Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 15] Hãy phổ biến Phúc âm cho toàn thế giới

“Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt.” (Rô-ma 15:1-2).
Những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời không được tìm kiếm sự công chính cho riêng mình, vì Đức Chúa Jêsus không tìm kiếm ngay cả cho chính Ngài. Người công chính sống vì Vương quốc của Đức Chúa Trời và phổ biến Phúc âm vì sự tốt lành cho người khác. Sứ đồ Phao-lô nói rằng người mạnh nên mang sự yếu đuối của người khác thay vì hài lòng vì chính họ. 
Những tín đồ công chính của Đức Chúa Trời phải rao giảng Phúc âm để họ được làm sạch tội bởi Báp-tem và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ghét những ai lười biếng và không phổ biến Phúc âm để cứu vớt tội nhận. Vì thế chúng ta không được tìm kiếm sự công chính riêng của chúng ta, nhưng phải phổ biến sự công chính của Đức Chúa Trời cho người khác. Chúng ta phải phân phát Phúc âm của Nước và Thánh Linh để tội nhân có thể được cứu bởi đức tin. Chúng ta cũng phải gây dựng cho nhau. 
 
 

Không xây dựng căn nhà đức tin trên nền tảng của con người 

 
Câu 20 nói, “Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin Lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác.”
Có vài điều đặc biệt trong Phúc âm mà Phao-lô rao giảng. Đó là ông tập trung cho việc chỉ rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Những tín đồ công chính của Đức Chúa Trời phải tập trung cho việc rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh, như Phao-lô đã làm. Để làm được điều này, chúng ta phải tìm kiếm cái tốt của người khác, thay vì của chính chúng ta. Những người tìm kiếm điều tốt của người khác được như thế vì họ đã bị cùng đóng đinh với Đấng Christ và đồng sống lại với Ngài. Những ai tin Đấng Christ thì không chết mà được sống. 
“Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền nầy nữa; vả lại, đã mấy năm nay, tôi rất ước ao đến cùng anh em; vậy nếu tôi có thể đi xứ Y-pha-nho được, thì mong rằng sẽ tiện đường ghé thăm anh em; sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng giúp việc các thánh đồ. Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó, và cũng mắc nợ các người đó nữa; vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Vậy khi tôi làm xong việc ấy, và giao quả phước nầy cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Y-pha-nho. Tôi biết khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến.” (Rô-ma 15:22-29).
 
 
Phao-lô là nhà truyền giáo lưu động và cố vấn cho các Hội thánh của Đức Chúa Trời 
 
Trong khi Phao-lô trên đường đến Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem để phục vụ các Cơ đốc nhân tại đó, ông phân phát những dâng hiến của Ma-xê-đoan và A-chai cho họ. Phao-lô nói thêm rằng nếu người ngoại bang đã trở thành người tham gia trong những việc thuộc linh của họ, bổn phận của họ là cũng phải phục vụ cho người ở Giê-ru-sa-lem trong vật chất. Trong lúc ấy, những thánh đồ trong Hội thánh Giê-ru-sa-lem ở trong sự bắt bớ, và không thể thoát khỏi sự thiếu hụt về vật chất. Hội thánh Giê-ru-sa-lem là Hội thánh đã chịu đau khổ trong sự bắt bớ dữ dội vì tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, đã được an ủi lớn từ nơi những anh em và chị em người ngoại bang. 
Trong hiện tại cũng như trong quá khứ, có một truyền thống cho Hội thánh của Đức Chúa Trời là chia xẻ sự giàu có của họ với những người có nhu cầu thay vì vui hưởng cho chính mình. Đặc biệt, những tín đồ đầy dẫy Thánh Linh không thể sống chỉ cho chính họ. Tại sao? Vì Đức Thánh Linh ngự trong họ! Họ là những người được tái sanh, được Đức Thánh Linh là Đấng cư trú trong họ dẫn dắt. 
