Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 18-2] “Hỡi Dân Ta, Hãy Ra Khỏi Nó, Kẻo Các Ngươi Cũng Dự Phần Tội Lỗi Với Nó, Cũng Chịu Những Tai Họa Của Nó” (Khải huyền 18:1-24)

“Hỡi Dân Ta, Hãy Ra Khỏi Nó, Kẻo Các Ngươi Cũng Dự Phần Tội Lỗi Với Nó, Cũng Chịu Những Tai Họa Của Nó”
(Khải huyền 18:1-24)
 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong đoạn 18 rằng Ngài sẽ hủy diệt thành Ba-by-lôn lớn với những tai họa lớn của Ngài. Bởi vì trong thời kỳ cuối cùng thế gian này sẽ trở nên vô cùng xấu xa và tội lỗi trước mắt Đức Chúa Trời, và vì Đức Chúa Trời không còn cách chọn lựa nào ngoài việc phải hủy diệt nó cho dù chính Ngài đã dựng nên nó, Ngài sẽ cho phép những tai họa lớn kết thúc trái đất. Do đó thế gian này sẽ ở trong sự đổ nát cho đến khi nó hoàn toàn bị sụp đổ. 
Lý do thực sự mà Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian này là vì Ngài sẽ nhìn thấy máu của những tiên tri và tín đồ của Ngài. Và vì thế gian này sẽ phạm vô số tội vô cùng lớn với những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho nó, nó sẽ trở nên vô cùng xấu xa đến nỗi Đức Chúa Trời không thể tha thứ được. Hành tinh đẹp đẽ nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là trái đất. Đó là bởi vì chính Ngài đã làm việc trên trái đất này với vui lòng, và vì nó cũng là nơi mà những chương trình và công việc cứu rỗi tội nhân trong Đức Chúa Jêsus Christ được làm trọn. 
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã có chương trình sẽ hủy diệt thế gian này như thế nào và Ngài sẽ làm cho Nước Đấng Christ đến như thế nào. Khi thế gian này đầy dẫy mọi thứ xấu xa, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt nó qua những thiên sứ của Ngài cùng với tai họa 7 cái bát. Sau đó Ngài sẽ làm mới lại mọi thứ và cho các tín đồ của Ngài cai trị trong thế giới mới này. 
 
 
Sự Sụp Đổ Của Thành Ba-By-Lôn!
 
Các vua của thế gian đã thông dâm với những điều của thế gian và sống trong sự xa hoa của nó, trong khi các nhà buôn cũng bận rộn mua bán mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, nên đã đánh mất chính Đức Chúa Trời trong việc theo đuổi sự tham lam của họ. Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ – nhà cửa, tôn giáo, hàng hóa được tìm thấy trong tôn giáo, những người làm giàu qua tôn giáo, các vua, các nhà chính trị, những người đeo đuổi của cải vật chất và nhiều thứ nữa – tất cả những điều này sẽ bị Đức Chúa Trời làm cho sụp đổ. 
Đức Chúa Trời sẽ lật đổ mọi thành trì trên thế giới và không chừa một thành trì nào cả, và Ngài sẽ hủy diệt mọi thứ, từ người ta cho đến rừng rậm và cây cối cùng với lửa của Ngài. Khi mọi thứ trong thế gian này bị sụp đổ, người ta sẽ rên rỉ và than khóc. Đặc biệt, Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn hủy diệt tất cả những ai làm giàu qua tôn giáo. Biết trước và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế giới đẹp đẽ mà chính Ngài đã dựng nên là điều rất quan trọng đối với chúng ta. 
Lúc đó, Đức Chúa Trời sẽ cho phép những tín đồ tái sanh đã tham dự trong sự sống lại đầu tiên của Đức Chúa Jêsus Christ cai trị đất này trong một ngàn năm. Bởi Nước Chúa, Ngài sẽ đền bù cho các tín đồ vì sự phục vụ Phúc âm Nước và Thánh linh và vì chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ trong khi ở trên đất này. Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ quyền cai trị mười thành, năm thành, hai thành và cho họ cai trị trong một ngàn năm, sau sự này, Ngài cũng sẽ ban cho họ Trời mới Đất mới để sống đời đời. 
Tại sao Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt trái đất, hành tinh đẹp đẽ nhất trong toàn cả vũ trụ? Chỉ có trái đất này cá mới có thể bơi lội trong các sông, thú hoang mới có thể gầm rú trong rừng rậm, và con người mới có thể sống. Nhưng vì Đức Chúa Trời không thể tha thứ một thế giới mà tội lỗi trở nên lan tràn vô cùng, nên Ngài sẽ để thế giới này ở trong sự sụp đổ hủy diệt của nó bởi những tai họa của Ngài. Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt thế gian. 
Mọi người sống trong trái đất này, ngoại trừ những người đã được cứu, sẽ bị hủy diệt bởi tai họa 7 cái bát. Vì tất cả những người công chính trong thời kỳ cuối cùng sẽ bị tử đạo, bị bắt bớ và đàn áp bởi thế gian này, nên Đức Chúa Trời sẽ giày đạp thế giới này trong sự báo trả vì những việc làm xấu xa của nó. Khi thời gian này đến, những lãnh đạo tôn giáo và các nhà buôn đã trao đổi linh hồn người ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Đức Chúa Trời sẽ không chỉ giết những người hành động như những lãnh đạo tôn giáo nhưng chưa được tái sanh, mà Ngài còn sẽ quăng họ, cùng với Ma-quỷ vào trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng. 
Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế gian này. Như thế, chúng ta phải nhận biết và tin cách không chút nghi ngờ rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt. Đức Chúa Trời sẽ giết tất cả các nhà buôn, là những người khoe khoang về mọi điều lớn và buôn bán linh hồn người ta bằng tôn giáo của họ. Nhưng cho dù những tai họa của Đức Chúa Trời đang sắp xảy đến, người ta vẫn lãnh đạm thờ ơ. Chỉ nhìn vào những lãnh đạo tôn giáo của thế gian này. Chẳng phải họ vô cùng kiêu ngạo, như thể họ đang làm điều đúng trước mặt Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời có thực sự chấp thuận những việc làm của những người này không? 
Nếu Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ hủy diệt thế gian vì tội lỗi của những người này, thì chúng ta phải tin như thế, vì mọi điều sẽ đến y như Đức Chúa Trời nói chúng sẽ đến. Và chúng ta phải bảo vệ đức tin của chúng ta. Không phải tôi nói điều này cũng như một trong những lãnh đạo của các giáo phái, là những người tạo nên những học thuyết nhỏ nhoi của họ và nói về sự xảy đến của khải huyền, nhưng tôi nói điều này là bởi vì chúng ta phải tin nơi điều mà Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta trong Kinh thánh – đó là, Đức Chúa Trời hằng sống chắc chắn sẽ hủy diệt thế giới này bằng những tai họa lớn của 7 cái bát. 
 
