Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 14-1] Sự Ngợi Khen Của Những Người Tử Đạo Phục Sinh Và Cất Lên (Khải huyền 14:1-20)

Sự Ngợi Khen Của Những Người Tử Đạo Phục Sinh Và Cất Lên
(Khải huyền 14:1-20)
“Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước, và như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy: chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con; trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng; có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu Đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi; vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải giày đạp tại ngoài thành; rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là một ngàn sáu trăm dặm.”
 
 

Giải Thích

 
Câu 1: Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình.
Đây là nói về những tín đồ tái sanh, những người được phục sinh và thăng thiên sau sự tử đạo của họ do Anti-christ, ngợi khen Chúa trên Thiên đàng. Các thánh đồ chịu tử đạo bởi Anti-christ và các thánh đồ đang ngũ bấy giờ sẽ ở trên Thiên đàng, ngợi khen Chúa bằng một bài bài hát mới. Trong câu 4 chúng ta thấy rằng 144 ngàn người hát bài hát mới này. Bạn có thể thắc mắc rằng có phải chỉ có 144 ngàn người được thăng thiên không. Nhưng con số 14 ở đây có nghĩa rằng mọi việc đã thay đổi (Ma-thi-ơ 1:17).
Chúng ta phải nhận biết rằng sau sự tử đạo và thăng thiên của các tín đồ, Chúa sẽ thay đổi thế giới hiện tại này thành một thế giới hoàn toàn mới. Thay vì thế giới này, Chúa chúng ta sẽ xây dựng một thế giới mà Ngài sẽ sống với dân sự của Ngài ở đó. Đây là ý muốn của Đấng Sáng Tạo. 
Những người ngợi khen Chúa trên Thiên đàng là những người đã trở thành thánh đồ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Đấng Christ ban cho trong khi ở trên đất này. Như thế, trên trán họ là tên của Chiên Con và của Cha, vì hiện nay họ thuộc về Đấng Christ. 
 
Câu 2: Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước, và như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy 
Các thánh đồ trên Thiên đàng là những người đã chịu tử đạo để bảo vệ sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho họ và bảo vệ đức tin của họ nơi lẽ thật rằng chỉ mình Chúa là Đức Chúa Trời của họ, và sau đó họ là những người được phục sinh. Vì thân xác của họ được phục sinh và được thăng thiên bởi quyền năng của Chúa, nên họ ngợi khen Ngài trên Thiên đàng về sự cứu rỗi và sự ban phước của Ngài cũng như ban cho họ năng quyền. Tiếng ca ngợi của họ đẹp như tiếng nước chảy, và uy nghiêm như sấm lớn. Tất cả họ đều được cứu khỏi tội lỗi của họ đời đời qua sự cứu chuộc bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho trong khi họ ở trên đất. 
 
Câu 3: Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi.
144.000 người ở đây tượng trưng cho các tín đồ đã thăng thiên. Trong Kinh thánh, số 14 có nghĩa là một sự thay đổi. Những người có thể ngợi khen Chúa bằng một bài ca mới trong Thiên đàng là những người đã được đổi mới trong khi ở trên đất bởi nhận được sự tha tội và được tái sanh qua đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh. Đấây là tại sao ở đây Chúa nói rằng họ có 144 ngàn người. 
Ngoài họ ra, không ai có thể ngợi khen Chúa về ơn cứu chuộc của Ngài qua Phúc âm Nước và Thánh Linh. Chúa chúng ta vì thế được ngợi khen bởi những người đã được tha thứ tội lỗi bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh và là những người đã nhận được Đức Thánh Linh là sự ban cho của họ. 
 