Thật là kỳ diệu khi Hội thánh Ngoại bang cung cấp và tài trợ cho Hội thánh Giê-ru-sa-lem. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cung cấp cho Hội thánh Giê-ru-sa-lem Phúc âm của Nước và Thánh Linh, không cho bất cứ cá nhân nào, và cũng cung cấp sự cứu trợ vật chất. Lúc ấy ở Giê-ru-sa-lem, nhiều người bị đánh đập, ném vào ngục, ngay cả bị giết vì đức tin của họ trong Đấng Christ như là Cứu Chúa của họ. 
Qua phim tài liệu trên truyền hình, chúng ta cũng thường thấy di hài của các thánh tử đạo trong hầm mộ và sự lẫn tránh của họ trên hang núi. Đó là chứng cứ những gì Hội thánh Giê-ru-sa-lem trải qua trong thời kỳ đó. Chúng ta cũng phải đưa bàn tay giúp đở đến với Hội thánh của Đức Chúa Trời trong khi họ đối diện với những khó khăn. 
Chúng ta có thể gạt bỏ sự quan trọng của việc giúp đở lẫn nhau mà Hội thánh đầu tiên đã dành cho nhau, vì đây là thời kỳ mà những tín đồ phải sống cách ẩn náu để thoát khỏi sự bắt bớ. Chỉ Đức Thánh Linh mới có thể làm cho họ có thể chia xẻ với nhau trong trường hợp này. Vì Hội thánh Giê-ru-sa-lem ở dưới sự bắt bớ, thật là hợp lý cho việc các Hội thánh khác giúp đở họ. Thật là thích hợp và đẹp đẻ vì đây là công việc của Đức Thánh Linh. 
Bạn, người tín đồ công chính của Đức Chúa Trời, cũng nên góp phần vào những việc như thế. Các Hội thánh thành viên của The New Life Mission gây quỹ và đầu tư nó cho việc phổ biến Phúc âm cho toàn cầu. Họ cũng có vài khó khăn phải đối phó trong vấn đề tài chánh, nhưng họ vẫn mong muốn phổ biến Phúc âm để cứu nhiều linh hồn. 
Phao-lô làm việc như một nhà may trại để phổ biến Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Khi có một ai đó có thể chăm sóc cho Hội thánh mà ông đã thành lập, ông giao phó Hội thánh cho người ấy và tiếp tục đến vùng khác để rao giảng Phúc âm- tất cả thu nhập cho cuộc sống của ông là việc may trại. 
Như thể bạn không sống cho chính bạn mà thôi thì các Mục sư của chúng tôi cũng không sống cho chính họ. Những ai có Đức Thánh Linh ngự trị trong họ cống hiến chính họ cho công việc của Đức Chúa Trời – đó là để cứu kẻ hư mất ra khỏi tất cả tội lỗi của họ. Cả những Mục sư và các thành viên của cơ quan truyền giáo của chúng tôi phục vụ Phúc âm qua “chức vụ may trại,” Ở dó họ giữ một công việc riêng của họ để cung cấp cho chính họ và đồng thời đóng góp trong việc phát triển Phúc âm, cả tài chánh và bởi tình nguyện. 
Giống điều này, chúng ta có thể thấy nhiều điểm giống nhau giữa chức vụ của Phao-lô và công việc của Hội thánh Đức Chúa Trời ngày nay. Chúng ta có cùng một suy tưởng, và sống một cuộc sống làm hài lòng Đức Thánh Linh. Cái gì thể hiện trong tâm trí chúng ta khi chúng ta có cái lạnh cắt da? Chắc chắn chúng ta nghĩ về những người bạn Cơ-đốc của chúng ta và các đầy tớ của Đức Chúa Trời, và suy nghĩ đến họ khi họ ở trong cái lạnh. Chúng ta, những Cơ đốc nhân tái sanh, chăm sóc và để ý đến người khác. Tất cả những người công chính trong Kinh thánh cần lẫn nhau và cùng nhau phục vụ cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Đời sống đức tin là đời sống thật của người công chính. 
