Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 2-7] Những Người Theo Giáo Lý Của Chủ Thuyết Ni-cô-la (Khải huyền 2:12-17)

Những Người Theo Giáo Lý Của Chủ Thuyết Ni-cô-la
(Khải huyền 2:12-17)
 
 
Con đường của Ba-la-am
 
Trong vòng bảy Hội thánh ở xứ A-si, Hội thánh Bẹt-găm có một vài thành viên theo đạo Ni-cô-la. Những người này vì chỉ muốn tìm kiếm của cải và tiếng tăm trong thế gian, và họ không thích việc cứu linh hồn người ta. Đặt biệt những mục sư phải rất cẩn thận để không bị theo chủ thuyết Ba-la-am này. Ba-la-am đã làm cho tín đồ thờ phượng thế gian và dẫn họ đến sự hủy diệt. 
Đức Chúa Trời đã ban Lời hứa của Ngài cho những người chiến thắng, rằng Ngài sẽ ban ma-na đương giấu kín và một hòn sỏi trắng. Nói cách khác hơn, điều này cũng có nghĩa những mục sư nào theo đuổi thế gian cuối cùng sẽ bị mất ma-na của họ. Ma-na ở đây có nghĩa là “sự tuyệt diệu của Lời Đức Chúa Trời,” và đánh mất ma-na đương giấu kín có nghĩa là mất đi ý chỉ của Đức Chúa Trời được ấn giấu trong Lời của Ngài. 
Khi những đầy tớ tái sanh của Đức Chúa Trời theo đuổi thế gian, họ sẽ đánh mất sự nhìn biết Lời Đức Chúa Trời. Đây là một viễn tượng đáng sợ. Tôi sợ điều này xảy ra và bạn cũng nên sợ điều đó. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng đối với những người chiến thắng Ngài sẽ ban cho ma-na đương giấu kín và một hòn sỏi trắng, nhưng những người thất bại bởi thỏa hiệp với thế gian và đầu hàng tham vọng, danh tiếng hay những khoái lạc của nó sẽ không được ban cho ma-na này. 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng, “Và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” Lời Đức Chúa Trời thật đúng làm sao! Những người yêu mến thế gian trần tục là những người chưa được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi tin nơi Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ và huyết Ngài trên Thập tự giá. Những người này không biết lẽ thật là Đấng Christ đã tha thứ mọi tội lỗi của họ bởi Báp-tem và Thập-tự-giá của Ngài. 
Niềm tin nơi Chúa Jêsus của một số người chỉ trên lý thuyết. Họ nghĩ rằng Chúa Jêsus đã cất đi tội lỗi của họ, và vì thế họ đã được trở nên công chính, nhưng đức tin của họ thì trống rỗng vì họ không có Đức Thánh Linh trong lòng. Đó là một đức tin lý thuyết. Nếu ai đó thực sự nhận được sự cứu chuộc, thì anh/chị ấy phải chiến đấu và thắng những điều thuộc về thế gian –tiếng tăm, danh dự, sự giàu có, quyền lực của thế gian. Chiến thắng thế gian có nghĩa là gìn giữ Lời của Đức Chúa Trời, là Lời nhờ đó làm cho chúng ta được tái sanh, chống lại những người theo đuổi sự giàu có và danh tiếng của thế gian này, và giữ Đức Thánh Linh trong lòng. 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Ngài sẽ ghi trong Sách Sự Sống tên của những người đã được chuộc, và những người có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Kinh thánh nói với chúng ta rằng, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” những người đã được tái sanh và những người có Đức Thánh Linh ngự trong lòng biết rằng họ không còn là những người mà họ đã từng là trước kia. Họ tự nhận biết con người cũ của họ hiện nay đã trở nên mới bởi tin nơi Nước và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Bởi đức tin, họ biết rằng tên của họ đã được ghi trong Sách Sự Sống. Đó là cách làm thế nào họ có thể nhìn thấy ma-na đang ẩn giấu của Đức Chúa Trời, và thế nào mà những tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời có thể nghe Lời lẽ thật của Ngài, tiếng nói tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. 
Ma-na được ban cho dân I-sơ-ra-ên khi họ lang thang trong đồng vắng trong 40 năm trước khi họ đến vùng đất hứa Ca-na-an. Theo sự miêu tả của Kinh thánh, ma-na giống như là hạt cây rau mùi màu trắng, tròn và nhỏ. Khi dân sự thức dậy vào buổi sáng, mặt đất xung quanh họ được phủ bởi ma-na, giống như là tuyết đã rơi suốt đêm vậy. Sau đó dân I-sơ-ra-ên gom ma-na lại và ăn. Đây là bánh mỗi ngày của họ. Họ có thể chiên, luộc hay nướng nó; đây là thực phẩm chủ yếu của dân I-sơ-ra-ên trong suốt 40 năm lang thang trong đồng vắng. 
Bởi vì ma-na nhỏ giống như hạt cây rau mùi, một người không thể được no nếu chỉ ăn một hạt ma-na. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ đủ ma-na để vì thế mỗi người I-sơ-ra-ên có đủ sự cần dùng cho một ngày, vì ma-na không thể để dành được. Nhưng vào ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời ban cho họ ma-na đủ để dành cho hai ngày, để dân I-sơ-ra-ên không phải gom nhặt ma-na trong ngày Sa-bát. 
 
 
Bánh sự sống
 
Lời Đức Chúa Trời là bánh ma-na, bánh sự sống của chúng ta. Bánh cho linh hồn chúng ta, bánh sự sống được tìm thấy trong Lời của Đức Chúa Trời. Không phải trong một phân đoạn đặc biệt nào đó mà bạn có thể tìm thấy một ổ bánh to lớn, nhưng ý muốn vĩ đại của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong cả Kinh thánh, ngay cả trong một chi tiết nhỏ nhất của Kinh thánh. 
Đối với đầy tớ và tín đồ của Đức Chúa Trời, là những người không thỏa hiệp với thế gian, Đức Chúa Trời ban cho họ bánh sự sống. Và Ngài tiếp tục ban cho mỗi một người trong chúng ta bánh hằng ngày đủ cho sự cần yếu của nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh của chúng ta. 
Nhờ bánh ma-na này, dân I-sơ-ra-ên không bao giờ bị đói trong suốt 40 năm họ ở trong đồng vắng, cho dù đồng vắng chẳng cung cấp cho họ cái gì có thể ăn. Cũng vậy, đối với những người loại bỏ những việc làm của đạo Ni-cô-la, Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ban ma-na đương giấu kín của Ngài cho họ để ăn. Đối với đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người không theo đuổi những điều thuộc về thế gian như của cải và địa vị, Đức Chúa Trời ban Lời nhiệm mầu của Ngài, Lời của sự sống, cho phép họ được tái sanh bởi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Chúng ta phải ghét và loại bỏ những việc làm của đạo Ni-cô-la đang phổ biến khắp nơi trong cộng động Cơ-đốc ngày nay. Chúng ta không được theo giáo lý của những người chưa được tái sanh, và chúng ta phải từ chối thỏa hiệp với thế gian. Mặc dù luật của Đức Chúa Trời là xác thịt chúng ta theo đuổi những điều thuộc về xác thịt và thuộc linh chúng ta theo đuổi những điều thuộc về Đức Thánh Linh, tuy nhiên chúng ta phải loại bỏ đạo Ni-cô-la, ghét mọi việc làm và sự thỏa hiệp với thế gian và ăn nuốt ma-na của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Lời của lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nhận biết rằng hiện nay chúng ta đã trở thành công chính và rằng chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, chúng ta phải sống hoàn toàn bởi đức tin. 
Người tái sanh phải chống lại thế gian. Họ phải chống lại đạo Ni-cô-la. Bạn cũng phải biết rõ bản thân bạn, nhiều mục sư ngày nay vẫn theo đuổi của cải và tiếng tăm của riêng họ, tô điểm bản thân họ, thỏa hiệp với thế gian, và cố gắng thành công trong cách của thế gian. Chúng ta phải chống lại những tiên tri giả này. 
Chúng ta cũng có thân xác, và vì thế chúng ta cũng có ham muốn theo đuổi những điều trần tục. Nhưng những người có Đức Thánh Linh trong lòngỉ, họ phải biết rằng họ không thể theo thế gian nhưng họ phải sống bởi đức tin. Nếu lòng của bạn hiệp nhất với những người đi theo thế gian, chấp thuận đức tin của họ, và theo đuổi thế gian giống như họ theo đuổi, thì cuối cùng bạn sẽ đi theo con đường của Ba-la-am, đi đến sự hủy diệt chắc chắn. Đó là con đường của sự hủy diệt thể xác lẫn tâm linh của bạn. Khi bạn theo thế gian, bạn sẽ bị mất đi đức tin của bạn. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ nhả những người như thế ra khỏi miệng Ngài; những người này sẽ không ăn ma-na nữa, và cuối cùng sẽ hoàn toàn đánh mất đức tin. 
Lý do mà Đức Chúa Trời quở trách Hội thánh Bẹt-găm là vì tín đồ của họ đi theo đạo Ba-la-am. Đức Chúa Trời quở trách những người phục vụ Chúa trong Hội thánh Bẹt-găm, dù là đầy tớ tái sanh, có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, tìm kiếm sự thỏa hiệp của thế gian và lãnh đạo Hội thánh của họ như thể là một người trần tục vậy. Không chỉ thế, ông cũng gieo vào giữa đàn chiên của ông một niềm tin sai lạc và dẫn họ đi lạc đường. Một đầy tớ như thế không hơn gì một mục sự thế gian, là người chưa tái sanh. Với phân đoạn này, Đức Chúa Trời đã đưa ra một sự cảnh cáo rõ ràng và nghiêm khắc với loại đầy tớ này của Đức Chúa Trời, là người chỉ thích xoay quanh những vấn đề trần tục và làm giàu kho bạc của nhà thờ rằng: “hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.”
 
