Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 2-8] Thư Gởi Cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ (Khải huyền 2:18-29)

Thư Gởi Cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ
(Khải huyền 2:18-29)
“Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng: ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó! Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Chỉn các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước: kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”
 
 
Giải thích
Câu 18: “Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng:”
Việc làm sai của Hội thánh Thi-a-ti-rơ là cho phép những sự dạy dỗ của Giê-sa-bên len vào Hội thánh. Giê-sa-bên, là vợ của vua A-háp, đã mang việc thờ thần tượng đến trong dân Y-sơ-ra-ên, và dụ dỗ người ta phạm tội tà dâm, ăn đồ cúng thần tượng. Bởi lời miêu tả Chúa Jêsus có “mắt như ngọn lửa”, Đức Chúa Trời đang cảnh báo rằng Ngài sẽ quở trách và phán xét những người có đức tin sai lạc trong các Hội thánh của Ngài. 
 
Câu 19: Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi cũng nhiều hơn công việc ban đầu nữa. 
Nhưng cùng lúc đó, Ngài đã nói với những đầy tớ của Ngài trong Hội thánh Thi-a-ti-rơ và những tín đồ ở đó rằng công việc của họ tốt hơn trước đây. 
 
Câu 20: “Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, Đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng.” 
Vấn đề của Hội thánh Thi-a-ti-rơ là đã tiếp nhận sự dạy dỗ của một nữ tư tế giả. Bởi cho phép một gái điếm, Giê-sa-bên – là một nữ tư tế giả mạo vào trong Hội thánh, và bởi làm theo những sự dạy dỗ của bà ta, lòng tín đồ của Hội thánh đó cuối cùng chỉ tìm kiếm những ham muốn của xác thịt. Kết quả là cơn giận đáng sợ của Đức Chúa Trời đổ trên họ. 
Hội thánh thật của Đức Chúa Trời không gọi những người không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh là những tín đồ. Cũng như không để những người không có Đức Thánh Linh trong lòng họ vào những chức vụ lãnh đạo của Hội thánh. Vì những người không có Đức Thánh Linh chỉ mưu cầu xác thịt của họ và thế gian thay vì tìm cầu Đức Chúa Trời, họ không bao giờ được thừa nhận và khoan dung trong Hội thánh của Đức Chúa Trời. 
 
Câu 21: “Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó!”
Điều này nói với chúng ta rằng những người của xác thịt không thể nhận ra và nghe được tiếng nói của Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao nữ tiên tri giả mạo không thể ăn năn tội tà dâm của bà ta. Kết quả là bà ta bị lưỡi gươm của Đức Thánh Linh đánh và bị chết về thể xác lẫn thuộc linh. 
Trong Hội thánh thật của Đức Chúa Trời, chỉ có những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh mới có thể được xác minh là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Những người không tin Phúc âm Nước và Thánh Linh bất kể họ có thể là một mục sư tuyệt vời như thể nào trong thế gian này, không thể trở thành một người lãnh đạo trung tín, là người dẫn con cái của Đức Chúa Trời đến với Ngài. Vì thế chúng ta phải nhận biết giữa những tiên tri giả và đuổi họ ra khỏi Hội thánh của chúng ta. Chỉ bởi làm như thế thì Hội thánh của Đức Chúa Trời mới có thể vượt qua khỏi được những mưu kế của Sa-tan và đi theo Ngài cách thuộc linh. 
 
Câu 22: “Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn.”
Phân đoạn này nói với chúng ta rằng nếu một đầy tớ của Đức Chúa Trời không phân biệt và phơi bày ra những kẻ dối trá, thì chính Đức Chúa Trời sẽ tìm những người phạm tội tà dâm về thuộc linh và quăng họ vào trong đại nạn. Những tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời phải nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời gìn giữ Hội thánh của Ngài và dẫn họ đến con đường ngay thẳng. 
Không có chỗ cho những tiên tri giả trong Hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Nếu có những tiên tri giả, chính Đức Chúa Trời sẽ tìm và xử phạt họ. Nếu sự hỗn độn bị đem vào Hôị thánh của Đức Chúa Trời bởi những tiên tri giả này, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ trừng trị họ với những sự khổ cực lớn. 
 
Câu 23: “Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.”
Đức Chúa Trời đuổi những tiên tri giả ra khỏi Hội thánh của Ngài, để nhờ đó mọi người biết rằng Ngài bảo vệ Hội thánh của Ngài. Các tín đồ sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời chăm sóc Hội thánh họ, và rằng Ngài tưởng thưởng họ vì những công việc đức tin tốt của họ. 
 
Câu 24: “Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác.”
Điều này có nghĩa rằng những người đã trở thành tín đồ của Đức Chúa Trời phải nắm giữ đức tin của họ cho đến cuối cùng của thế gian. Những người tin nơi Phúc âm này không có cách nào khác ngoài việc sống cuộc sống hiệp nhất lòng họ với Hội thánh và các tín đồ của Đức Chúa Trời, đồng thời bảo vệ đức tin của họ cho đến cuối cùng. Hôị thánh thật của Đức Chúa Trời không phải chỉ luôn luôn giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh, nhưng bởi đức tin nơi Phúc âm này cũng phải vạch trần những kẻ lừa dối. 
 
Câu 25: “Chỉn các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến.”
Tín đồ không bao giờ được mất đi đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh và nắm giữ nó cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Họ có dư quyền lực và sức mạnh nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh của họ để chiến thắng Sa-tan. Nếu các tín đồ sống bởi đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh và ở trong Hội thánh thật của Đức Chúa Trời, thì họ có thể chiến thắng cách khải hoàn trong thời kỳ cuối cùng. 
 
Câu 26: “Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước:”
Những tín đồ có thể chiến thắng mọi kẻ thù của họ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Cuộc chiến đức tin này là một cuộc chiến luôn luôn mang lại cho chúng ta thắng lợi. Vì thế tất cả các tín đồ sẽ chiến đấu chống lại Anti-christ và chịu tử đạo trong thời kỳ cuối cùng, và kết quả họ sẽ được ban cho quyền cai trị cùng với Chúa. 
 
Câu 27: “Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta.”
Chúa sẽ ban cho những tín đồ tử đạo của Ngài quyền làm vua. Vì thế những người chiến thắng sẽ được cai trị với một quyền lực, mà như câu Kinh thánh trên miêu tả, như cây gậy sắt phá tan các nước thành từng mảnh như đồ gốm
 
Câu 28: “Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai.”
Những kẻ chiến đấu chống lại kẻ thù bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh sẽ được ban phước nhận biết lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. 
 
Câu 29: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”
Mọi tín đồ có thể nghe tiếng nói của Đức Thánh Linh qua Hội thánh của Đức Chúa Trời, vì Đức Thánh Linh nói với tất cả các tín đồ qua những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Tín đồ phải nhận biết điều mà họ nghe qua Hội thánh của Đức Chúa Trời là tiếng nói của Ngài.