Chúng ta sống với những quyết định như thế. Trước hết khi chúng ta khởi sự rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh, chúng ta phải bắt đầu từ vạch xuất phát, như thể là chúng ta không có gì. Chúng ta không quá bị ràng buộc về tài chánh mà chúng ta thường có một thời kỳ khó khăn cố gắng tiến lên với vài trăm Mỹ kim để trả tiền thuê và những hóa đơn cho nhà thờ. Nhưng chúng ta vẫn cống hiến chính chúng ta cho chức vụ truyền bá Phúc âm bằng văn phẩm cho đất nước này. 
Khi chúng ta đối diện với những khó khăn về tài chánh, Đức Chúa Trời giải quyết chúng cho chúng ta và cho chúng ta thấy bông trái của chức vụ của chúng ta. Vì Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta, những khó khăn trước mắt chúng ta không là vấn đề. Chúng ta muốn chia xẻ tình yêu của đức tin cho tất cả linh hồn hư mất bởi rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh, như thể Hội thánh và những người công chính của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh thánh đã thực hiện. 
Chúng ta có thể thấy rằng những Cơ đốc nhân tái sanh chăm sóc lẫn nhau thế nên chúng ta cũng làm như vậy. Điều này bất năng nếu không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã và đang phổ biến sự công chính của Đức Chúa Trời cho toàn thế giới qua sự cống hiến của những người tái sanh và sẽ cứ tiếp tục làm như thế. 
 
 
Ngay cả khi chúng ta đối diện với những ngày cuối cùng!
 
Người ta nói rằng hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, khi tất cả những khó khăn được tiên tri trong Kinh thánh sẽ được ứng nghiệm. 
Những tai biến và thảm hoạ sẽ bao trùm toàn thể trong những ngày cuối cùng. Là tín đồ, chúng ta phải đứng vững trên đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời và rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh cách siêng năng hơn. Những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời phải có lòng chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Lòng của chúng ta có thể trở nên cứng cỏi như lòng của thế gian cứng cỏi, nhưng cuối cùng chúng ta có thể đắc thắng thế gian này, vì chúng ta có Đức Thánh Linh ở cùng. Bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải chăm sóc những ai cần sự giúp đở của chúng ta, yêu thương họ, nghĩ đến anh chị em đồng lao của chúng ta, và phổ biến Phúc âm cho đến cuối cùng. 
Chúng ta phải cống hiến cuộc đời của chúng ta vì sự cứu rỗi của người khác hơn là tìm sự công chính riêng của mình. Vẫn còn có quá nhiều linh hồn trên cả thế giơí chưa nghe đến Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Nhân loại trong nhiều đất nước chưa nghe đến Phúc âm của Nước và Thánh Linh, không có một cơ hội để nghe về sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ chúng ta là những lính chiến đang chiến trận bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh để đắc thắng nhiều linh hồn và quốc gia bị hư mất. Sứ mạng này không phải phát sinh từ sự ép tình, như thể chúng ta bị bắt buộc bởi quyền lực, nhưng nó phát sinh từ tấm lòng của những người có Thánh Linh ngự trị. 
Đại Mạng Lệnh rao truyền Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho đến cùng trái đất là sự chủ động trong tấm lòng chúng ta ngày nay. Điều mà tôi muốn nói với các bạn là càng có nhiều sự khó khăn trên thế giới này thì Đức Chúa Trời càng đổ Thánh Linh của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Chúng ta rao truyền Phúc âm qua ấn phẩm và sách điện tử miễn phí để cống hiến cho những ai thật sự khao khát lẽ thật. Chúng ta sẽ không ngừng thực hiện chức vụ này cho toàn thế giới qua Internet.
Mặc dù chúng ta không giàu có hơn Người Mỹ hay người Aâu, chúng ta cũng có thể phổ biến cho họ Phúc âm chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta có cùng một ý tưởng như Phi-e-rơ khi ông nói, “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” (Công vụ các Sứ đồ 3:6). 