 

Loại Đức Tin Đưa Bạn Đến Sự Hủy Diệt 

 
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người chống nghịch lại Đức Chúa Trời? Bạn không cần phải suy nghĩ về điều này một giây phút nào – dĩ nhiên đây sẽ là con đường nhanh nhất đi đến sự hủy diệt. Bởi “Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi”, có nghĩa rằng Lời Đức Chúa Trời là một thanh gươm hai lưỡi. Dù bạn là ai; nếu bạn bị Lời Đức Chúa Trời đánh trúng, bạn chắc chắn sẽ chết. Lời Đức Chúa Trời là thanh gươm quyền lực có thể đâm thấu, “chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Và đó là một sự nhận thức của tư tưởng và ý định trong lòng, để vì thế con người có thể được mặc lấy sự cứu chuộc được ban cho bởi Nước và Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. 
Có nhiều người dù trong lúc tin nơi Chúa Jêsus vẫn bị rơi vào trong những cái bẫy của chủ nghĩa luật pháp, và kết quả là họ bị đánh cho đến chết bởi Luật pháp. Để tránh điều đáng tiếc này xảy ra, chúng ta phải chống lại và chiến thắng những loại đức tin thuộc thế gian như thế. Những người phục vụ Đức Chúa Trời phải chiến thắng những sự dạy dỗ sai lạc, và họ cũng phải bảo đảm rằng tín đồ của họ không bị cám dỗ bởi những kẻ giả dối đó. Ai yêu thế gian và rơi vào trong những cái bẫy của nó sẽ thấy đức tin của anh/chị ấy biến mất.
Nhiều Hội thánh ngày nay được mô tả không phải là Hội thánh mà là những cơ sở kinh doanh. Đây là một điều đáng buồn nhưng mô tả rất thâm thúy. Tại sao nhiều Hội thánh này cuối cùng lại bị xem như những cơ sở kinh doanh? Bởi vì nhiều Hội thánh này ngày nay quá bận rộn theo đuổi thế gian, trở thành chỗ để theo và thờ phượng những giá trị thuộc về thế gian. Dĩ nhiên không phải tôi nói rằng những người tái sanh thì hoàn toàn không còn ham muốn thuộc thể. Ngay cả những tín đồ tái sanh cũng có những ham muốn của thể xác, nhưng những ham muốn này không lấy đi được đức tin của họ. Họ không tìm kiếm những điều thuộc về xác thịt như những người không tin hết lòng theo đuổi những ham muốn thế gian. 
Những người chưa tái sanh đặt ra những tiêu chuẩn của riêng ho, và họ sống cuộc sống tận hưởng mọi thứ mà họ có thể trong giới hạn của những tiêu chuẩn này. Thờ thần tượng và những hành động dâm loạn chỉ là điều tự nhiên đối với họ. Tệ hơn nữa, một số người trong bọn họ còn thờ ma-quỉ. Những người tái sanh có thể nào tham gia vào điều gì trong những điều này không? Dĩ nhiên là không! Họ không bao giờ có thể làm những điều đó, vì người tái sanh biết những hành động này là tội lỗi và dơ bẩn như thế nào. Vì chúng ta là những người tái sanh, vốn khác với những người chỉ theo đuổi sự vinh quang của thế gian và mọi ham muốn trần tục của họ, chúng ta không được sống cuộc sống ám ảnh chúng ta với những thu nhập của thế gian cũng như không bao giờ có thể sống như thế. 
Những người theo đuổi những việc làm của đạo Ni-cô-la là những người chỉ theo đuổi những sự giàu có của thế gian. Dĩ nhiên điều này chẳng có gì là sai trong việc tìm cách kiếm sống, và ngay cả trở thành giàu có. Nhưng khi mục đích sống duy nhất của bạn trở nên lớn hơn, và khi bạn rơi vào sự thờ thần tượng và cuối cùng bị lòng tham lam của bạn điều khiển, thì đức tin của bạn chắc chắn bị phá hủy. Những người làm mục sư chỉ vì tiền và những người đi đến nhà thờ vì sự giàu có của thế gian, tất cả đều đang đi theo con đường của đạo Ni-cô-la. Những người này cuối cùng sẽ bị hư mất theo thế gian, mặc dù họ nói rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng lòng họ chưa hoàn toàn được cứu chuộc. 
 
 
Bốn Loại Cánh Đồng Của Những Tấm Lòng 
 
Phúc âm Ma-thi-ơ viết một câu chuyện nói về Chúa Jêsus kể về một người gieo giống mà hạt giống rơi vào 4 vùng đất khác nhau. Vùng đất thứ nhất là đường đi; thứ hai là vùng đất đá sỏi; thứ ba là vùng đất có gai, và thứ tư là vùng đất tốt. Chúng ta hãy xem mỗi loại này. 
Đường đi biểu trưng cho những tấm lòng cứng cỏi. Người này nghe Lời của Đức Chúa Trời, nhưng vì anh/chị ấy không nhanh chóng đem vào lòng nên Lời đó bị chim mổ ăn. Nói cách khác, vì người đó chỉ dùng trí óc để xem Lời cứu rỗi là Lời có thể đưa anh/chị ấy đến chỗ được tái sanh bởi Nước và Thánh linh, nên bị chim (Sa-tan) mổ ăn, và thậm chí đức tin anh/chị ấy chưa bắt đầu phát triển nữa.
Vậy thì, vùng đất sỏi đá có nghĩa là gì? Điều này tượng trưng cho những người, trong khi nhận Lời với sự vui mừng, nhưng điều đó không tồn tại lâu, vì họ không có đâm rể trong vùng đất nông cạn. Mặc khác, những người nhận được hạt giống trong bụi gai tượng trưng cho những người quan tâm đến thế gian này và sự giả dối của đồng tiền làm tắc nghẽn Lời mà họ đã nhận cách vui mừng ngay lúc ban đầu. 
Cuối cùng, những người nhận được hạt giống trên vùng đất tốt là những người sanh trái trong lòng họ bởi hoàn toàn tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời và đi theo. 
Loại đất nào trong những loại đất này tượng trưng cho tấm lòng của bạn? Nếu lòng bạn như lề đường hoàn toàn không chuẩn bị để trồng hạt giống của Lời, nó sẽ bị quét đi hay bị chim mổ đi, làm cho phước của Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn không đến được với bạn. Bạn phải nhận biết rằng vì chúng ta là những hạt giống của tội lỗi, nếu không phải Lời Đức Chúa Trời thì chúng ta vẫn không xứng đáng cho Ngài. Mặc khác, nếu lòng chúng ta như vùng đất sỏi đá, thì những hạt giống của Lời sẽ không thể đâm rể, và sẽ không sống được trong những cơn mưa bảo, gió bấc. Những người này cần phải trở lại với lãnh vực đức tin của họ. Dù lúc đầu họ có thể nhận Lời của Đức Chúa Trời cách vui mừng như thế nào đi nữa, nhưng nếu nó không phát triển và bị héo úa đi khi gặp vấn đề nhỏ nhất, thì sự tiếp nhận ban đầu của họ sẽ hoàn toàn vô ích. 
Chúng ta cũng phải chiến thắng lòng của những vùng đất gai góc. Chúng ta phải chống lại và cắt bỏ những bụi gai đe dọa sự sống của chúng ta. Nếu chúng ta để mặc chúng, thì những bụi gai sẽ lập tức bao lấy chúng ta và ngăn chúng ta khỏi ánh sáng mặt trời. Không có mặt trời và mất chất dinh dưỡng của đất thì cây Lời này sẽ chết. 
Khi chúng ta đối diện với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải chiến thắng chúng cách mạnh mẽ. Chúng ta phải chiến đấu với những bụi gai đang ngăn trở con đường chúng ta và che mặt chúng ta với tất cả sức mạnh của chúng ta, y như là chúng ta sống phụ thuộc vào đó. Khi tiền tài của thế gian này kéo chúng ta lại và khi danh tiếng của nó đe dọa chúng ta, chúng ta phải chống lại chúng và chiến thắng chúng. Khi chúng ta sống cuộc sống thuộc linh đắc thắng như thế, thân thể và linh hồn chúng ta sẽ thịnh vượng, vì chúng sẽ nhận được ánh sáng và chất dinh dưỡng từ Đức Chúa Trời. 
Đối với những tín đồ và đầy tớ tái sanh của Đức Chúa Trời, luôn luôn phải có một cuộc chiến thuộc linh chống lại thế gian. Do đó chúng ta không được theo đạo Ni-cô-la. Đạo Ni-cô-la bị cho là đã liên quan sâu sắc trong việc cung cấp những nhu yếu phẩm phục vụ cho quần chúng. Nhưng phục vụ xã hội trong thế giới này không phải là vai trò chính của Hội thánh. Sẽ là một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng mục đích chính của Hội thánh là phục vụ xã hội. 
 
 
Loại Bỏ Cách Mạnh Mẽ!
 
Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng chúng ta là muối của thế gian. Ý của Ngài là gì? Khi Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chúng ta là muối của thế gian, nó có nghĩa là thế gian cần đến chúng ta. Vai trò của muối là giảng dạy Lời của Nước và Huyết của Đấng Christ cho những tội nhân để nhờ đó họ có thể được giải cứu khỏi tội lỗi của họ, khiến họ trở thành con cái của Đức Chúa Trời, và cho phép họ vào Thiên đàng. Cũng như muối cần có để cho sự nêm nếm, thế gian cần những người tái sanh. Nói cách khác, người công chính - tái sanh phải giảng dạy Lời của Nước và Thánh linh, đồng thời hướng dẫn người ta đến với sự cứu chuộc. Chúng ta phải làm tròn vai trò của muối và giúp những linh hồn trở nên tái sanh. Chúng ta phải giúp cho những tội nhân trở nên người công chính. 
Hội thánh thật của Đức Chúa Trời là gì? Hội thánh thật của Đức Chúa Trời là nơi người ta nhóm họp lại để thờ phượng Ngài; đó là nơi để tôn vinh Đức Chúa Trời; và là nơi để họ cầu nguyện với Ngài. Khi sự cám dỗ đến, những đầy tớ của Đức Chúa Trời phải có khả năng kháng cự lại nó. Những tín đồ cũng phải có thể kháng cự lại những cám dỗ của thế gian đến từ Sa-tan. Ma-quiũ có thể cám dỗ bạn, “Hãy quên đi đức tin của ngươi, ta sẽ khiến ngươi trở nên giàu có! Ngươi không cần phải có mặt tại nhà thờ của những người tái sanh; hãy đến với một trong những nhà thờ của ta, ta sẽ cho người làm một trưởng lão!” Nhưng vì Sa-tan luôn luôn tìm cách làm cho người công chính vấp ngã và lôi kéo họ vào trong những cái bẫy của hắn, nên chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu và thắng hắn để vì thế mà chúng ta có thể bảo vệ đức tin của chúng ta cho đến cuối cùng. 
Những người có đức tin giả thường tìm cách cám dỗ những người đã được mua chuộc bởi những điều thuộc về vật chất. Họ dùng tiền bạc và tiếng tăm để cám dỗ. Sa-tan cho chúng ta thấy những giá trị của thế gian và bảo chúng ta từ bỏ đức tin của chúng ta và từ bỏ Đức Chúa Trời. Điều chúng ta phải có trong những lúc như thế là cứ đặt đức tin nơi Chúa thì Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, và với đức tin này chúng ta có thể mạnh mẽ loại bỏ và chiến thắng sự cám dỗ của Sa-tan. 
Cội rễ của những ơn phước được tìm thấy trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng ban phước cho chúng ta, về cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Biết rằng Ma-quĩ không phải là kẻ ban phước cho nhân loại, nên chúng ta có thể chống lại nó. Cũng có lúc chúng ta phải chống lại những ham muốn của chúng chính chúng ta. Vì sự tham lam và ham muốn bắt đầu bên ngoài nhưng đôi khi chúng ta để lòng chúng ta bị kéo đi bởi dòng chảy của thế gian; chúng ta phải chiến đấu với chính mình chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta phải chiến đấu chống lại người có tinh thần thế gian, là những người tìm cách phá hoại đức tin của chúng ta. Chúng ta cũng có bổn phận phải chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh chống lại mọi quyền lực của thế gian. 
Tại sao? Vì khi một Cơ-đốc-nhân không chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh, thì điều này chỉ có thể có nghĩa là đức tin của anh/chị ta bị chết vì mục đích thực dụng. Cho đến khi thế giới kết thúc và ngày đoán xét của những người công chính và tội nhân qua đi, sẽ tiếp tục có những thủ đoạn để hủy diệt đức tin của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải không ngừng chiến đấu trong những cuộc chiến thuộc linh. Nếu chúng ta khoan dung những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời và tìm cách phá hoại đức tin của chúng ta, cuối cùng chúng ta sẽ mất hết mọi thứ, bao gồm cả sự sống của chúng ta. Nếu không có sự quyết định mạnh mẽ không cho phép bất cứ điều gì ngoài đức tin của chúng ta chế ngự chúng ta, chúng ta sẽ không những chỉ mất hết tất cả của cải của chúng ta mà chúng ta cũng sẽ bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Chúng ta phải có khả năng phân biệt rõ ràng ai đứng với chúng ta và ai chống lại chúng ta để chúng ta có thể chiến đấu và thắng kẻ thù của chúng ta. Trong khi chúng ta nên rộng rãi với nhau, thì chúng ta cũng phải cứng rắn kiên quyết chống lại kẻ thù của chúng ta- cho đến lúc kẻ thù chúng ta không còn dám tìm đến áp đặt điều gì trên chúng ta. 
Đạo Ni-cô-la là kẻ thù của chúng ta. Họ là kẻ thù của chúng ta vì họ là một “tổ hợp của Sa-tan”, là những người chúng ta không thể dung túng cũng như làm việc với họ. Chúng ta, những người đã được tha tội, không được khoan dung với đảng Ni-cô-la, là những người thờ thần tượng và chỉ tìm cách làm gia tăng vật chất mà thôi, ngược lại chúng ta phải dâng cuộc đời của chúng ta để phục vụ Chúa và công việc công chính xây dựng Nước Đức Chúa Trời trên thế gian này của Ngài. 
 