 

Chúng Ta Không Được Nuông Chiều Bản Thân Chúng Ta Trong Thế Giới Sẽ Sớm Bị Hủy Diệt Này. 

 
Như thế, chúng ta không được tích lũy của cải vật chất của thế gian, là những sự sớm sẽ bị hủy diệt. Chúng ta phải thỏa lòng với những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, sử dụng và chia sẻ chúng như Đức Chúa Trời muốn. Mọi vật chất của thế gian chỉ được cần đến để phục vụ Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta phải sống như những đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời, là những người quản lý những thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để giảng dạy Phúc âm. Chúng ta không được dây dưa với những vật chất thế gian, vì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế gian này. 
Chúng ta không được tự dối mình bằng cách nghĩ rằng sự giàu có và giá trị của thế gian này sẽ tồn tại mãi mãi. Biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giày đạp tất cả những lãnh đạo tôn giáo và những người đi theo họ, chúng ta phải sống chờ đợi ngày Chúa trở lại. Nếu không, cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào trong thế gian, một thế gian sẽ sớm bị hủy diệt. Như thế, để không bị rơi vào trong một thế giới đang đối diện với sự hủy diệt của nó, chúng ta phải tin rằng trái đất này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. 
Đức Chúa Trời đang sống ngay chính thời điểm này, và khi thời gian đến, Ngài sẽ làm trọn những điều Ngài đã nói. Trong khi đúng là trong vòng những người tái sanh có những người đức tin chưa được trưởng thành, tuy nhiên tất cả chúng ta phải tin không chút nghi ngờ. Và chúng ta phải hoàn toàn tỉnh thức lần nữa. Chúng ta không bao giờ được đánh mất lòng chúng ta cho thế gian sẽ sớm bị hủy diệt này, ngược lại chúng ta phải sống bằng cách đặt đức tin vững chắc, quả quyết của chúng ta nơi Lời của Đức Chúa Trời. Có thể đôi khi lòng chúng ta bị yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn phải sống với đức tin mạnh mẽ. 
Việc Đức Chúa Trời sẽ làm mọi việc này đối với thế gian là điều tuyệt diệu cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không hủy diệt thế giới này và xây dựng Nước mới của Đấng Christ trong chỗ của nó, thì người công chính sẽ thất vọng lớn. Đây là tại sao chương trình của Đức Chúa Trời thật tuyệt vời, và tại sao nó đem hy vọng đến cho những tín đồ công chính. 
Nếu những người không tin vẫn ở trong sự thờ ơ của họ, và sống vui vẻ trong thế gian này rồi sau đó vào Thiên đàng cùng với chúng ta, thì thật là bất công đối với chúng ta nên Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Lời hứa của Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ phán xét và hủy diệt tất cả những người bắt bớ, giày vò người công chính với những sự dối trá, và làm đổ huyết của những tín đồ, là điều phải và thật công bình. 
Nếu không có sự đoán xét của Đức Chúa Trời cho những tội nhân của thế gian này, thì chẳng phải nó thật là bất công đối với những người công chính đã sống cả cuộc đời của họ vì Chúa trong sự bền chí mặc dù phải đối diện với đủ loại khó khăn và nan đề sao? Vì thế Đức Chúa Trời đoán xét thế gian này là điều phải. Khi thế giới này trở nên giống như thế giới của thời Nô-ê, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ lật ngược cả thế giới và hủy diệt nó.