Câu 4: Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con;
Thánh đồ là những người đã không bị làm ô uế đức tin của họ bởi bất cứ sức mạnh hay tôn giáo thế gian nào. Có nhiều người trong thế gian này dễ dàng thay đổi đức tin của họ. Nhưng đối với những người đã trở thành thánh đồ bởi tin nơi Báp-tem của Chúa và huyết của Ngài trên Thập tự giá, và bởi nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ, đức tin của họ không bao giờ thay đổi vì bất cứ điều gì trong thế gian này. 
Các thánh đồ cất lên Thiên Đàng và ngợi khen Chúa là những người đã gìn giữ một cách vững bền Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Như thế, những người có thể ngợi khen Chúa trong Nước Trời là những người đã được Chúa cất lên bởi đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh. 
Trong phần giữa của câu 4 chép, “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó.” Bạn phải nhận biết rằng những người đã được tẩy sạch mọi tội lỗi của họ một lần đủ cả qua đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, sau khi được tái sanh, phải đi theo Chúa bất cứ nơi nào Ngài dẫn họ đi. Vì họ đã nhận đượỉc sự tha tội, trong lòng họ tìm thấy sự vui mừng sẵn lòng đi theo Chúa bất cứ nơi nào Ngài dẫn họ đi. Trong thời kỳ cuối cùng, họ sẽ ngợi khen Chúa nơi Thiên đàng, chịu tử đạo bởi Anti-christ cùng với đức tin của họ, được sống lại và thăng thiên bởi Chúa. 
Kinh Thánh cũng chép rằng, “Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con” Trong vô số người sống trong thế gian này, chỉ có một ít người được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Đó là lý do tại sao Chúa chúng ta nói trong Giê-rê-mi 3:14 rằng, “Trong vòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người, mà đem đến Si-ôn.” Một số ít người đã gặp Phúc âm Nước và Thánh Linh và nhận được sự tha tội là như vậy. 
Bởi vì họ thuộc về Chiên Con, nên họ sẽ là những người nhận trái đầu mùa của sự phục sinh, họ được thăng thiên bởi quyền năng của Chúa và họ là những người ngợi khen Chúa đời đời, mọi điều như Chúa đã hứa. Trên đất này họ cũng là những người đi theo Chúa bất cứ nơi nào Ngài dẫn họ đi. Điều này là bởi ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. 
 
Câu 5: Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì phạm với Đức Chúa Trời.
Những người đã được tái sanh bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh có thể giảng dạy Phúc âm thật này bởi môi miệng của họ. Trong khi ngày nay có nhiều người đang giảng dạy Phúc âm trong cách riêng của họ, thật sự chỉ có một số ít người giảng dạy một cách chính xác Phúc âm thật của Nước và Thánh Linh. 
Có những người chỉ giảng dạy về huyết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá mà không dạy về Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Tại sao? Bởi vì không có Phúc âm nào khác ngoài Phúc âm Nước và Thánh Linh là Phúc âm thật của Kinh thánh. Vì tất cả tội lỗi trong lòng người công chính đã được cất đi bởi Lời của Phúc âm thật, nên họ có thể giảng dạy Phúc âm này bằng môi miệng của họ với đầy sự thuyết phục. 
 