 
Trước Nhất Hãy Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời 
 
Chúa Jêsus đã nói với chúng ta rằng, “trước nhất hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài” Ngài khuyên chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời trước công việc của xác thịt chúng ta. Chúng ta là những người tái sanh có những ham muốn thuộc linh. Đây không phải là những ham muốn của thể xác, nhưng sự ham muốn của Thánh linh. Đó là cách trước nhất mà chúng ta có thể phục vụ những công việc của Đức Chúa Trời và Nước Ngài. Chúng ta phục sự Đức Chúa Trời trước nhất, nhưng chúng ta cũng làm những công việc của thể chất. Như Kinh thánh nói với chúng ta, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Nói cách khác, chúng ta sống không phải chỉ bởi thể chất, nhưng bởi cả thể chất lẫn thuộc linh. Chúng ta phải có khả năng cân bằng hai điều này. Nếu chúng ta chỉ đi theo những việc làm của đảng Ni-cô-la nghĩ rằng mọi việc đó là hạnh phúc của chúng ta trên đất này, cuối cùng chúng ta sẽ đối diện với sự hủy diệt của chính mình. Đó là lý do tại sao trước hết chúng ta phải tìm kiếm và khao khát những điều thuộc linh. 
Một số người chống đối cho dù chủ đề Thiên đàng hay địa ngục được đưa ra. Họ hỏi, “Có bao giờ bạn ở địa ngục chưa? Bạn có bao giờ chính mắt nhìn thấy địa ngục chưa?” Nhưng những câu hỏi này đến từ những ý nghĩ của Sa-tan. Không chỉ là những người bình thường nghĩ như thế, nhưng ngay cả hầu hết những mục sư, là những người đã từng trải qua nhiều năm học hỏi về thần học, từng giảng dạy tín đồ của họ mà không nói bất cứ điều gì về sự chắc chắn của Thiên đàng và phương cách làm thế nào để được tái sanh. Đây là điều bất hạnh nhất và là tình trạng đáng trách, vì những mục sư như thế không có niềm tin và ngay cả họ không được tái sanh thì không bao giờ có thể dẫn đưa những người không biết gì về Đức Chúa Trời đến với sự tái sanh. Trong khi nhiều linh hồn bị Sa-tan cầm giữ và chống nghịch lại Đức Chúa Trời, họ có thể học được gì từ những mục sư của họ, là những người không tin nơi Thiên đàng cũng như không chắn chắn về sự cứu rỗi của chính họ? 
Bởi “ngôi của quỷ Sa-tan” có nghĩa là hiện nay Sa-tan đang cầm quyền trên cả thế giới. Đây là thời kỳ mà chúng ta đang sống, thời kỳ mà khi thế giới có đầy những người Ni-cô-la, là những người thắp sáng bầu trời đêm bằng những bóng đèn nê-ông của họ và điều khiển Hội thánh của họ như là họ đang điều khiển một cơ sở kinh doanh. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng đây không phải là Hội thánh của Ngài, nhưng là “tổ hợp của Sa-tan.” Thế giới ngày nay đang có vô số người bị mắc bẩy bởi những ý nghĩ của Sa-tan và tìm kiếm những tham vọng của thế gian này, giả bộ làm mục sư, có mặt tại nhà thờ, và kêu cầu danh Chúa; tuy nhiên, sự tái sanh linh hồn và hi vọng về Thiên đàng của họ đã biến mất từ lâu rồi. Đây là thời kỳ mà chúng ta hiện đang sống và phục vụ Chúa. 
 
 

Cuộc Chiến Thuộc Linh Chống Lại Những Người Chưa Được Tái Sanh

 
Chúng ta hiện đang sống trong thế gian này “là ngôi của Sa-tan.” Chúng ta phải bảo vệ đức tin của chúng ta bởi đề phòng và đối diện với kẻ thù của chúng ta khi có cần. Cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại, chúng ta phải đề phòng và gìn giữ “hòn sỏi trắng” – đức tin của chúng ta, đó là – bởi tin nơi Phúc âm mà cho phép chúng ta được tái sanh bởi Phúc âm của Nước và Huyết. 
Chúng ta phải sống bằng cách ăn ma-na, Lời của Đức Chúa Trời. Để làm như thế, chúng ta phải chống lại và chiến thắng những việc làm của đạo Ni-cô-la. Chúng ta phải loại bỏ chúng. Chúng ta không được đến gần những người chỉ tìm kiếm tiền bạc và danh tiếng của thế gian. Mặc dù chúng ta có thể khoan dung và tha thứ cho sự yếu đuối của họ, nhưng chúng ta không thể bẻ bánh với những người chống nghịch lại lẽ thật và chỉ ham muốn tiền bạc, hơn nữa không được cùng làm công việc của Đức Chúa Trời với những người như thế. 
Tên của những người được tái sanh bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh được chép ở đâu? Được chép trong Sách Sự Sống. Vậy thì viết một cái tên mới trên hòn sỏi trắng này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cũng có chép rằng không có ai biết được tên mới này “ngoại trừ người nhận được nó.” Điều này có nghĩa rằng không có ai ngoài những người được tái sanh bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh biết được sự cứu rỗi của Chúa Jêsus. Tội nhân không biết làm sao họ có thể trở nên công chính - chỉ có những người nhận được tên mới của họ từ Chúa Jêsus mới biết được làm sao tội lỗi của họ được làm cho mất đi. 
Chúng ta phải chống lại đạo Ni-cô-la; không phải chống lại ai khác mà là chống lại người của đảng Ni-cô-la. Thực chất cốt lõi của phân đoạn này là chúng ta phải đấu tranh và chiến thắng người Ni-cô-la, là những người nghĩ rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời và biết Lời của lẽ thật, nhưng vẫn tiếp tục bất tuân và loại bỏ Lời của Đức Chúa Trời và chỉ theo đuổi tiền, sự giàu có vật chất, của cải và danh tiếng cho xác thịt của họ. 
Chúng ta cũng phải đấu tranh với bản thân chúng ta. Nếu chúng ta không thể theo Đức Chúa Trời vì hư danh và tiếng tăm của chúng ta, thì chúng ta phải chống lại những người có tấm lòng như thế. Chúng ta cũng phải chiến đấu trong cuộc chiến chống lại những người nói rằng họ tin nơi Chúa Jêsus mà không được sự tái sanh. 
Đúng là chúng ta thiếu hụt sự vinh hiển của Ngài, nhưng Chúa đã cứu chúng ta qua Nước và Huyết của Ngài. Chúng ta phải bảo vệ đức tin của chúng ta bằng cách tin nơi Lời này và sống cuộc sống như là những đầy tớ của Đức Chúa Trời, dâng lời tạ ơn lên Ngài vì sự cứu rỗi trọn vẹn mà Ngài đã ban cho chúng ta. Tất cả chúng ta hãy trở thành những người chiến thắng bằng cách đấu tranh cho đến cuối cùng trong đức tin. 
 
