Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 2-3] Thư Gởi Cho Hội thánh Si-miệc-nơ (Khải huyền 2:8-11)

Thư Gởi Cho Hội thánh Si-miệc-nơ
(Khải huyền 2:8-11)
“Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.”
 
 

Giải thích 

 
Câu 8: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại:”
Hội thánh Si-miệc-nơ được tìm thấy trong khi Phao-lô đang chủ tọa hội thánh Ê-phê-sô. Dựa theo phân đoạn ở trên, tín đồ của hội thánh này thật nghèo khó, trong xã hội họ là những người vì đức tin mà bị người Giu-đa chống đối. Sự chịu khổ của hội thánh này bởi người Giu-đa có thể được xem như sự tử đạo của Polycarp, một trưởng lão trong thời đại Giáo phụ của Hội thánh. Những tín đồ của Hội thánh đầu tiên đã đối diện với sự ngược đãi không ngừng của những tín đồ Giu-đa, là những người từ chối Đấng Christ là Đấng Mê-si-a của họ. 
Hội thánh Si-miệc-nơ là do sứ đồ Phao-lô tìm thấy. Bởi “Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng đã chết mà đã sống lại,” Giăng đang nói đến Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ. Chúa chúng ta được sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, đã gánh tội lỗi của thế gian qua Báp-tem của Ngài được thực hiện bởi Giăng và chịu đoán xét vì tội lỗi này bằng cách đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá. Sau đó 3 ngày, Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán với những thiên sứ của hội thánh Đức Chúa Trời không chỉ là Cứu Chúa của chúng ta mà cũng là Đức Chúa Trời Toàn Năng. 
 
Câu 9: “Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan.”
Chúa biết mọi sự khó khăn và khổ nhọc mà Hội thánh Si-miệc-nơ phải đối diện. Mặc dù đó là một hội thánh nghèo về vật chất, Hội thánh Si-miệc-nơ giàu có về thuộc linh. Tại Si-miệc-nơ có nhiều người Giu-đa sinh sống, là những người mà Đức Chúa Trời miêu tả như “những người nói rằng họ là người Giu-đa, nhưng họ không phải, mà họ là một hội Sa-tan.” Những người Giu-da này dâng nộp họ như những công cụ của Sa-tan dùng để thực hiện những mục đích của hắn, và vì thế trở thành sự cản trở cho việc giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh, bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ tin rằng chỉ họ mới là người Giu-đa chính thống, và chỉ họ mới là con cháu của Áp-ra-ham. Nhưng thực tế họ không chỉ không đi theo đức tin của Áp-ra-ham mà tệ hơn họ còn từ chối chính Đức Chúa Trời của cha ông họ. Bị bắt bớ nặng nề bởi những người Giu-đa này, Hội thánh Si-miệc-nơ bị nghèo khó, nhưng họ vẫn là một hội thánh giàu có trong thuộc linh của họ. 
 
Câu 10: “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.” 
Đức Chúa Trời đã phán với Hội thánh Si-miệc-nơ rằng, “chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ.” Ngài cũng bảo họ “hãy trung tín cho đến chết,” và hứa rằng Ngài sẽ ban cho họ “mão triều thiên sự sống.” Chúa biết trước rằng Sa-tan sẽ đe dọa một số tín đồ của Hội thánh Si-miệc-nơ và tìm cách phá vỡ đức tin của họ. Đó là lý do tại sao Ngài đã hứa rằng nếu họ vẫn trung tín với Ngài cho đến chết thì Ngài sẽ ban cho họ mão triều thiên sự sống. 
Điều Chúa đang nói với chúng ta qua phân đoạn này là những đầy tớ của Đức Chúa Trời và tín đồ của Ngài, là những người đang sống trong thời kỳ cuối cùng cũng sẽ bị bắt bớ bởi Sa-tan và những tín đồ của hắn. Nhưng chúng ta sẽ có sức mạnh để trung tín với Đức Chúa Trời cho đến chết, vì sức mạnh này đến với chúng ta cách dư dật từ đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và hi vọng của chúng ta về Trời mới Đất mới mà Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta. 
 
Câu 11: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.”
Những tín đồ trong thời kỳ cuối cùng sẽ chiến đấu trong một cuộc chiến chống lại Anti-christ và những người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng những người có hi vọng nơi Phúc âm thật và Thiên đàng sẽ chiến thắng với đức tin của họ. Bởi ban cho chúng ta Lời lẽ thật của Ngài, Đức Chúa Trời khiến cho mọi tín đồ có thể chiến thắng kẻ thù của Ngài. Câu hỏi duy nhất còn lại ở đây là chúng ta có sẽ ở bên phía Đức Chúa Trời và những đầy tớ của Ngài hay không. 
Rô-ma 8:18 nói với chúng ta rằng “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” Sự bắt bớ của chúng ta bởi Anti-christ và đầy tớ của hắn sẽ chỉ tồn tại ngắn ngũi trong 10 ngày. Tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chịu đựng được sự chịu khổ ngắn hạn này, chiến thắng Anti-christ, vinh hiển Đức Chúa Trời và nhận được Nước đời đời của Ngài như là một phần thưởng của chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho những tín đồ sức mạnh để chiến thắng cuộc chiến của họ chống lại Anti-christ. 
Tất cả chúng ta hãy chiến thắng Anti-christ bởi đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, và tất cả chúng ta hãy gặp lại nhau trong Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới để sống với nhau đời đời. Sự chết đầu tiên ở đây tượng trưng cho sự chết thể xác của chúng ta, trong khi sự chết thứ hai tượng trưng cho sự chết thuộc linh bởi sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Đối với các tín đồ, có tử đạo, sự chết thuộc thể của họ, nhưng không có sự chết thuộc linh. 
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì ban sự vinh hiển và vinh dự tử đạo cho chúng ta, những tín đồ trong thời kỳ cuối cùng, như Ngài đã ban sự tử đạo cho Hội thánh đầu tiên.