Câu 6-7: Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.
Những thánh đồ tái sanh phải tiếp tục công bố về phúc âm trên đất này. Vì thế, công việc giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh này phải tiếp tục trên đất cho đến ngay ngày các tín đồ thăng thiên. 
Chỉ những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh mới có thể chịu tử đạo bởi Anti-christ để bảo vệ đức tin của họ, và chỉ họ mới có thể được cất lên Nước Trời. Mọi người phải kính sợ Đức Chúa Trời, tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh và bởi đó nhận được sự tha tội và được ban cho Đức Thánh Linh. Nếu những Cơ-đốc-nhân Chúa Jêsus ngày nay không thể tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho trong sự biết ơn, thì đức tin của họ nơi Chúa Jêsus sẽ trở nên vô ích. 
Đấng đã dựng nên toàn cả vũ trụ và mọi điều trong đó không là ai khác hơn ngoài Đức Chúa Jêsus Christ. Như thế, con người phải nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời của họ, là Đấng đã tạo dựng nên họ và ban cho họ sự cứu rỗi cùng với sự tha thứ của Ngài về tội lỗi họ, và vì thế phải thờ phượng Ngài cách xứng hợp vì bởi tay Ngài mà mọi việc được tạo dựng và hoàn tất. Bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh của Ngài trong lòng họ, tất cả mọi người có thể được tha thứ toàn bộ tội lỗi của họ và được ban cho Đức Thánh Linh.
Thế giới này hiện nay phải chuẩn bị để nhận sự đoán phạt mà Đức Chúa Jêsus Christ sẽ báo trả trên những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị đức tin của chúng ta trong việc sớm được thăng thiên bởi Chúa, vì ngày đoán xét của Đức Chúa Trời đang đến rất gần với chúng ta. Cách để chuẩn bị cho sự thăng thiên là tin nơi Lời Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Tại sao? Bởi vì chỉ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh của Ngài thì người đó mới có thể nhận được Đức Thánh Linh, và khi ngày cuối cùng đến, họ sẽ mặc lấy sự vinh hiển của việc được Chúa cất lên không trung trong sự thăng thiên của họ. 
Vì thế mọi tội nhân phải tin Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời của sự sáng tạo và sự cứu rỗi, và thờ phượng Ngài cách xứng hợp càng sớm càng tốt. Họ phải tiếp nhận Phúc âm Nước và Thánh Linh vào lòng họ, nhận ân điển của sự cứu chuộc và Đức Thánh Linh như là sự ban cho của họ. Những ai thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ nhận Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho vào trong lòng họ và không từ bỏ nó, vì đây là cách họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. 
 
Câu 8: Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó.
Thế giới này sẽ biến mất bởi sự đoán phạt đáng sợ của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì những tôn giáo được tạo nên dựa trên những sự dạy dỗ sai lạc, nên nó sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt. Những tôn giáo thế gian này đã khiến người ta đi theo thế gian hơn là đi theo Đức Chúa Trời, và dùng họ như là công cụ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Vì thế, thế giới này sẽ bị hủy diệt, vì dân sự của nó đã rời bỏ Đức Chúa Trời và ham muốn những tôn giáo thế gian đó. 
Việc họ đi theo những tôn giáo của thế gian có nghĩa là họ đã đi theo những chúa giả tạo, tức là ma quỷ. Vì thế Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế giới này trong cơn giận dữ của Ngài. Mọi thứ trong thế giới này và tất cả những tôn giáo sai lạc của nó sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt, và chúng sẽ uống lấy rượu phẫn nộ của Đức Chúa Trời. Như thế, những ai chống nghịch lại Đức Chúa Trời, cũng như những kẻ ác sống ăn bám vào những tôn giáo thế gian, sẽ đều rơi vào trong những tai họa của Đức Chúa Trời và bị quăng vào địa ngục đời đời. 
 
Câu 9-10: Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cũng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.
Đức Chúa Trời cảnh báo mọi người ở đây rằng nếu ai thờ phượng Con Thú và tượng hắn hay nhận dấu hiệu của hắn trên tay phải hoặc trán họ, thì anh/chị ta sẽ nhận sự trừng phạt nơi hỏa ngục. Hành động qua nhiều người, Sa-tan sẽ ép buộc toàn thể nhân loại thờ phượng thần tượng làm theo hình ảnh của Anti-christ, nhưng những người tái sanh sẽ chống lại và chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ. Cho nên những người tái sanh phải chống nghịch lại Anti-christ và chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ. 
Nếu bất cứ ai đầu phục Anti-christ, quỳ lạy trước tượng hắn và nhận con dấu tên hay số của hắn, thì anh/chị ấy sẽ nhận lấy cơn giận của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ quăng anh/chị đó vào trong hồ lửa và diêm cháy đời đời. Khi thời gian Đại Nạn đến, các tín đồ phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bảo vệ đức tin của họ nơi Chúa, và đặt hi vọng của họ nơi Nước Ngài. Và bởi tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, họ phải chống lại Anti-christ và bảo vệ đức tin của họ, tham gia trong sự tử đạo, phục sinh và thăng thiên, để nhờ đó họ nhận được ơn phước ở với Chúa đời đời trong Nước Ngài. 
 