 
Những Người Chiến Thắng Sẽ Được Ban Cho Ma-Na 
 
Sự kiện biến mất lớn nhất trong lịch sử nhận loại sẽ là sự cất lên sắp đến. Cùng lúc đó, sự hiện đến của Chúa Jêsus sẽ là vấn đề lôi cuốn sự thích thú của mọi người tin nơi Đấng Christ nhất. Một số người nghĩ rằng, “Sẽ có một số lớn người biến mất khi các tín đồ được cất lên, khi con người ở mọi tầng lớp xã hội biến mất, từ những người phi công cho đến những người điều khiển tàu hỏa, đến những tài xế tắc-xi, thế giới sẽ bị tràn ngập bởi mọi loại tai nạn và thảm họa, máy bay rơi xuống từ không trung, tàu hỏa trật bánh xe, và quốc lộ sẽ trở nên bừa bải bởi những tai nạn giao thông.” Những dòng chữ này dựa trên một câu chuyện của một quyển sách tựa là Sự Cất Lên, từng là quyển sách bán chạy nhất trước đây. Vì thế, không chỉ họ không ăn năn và chuẩn bị đức tin của họ cho ngày Cất lên, nhưng một số người trong bọn họ thậm chí bỏ trường học và công việc, một hiện tượng không vui chút nào. 
Cách đây không lâu, một giáo phái đi theo học thuyết Cất lên trước đại nạn đã bảo tín đồ của họ dâng hết mọi của cải của họ cho nhà thờ và chỉ chờ đợi ngày Cất lên mà các người lãnh đạo của họ đã được tiên tri trước. Dĩ nhiên, ngày mà họ được tiên tri trước và vô cùng hăm hở chờ đợi cuối cùng chỉ giống như mọi ngày khác – mọi sự chờ đợi trở thành vô ích! Mọi thứ mà họ đã thật lòng tin vào và chờ đợi được chứng minh chỉ là một sự lừa gạt. 
Nhưng một số trong bọn họ lại tuyên bố cách kiên định rằng một ngày khác vào năm 1999 là ngày Cất lên của họ, và họ cứ chờ đợi và chờ đợi. Tuy nhiên, như trước đây, họ cũng được chứng minh rằng họ đã bị dụ dỗ bởi những kẻ lừa gạt. Những người lãnh đạo của họ, xấu hổ vì lời tiên tri không được ứng nghiệm, đã quyết định không bao giờ sắp đặt ngày giờ Đấng Christ trở lại nữa. Chúng ta có thể thấy từ những sự kiện này học thuyết Cất lên trước Đại nạn hoàn toàn không thích hợp với Lời của Đức Chúa Trời chút nào. 
Điểm quan trọng nhất trong Sách Khải huyền là sự hiện đến lần thứ hai của Chúa Jêsus và sự Cất lên của những tín đồ. Đối với tất cả Cơ-đốc-nhân trung tín, khi Đấng Christ trở lại thế gian và cất những tín đồ của Ngài lên không trung là hi vọng và mong đợi lớn nhất của họ. Thực ra, đó là lý do để Cơ-đốc-nhân hăm hở mong đợi ngày trở lại của Đấng Christ. Ai thực sự tin nơi Chúa Jêsus phải chờ đợi ngày Chúa trở lại với sự biết trước tường tận và sự hăm hở. 
Có loại đức tin hi vọng sự hiện đến lần thứ hai của Chúa và sự Cất lên tốt hơn là hoàn toàn không hi vọng gì cả. Những ngày cuối cùng của thời kỳ lai thế được thay đổi ý kiến theo cách họ sắp đặt một ngày và giờ đặc biệt cho sự Cất lên của họ. Vì những sự tính toán cơ bản mà nhiều người trong họ đã nhầm lẫn lời tiên tri bảy tuần trong Đa-ni-ên 9, cũng như Xa-cha-ri, và đưa ra ngày chính xác do họ tiên báo. 
Phao-lô nói trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 rằng khi Đấng Christ trở lại thế gian này, những tín đồ sẽ được cất lên không trung để gặp Ngài. Vì thế những người thật lòng tin nơi Chúa Jêsus chờ đợi ngày Cất lên của ho là rất đúngỉ. Nhưng tính toán và sắp đặt một ngày rõ ràng cho sự Cất lên là một điều sai lầm nghiêm trọng, vì nó bày tỏ sự kiêu ngạo của họ và xem thường sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Cố gắng giải quyết và hiểu những lời tiên tri của Kinh thánh với những cách thức tính toán của con người tạo ra là một sai lầm lớn. 
Vậy thì khi nào sự Cất lên thật sự sẽ xảy ra? Căn cứ theo Khải huyền đoạn 6 nói về sự Cất lên của các tín đồ; thời đại thứ 4 của Đức Chúa Trời – đó là, thời đại của ngựa vàng – sẽ có sự tử đạo, và sau đó sự Cất lên sẽ xảy ra. Sự thăng thiên của các tín đồ được miêu tả cách chi tiết, và nó sẽ trở thành một sự thật khi thời điểm đến. 
Đức Chúa Trời đã định sẵn 7 thời đại cho nhân loại, thời đại thứ nhất là thời đại của ngựa trắng. Đây là thời đại mà Phúc âm Nước và Thánh linh bắt đầu và tiếp tục chiến thắng. Thời đại thứ hai là thời đại của ngựa hồng. Thời đại này đánh dấu cho sự bắt đầu của thời đại Sa-tan. Thời đại thứ ba là thời đại của ngựa ô, là lúc thế giới sẽ bị tấn công bởi sự đói kém thuộc thể lẫn thuộc linh. Thời đại thứ tư là thời đại của ngựa vàng. Đây là thời đại mà Anti-christ sẽ xuất hiện và các tín đồ sẽ chịu tử đạo. Thời đại thứ năm là lúc các tín đồ được sống lại và thăng thiên sau khi họ tử đạo. Thời đại thứ sáu đưa đến sự hủy diệt hoàn toàn của tạo vật đầu tiên – đó là thế giới này– bởi Đức Chúa Trời, sau đó nối tiếp là thời đại thứ 7, Đức Chúa Trời sẽ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới để sống đời đời với các thánh đồ. Vì thế Đức Chúa Trời đã sắp đặt 7 thời đại riêng biệt này cho tất cả loài người. Điều đúng nhất mà những người tin nơi Chúa Jêsus nên làm và biết là tin nơi 7 thời đại mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho họ
Chỉ tại Hàn quốc, có khoảng hơn 100 ngàn người, vào cuối thế kỷ vừa qua, đã tự đặt ra và chờ đợi ngày và giờ hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ và sự Cất lên của họ. Khoảng 12 triệu người Hàn quốc được bảo rằng phải trở thành Cơ-đốc-nhân. Trong số họ có khoảng 100 ngàn người đã chờ đợi sự trở lại của Chúa Jêsus và sự thăng thiên của họ. Nói cách khác hơn, đây là những tín đồ thật lòng, là những người tin nơi Lời Đức Chúa Trời như đã chép và chờ đợi sự trở lại của Chúa – chỉ có 100 ngàn trong số 12 triệu người, có nghĩa là ít hơn 1 phần trăm. 
Tuy nhiên, vấn đề của họ là họ đã không có một sự hiểu biết đúng đắn về những thời đại mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho họ. Không có sự hiểu biết đúng đắn về Phúc âm Nước và Thánh linh, nhiều Hội thánh Cơ-đốc Đầu tiên đã vấp phải sai lầm là cố gắng tính toán ngày giờ trở lại của Đấng Christ dựa trên những sự hiểu biết sai lạc của họ về thời đại trở lại của Đấng Christ và sự thăng thiên của các tín đồ. Vì thế sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo họ rằng, “Hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. ” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2). 
Dựa trên lịch sử, nhiều người không biết về chương trình của Đức Chúa Trời và cứ đề ra hết ngày này đến ngày khác cách vô ích. Tôi tin rằng cần phải có sự sửa chữa đức tin sai lầm của họ. Nhưng tôi không muốn quở trách họ cách nặng nề – tôi chỉ muốn sửa sai họ mà thôi. Tại sao? Bởi sự sai lạc của họ là do ảnh hưởng bởi sự không biết của họ về 7 thời đại mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho loài người. Họ tính sai ngày trở lại của Chúa Jêsus vì họ hiểu sai và áp dụng sai những con số xuất hiện trong Kinh thánh, họ chỉ nhìn chúng trong giới hạn của con người. 
Sai lầm này cũng không hạn chế đối với những Cơ-đốc-nhân Hàn quốc, nhưng họ cũng khá giống với những Cơ-đốc-nhân khác trên thế giới. Những người lãnh đạo hội thánh từ mọi miền khác nhau của thế giới này, một số người trong bọn họ thà được nổi tiếng, đã vấp phải cùng một loại sai lầm như thế. Lòng tôi mong muốn làm chứng chương trình của Đức Chúa Trời cho tất cả những người đã tin nơi Chúa Jêsus và chờ đợi ngày cất lên mà họ đã đặt ra, để họ có thể có một sự hiểu biết đúng đắn chứ không phải sai lầm về chương trình của Đức Chúa Trời cho họ. Tôi chỉ hi vọng rằng họ vẫn sẽ được Đức Chúa Trời ban cho ơn phước được thăng thiên. 
Sự thăng thiên thật bởi Đức Chúa Trời sẽ đến sau thời đại của ngựa vàng và sự tử đạo của các tín đồ. Khi 7 năm đại của thời kỳ Đại nạn bắt đầu nơi thời đại của ngựa vàng này, Anti-christ sẽ xuất hiện như một người lãnh đạo quyền lực nhất của thế gian và cầm quyền nó. 
Anti-christ sẽ bắt đầu bắt bớ các tín đồ khi thời kỳ Đại nạn bắt đầu, gia tăng cường độ trong nữa phần đầu của đại nạn —đó là, nữa năm rưỡi đầu của giai đoạn 7 năm – cho đến khi đạt đến đỉnh điểm của nữa giai đoạn 7 năm. Đây là lúc các tín đồ chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ. Và điều này sẽ sớm được nối tiếp bởi thời đại thứ 6, khi đó các tín đồ tử đạo sẽ được sống lại và thăng thiên. 
Những người tin nơi Chúa Jêsus phải biết rõ thời gian. Dựa vào việc dù họ tin nơi việc Cất lên trước đại nạn hay trong giữa đại nạn thì đời sống đức tin của họ trở nên khá khác nhau. Những tín đồ sẽ chờ đợi sự cất lên của họ cách khôn ngoan với đức tin đúng đắn, hay là vấp phải sai lầm của việc tập trung tâm trí của họ vào việc tự chọn một ngày cách vô lý – điều này hoàn toàn tùy thuộc vào việc họ có đặt đức tin của họ nơi Lời Đức Chúa Trời hay không. 
Nếu bạn xem xét những sự dạy dỗ này trên Lời Khải huyền cách bình tỉnh, bạn có thể tìm thấy những vấn đề nào là có lý, và vì thế bạn có thể phân giải tất cả những câu hỏi của bạn cách chính xác. Nhưng nếu bạn không có sự hiểu biết đúng đắn về sự thăng thiên và không chờ đợi điều đó cách đúng đắn, thì đức tin của bạn sẽ bị tiêu tan. 
