Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 2-6] Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-Găm (Khải huyền 2:12-17)

Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-Găm
(Khải huyền 2:12-17)
“Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Ni-cô-la. Vậy, hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.”
 
 

Giải thích

 
Câu 12: “Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi:”
Bẹt-găm là một thủ đô chính trị của xứ A-si, là nơi ở của những người thờ những thần tượng tà giáo. Đặc biệt, đó là một trung tâm thờ phượng hoàng đế. Bởi “Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi” có nghĩa rằng Chúa chống lại những kẻ thù của Đức Chúa Trời. 
 
Câu 13: “Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở.” 
Trong lúc Bẹt-găm là một đồn lũy thờ phượng hoàng đế, thì nó cũng là nơi mà một đầy tớ của Đức Chúa Trời tên An-ti-ba chịu tử đạo vì từ chối thờ lạy tượng hoàng đế để bảo vệ đức tin của ông ta nơi Chúa. Rồi có lúc người ta sẽ bị ép buộc thờ phượng Anti-Christ, nhưng những tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ đức tin của họ cho đến cuối cùng, cũng như An-ti-ba đã bảo vệ đức tin của ông bằng sự sống của chính ông. Để có một đức tin mạnh mẽ như thế, bây giờ chúng ta phải bắt đầu đặt đức tin của chúng ta vào trong hành động của chúng ta, mặc dù chúng ta chỉ bắt đầu với những bước nhỏ. Khi thời kỳ chịu khổ nạn đến, những tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời phải đặc biệt tin cậy vào Đức Thánh Linh. Họ phải tin nơi Đức Chúa Trời và sẵn sàng chịu tử đạo trong hi vọng, vì thế họ có thể đem vinh hiển đến cho Đức Chúa Trời và nhận được Trời mới và Đất mới từ nơi Ngài. 
 
Câu 14: “Nhưng ta có điều quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn”.
Đức Chúa Trời đã khiển trách Hội thánh Bẹt-găm vì một vài thành viên của họ theo học thuyết của Ba-la-am. Ba-la-am là một tiên tri giả, là người dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Đức Chúa Trời và khiến họ phạm tội thờ thần tượng bằng cách cám dỗ họ có mối quan hệ với những thầy tu Ngoại bang, là những người thờ thần tượng. Chúa đã khiển trách những người đó, là những người có đức tin đã rời bỏ Đức Chúa Trời. Lòng của người ta đã rời bỏ Ngài và thờ phượng những thần tượng giả. Và tội thờ thần tượng là tội lớn hơn hết trước mặt Đức Chúa Trời.
 
Câu 15: “Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Ni-cô-la.”
Những từ “Ni-cô-la” và “Ba-la-am” trên cơ bản là đồng nghĩa, có nghĩa là “ Những kẻ chiếm ưu thế trên dân sự” Khi Đức Chúa Trời nói rằng có “những người theo đạo Ni-cô-la” là một cách nói rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời phải loại bỏ “những người theo đạo Ba-la-am.” Những người đi theo đạo Ni-cô-la và Ba-la-am này là những người theo đuổi sự làm giàu vật chất và thờ thần tượng. Những người như thế dĩ nhiên sẽ bị đuổi ra khỏi Hội thánh của Đức Chúa Trời. 
 
Câu 16: “Vậy, hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.”
Vì thế Đức Chúa Trời bảo Hội thánh Bẹt-găm phải từ bỏ sự thờ hình tượng và sự theo đuổi những điều thế gian của họ và trở lại với niềm tin đúng đắn, Đức Chúa Trời cảnh báo họ rằng nếu họ không ăn năn, Ngài sẽ giao chiến với họ bằng thanh gươm trong miệng Ngài. Nói cách khác, đây là một lời phê bình nghiêm khắc mà trong đó Đức Chúa Trời cảnh cáo rằng Ngài sẽ sửa phạt những ai không ăn năn từ việc theo đạo Ba-la-am, cho dù họ là những tín đồ. Những người nghe lời cảnh cáo này của Đức Chúa Trời và trở lại với Ngài sẽ được sống, về thuộc linh lẫn thuộc thể, nhưng những người không ăn năn sẽ tự mình đối diện với sự hủy diệt về thuộc thể lẫn thuộc linh của họ. Vì các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ được phước trên thế giới này và hơn nữa, họ phải nghe Lời của Đức Chúa Trời và theo Chúa với đức tin của họ. 
 
Câu 17: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.”
Những tín đồ thật sẽ chịu sự tử đạo của họ. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng những người chịu tử đạo vì danh Ngài, Ngài sẽ ban thức ăn Thiên đàng và ghi tên họ trong Nước của Ngài. Để được sống về thuộc linh lẫn thuộc thể, chúng ta phải nghe điều Đức Thánh Linh nói với Hội thánh của Đức Chúa Trời. Đối với những người chiến thắng – đó là, những người thắng trong cuộc chiến của họ chống lại những tín đồ của Sa-tan – Đức Chúa Trời sẽ ban sự công chính của đức tin mà giải cứu họ khỏi tội lỗi và vì đức tin của họ, Ngài sẽ ghi tên họ vào trong Sách Sự Sống. 
Kinh thánh nói đi nói lại với chúng ta qua nhiều phân đoạn khác nhau rằng những người bền chí cho đến cuối cùng sẽ nhâản được sự cứu rỗi. Nói cách khác, những tín đồ cần phải kiên nhẫn trong thời kỳ cuối cùng, để nhờ đó họ có thể bảo vệ đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Tên của những người tái sanh được chép trong Sách Sự Sống. Vì thế, những tín đồ phải vào Nước Đức Chúa Trời bằng cách không theo đuổi vật chất và những sự thuộc về thế gian nhưng chiến thắng chúng bởi đức tin của họ, cho đến đúng ngày mà họ sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời.