Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 17-2] Tập Trung Mọi Sự Chú Ý Của Chúng Ta Trên Ý Muốn Của Ngài (Khải huyền 17:1-8)

Tập Trung Mọi Sự Chú Ý Của Chúng Ta Trên Ý Muốn Của Ngài
(Khải huyền 17:1-8)
 
Khải 17:1-5 chép, “Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sặm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía mà điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu; tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên, là: 
Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian.”
Đại dâm phụ trong phân đoạn trên tượng trưng cho các tôn giáo của thế gian này, và điều đó nói với chúng ta rằng chúng đã được nuông chìu trong trong sự xa xỉ quá độ bởi những điều của thế gian và vật chất phong phú do Chúa ban cho. Họ tự tô điểm cho mình bằng mọi sự xa hoa, với những dây chuyền vàng, bông hột xoàn, và xức trên người đủ loại nước hoa. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng trong tay nó là một cái chén vàng đựng đầy đồ gớm ghiếc và dâm uế. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ với Giăng. 
Sa-tan bày mưu kế trong linh hồn người ta và tìm cách khiến họ đầu phục hắn bởi làm cho họ say sưa với những điều thuộc về thế gian. Các vua của thế gian cũng từng bị Sa-tan làm cho say sưa với những điều của thế gian. Như thế, mọi người trên trái đất này bị say sưa với rượu dâm uế của thế gian. 
Sa-tan thực hiện những mục đích của hắn khi người ta bị say sưa với dòng chảy của thế gian, với những sự thỏa mãn và sự tham lam vật chất của nó. Thật ra mục đích của hắn là ngăn ngừa người ta tìm kiếm Đức Chúa Trời. Để làm như thế, Sa-tan khiến linh hồn của họ say sưa với những điều thuộc về vật chất của thế gian. Chúng ta phải nhận biết lẽ thật này. 
Không có ai trong thế gian này có thể không rơi vào cạm bẫy của vật chất. Mọi người rơi vào trong sự tham mê vật chất. Những xu hướng thời trang của thế giới này hoàn toàn được vận động và hướng dẫn bởi Sa-tan. Mọi người nghĩ rằng anh/ chị ta có mốt riêng duy nhất của họ. Nhưng phía sau nó là một người thao tác, và người thao tác này không ai khác hơn là Sa-tan. Đó là lý do tại sao chúng ta không được sống đắm mình trong của cải vật chất, nhưng ngược lại sống hấp thụ Lời của Đức Chúa Trời và làm những công việc của Ngài. 
Lời Khải huyền mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta qua sứ đồ Giăng là lẽ thật. Vậy thì, Đức Chúa Trời muốn nói gì với chúng ta qua Lời này? Chúa chúng ta đang nói với chúng ta rằng chúng ta không nên đắm mình trong thế gian này, nhưng phải chống lại nó. Nói cách khác, Ngài đang nói với chúng ta, là các tín đồ, phải nghĩ về và tin nơi Đức Chúa Trời bởi lòng của chúng ta. 
1 Giăng 2:15 nói, “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” Khi lòng chúng ta yêu thích những điều vật chất của thế gian, thì Đức Chúa Trời không thể ngự trong lòng chúng ta. Nhưng khi lòng chúng ta quăng bỏ đi những điều thuộc về thế gian, thì Đức Chúa Trời sẽ ngự vào lòng chúng ta. Chúng ta không được sống cuộc sống đắm mình trong những điều vật chất thế gian. Chỉ khi chúng ta suy gẫm Lời của Chúa và những mục đích của Ngài thì chúng ta mới có thể được Ngài hướng dẫn. 
Chúng ta có thể thay đổi ý nghĩ của chúng ta bất cứ lúc nào. Khi những điều thuộc về thế gian tìm cách tiến vào lòng chúng ta, chúng ta nên luôn luôn từ chối chúng. Chúng ta có thể đuổi đi những điều xấu xa của thêá gian này khỏi lòng chúng ta. Chúa muốn điều gì từ chúng ta? Và Ngài bảo chúng ta phải làm gì? Để chắc chắn rằng những suy nghĩ thuộc về Chúa sẽ xuất hiện trong lòng chúng ta, chúng ta phải xóa bỏ những điều thuộc về thế gian trong lòng chúng ta. 
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thật nhiều ơn phước, và chúng ta nhận biết rằng hiện nay chúng ta phải giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho mọi người trên toàn cả thế giới trong những ngày còn lại của chúng ta. Vì thế chúng ta không được làm ngã những cái chắn của chúng ta, và tập trung mọi sự chú ý của chúng ta vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi nghĩ về những công việc thuộc linh, chúng ta có thể đuổi đi mọi thứ thuộc về thế gian tìm thấy trong lòng chúng ta. 
Các tín đồ chúng ta phải đuổi đi những điều thuộc về thế gian. Cho đến khi Chúa trở lại lần nữa, chúng ta phải sống cuộc đời Cơ-đốc-nhân của chúng ta với đức tin. Trong những ngày còn lại của cuộc đời chúng ta, chúng ta phải làm những điều mà Chúa đã giao phó cho chúng ta cho đến khi chúng ta đứng trước mặt Ngài. Và chúng ta phải yêu Chúa, sống bởi đức tin, làm bất cứ công việc gì mà Ngài cho phép chúng ta làm.