Học thuyết sự cất lên trước đại nạn được trình bày bởi Scofield, một nhà thần học người Mỹ, là người đầu tiên thiết lập cách có hệ thống những luận điểm thần học trong quyển Thánh Kinh Tham khảo Scofield Bible của ông. Quyển Thánh Kinh Tham khảo này được chuyển dịch và sử dụng rộng rãi trên toàn cả thế giới. Bởi vì ảnh hưởng của quyển Thánh Kinh Tham Khảo của Scofield mà học thuyết cất lên trước đại nạn đã khuyếch tán thật rộng rãi. Vì quyển Thánh Kinh Tham khảo Scofield được viết bởi một nhà thần học có uy thế của một đất nước hùng mạnh, nên quyển sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và được một số lớn Cơ-đốc-nhân đọc. 
Chính Scofield cũng đã không biết rằng học thuyết cất lên trước đại nạn của ông có thể được phổ biến rộng rãi trên toàn cả thế giới. Kết quả là học thuyết cất lên trước đại nạn được chấp nhận cách thịnh hành bởi hầu hết tất cả mọi Cơ-đốc-nhân trên thế giới. Nhưng trước khi học thuyết cất lên trước đại nạn của Scofield xuất hiện, niềm tin có ưu thế hơn phổ biến khắp trong thế giới Cơ-đốc-nhân là học thuyết cất lên sau đại nạn. 
Học thuyết cất lên sau đại nạn đưa ra định đề rằng Đấng Christ sẽ trở lại sau khi kết thúc giai đoạn 7 năm Đại nạn, và rằng Ngài sẽ đem các tín đồ về trời vào lúc đó. Vì thế nhiều người đã có một lo sợ lớn về giai đoạn Đại nạn đến trước khi được cất lên và sự đến lần thứ hai của Chúa. Khi những nhà phục hưng giảng dạy trên bục giảng về sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ, người ta hối hả ăn năn, khóc lóc và vô cùng lo lắng về tội lỗi của họ, họ đắm mình vào sự cầu nguyện ăn năn không ngừng. Vì thế những người thường khóc lóc nhất được dùng như mẫu mực để đo lường ai là người được phước nhất. Những người như thế, mặc dù họ tin nơi Chúa Jêsus nhưng họ cũng đã đổ nhiều nước mắt nhất. 
Nhưng niềm tin trước đó nơi cất lên trước đại nạn dần dần bị thay thế bởi học thuyết cất lên sau đại nạn. Tại sao lại như vậy? Người ta cảm thấy được an ủi hơn nhiều khi chuyển từ cất lên sau đại nạn qua cất lên trước đại nạn, vì sự chuyển đổi này có nghĩa là họ sẽ không phải đối diện với mọi sự thử thách và khổ nạn nhưng về mặt khác thì họ phải trải qua hết mọi điều đó. Có chút ngạc nhiên là họ thà được cất lên không trung trước khi sự thử thách khủng khiếp của thời kỳ Đại nạn ập xuống trên họ. Trong cách này, học thuyết cất lên trước đại nạn lan ra như một đám lửa, vì nó đưa ra một niềm tin dễ chịu, dễ hấp thu hơn nhiều so với viễn tượng khủng khiếp của việc trải qua mọi sự đau khổ của thời kỳ Đại nạn. 
Cũng như người ta thích ngọt ngào hơn là đơn giản hay đắng ngắt, người ta cũng thích dễ dàng khi nói đến đức tin của họ. Họ thích chọn và tin nơi bất cứ điều gì thích hợp với khẩu vị của họ, điều gì tốt nhất trong những học thuyết mà các nhà thần học đưa ra. Đây là lý do tại sao có quá nhiều người cuối cùng tin nơi học thuyết cất lên trước đại nạn cách thật dễ dàng. Những người ủng hộ cho quan điểm cất lên trước đại nạn này nghĩ rằng họ phải giữ thân thể và tấm lòng họ trong sạch một cách tinh khiết để có thể được cất lên. Và vì thế họ khá nhiệt tình trong cuộc sống đức tin của họ. Nhưng một sự sai lầm nghiêm trọng đã khóa niềm tin của họ nơi thuyết cất lên trước đại nạn. Trong khi đức tin của họ nơi Chúa Jêsus và sự chờ đợi ngày Chúa trở lại của họ đã hoàn toàn đáng khen, tuy nhiên họ đã phạm hai lỗi lầm lớn và nghiêm trọng. 
Thứ nhất, không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, họ đã chờ đợi Chúa trong khi họ vẫn có tội trong lòng. Họ chỉ giữ và tin nơi huyết Chúa trên Thập tự giá, nhưng không có số lượng ăn năn nào có thể mang họ đến sự tha thứ những tội lỗi cơ bản mà chắc chắn họ phạm mỗi ngày. Nhưng cả ngày lẫn đêm, họ đã chờ đợi sự hiện đến lần hai của Đấng Christ. Họ nhóm lại trong hội thánh của họ để ăn năn tội lỗi, để cầu nguyện và hát ngợi khen cả đêm dài, hiệp nhất trong sự chờ đợi ngày thăng thiên của họ. Chẳng có gì sai trái với việc họ chờ đợi và trông mong nơi sự cất lên. Nhưng họ vấp phải lỗi lầm nghiêm trọng của việc chờ đợi là không có đức tin đúng đắn – đó là, họ đã không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, đức tin duy nhất cho phép họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời như là con cái của Ngài.
Lỗi thứ hai của họ là họ đã đưa ra một ngày giả tạo mà không có một sự hiểu biết đúng đắn nào về chương trình của Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ khiến nhiều tín đồ chờ đợi cách vô ích, nhưng nó xoá bỏ tất cả những loại tàn phá trong thế gian, chỉ chừa lại những ấn tượng xấu về Cơ-đốc-giáo và hủy hoại thanh danh của nó giữa những người không tin. 
Bởi hai sự sai lầm này, khi việc cất lên mà những người này vô cùng nôn nóng mong đợi chưa bao giờ thực sự thành sự thật, cuối cùng nó chỉ dẫn người ta đến việc nghĩ không tốt về sự cất lên, thậm chỉ đẩy họ ra xa khỏi lẽ thật. Hiện nay, đúng là thời gian để nói về sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ và khi nào thì sự trở lại của Ngài xảy ra, thì ít ai nói về điều đó nữa – tất cả là tại sự thất bại hoàn toàn và lố bịch của một số ít người. 
Phân đoạn mà chúng ta đang thảo luận đến là điều mà Đức Chúa Trời đã viết cho những thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm qua Giăng. Đức Chúa Trời đã khen ngợi những tín đồ và đầy tớ của Hội thánh đã bảo vệ đức tin của họ cho đến cuối cùng với sự tử đạo của họ. Nhưng cùng với sự khen ngợi Hội thánh Bẹt-găm là một vài quở trách, vì giữa những tín đồ của Hội thánh này có những người đi theo thế gian. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời bảo Hội thánh phải ăn năn, và tại sao Ngài phán với họ rằng nếu không thì Ngài sẽ đến nhanh chóng và sửa phạt họ. 
Chúng ta cần phải để ý ở đây điều giống nhau mà Đức Chúa Trời nói với tất cả 7 hội thánh xứ A-si qua Giăng, “Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh nói với những hội thánh.” Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời bảo đảm rằng Ngài nói lẽ thật của Ngài với các tín đồ và những linh hồn qua hội thánh và đầy tớ của Ngài. Đặc biệt là Đức Chúa Trời đã nói với Hội thánh Bẹt-găm rằng: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” 
Để tôi nhấn mạnh câu này, “ai chiến thắng Ta sẽ ban ma-na đương giấu để ăn.” Điều này có nghĩa là ai thật sự chờ đợi Chúa phải chiến thắng kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là họ phải chống lại những người theo thế gian, và họ phải tránh xa những người yêu thế gian. Những người theo đạo Ba-la-am là những người đi theo tiên tri giả. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng những người chỉ tìm kiếm sự giàu có của thế gian trong sự tham lam tội lỗi của họ, Ngài gọi họ là những người đi theo đạo Ba-la-am. 
Không phải hội thánh nào cũng là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhiều lãnh đạo của hội thánh ngày nay công nhận rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, nhưng họ không tin Ngài chính là Đức Chúa Trời. Có nhiều người thậm chí không tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã tạo dựng nên thế gian này.
Thêm nữa, nhiều người đến nhà thờ chỉ để có thể được phước về vật chất. Nhiều lãnh đạo của những hội thánh nói với giáo hữu của họ rằng họ sẽ được phước nếu họ dâng tiền nhiều hơn cho nhà thờ. Bị dụ dỗ bởi những sự dạy dỗ sai lạc này, nhiều tín đồ thực sự nghĩ rằng đức tin của họ được phản ảnh qua việc họ dâng tiền cho nhà thờ nhiều. Chỉ bởi dâng tiền và có mặt tại nhà thờ thường xuyên, nhiều người được công nhận là những tín đồ trung tín. Hơn nữa, một số trong bọn họ thậm chí được giao cho chức vụ lãnh đạo trong hội thánh, như những trưởng lão hay chấp sự, chỉ vì họ thường xuyên đến nhà thờ, dâng những tờ ngân phiếu thật lớn. Đây hoàn toàn là con đường của Ba-la-am, là những điều mà chúng ta phải tránh xa. 
Chúng ta phải chống lại những niềm tin như thế. Nếu bạn thật sự muốn được ăn ma-na đương giấu, trước hết bạn phải phân biệt được hội thánh của bạn có phải là một hội thánh thật sự đi theo Lời của Đức Chúa Trời hay không. Nếu nó không phải, thì bạn phải chống lại và chiến thắng nó. Chỉ bởi làm như thế thì bạn mới có thể được ăn lẽ thật của Nước và Thánh linh, lẽ thật Lời của Đức Chúa Trời. 
Chỉ bởi ăn nuốt Lời của Nước và Thánh linh, ma-na đương giấu, thì bạn mới có thể được tái sanh, và chỉ bởi tái sanh bạn mới có thể tiếp tục được ăn Lời lẽ thật do Đức Chúa Trời ban cho. Trong cách này những người tái sanh mới có thể thảo luận Lời của Đức Chúa Trời là gì, ăn nuốt Lời đó bởi nghe, nhìn và chia sẻ nó trong tình anh em. 
Nếu bạn thật lòng muốn được cất lên, nếu bạn thực sự muốn được tái sanh, thì việc tiếp tục có mặt tại nhà thờ mà một nhà thờ chỉ là một tên gọi mà thôi là một việc ngu xuẩn. Bởi có mặt tại một nhà thờ mà nhà thờ đó không thật thuộc về Đức Chúa Trời, bạn sẽ không bao giờ có thể được ăn Lời lẽ thật của sự sống, dù bạn đi nhà thờ đó bao lâu – một trăm năm, một ngàn năm, hay ngay cả hơn nữa, cũng không có thể đặt bạn vào con đường đúng đi đến sự cứu rỗi của bạn. 