Câu 11: Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.
Những người thờ phượng Sa-tan như Đức Chúa Trời sẽ nhận lãnh những tai họa của Ngài và bị thống khổ đời đời nơi hỏa ngục. Ai đầu phục Anti-christ trong thời kỳ cuối cùng và thờ phượng tượng hắn như là Đức Chúa Trời sẽ bị khổ sở nơi hồ lửa và diêm cháy đầy ngập sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta phải tin rằng ai đi theo Con Thú và tượng hắn, và ai nhận dấu hiệu Con Thú thì ngày và đêm sẽ không được ngơi nghỉ. 
 
Câu 12: Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.
Vì các thánh đồ tin hoàn toàn nơi sự giàu có, vinh hiển và phước hạnh mà Chúa đã hứa cho họ, nên họ sẽ bền chí vượt qua trong sự kiên nhẫn. Họ cũng phải bền chí vượt qua thời kỳ Đại Nạn. Lời hứa mà Đức Chúa Trời thực hiện với các thánh đồ trong thời kỳ cuối cùng là Ngài sẽ ban cho họ ơn được sống với Ngài sau sự tử đạo của họ, cùng với sự sống lại bởi quyền năng của Chúa, họ được cất lên Trời. 
Vì thế các thánh đồ phải bền chí vì họ tin nơi phước hạnh này, là phước hạnh sẽ cho phép họ bước vào tiệc cưới Chiên Con cùng với Chúa, cùng cai trị với Ngài trong một ngàn năm, và luôn luôn sống với Ngài trong Nước Thiên đàng. Khi thời gian cuối cùng đến, các thánh đồ phải chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ. Họ phải bền chí vượt qua hết thảy những thử thách của thời kỳ này trong sự kiên nhẫn. 
Các thánh đồ hiện đang sống trong thời đại hiện tại, khi Anti-christ đòi họ từ bỏ đức tin của họ cùng với sự đe dọa, ép buộc và dụ dỗ của hắn, phải nhận lấy sự tử đaọ của họ, tin nơi những lời hứa của Chúa. Tại sao? Vì ngay tức thì sau đó, mọi ơn phước của Chúa chúng ta sẽ được làm trọn y như Ngài đã hứa với chúng ta. Tất cả mọi tín đồ có thể nhận phần thưởng của họ chỉ bởi giữ đức tin của họ nơi Lời của Đức Chúa Trời và nơi Chúa. Vì thế, hãy giữ đức tin của bạn nơi Lời Chúa. Đức Chúa Trời sẽ mừng đón các thánh đồ đã bảo vệ đức tin của họ trong Lời Ngài và trong Đức Chúa Jêsus Christ vào trong thế giới hoàn toàn mới của Ngài. 
Có nhiều lý do tại sao các thánh đồ phục vụ Phúc âm của Chúa phải bền chí kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn của thời kỳ Đại Nạn này. Vì một tương lai tốt đẹp hơn, cần phải có một sự kiên nhẫn chịu đựng những gian khổ hiện tại 
Rô-ma 5:3-4 nói với chúng ta, “Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Những thánh đồ có thể bền chí vượt qua Đại Nạn bởi tin nơi Chúa sẽ sống một cuộc đời phước hạnh, nhận được sự phục sinh và thăng thiên từ nơi Ngài và cai trị trong Nước Ngài. Như thế, chúng ta phải hoàn toàn bền chí vượt qua Thử thách với đức tin của chúng ta. Bởi gìn giữ đức tin của họ nơi Chúa, các thánh đồ có thể thực sự bền chí vượt qua Đại Nạn của thời kỳ cuối cùng. Các thánh đồ luôn tin nơi mọi điều mà Chúa sẽ làm trọn cho họ trong đời này lẫn trên Thiên đàng. 
 