Bởi vì chúng ta tin nơi Chúa, nên chúng ta hoàn toàn không ganh tị với người thế gian. Bởi vì Chúa đã nói rằng Ngài sẽ đoán xét thế gian này và quăng Sa-tan, Anti-christ cùng những người đi theo hắn vào trong hỏa ngục, nên chúng ta hoàn toàn có thể kiên nhẫn và chờ đợi. 
Thế gian này chỉ cách sự hủy diệt một phút mà thôi, theo như những lời tiên tri của Lời Đức Chúa Trời. Qua toàn cả trái đất, chúng ta đã được nhìn thấy nhiều dấu hiệu sự sắp đến của những tai họa của thời kỳ cuối cùng. 
Những sự dị thường của thời tiết như hiện tượng El Niđo và những bệnh dịch mới như Bò điên đang làm rung chuyển thế giới ngày nay. Những bệnh dịch không thể chữa mà con người không có sức ngăn chặn đang nhận chìm thế giới, giống như những thảm họa có tỷ lệ lớn không thể tưởng tượng trước đây như những cơn đói kém lớn và những cơn động đất gây ra sự tàn phá lớn đang tấn công toàn cả trái đất. 
Khi tất cả những điều này đang xảy ra, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời hiện có, và sống đời sống biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét và hủy diệt những người chỉ sống cho sự ham muốn tích lũy sự giàu có của họ trong khi ở trên đất này. Thế giới này quá phung phí trong sự xa hoa của nó. Người ta quá bận rộn cưới hỏi, ăn uống và xây những căn nhà của họ hơn là quan tâm đến thuộc linh của họ. Thế giới ngày nay là một thế giới mà một người đàn ông phạm tội tình dục với một người đàn ông, và không ít người đàn bà nung nấu xác thịt của họ cho người đàn bà khác (Rô-ma 1:27). 
Chẳng phải thế giới cũng giống như thế này trong thời kỳ Nô-ê sao? Có thể bạn biết rõ rằng từ nguyên học của chữ “người đồng tính luyến ái.” Khi Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị hủy diệt, nền văn hóa của nó cũng giống như thế giới ngày nay mà chúng ta hiện đang sống. Thế giới này đã trở nên vô cùng xấu xa và tội lỗi, đáng bị Đức Chúa Trời giáng lửa và đốt nó thành tro bụi, và nó đã trở thành một thế giới bị ma-quỉ chiếm ngự. 
 
 

Những Tiên Tri Giả Sẽ Bị Đặt Vào Chỗ Chết 

 
Những tiên tri giả luôn luôn tìm kiếm của cải vật chất và tích lũy của cải không hợp pháp, ẩn giấu phía sau mối quan hệ tôn giáo của họ. “Nếu bạn tin nơi Chúa Jêsus, bạn sẽ được giàu có, sống tốt, và chữa lành bệnh tật của bạn” – bạn phải nhận biết rằng phía sau sự giả dối như thế, luôn luôn có một mục đích ẩn giấu việc khai thác của cải. 
Tại Hàn-quốc cũng vậy, đã lâu lắm từ khi Cơ-đốc giáo mất đi nền tảng đức tin của nó và bị thôái nát, với đủ loại xuất quỷ nhập thần lan tràn trong danh Chúa Jêsus. Đây là thực tế của Cơ-đốc giáo ngày nay. Nhưng đối với những tiên tri giả, là những người đo lường đức tin trong của cải vật chất của thế gian và làm những yêu thuật bằng Lời Đức Chúa Trời, thì sự đoán phạt đáng sợ nơi hỏa ngục của Ngài và những tai họa lớn của 7 cái bát đang chờ đợi họ. 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng cả những người dụ dỗ người và những người bị dụ dỗ bởi những tiên tri giả đều bị đoán phạt giống nhau. Chúng ta không được nhìn tới thế giới này và không được đi theo nó. Ngược lại chúng ta phải tin rằng vì Đức Chúa Trời là Đấng sống, nên những ai không tin nơi Chúa Jêsus, chống nghịch Ngài và bắt bớ những người công chính đều sẽ bị đoán xét và kết tội chết đời đời. Và chúng ta cũng phải tin rằng sau sự đoán xét thế giới này, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thưởng cho những tín đồ vì tất cả sự đau đớn và khổ nạn mà họ đã mang vì danh của Đấng Christ.