Những người như thế không chỉ không thể được tái sanh bởi đức tin, mà cuối cùng họ còn vấp phải sai lầm dại dột của việc chờ đợi sự cất lên trong khi không làm trọn những yêu cầu của nó – đó là việc tái sanh. Đây là loại đức tin sai lạc. Dù bạn nôn nóng mong chờ sự trở lại của Đấng Christ như thế nào, dù trong lòng bạn thật sự yêu Chúa ra sao, dù bạn đang sẵn sàng hi sinh sự sống của bạn vì Chúa Jêsus như thế nào, mọi điều đó sẽ không có ý nghĩa gì với Chúa cả. Những người như thế sẽ không gặp được Chúa. Tình yêu của họ đối với Đức Chúa Trời sẽ chỉ kết thúc như một tình yêu không được đáp lại. 
Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán với 7 hội thánh xứ A-si rằng: “Ai chiến thắng Ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín để ăn.” Đức Chúa Trời không nói với chúng ta rằng chúng ta có thể có được Lời lẽ thật của Ngài mà không phải chiến đấu. Nếu chúng ta không đấu tranh và chiến thắng những kẻ giả dối, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể được ăn ma-na của Ngài, Lời của sự sống. Dù bạn đi nhà thờ cách trung tín như thế, nhưng nếu bạn không biết lẽ thật thì có nghĩa là những điều mà bạn đã từng biết chỉ là những sự dối trá. Bạn phải thoát khỏi những sự giả dối này bằng cách chiến đấu và chiến thắng chúng trong sự tìm kiếm lẽ thật. Chỉ khi bạn gặp được lẽ thật này bằng cách tìm một nhà thờ làm chứng cho Lời Đức Chúa Trời và giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh thì bạn sẽ có thể được ăn bánh ma-na của sự sống. 
Không có gì ngăn trở chúng ta tiếp nhận vào lòng Lời lẽ thật của Nước và Thánh linh. Lòng của những người giảng dạy và nghe Lời của Nước và Thánh linh này trở nên hiệp nhất, và Đức Thánh Linh ở trong lòng họ đều giống nhau. 
Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ban ma-na đương giấu kín của Ngài cho những ai chiến thắng; như thế chúng ta phải chiến thắng Sa-tan trong cuộc chiến chống lại hắn của chúng ta, cũng như chống lại và chiến thắng những kẻ giả dối. Nếu bạn muốn sự sống đời đời, bạn phải thực sự được tái sanh; và nếu bạn muốn được cất lên bởi Đức Chúa Trời, bạn phải có đức tin đúng đắn. Bạn phải chiến đấu chống lại và chiến thắng nhiều kẻ lừa dối trong thế gian này, cũng như những kẻ dối trá tìm thấy trong thế giới Cơ-đốc-giáo. 
Đức tin của bạn không được là đức tin do dự, đức-tin chao đảo bên này và bên kia và nhận sự lề mề bất cứ điều gì xảy ra được tuôn trào ra ngay thời điểm đó. Nếu hội thánh của bạn không phải là một hội thánh giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời, thì bạn phải ngưng tham dư. Chỉ đối với những người có lòng yêu và theo đuổi lẽ thật thì Đức Chúa Trời mới gặp gỡ họ qua Lời ma-na của Ngài, là Lời lẽ thật của Nước và Thánh linh. 
Tôi là một sinh viên rất giỏi khi tôi học tại trường thần học. Tôi không bao giờ vắng một buổi học nào, và thứ hạng của tôi lúc nào cũng là giỏi. Tôi học rất siêng năng và chuyên cần. Nhưng có rất nhiều điều tôi đã không biết. Vì tôi cùng với gia đình tôi từng theo đạo Phật trước khi tôi gặp Chúa Jêsus và tin Ngài, sự hiểu biết của tôi về Chúa Jêsus lúc đó rất giới hạn. Sự hiểu biết của tôi về Lời càng giới hạn hơn nữa, và vì thế tôi rất khao khát học hỏi về Kinh thánh. Khao khát hiểu biết về Lời của Đức Chúa Trời, tôi cố gắng học hỏi từ những giáo sư ở trường thần học, tôi hỏi họ rất nhiều câu hỏi và hi vọng rằng câu trả lời của họ sẽ dập tắt cơn khát của tôi về Kinh thánh. 
Tuy nhiên, không có ai trong số họ cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Khi tôi đem những câu hỏi của tôi hỏi những giáo sư từng được khen ngợi về sự hiểu biết Kinh thánh của họ, họ chỉ khen tôi về sự hiểu biết Kinh thánh của tôi thay vì trả lời những câu hỏi của tôi. Tại những trường thần học, những giáo sư không giảng dạy Lời, nhưng họ chỉ dạy những “học thuyết” của riêng họ dựa trên Kinh thánh. Nhưng tất cả những học thuyết của họ, từ Thần học Cựu ước đến Thần học Tân ước, từ học thuyết Calvin đến học thuyết Arminius, Từ Cứu Thế Học đến Thánh Linh Học và từ những khái niệm về những nghiên cứu đến chi tiết Giải Kinh , chỉ là những sản phẩm từ những ý nghĩ của con người. Họ chỉ dạy những học thuyết khác nhau của những học giả khác nhau, không khác gì với những kinh nghiệm học hỏi cao đẳng về những viễn cảnh thần học trong lĩnh vực học tập thế tục của bạn. 
Tôi từng là một người không biết về Kinh thánh. Dù tôi đã được rèn luyện cách khôn ngoan, cách rộng rãi như thế nào, hay bao nhiêu lời khen ngợi về sự hiểu biết Kinh thánh mà tôi đã có, hay ngay cả chính bản thân tôi đã soạn những bài giảng dựa trên những sự hiểu biết này ra sao – tôi càng học Kinh thánh và thần học bao nhiêu thì tôi càng nghi ngờ về con đường mà tôi đang đi. Thậm chí tôi đã tự nhận ra rằng tôi là một người hoàn toàn ngu muội như thế nào và tôi đã phải bắt đầu lại hoàn toàn từ đầu. Vì thế tôi đã bắt đầu đưa ra những câu hỏi bị xem là kỳ lạ và rắc rối trong lớp học của tôi. Một câu hỏi trong số đó là:“Tại sao Chúa Jêsus chịu báp tem?” Tôi không bao giờ nghe được một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Không ai có thể cho tôi một câu trả lời chính xác, rằng Chúa Jêsus chịu báp tem tại sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít để gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài. 
Tôi cũng đã có những câu hỏi về những phép lạ mà Chúa Jêsus đã làm, như câu chuyện Chúa cho hơn năm ngàn người ăn chỉ với năm cái bánh và hai con cá. Vì thế tôi đã hỏi rằng, “Khi Chúa Jêsus đã ban phước cho 5 cái bánh và 2 con cá, có phải họ làm nổ tung một đống bánh và cá cùng một lúc, hay họ cứ nhân lên khi thức ăn đã phân phát cho mỗi người? Tôi thường xuyên bị la rầy và quở trách vì những câu hỏi như thế. 
Đó là cách mà tôi nhận ra rằng, “Thì ra thần học chỉ là vậy. Chúng ta chỉ học điều mà ông người Pháp Calvin đã hệ thống hóa trong một học thuyết uyên thâm và những bài bình luận. Chúng ta chẳng biết gì về Kinh thánh hết.” Vì thế tôi bắt đầu tự tiến hành việc nghiên cứu bao quát bằng cách soạn ra những sách báo xuất bản của nhiều giáo phái và so sánh chúng với Kinh thánh. Tôi vẫn chẳng thu thập được gì. 
Chúng đều đưa ra cùng một kết luận rằng khi người ta tin nơi Chúa Jêsus, tội lỗi của họ dần dần biến mất khi họ được thánh hóa bởi sự cầu nguyện ăn năn của họ, và rằng họ trở nên hoàn toàn vô tội lúc họ chết và sau đó vào Thiên đàng. Giáo phái khác nhau không thành vấn đề – chúng đưa ra những kết quả cuối cùng giống nhau cho Cơ-đốc-nhân là theo đuổi việc cầu nguyện ăn năn và thánh hóa thêm lên, là những điều chẳng có liên quan gì đến Lời Kinh-thánh . Những luận điệu này không đúng với những điều mà Lời của Đức Chúa Trời đã nói. Vì thế tôi đã quỳ gối xuống trước mặt Đức Chúa Trời, tìm kiếm và cầu xin Lẽ thật của Ngài. 
Đó là khi Đức Chúa Trời dạy tôi về Phúc âm thật của Nước và Thánh linh. Lẽ thật này thật kỳ kiệu cho tôi. Và khi tôi nhận ra rằng lẽ thật của Nước và Thánh linh được tìm thấy trong toàn bộ 66 sách của Kinh thánh, đôi mắt mù lòa của tôi được mở ra và tôi đã bắt đầu nhìn thấy Lời Kinh thánh cách rõ ràng. Tôi có thể hiểu được Cựu và Tân ước hài hòa như thế nào, và Đức Thánh Linh đã đến ngự trong lòng tôi khi tôi tìm ra lẽ thật này. Sau khi nhìn thấy và nhận biết Lời của lẽ thật này, nhiều tội lỗi đã làm lòng tôi khó chịu và nặng nề vô cùng đã hoàn toàn biến mất, trong một hành động kỳ diệu và tuyệt vời của ân điển và tình yêu Đức Chúa Trời. 
Như những gợn sóng lăn lăn khi một hòn sỏi nhỏ được quăng vào một cái hồ yên tịnh, một niềm vui trầm lặng và ánh sáng tiến vào lòng tôi. Ánh sáng, ý của tôi là tôi đã nhận biết được những điều mà Lẽ thật nói. Ngay chính lúc nhận biết đó, Đức Thánh Linh bước vào lòng tôi, và nhờ có Đức Chúa Trời, tôi hiểu Lời Kinh thánh rõ ràng hơn. Từ đó trở đi, tôi luôn luôn giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh.
Cho đến chính ngày hôm nay, Phúc âm Nước và Thánh linh đã đứng vững trong lòng tôi, động viên và làm mạnh mẽ tôi, và giữ lòng tôi luôn luôn trong sạch. Khi tôi ở trong Lời, cùng với sự nhận biết ý nghĩa của nó đem đến những ơn phước trầm lặng làm đầy lòng tôi, và lòng tôi bắt đầu bơi lội trong biển ân điển này. Cũng như lòng tôi nhờ đó được đổ đầy những ơn phước này, khi bạn tin nơi Lời cứu rỗi tái sanh của Ngài, Lời của Đức Chúa Trời cũng sẽ mang bạn đến trong những ơn phước và ân điển của Ngài. 
Khi tôi mở Kinh thánh và ở trong Lời, mọi sự lo lắng và những ý nghĩ không ngừng của tôi biến mất, thay vào đó lòng tôi đầy sự vui mừng và bình an. Tôi luôn luôn có thể trả lời những điều mà Đức Chúa Trời thực sự muốn nói trong Lời của Ngài bất cứ khi nào tôi được hỏi về Kinh thánh. Chỉ bởi biết và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh người ta mới có thể được ăn nuốt Lời của Đức Chúa Trời, và chỉ bởi ăn nuốt Lời của Đức Chúa Trời thì người ta mới có thể được tái sanh. Vì người tái sanh không còn tội trong lòng họ nữa, bất cứ khi nào Chúa trở lại thế gian này, họ đã hoàn toàn sẵn sàng cho sự thăng thiên của họ khi Chúa thực sự cất họ lên trên không trung. 
 