Câu 13: Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.
Câu này nói ở đây rằng, “Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa!” Tại sao? Vì khi thời gian Thử thách đến – có nghĩa là khi Anti-christ cai trị toàn cả thế giới – thì mọi tội nhân đang sống trong thế gian này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Vì thế các thánh đồ phải nhìn vào sự sắp đến của Nước Đấng Christ, bảo vệ đức tin của họ, và nhận chịu sự tử đạo trong đức tin họ. Những người chịu tử đạo để quy vinh hiển cho Chúa thì được phước, và như thế, họ phải chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ. 
Chúa sẽ chăm sóc những thánh đồ như thế, cho phép họ phục sinh và thăng thiên để cất họ lên Nước của Ngài. Tất cả những công khó của những thánh đồ trên đất sẽ kết thúc, và họ sẽ được sống hưởng những phần thưởng của họ do Chúa ban cho. Lúc bấy giờ, tất cả các thánh đồ sẽ vui vẻ cai trị với Chúa và hưởng sự sống đời đời, và sự giàu có, vinh hiển của Nước Ngài sẽ là của họ đời đời. 
Đấy là tại sao những người chịu tử đạo trong thời kỳ cuối cùng bảo vệ đức tin của họ thật được phước, vì họ sẽ sống với Chúa trong mọi sự giàu có và vinh hiển của Vương Quốc Ngàn Năm cùng với Nước Thiên đàng của Ngài cho đến đời đời. Đối với những người không đầu phục Con Thú và bảo vệ đức tin nơi Chúa của họ, Đức Chúa Trời sẽ ban ơn đồng cai trị với Chúa đời đời. 
 
Câu 14: Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng; có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén.
Câu này nói với chúng ta rằng Chúa sẽ trở lại để cất các thánh đồ lên. Vì Chúa là Thầy của các thánh đồ, nên Ngài sẽ phục sinh các thánh đồ đã chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ và cất họ lên Nước Đức Chúa Trời. Trong thời gian Đại Nạn, sự thăng thiên chắc chắn sẽ xảy đến với các thánh đồ. 
 
Câu 15: Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu Đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi; vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi.
Lời này tượng trưng cho sự hoàn tất việc thăng thiên của các thánh đồ do Chúa thực hiên. Cũng thời gian đó, sự thăng thiên sẽ xảy ra sau sự tử đạo của các thánh đồ. Lúc đó, Chúa sẽ cho phép sự thăng thiên đối với những thánh đồ đã ngủ, cùng với các thánh đồ đã chịu tử nạn. Kết quả đức tin của các thánh đồ được tìm thấy trong sự cứu rỗi, sự tử đạo, sự phục sinh, sự thăng thiên và sự sống đời đời của họ. Thời gian thăng thiên của các thánh đồ là sau sự tử đạo của họ trong khi chịu sự bắt bớ của Anti-christ, và đồng thời với sự sống lại của họ. 
 
