Search

Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-16] Những Điều Huyền Nhiệm Thuộc Linh Ẩn Giấu Trong Hòm Giao Ước (Xuất Ê-díp-tô ký 25:10-22)

Những Điều Huyền Nhiệm Thuộc Linh Ẩn Giấu Trong Hòm Giao Ước
(Xuất Ê-díp-tô ký 25:10-22)
“Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si-tim; bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, và bề cao cũng một thước rưỡi, lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài, và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đúc bốn khoen bằng vàng để tại bốn góc hòm: hai cái bên hông nầy, hai cái bên hông kia, cùng làm hai cây đòn bằng cây si-tim, bọc vàng; rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm, để dùng đòn khiêng hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân, ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia. Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.”
 
 
Hòm Giao Ước
Chủ đề hôm nay là Hòm Giao-ước. Hòm Giao-ước dài 113 cm, rộng 68 cm, được làm bằng gỗ si-tim và được bọc vàng ròng. Bên trong Hòm này, có hai tấm bảng đá khắc Mười Điều Răn và một hũ vàng đựng ma-na, và sau đó là cây gậy trổ hoa của A-rôn được đặt vào đó. Vậy thì, ba món đồ đặt bên trong Hòm Giao-ước này nói với chúng ta điều gì? Qua những món đồ này, tôi muốn đưa ra một lời giảng giải tỉ mỉ ba chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu về lẽ thật thuộc linh được bày tỏ trong những món đồ được đặt trong Hòm Giao-ước này.
 
 
Hai Tấm Bảng Đá Chạm Khắc Luật-Pháp
 
Vật dụng của hòm giao ước
Hai tấm bảng đá khắc Luật-pháp được đặt trong Hòm Giao-ước nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng lập nên Luật-pháp, là Đấng ban cho chúng ta Luật-pháp của Ngài. Rô-ma 8:1-2 chép, “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.”
Từ phân đoạn này, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã thành lập hai luật lệ trong lòng chúng ta: luật-pháp của cuộc sống và luật-pháp của sự đoán xét.
Với hai luật-pháp này, Chúa đã mang sự đoán xét và sự cứu-rỗi đến cho toàn thể loài người. Trước nhất, chúng ta có thể nhận biết qua Luật-pháp rằng chúng ta là tội-nhân không thể tránh khỏi số phận nơi hỏa-ngục. Tuy nhiên, đối với những người biết tội lỗi nguyên thủy và số phận diệt vong của họ, Đức Chúa Trời ban cho họ luật-pháp của sự cứu rỗi, “luật của sự sống Thánh-linh trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Đức Chúa Trời đã trở nên Cứu-Chúa thật cho mọi người bởi ban cho họ hai luật-pháp này.
 
 
Bánh Ma-Na Trong Hũ Vàng
 
Hũ vàng cũng được tìm thấy trong Hòm có chứa ma-na. Khi dân I-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng 40 năm, Đức Chúa Trời đã ban cho họ thức ăn từ trời, và dân I-sơ-ra-ên sống bằng cách nấu ma-na này trong nhiều cách khác nhau. Bánh ma-na giống như hột ngò màu trắng, vị như bánh xốp pha mật ong. Ma-na mà Đức Chúa Trời ban cho dân I-sơ-ra-ên giữ vững được sự sống của họ cho đến khi họ vào trong vùng đất Ca-na-an. Như thế, để giữ thức ăn này làm kỷ niệm nên nó được bỏ vào một cái hũ.
Điều này nói với chúng ta rằng chúng ta, những tín đồ ngày nay, cũng nên ăn bánh sự sống mà con cái thuộc linh của Đức Chúa Trời phải được ăn trong khi sống trong thế-gian này cho đến khi họ vào Thiên-đàng. Nhưng có những lúc chúng ta muốn có bánh của thế-gian, đó là sự dạy dỗ của thế-gian này thay vì Lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều mà con cái Đức Chúa Trời phải thực sự và chắc chắc sống trước khi đến vùng đất thuộc-linh Ca-na-an là Lời Đức Chúa Trời, là bánh thuộc-linh của sự sống thật từ Thiên-đàng xuống.
Người ta không bao giờ bị chán ngán vì luôn luôn ăn bánh của sự sống thật. Chúng ta càng ăn bánh thuộc linh này, thì linh hồn chúng ta càng nhận được sự sống thật. Nhưng nếu chúng ta chỉ được ăn bánh của sự dạy dỗ của thế gian thay vì Lời Đức Chúa Trời thì cuối cùng linh hồn chúng ta chắc chắn sẽ chết.
Đức Chúa Trời ra lệnh dân I-sơ-ra-ên đặt ma-na từ trời vào một cái hũ và giữ gìn nó. Như Xuất 16:33 chép, Đức Chúa Trời đã nói, “Hãy lấy một cái bình đựng đầy một ô-me ma-na, để trước mặt Đức Chúa Trời đặng lưu truyền các đời.” Bánh ma-na từ trời là bánh sự sống thật cho linh-hồn người ta. “Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục truyền 8:3).
 