 
Đức Tin Nào Có Thể Đưa Chúng Ta Đến Sự Cất Lên 
 
Cất lên là điều mà chúng ta mong đợi sau khi chúng ta nhận được sự cứu chuộc bởi biết và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Và khi chờ đợi, chúng ta phải chờ đợi với một sự hiểu biết rõ ràng về thời gian do Đức Chúa Trời sắp đặt. Thời gian do Đức Chúa Trời sắp đặt là 7 thời đại, và thời đại của sự tử đạo ở giữa những thời đại này là thời đại thứ tư, thời đại của ngựa vàng. Thời đại ngựa vàng là thời đại thứ tư của 7 thời đại mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Nói cách khác, thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại thứ ba, thời đại của ngựa ô. 
Khi chúng ta leo lên một ngọn núi cao, chúng ta dựa vào bản đồ như sự chỉ dẫn của chúng ta. Nhưng để đi đến nơi cách an toàn và chính xác bằng cách dùng bản đồ này, trước hết chúng ta phải biết vị trí của chúng ta đang ở đâu. Dù bạn đọc bản đồ giỏi như thế nào hay bản đồ đó chính xác ra sao – nhưng nếu bạn không biết bạn đang ở đâu, thì bản đồ chỉ là vô dụng. Chỉ khi bạn biết vị trí của bạn thì bạn mới có thể đến nơi cách an toàn.
Cũng vậy, chỉ bởi được tái sanh nhờ Phúc âm Nước và Thánh linh thì bạn mới có thể tìm biết khi nào bạn sẽ được cất lên. Thời gian chính xác trong Kinh Thánh về sự cất lên là vừa qua giữa giai đoạn 7 năm Đại Nạn – đó là, ba năm rưỡi đầu của thời kỳ Đại nạn. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã dự sẵn trong Đức Chúa Jêsus Christ khi Ngài mới tạo dựng vũ trụ này. 
Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, bởi chương trình đó Ngài đã sai Con Độc Sanh của Ngài xuống thế gian này, chịu Báp tem và chịu chết trên Thập tự giá, và sống lại từ cõi chết, không chỉ là chương trình duy nhất, nhưng Ngài cũng sắp đặt thời gian cho vũ trụ, từ sự tạo dựng cho đến sự cuối cùng của nó, với 7 thời đại của Ngài. Chúng ta vẽ bản sơ đồ trước khi chúng ta xây dựng những căn nhà của chúng ta và dự tính trước công việc kinh doanh của chúng ta – tốt hơn nữa, thậm chí chúng ta còn làm thời gian biểu trong sổ tay của chúng ta những gì chúng ta sẽ làm trong một ngày. Vậy thì có lẽ nào Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ này, con người, bạn và tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ mà không có chương trình sao? Dĩ nhiên là không! Ngài đã tạo dựng chúng ta với một chương trình! 
Chương trình này bày tỏ cách rõ ràng trong Sách Khải huyền. Khi chúng ta mở và ở trong Lời Kinh-thánh, chúng ta có thể tìm thấy chương trình của Đức Chúa Trời là cách chính xác. Lời này là lẽ thật. Mặc dù Lời của Đức Chúa Trời đã là vài ngàn năm tuổi, nó vẫn là lẽ thật không hề thay đổi và không thể sửa chữa, cũng như không thể thêm bớt gì ở trong đó. Những người không biết điều này và chưa được tái sanh bởi Nước và Thánh linh vẫn không biết lẽ thật bày tỏ cho chúng ta bởi Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng những người ở trong Lời sẽ có thể tìm thấy và nhận biết mọi lẽ thật đã bày tỏ ra trong Kinh thánh. 
Trong phân đoạn mà Đức Chúa Trời hứa ban ma-na của Ngài cho những ai chiến thắng có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ tỏa ánh sáng của Lời Ngài chỉ trên những người có thể phân biệt được giữa lẽ thật và lẽ giả và chiến thắng những kẻ dối trá bởi biết Lời của Lẽ Thật. Những người đã thoát khỏi những sự dối trá và tìm thấy lẽ thật phải chiến thắng những sự giả dối này bởi giảng dạy lẽ thật. Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng những ai tin nơi Phúc âm Ngài sẽ ban ơn được ăn ma-na của Ngài: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” 
Ma-na đương giấu kín ở đây có nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, hòn sỏi trắng có nghĩa là tên của chúng ta sẽ được viết trong Sách Sự Sống. Khi người ta tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho, thì lòng của họ thay đổi. Với lòng được đổ đầy Lời của Đức Thánh Linh, họ nhận biết rằng bởi tin nơi Lời, mọi tội lỗi trong lòng họ được biến mất. Bởi được tẩy sạch bởi Nước và Thánh linh, nên tên của họ được viết trên hòn sỏi trắng. 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng không ai biết tên mới này ngoại trừ người được nhận nó. Những người đã được tha thứ mọi tội lỗi của họ phải nhận biết rằng lòng họ không còn bất cứ tội lỗi nào nữa, và rằng tên của họ đã được chép trong Sách Sự Sống. Nói cách khác, họ biết rằng Phúc âm Nước và Thánh linh đã tẩy đi mọi tội lỗi trong lòng họ. Chỉ những người tái sanh là người biết lẽ thật Lời của Nước và Thánh linh và nhận được sự cứu chuộc của họ mới có thể biết Chúa và lẽ thật. Những người không tái sanh không nhận biết được rằng họ chưa được tái sanh. Nhưng những người tái sanh có thể dể dàng nhận ra được những người này, rằng họ chưa được ăn ma-na của Đức Chúa Trời, và rằng tên của họ không được viết trên hòn sỏi trắng. 
Bạn có thực sự muốn được cất lên không? Nếu bạn muốn được cất lên, bạn phải đủ điều kiện để ăn ma-na. Nói rằng đủ điều kiện để ăn ma-na, ý của tôi là bạn phải được tái sanh bởi Nước và Thánh linh. Để được ăn ma-na, bạn cũng phải chống lại và chiến thắng những sự dối trá bởi đức tin của bạn. Những thầy giáo giả không mang đến sự cứu rỗi cho tội nhân, nhưng chỉ khai thác linh hồn và của cải vật chất của họ. Chúng ta phải chiến đấu chống lại và thắng những hội thánh giả, tiên tri giả, và những đầy tớ giả của Cơ-đốc-giáo ngày nay. 
Dựa trên Kinh thánh, chúng ta phải biết chính xác Chúa Jêsus đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta như thế nào, tại sao Ngài chịu báp tem, tại sao Ngài gánh tội lỗi của thế gian, tại sao Ngài đã chết trên Thập tự giá, và tại sao Ngài đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta phải biết chính xác tại sao Chúa Jêsus đã đến thế gian này trong xác thịt và đã làm mọi việc này, và chúng ta phải biết chính xác Chúa Jêsus là ai. Nhưng những hội thánh giả, thay vì dạy những lẽ thật này, gọi bất cứ ai có mặt là “một tín đồ” trong quyền hạn của riêng họ. Họ chỉ hỏi, “Các bạn có tin nơi Chúa Jêsus không?” Nếu câu trả lời là “Có, chúng tôi tin,” thì những hội thánh giả này lập tức gọi họ là tín đồ, và làm báp tem cho họ khoảng 1 năm sau, và sau đó liên tiếp bòn rút mọi loại dâng hiến từ họ, từ dâng hiến cảm tạ đến dâng hiến đặc biệt, đến dâng hiến cho cuộc chơi bóng gậy cong cho việc xây dựng nhà thờ mới. Những Hội thánh như thế là vậy, họ chỉ bị ám ảnh bởi tiền bạc và sự tham lam xây dựng nhà thờ lớn hơn, đó hoàn toàn là những nhà thờ giả mạo. 
Khi chúng ta được nuôi bởi ma-na, chúng ta phải chống lại những hội thánh giả mạo như thế và những người rao truyền những sự dạy dỗ sai lạc. Nếu chúng ta thất bại trong cuộc chiến của chúng ta, nó không những có nghĩa là chúng ta không còn là tín đồ của Đức Chúa Trời nữa, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không được cất lên bởi Ngài. Không là tín đồ của Đức Chúa Trời cũng giống như không là con cái của Đức Chúa Trời; cho dù Đấng Christ có trở lại 100 lần đi nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ được cất lên. 
Ma-thi-ơ đoạn 25 nói với chúng ta về câu chuyện mười người nữ đồng trinh, 5 người khôn ngoan và 5 người dại. Nó bày tỏ sự ngu dại của 5 cô gái đồng trinh này như thế nào. Họ là những người mang theo đèn nhưng không đổ dầu vào đó và đã đi ra ngoài để mua dầu sau khi được tin loan báo rằng chú rể đã đến. Chúng ta phải là những cô dâu khôn ngoan, là những người đã chuẩn bị dầu trước. Nói rằng có đức tin của sự chuẩn bị dầu trước, ý của tôi là chúng ta phải có đủ điều kiện để được ăn ma-na trước mặt Chúa Jêsus, phải chiến thắng những kẻ dối trá, và được tái sanh bởi Lời của Nước và Thánh linh. 
Khi chúng ta nghe một bài giảng, chúng ta phải tự hỏi mục sư có đang giảng dạy về Lời của Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta cũng cần phải tự hỏi hội thánh có sử dụng tiền như Đức Chúa Trời muốn – đó là cho những công việc của Ngài, chứ không phải theo ý riêng họ. Nói cách khác, chúng ta phải tìm thấy hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Hãy từ bỏ những hội thánh chỉ phục vụ bằng môi miếng để rao giảng Lời của Đức Chúa Trời những sự giảng dạy của Ngài. 
Dù cho họ nói hay và ăn năn như thế nào đi nữa, nhưng những việc làm của họ sẽ nói với bạn điều mà họ thật sự thực hiện – họ có thích thú trong việc xây dựng những nhà thờ lớn hơn không, họ có quan tâm đến những người nghèo khó hay chỉ phục vụ cho những người giàu có; và họ có bày tỏ chút gì thích thú trong việc cứu vớt linh hồn người ta không. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn đôi mắt và đôi tai để nhờ đó bạn có thể tự tai mình nghe và tự nhận xét. Và khi bạn có được kết luận rằng hội thánh của bạn không phải là một hội thánh đúng đắn, thì đừng ngần ngại bước ra khỏi nơi ấy ngay lập tức, vì tiếp tục tham dự một hội thánh giả như thế là đồng nghĩa với việc tìm cách đi vào hỏa ngục. Bạn có thể cũng sẽ quăng đi sự sống của bạn. 
Bạn có nhận biết Phúc âm Nước và Thánh linh là tốt đẹp như thế nào không? Khi bạn biết và tiếp nhận lẽ thật này, tức là Phúc âm Nước và Thánh linh vào trong lòng bạn, bạn trở thành một người mới hoàn toàn. Những người thuộc về thế gian trước đây bây giờ thuộc về Thiên đàng, và những người từng bị ma quỷ giày vò hiện nay được giải thoát. 
Ma quỷ có thể vào và giày vò linh hồn của những người có tội lỗi và bị xiềng xích bởi tội lỗi trong lòng họ. Nhưng Chúa đã đến thế gian này và cất đi mọi tội lỗi của chúng ta với Phúc âm Nước và Thánh linh. Vì Ngài đã hoàn toàn cất đi tội lỗi của chúng ta, ma quỷ không thể giày vò hay cướp đi linh hồn của chúng ta nữa. Đó là lý do tại sao khi bạn biết và tin nơi Phúc âm này, ma quỷ bị đuổi ra và cuộc sống của chúng ta được thay đổi. 
Nói cách khác, những người này từng là đầy tớ của thế gian được giải thoát khỏi sự nô lệ. Đức Chúa Trời đã làm công việc lạ lùng trong việc biến những tội nhân trở nên công chính, khiến những người từng thuộc về thế gian được đi vào trong Thiên đàng, và khi Chúa trở lại, Ngài sẽ đem họ vào trong Nước Ngài. 
Cuộc sống thế gian của chúng ta không phải là sự cuối cùng của chúng ta. Tạo dựng nên chúng ta theo như hình tượng Ngài, Đức Chúa Trời đã không đặt chúng ta vào trong thế gian này để sống đời sống ngắn ngủi. Sống trong xác thịt này thực ra rất ngắn ngủi. Khi chúng ta ra trường, chúng ta đã khoảng hai mươi mấy tuổi rồi. Chúng ta dùng những năm 30 tuổi của chúng ta để thành lập một nền tảng cho cuộc sống chúng ta, và đến khi nền tảng này sẵn sàng để chúng ta xây dựng thì chúng ta là đã 40, 50 tuổi. Cuối cùng khi chúng ta đạt đến giai đoạn mà chúng ta tự nghĩ rằng chúng ta có thể chậm lại một chút và hưởng thụ cuộc sống, thì cả cuộc đời của chúng ta đã đi qua, và chúng ta đang đối diện với sự cuối cùng của nó. Như những đóa hoa hé nụ vào buổi mai và héo tàn vào buổi chiều tối, khi chúng ta nghĩ rằng cuối cùng chúng ta đã có được một cuộc sống vững vàng, thì chúng ta nhận ra rằng thời gian của chúng ta đã trôi qua, và rằng chúng ta chỉ đang nhìn vào những ngày cuối cùng của nó. 
Cuộc sống là ngắn ngủi như thế đó. Nhưng điều thậm chí không may hơn nữa là có quá nhiều người ngay cả không nhận biết rằng cuộc sống này ngắn ngủi như thế nào. Nhưng sự cuối cùng của cuộc sống xác thịt không phải là sự kết thúc, vì nó chỉ là sự bắt đầu cho cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời, như thể Ngài đang đền bù cho cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta trên đất này, Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta không chỉ Vương Quốc Ngàn Năm nhưng còn Trời mới Đất mới, là nơi chúng ta sẽ sống đời đời. Đây là ơn sự sống đời đời của Đức Chúa Trời mà Ngài chỉ ban cho những người được tái sanh bởi tin nơi Lời Nước và Thánh linh của Ngài. 
