàn hảo và tình yêu nhân từ của Ngài. Chúng ta chỉ có thể tin và tạ ơn Ngài vì mục đích vĩ đại của Ngài. Đức Chúa Trời còn nhốt dân Y-sơ-ra-ên trong sự bất tuân để ban cho họ tình yêu công chính của Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên vẫn xem thường Chúa Jêsus, nhìn Chúa như một người hạ lưu từ Na-xa-rét, trong khi nhiều người Cơ Đốc Nhân Ngoại bang dùng Ngài như một ý nghĩa của sự kiếm tiền.
Những người bất tuân tình yêu nhân từ của Đức Chúa Trời không có con đường nào hơn là bị đày xuống hỏa ngục. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị hoả ngục cho họ, nhưng Ngài không nở nhìn con người đi vào hỏa ngục, vì Ngài có lòng thương xót họ. “Làm sao Ta có thể đày con xuống hỏa ngục?” Sau khi vô số người đã đến trong sự cứu rỗi của Ngài, nhiều người Do thái sẽ tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, khi kẻ chống nghịch lại Đấng Christ hành hạ họ trong ba năm ruỡi cuối của bảy năm đại nạn. Trong tương lai, một con số tín đồ không thể đếm sẽ xưng nhận Chúa Jêsus, là sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong vòng dân Y-sơ-ra-ên.
“Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bội nghịch, để thương xót hết thảy.” Câu Kinh thánh tuyệt vời này giải thích rằng Đức Chúa Trời đã cho phép mọi tội nhân được cứu bởi tin nơi sự công chính của Ngài.
Đức Chúa Trời đã nói với Phao-lô rằng Ngài sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và tin nơi Đấng Christ khi đủ một số lượng người Ngoại bang trở thành những tử đạo trong thời kỳ đại nạn. Như Phao-lô nói trong Rô-ma 11:33, “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!”
 Tất cả sự khôn ngoan và quan phòng thật đến từ Đức Chúa Trời. Ngài làm cho con người thiếu sót ngay từ buổi ban đầu. Điều này bày tỏ sự thông sáng của Đức Chúa Trời, là việc cho phép chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Vì vậy, chúng ta nên tin rằng trong ngày cuối cùng Ngài sẽ cứu người Do thái . Tất cả chúng ta đã chỉ có con đường bị bỏ vào trong đống rác rưởi và bị đốt, nhưng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta với chương trình công chính của Ngài và đã được làm trọn bởi Ngài. Đức Chúa Trời đã có ý muốn làm cho mọi tội nhân được cứu rỗi bởi phép Báp tem và Huyết của Chúa Jêsus, dựa theo phương pháp tế lễ của đền tạm trong Cựu ước, khi con người trở nên tội nhân do bị cám dổ bởi Sa-tan và phá vở Luật pháp của Đức Chúa Trời.
Vậy thì, ai có thể dám chống nghịch lại sự thông sáng của Đức Chúa Trời? “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. A-men.” Ai có thể thấu đáo được lẽ thật này, rằng Đức Chúa Trời đã nhốt chúng ta trong sự bội nghịch để ban cho chúng ta lòng thương xót của Ngài không? Ai dám nói rằng Ngài sai khi làm điều đó? Không ai cả! Mọi sự vinh hiển và sự quan phòng thiên thượng thuộc về Ngài đời đời.
Thánh đồ Phao-lô, đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh chép rằng “Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:34-36).
Mặc dù chúng ta đầy sự thiếu sót, nhưng chúng ta sống để rao giảng Phúc âm của sự công chính Đức Chúa Trời. Những người chống nghịch lại Phúc âm này là thù nghịch của Ngài. Thật đúng như vậy! Những người như vậy có thể dấy lên trong vòng chúng ta, và vì thế chúng ta nên cầu nguyện và cẩn thận để không ai trong chúng ta bị rơi vào trong sự cám dổ này. Không vì bất cứ trường hợp nào mà chúng ta chống nghịch lại Phúc âm này. Chúng ta không bao giờ được chống nghịch lại Phúc âm của Nước và Thánh linh bởi lòng vô tín. Những người chống lại Phúc âm này sẽ bị hủy diệt trong đời này lẫn đời sau.
Thời điểm để dân Do thái tin nơi Chúa Jêsus đang gần. Thật tuyệt vời như thế nào nếu sáu tỉ người trên trái đất này đều trở lại với Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi? Người công chính, là những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, không chỉ nhìn ở hoàn cảnh hiện tại, nhưng cũng nhìn vào những công việc đã định của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên và chuẩn bị đức tin của họ để bước vào và sống trong trời mới đất mới. Người công chính nên luôn luôn sống bởi đức tin và sự trông cậy.
Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì tôi biết rằng ngày mà dân Y-sơ-ra-ên tin Đấng Christ là Cứu Chúa của họ đã gần rồi.
Lạy Chúa Jêsus, xin hãy sớm đến!