Chúng ta có thể mang đến cho họ Phúc âm mà trong đó hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời, mà họ chứa hề biết. Mặc dù chúng ta không tốt hơn bất cứ một ai khác khi đo lường bởi thước đo của thế gian, nhưng chúng ta là những đầy tớ của Đức Chúa Trời là những người có thể ban phát Phúc âm chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Những ai đã nhận biết Phúc âm mà chúng ta rao truyền và tin vào phúc âm này thì sẽ được phước hạnh lớn. 
Đây là thời đại của Internet, mà Đức Chúa Trời ban nó cho chúng ta một phương cách để rộng mở ra toàn thế giới. Chúng ta đã thấy những người đầy lòng biết ơn và vui sướng khi chúng ta truyền cho họ Phúc âm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Thế gian càng tối tăm hơn thì lòng cảm tạ và quyền năng mà chúng ta đạt được càng nhiều hơn trong khi rao giảng Phúc âm công chính của Đức Chúa Trời cho người hư mất. Thế gian sẽ chấm dứt như thế này hay là Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để rao giảng Phúc âm của Ngài? Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ và cầu nguyện. Mọi việc sẽ được ứng nghiệm cách trọn vẹn bởi Đức Thánh Linh. 
Tôi cũng thường ích kỷ và chỉ quan tâm đến xác thịt mình trước khi tôi được tái sanh. Không chỉ riêng tôi, nhưng tất cả chúng ta điều như thế. Những ai chỉ sống cho sự vui thích của xác thịt có thể tuyên bố rằng họ có tình yêu, nhưng trong thực tế họ không yêu người khác. Đây là sự khác biệt giữa những người có Đức Thánh Linh và những người không có. Tội nhân thì không chỉ sống cho chính họ, nhưng những ai có Thánh Linh thì có năng quyền để sống vì người khác, và thật sự sống vì người khác. Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban cho những tín đồ của Ngài quyền năng để sống vì người khác. Vì Đức Chúa Trời ngự trong lòng của họ và dẫn dắt họ, họ có thể làm những việc công chính của Ngài. 
Bao nhiêu nhà thờ trên thế gian này không thành vấn đề, hầu hết đã trở thành những tổ chức kinh doanh thế tục. Họ có dư thừa tiền để xây dựng những nhà thờ quá xa xỉ và họ có một tài khoảng khổng lồ với hàng triệu Mỹ kim, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong sự giàu có của họ được dành cho công việc từ thiện. Họ điên khùng cho việc làm giàu ở thế gian này, loại bỏ sứ mạng thật sự của họ là cứu linh hồn ra khỏi tội và cho rằng đó là một việc thứ yếu và không quan trọng. Họ không thể trở thành một thành phần trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, không vì Hội thánh của Ngài mà lại theo đuổi lợi ích riêng của họ. 
Hội thánh thật của Đức Chúa Trời là sử dụng nguồn tài nguyên của nó cho việc cứu những linh hồn hư mất trong sự trong sáng và thành thật. Kinh thánh nói, “Phước cho những người có lòng tưong xót vì sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7),” Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tấm lòng để chăm sóc những linh hồn trên thế gian này và dẫn dắt họ vào sự cứu chuộc, và Ngài có khả năng làm tất cả những điều này. Phúc âm của Nước và Thánh Linh đã được phát hành và được dịch ra trên 40 ngôn ngữ và trên 60 tựa sách, mỗi quyễn làm chứng về sự công chính của Đức Chúa Trời cho những ai đang đối diện với sự chết tâm linh. 
Đức Chúa Trời sẽ vui lòng như thế nào nếu chúng ta cầu nguyện cách thành tâm và phổ biến Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho nhiều tội nhân hơn để cứu họ, trước khi thế gian này bị nhận chìm trong cơn Đại Nạn và tận chung? Chúng ta không nên ngã lòng nhưng hãy trung tín cho đến ngày cuối cùng. 