Chỉ khi bạn ăn ma-na đương giấu và tên của bạn được viết trên hòn sỏi trắng thì bạn mới có thể được cất lên. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chỉ những người được cho ăn ma-na của Ngài mới sẽ có thể chiến thắng Sa-tan trong thời kỳ Đại Nạn, và chỉ tên của những người chiến thắng mới được viết trên hòn sỏi trắng. Vì thế, thậm chí những người không chiến thắng không nên mơ đến việc được cất lên, cũng như cũng đừng mơ đến việc được tái sanh. 
Để đạt được những điều giá trị và quý báu cần phải có những sự hi sinh lớn. Một thí dụ tốt là vàng; cần phải có những cố gắng lớn, thời gian và mạo hiểm để tìm thấy và trích chiết vàng. Nhiều người đã chết trong những mỏ vàng trước khi họ thực sự có thể tìm được một mảnh vàng. Trích chiết vàng ra khỏi bùn đất cũng mất rất nhiều công sức. Sàng lọc một xe tải đất cả ngày dài cũng chỉ sản xuất được một ít vàng. Hơn nữa, không phải sông nào cũng có thể làm được, nhưng bạn phải tìm một khúc sông có vàng. Nói cách khác, phải mất nhiều công sức mới có thể tìm được vàng, thậm chí mất cả cuộc đời bạn. Vậy thì tại sao người ta lại hết sức cố gắng tìm vàng? Họ làm như thế vì họ nghĩ rằng vàng có giá trị, đáng mạo hiểm cuộc đời của họ. 
Tuy nhiên, điều giá trị và quý báu hơn vàng, bạc là việc chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vàng có thể mang đến cho bạn một vài hạnh phúc nhất thời cho cuộc sống xác thịt của bạn, nhưng trở nên con cái của Đức Chúa Trời mang đến cho bạn hạnh phúc đời đời, không bao giờ chấm dứt. Để được cất lên vào thời kỳ cuối cùng, để tận hưởng sự giàu có, của cải và danh dự của Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới, và để sống một cuộc sống như thế đời đời, bây giờ bạn phải chống lại mọi kẻ lừa dối trên thế gian này, tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, bảo vệ đức tin của bạn và củng cố thắng lợi của bạn.
Có quá nhiều sự dối trá trong thế gian này đang luôn luôn tìm cơ hội cướp lấy lòng chúng ta, tìm cách làm cho chúng ta mất đức tin. Những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và có lẽ thật trong lòng họ biết đức tin của họ quý báu là thể nào. Và vì họ biết sự quý báu của đức tin này, họ chiến đấu chống lại mọi sự dạy dỗ giả dối đang tìm cách cướp lấy đức tin của họ. Nếu chúng ta nhận biết có bao nhiêu người khao khát đức tin này nhưng chưa đạt được nó, và nếu chúng ta nhận biết rằng chỉ có đức tin này mới bao phủ chúng ta để chúng ta được chào đón trong bữa tiệc cưới Chiên Con và ban cho chúng ta ơn sự sống đời đời của Ngài, thì chúng ta phải khiến nó hoàn toàn là của chúng ta và không bao giờ để bất cứ ai lấy điều đó khỏi chúng ta. Đây là loại đức tin đấu tranh và chiến thắng. 
Tôi đã nhận thức được sự cần thiết trong việc truyền lại sự hiểu biết đúng đắn của Lời Khải huyền – để chắc rằng bạn có thể bảo vệ Phúc âm quý báu của Nước vàThánh linh – bởi vì tôi biết rằng nhiều giáo sư giả sẽ tìm cách dùng Lời của Khải huyền để dụ dỗ và làm rối loạn không chỉ người ta mà còn những tín đồ tái sanh nữa. Đấy là tại sao tôi đang giảng dạy Lời của Khải huyền qua những bài giảng và những quyển sách của tôi, để bảo đảm rằng bạn có thể sống cuộc sống đức tin với sự hiểu biết và niềm tin chính xác trong thời kỳ cuối cùng. 
Sách Khải huyền đưa ra những điều vô cùng quan trọng. Nhưng Lời của Khải huyền chẳng có bày tỏ gì cả đối với những người không ăn ma-na đương giấu của Đức Chúa Trời và những người không có Đức Thánh Linh trong lòng họ. Từ những dấu hiệu thời gian đến sự cất lên, hi vọng của mọi Cơ-đốc-nhân, đến Trời mới Đất mới, một chương trình đặc biệt được chép trong sách Khải huyền. Nhưng vì sự thông sáng của Đức Chúa Trời, là điều mà không phải ai cũng được biết những sự huyền nhiệm của Ngài, nên Khải huyền chỉ là một sách khó mà không phải ai cũng hiểu được. Không phải bất cứ ai nhưng chỉ có những người được ăn ma-na của Đức Chúa Trời và những người có tên chép trên hòn sỏi trắng bởi được tái sanh do Nước và Thánh linh và chiến thắng những sự giả dối mới có thể hiểu Lời của Khải huyền. 
Đó là lý do tại sao, trong sự không biết của họ, những người chưa được tái sanh nói về sự cất lên trước đại nạn hay cất lên sau đại nạn, và tại sao hiện nay chúng ta còn có một số người nói rằng Vương Quốc Ngàn Năm chỉ là một biểu tượng. Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, và rõ ràng đã chép rằng sự cất lên sẽ không xảy ra mà không có thời kỳ Đại Nạn. Kinh thánh nói với chúng ta rằng sự cất lên sẽ xảy ra ngay giữa giai đoạn Đại Nạn – sau khi sự tử đạo của các thánh đồ, và đồng thời với sự sống lại của họ. 
Được cất lên trong lúc cuộc sống mỗi ngày vẫn diễn ra – trên thế giới, những phi công tự nhiên bất ngờ biêán mất và những bà mẹ biến mất ngay trên bàn ăn tối – tôi xin lỗi phải nói rằng điều này sẽ không xảy ra. Ngược lại, sự cất lên sẽ xảy ra khi những tai họa lớn đổ ập xuống thế giới, những cơn động đất sẽ tàn phá nó, những ngôi sao sẽ rơi xuống từ bầu trời, và quả đất nẻ ra. Nói cách khác, sự cất lên sẽ không xảy ra trong một ngày bình lặng vào giữa ban ngày. 
Những ngôi sao vẫn chưa rơi xuống, một phần ba trái đất vẫn chưa bị đốt trụi, và biển vẫn chưa biến thành huyết. Ý của tôi ở đây là gì? Ý tôi là hiện này chưa phải là lúc cất lên. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta những dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết trước khi sự cất lên đến. Những dấu hiệu này là những thảm họa sẽ rơi xuống thế giới này – một phần ba biển và sông biến thành máu, một phần ba rừng sẽ bị đốt, những ngôi sao rơi xuống, nước không thể uống và nhiều thứ nữa. 
Khi thế giới bị nhận chìm trong những tai họa lớn, Anti-christ sẽ xuất hiện mang đến mệnh lệnh. Trước hết xuất hiện như một người lãnh đạo xuất sắc của thế gian, hắn sẽ trở thành một bạo chúa cai trị thế giới bằng quyền lực chuyên chế của hắn. Kinh thánh nói với chúng ta rằng vào lúc đó, khi sự cai trị thế giới cách bạo quyền của Anti-christ được thành lập thì Chúa sẽ trở lại thế gian để đem các thánh đồ của Ngài đi. Sự cất lên sẽ không xảy ra khi những tai họa thiên nhiên lớn chưa xảy ra và Anti-christ vẫn chưa xuất hiện. 
Nói cách khác, thật sai lầm khi mọi người bỏ việc làm, không đi đến trường học nữa, và mọi việc xung quanh cuộc sống họ hoàn toàn dừng lại, nghĩ rằng họ chuẩn bị để được cất lên, khi thực sự những dấu hiệu mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta chưa thật sự được thực hiện. Bạn không được để bị cám dỗ bởi cách này, vì đó là rơi vào trong những cái bẩy dối trá của Sa-tan. 
Chúng ta phải chiến đấu và thắng những điều dạy dỗ giả dối đã sắp đặt để gài bẩy chúng ta. Đức tin duy nhất có thể chiến thắng mọi sự dạy dỗ giả dối là đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Chỉ có những người tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus đã cất đi mọi tội lỗi của họ mớùi được giải thoát hoàn toàn khỏi xiềng xích của những tội lỗi này. Vì Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của chúng ta trên mình Ngài với Báp-tem của Ngài, và vì Ngài đã mua chúng ta bởi huyết của Ngài nên đã tẩy đi tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài bởi tin nơi mọi điều mà Chúa đã làm cho chúng ta – bởi đức tin và chỉ bởi đức tin mà thôi. Những người tin nơi Lời này hiện nay trở thành con cái Đức Chúa Trời, và họ sẽ chiến thắng mọi chương trình mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho họ. 
Mặt khác, điều duy nhất đang chờ đợi những kẻ dối trá, là những người nói rằng họ tin nơi Chúa Jêsus nhưng vẫn còn tội lỗi trong lòng họ, và những người chỉ tìm kiếm những tham vọng của riêng họ trong sự phục vụ Chúa, là sự trừng phạt mà họ sẽ cùng với Sa-tan đối diện. Đó là lý do tại sao Phúc âm Nước và Thánh linh của chúng ta thật vô cùng quý báu. Chỉ những người biết và những người có thể phân biệt giữa lẽ thật và Phúc âm giả mới có thể ăn ma-na đương giấu kín của Đức Chúa Trời, chiến thắng mọi sự giả dối vào lúc cuối cùng, và tiến vào Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới. Đọc Lời Đức Chúa Trời và tự bạn nhìn biết điều gì là lẽ thật thực sự mà qua đó nó có thể cứu bạn, đem cho bạn hi vọng và ban phước cho bạn bởi sự sống đời đời. Nhận biết nó và tin nơi đó. Đó là đức tin chiến thắng. 
Chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh của chúng ta là vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Vì thất bại trong cuộc chiến này không chỉ đơn giản có nghĩa là thua cuộc, nhưng cũng có nghĩa là đi đến hỏa ngục. Trong những cuộc chiến khác, chúng ta có thể phục hồi từ một sự thất bại, nhưng trong cuộc chiến đức tin này, không có cơ hội để phục hồi. Vì thế bạn phải biết phân biệt giữa điều gì là lẽ thật và điều gì là những ý nghĩ của riêng bạn, những ham muốn của xác thịt, và những sự dối trá của những thầy giáo giả mạo, và bạn phải chuẩn bị đức tin của bạn cho thời kỳ cuối bằng cách hiểu thấu những kiến thức chính xác vào thời của nó với ánh sáng của Lời. 
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những tai họa của 7 ống loa và 7 cái bát, và Ngài cho phép Đại nạn đến với chúng ta. Khi thế giới bị tấn công bởi những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp – sự tàn phá của những đám cháy lớn, những ngôi sao rơi xuống, biển, sông, và suối biến thành máu – thì Anti-christ sẽ xuất hiện, và bạn nên nhận biết rằng điều này đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn 7 năm Đại Nạn. Sự tử đạo, sự sống lại và sự thăng thiên của các tín đồ sẽ xảy ra vào lúc cuối cùng của những tai họa của 7 ống loa, khi ống loa cuối cùng được thổi lên, nhưng trước khi những tai họa của 7 cái bát bắt đầu. 
Khi bốn cái ấn của Đức Chúa Trời được mở ra, Anti-christ sẽ ra lệnh cho các tín đồ bỏ đạo. Lúc đó, những người có tên được chép trong Sách Sự Sống – đó là, những tín đồ tái sanh, là những người được ăn ma-na và những người có tên viết trên hòn sỏi trắng – sẽ chịu tử đạo cách dũng cảm. Đây là đức tin cuối cùng và lớn nhất đem đến mọi sự vinh hiển cho Chúa. Đây là đức tin dũng cảm của những người tin và sống theo Phúc âm Nước và Thánh linh. Tóm lại, đây là đức tin mà với đó chúng ta có thể trở nên những người chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh của chúng ta. 
Chúng ta phải chiến thắng kẻ thù của chúng ta bằng bất cứ giá nào. Sau khi được tái sanh, chúng ta phải tiếp tục chống lại và chiến thắng những kẻ lừa dối. Để làm như thế, chúng ta phải sống cuộc sống được ăn ma-na của Đức Chúa Trời và giảng dạy Lời của Chúa chúng ta cho đến cuối cùng. Đối với những người chiến thắng, Đức Chúa Trời đã hứa ban sự vinh hiển và những ơn phước của Ngài. Đức tin xứng đáng được Đức Chúa Trời cất lên không trung, hi vọng lớn nhất của các tín đồ, và tin chắc vào Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới – mọi điều này sẽ được cho phép chỉ đối với những người đã nhận được ma-na đương giấu kín của Đức Chúa Trời bởi chiến thắng mọi sự giả dối với đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. 
Những người biết điều gì là thực sự quý báu sẽ bán mọi thứ để mua nó và chịu hi sinh lớn để gìn giữ nó. Vì những sự hi sinh như thế sẽ không đến như một nỗi đau nhưng như một sự vui mừng lớn cho chúng ta, và vì đây thực sự là một châu báu vô giá mà nó sẽ đem lại cho chúng ta mọi thứ vào lúc cuối cùng, nó đáng để cho chúng ta hi sinh mọi thứ của chúng ta có để bảo vệ nó. 
Tôi hi vọng và cầu nguyện rằng bạn sẽ tiếp tục mong đợi Vương quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới, chiến thắng mọi kẻ thù với hi vọng này, và vào lúc cuối cùng xuất hiện như một người chiến thắng trong hạnh phúc và vui mừng lớn.