Câu 16: Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt.
Câu này cũng tượng trưng cho sự thăng thiên của các thánh đồ. Thăng thiên có nghĩa là cất các thánh đồ lên không trung. Vậy có phải điều này có nghĩa rằng các thánh đồ sẽ được cất lên không trung và sau đó ngự xuống thế gian cùng với Chúa không? Dĩ nhiên là không! Sau khi các thánh đồ được thăng thiên, Chúa chúng ta sẽ hủy diệt đất, biển và mọi thứ trong đó bằng cách đổ tai họa 7 cái bát xuống, và sau sự hủy diệt thế giới này, Ngài sẽ ngự xuống thế gian cùng với các thánh đồ. 
Sau đó Chúa và các thánh đồ của Ngài sẽ cai trị thế gian này trong một ngàn năm, và khi tiệc cưới Chiên Con kết thúc, họ sẽ thăng thiên lên Nước Thiên đàng đời đời. Khi các thánh đồ cùng với Chúa dự tiệc cưới Chiên Con, thì Chúa đã đổi mới toàn cả thế gian và mọi vật trong đó. 
Sau sự thăng thiên, các thánh đồ sẽ ở lại trong không trung với Chúa trong một thời gian, và khi tai họa 7 cái bát hoàn toàn kết thúc, họ sẽ trở xuống đất mới để cùng cai trị với Ngài trong một ngàn năm. Sau đó họ sẽ bước vào Nước Đức Chúa Trời với Chúa, và sống với Ngài đời đời. 
 
Câu 17: Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén.
Thiên sứ xuất hiện ở đây là thiên sứ của sự đoán xét. Thiên sứ này sẽ đổ những tai họa trên người thế gian, là những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời, và quăng họ vào trong hồ lửa đời đời. Nhiệm vụ của người là quăng và bỏ những tội nhân, là những người chưa được tái sanh vào vực sâu không đáy cùng với Anti-christ và những kẻ theo hắn. 
 
Câu 18: Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi.
Lời này nói với chúng ta rằng thời gian những tội nhân bị Đức Chúa Trời đoán xét tội chống nghịch Ngài hiện đang đến. Thời gian của Đức Chúa Trời là thời gian thực hiện chương trình của Ngài. Để ban cho những tội nhân sự đoán xét hồ lửa của Ngài, Ngài sẽ tập hợp tất cả mọi tội nhân và những kẻ chống nghịch Ngài và trừng phạt họ cách xứng đáng. 
 
Câu 19: Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
Lời này bày tỏ cho chúng ta rằng sau sự thăng thiên của các thánh đồ, Anti-christ và những tội nhân sẽ chịu khổ nạn lớn dưới tai họa 7 cái bát. Trên đất này, Đức Chúa Trời cũng sẽ đổ cơn giận của Ngài trên những tội nhân bằng cách mở xích những tai họa đáng sợ của Ngài trên họ, và tiếp theo sự này sẽ là hình phạt nơi hỏa ngục. Những tai họa mà Đức Chúa Trời sẽ đổ trên tội nhân, Anti-christ và những kẻ theo hắn là cơn giận công chính của Ngài. Đây là sự dự bị của Đức Chúa Trời cho những tội nhân chống nghịch Ngài.
 
Câu 20: Thùng ấy phải giày đạp tại ngoài thành; rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là một ngàn sáu trăm dặm.
Ở đây câu này nói rằng sự trừng phạt từ cơn giận của Đức Chúa Trời và sự khổ nạn của những người vẫn còn ở trên đất này, cả con người lẫn sinh vật, bởi sự đổ xuống của tại họa 7 cái bát là khắc nghiệt như thế nào. Nó cũng nói với chúng ta rằng những tai họa này sẽ tàn phá toàn cả thế giới. Khi những thánh đồ chịu tử đạo, được sống lại và phục sinh, từ lúc bấy giờ và sau đó, thì cơn giận tai họa 7 cái bát này sẽ cùng một lúc đổ xuống thế gian, và vì thế kết thúc mọi sự ở đó. 
Không ai ngoại trừ các thánh đồ ở trong Thiên đàng và các thiên sứ ở bên cạnh Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi những tai họa đáng sợ này. Mặt khác, chỉ có sự sửa phạt nơi hỏa ngục đang chờ đợi những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Ngược lại, khi đó những thánh đồ tái sanh sẽ ở trong bửa tiệc cưới trên không trung cùng với Chúa, cảm tạ và ngợi khen Ngài vì sự cứu rỗi của Ngài. Từ đó, các thánh đồ sẽ sống với Chúa mãi mãi trong những phước hạnh đời đời của Ngài.