Trong quá khứ, người nghèo sống còn là nhờ sự giúp đở lẫn nhau. Nhưng ngày nay chúng ta đang đi vào thời kỳ cạnh tranh không nhân nhượng mà trong đó chỉ những người mạnh mới sống còn. Bất cứ khi nào chúng ta nhìn vào thế hệ này, chúng ta tin chắc rằng bổn phận của chúng ta là phải phổ biến Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho những người chưa từng nghe đến. Tất cả chúng ta phải có lòng phân phát Phúc âm để mang sự bình an đến cho những ai đang mệt mõi chán chường ra khỏi sự đau khổ không cùng của thế gian cay nghiệt này. Chúng ta hãy phổ biến phước hạnh thuộc linh của Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho họ. Chúng ta có thể sống cho Đấng Christ bằng đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta. 
Phúc âm có chứa sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng ra nhanh gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần và triệu lần hơn bây giờ. Chúng ta có quá nhiều công việc phải làm vì thế chúng ta hãy trung tín. Những ai có tài năng (ta lâng) hãy dâng tài năng đó cho Chúa và rao truyền Phúc âm cho từng người và mọi ngưòi. Tất cả chúng ta phải làm công việc rao truyền Phúc âm theo như tài năng (ta-lâng) Chúa ban cho. Chúng ta không có năng lực riêng của chúng ta, nhưng nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa theo như Thánh Linh chỉ dẫn chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta theo như lòng mong muốn của chúng ta. 
Đấng Christ ban cho chúng ta tình yêu thật của Ngài để chúng ta yêu tội nhân. Chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi của thế gian bởi đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm công việc cách chăm chỉ để phổ biến Phúc âm, ngay cả nó có thể khó khăn hơn cho chúng ta trong cuộc sống thế gian. Chúng ta có bổn phận nói Phúc âm cho những ai chưa hề nghe đến. 
 Đức Chúa Trời phán, “Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh.” (Rô-ma 11:4). Vẫn còn có quá nhiều người trên thế gian này cần tiếp nhận Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Quá nhiều người, dù là Mục sư, nhà thần đạo, hay người bình thường, hãy chổi dậy. 
Chúng ta có thể làm việc cho Phúc âm vì tình yêu của Đấng Christ. Chúng ta vẫn còn có quá nhiều việc phải làm, và chúng ta cảm thấy bị chúng áp đảo. Nhưng chúng ta nên trung tín và phổ biến Phúc âm cách cần cù hơn dù chúng ta đối diện với nhiều khó khăn hơn. Đây là tấm lòng của Đấng Christ. Tôi cầu nguyện rằng bạn, người công chính, đừng chỉ nghĩ về chính mình nữa. Nếu bạn chỉ nghĩ về bạn, không cần có đức tin hay lời cầu nguyện bởi vì bạn chỉ cố gắng sống cho chính bạn mà không có gì cho những linh hồn hư mất. Nhưng nếu bạn phải để dành tiền công của bạn cho chính bạn và cũng cho người khác, thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn hãy tìm cầu sự giúp đở từ nơi Đức Chúa Trời vì bạn yếu đuối. 
Đó là thế nào để đức tin và sự cầu nguyện của bạn lớn lên. Tại sao Đức Chúa Trời phán, 
“Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.” (Châm ngôn 11:24).
Chia sẻ Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho người khác là đời sống công bình lớn nhất của Cơ đốc nhân. Một đời sống thuộc linh là đời sống rao truyền Phúc âm thật để dẫn đưa người khác đến với Đấng Christ. Chúng ta hãy chăm sóc những người hàng xóm của chúng ta và linh hồn họ, và phổ biến Phúc âm cho toàn thế giới. Cầu xin phước hạnh công chính của Đức Chúa Trời luôn ở cùng các bạn.
Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Chúa chúng ta! Hãy cảm tạ Ngài vì công việc công chính và tốt lành mà Ngài cho phép chúng ta thực hiện, vàụ vì Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và đưa chúng ta vào Vương quốc của Đức Chúa Trời.