 

Vậy Thì Ai Là Bánh Sự Sống Thật Cho Chúng Ta?

 
Báp-tem mà Đức Chúa Jêsus Christ đã nhận để gánh tội lỗi chúng ta trên thân thể Ngài, bị đóng đinh và đổ huyết của Ngài ra là bánh sự sống thật của chúng ta. Bởi ban cho chúng ta thịt và huyết của Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ đã trở nên bánh sự sống đời đời. Như Giăng 6:48-58 nói với chúng ta rằng: “Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn,… rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”
Chúa chúng ta đã nói, “Đây là bánh từ trời xuống hầu cho ai ăn chẳng hề chết.” “Bánh từ trời xuống” là gì? Nó có nghĩa là thịt và huyết của Chúa Jêsus. Trong Kinh-thánh, thịt của Chúa Jêsus nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh mọi tội lỗi của thế-gian bằng cách chịu Báp-tem bởi Giăng tại sông Giô-đanh. Và huyết của Chúa Jêsus nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đã chịu Báp-tem, Ngài đã mang tội lỗi thế-gian và chịu sự đoán phạt tội lỗi bằng cách bị đóng đinh.
Bánh ma-na trong cái hũ được đặt trong Hòm bảng chứng là bánh sự sống cho dân I-sơ-ra-ên khi họ ở trong đồng vắng, và trong thời Tân-ước, ý nghĩa thuộc-linh của nó tượng trưng cho thịt của Đức Chúa Jêsus Christ. Lẽ thật này bày tỏ cho chúng ta rằng qua Báp-tem mà Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh mọi tội lỗi của tội nhân và qua huyết mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá. Bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh mọi tội lỗi của thế-gian trên thân thể Ngài qua Báp-tem của Ngài, đã đổ huyết Ngài ra và chết trên Thập tự giá, Báp-tem của Ngài và sự đổ huyết đã trở nên nguồn nước đời đời của cuộc sống mới có thể khiến cho những người tin được tái sanh.
Thịt mà Chúa Jêsus đã hi sinh để gánh tội lỗi của tội nhân qua Báp-tem của Ngài và huyết mà Ngài đã đổ ra trên Thập tự giá là bánh sự sống có thể khiến cho mọi tội nhân nhận được sự tha thứ tội-lỗi. Vì thế chúng ta phải nhận biết lý do tại sao Chúa Jêsus đã nói, “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con Người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.” (Giăng 6:53).
 
 
Ai Lớn Hơn?
 
Khi chúng ta đọc trong Giăng đoạn 6, chúng ta có thấy rằng hầu hết người Do-thái lúc đó nghĩ rằng Môi-se lớn hơn Chúa Jêsus. Khi Chúa Jêsus đến trong thế-gian này, họ đã hỏi Ngài, “Ngài có lớn hơn tổ phụ Môi-se của chúng tôi không?”. Thực ra họ nghĩ rằng Môi-se là lớn nhất. Bởi vì người Do-thái đã không nhận biết rằng Chúa Jêsus là Đấng Mê-si, họ đã nhìn Ngài như một người chướng mắt. Vì thế họ thách thức Ngài bằng cách hỏi, “Thầy có lớn hơn Môi-se không?” Dân I-sơ-ra-ên đã tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và có một người đàn ông trẻ chỉ 30 tuổi đến và nói, “Mặc dù tổ phụ các người đã ăn ma-na và rồi cũng chết, nhưng ai ăn bánh mà Ta ban sẽ chẳng hề chết.” Đó là lý do tại sao họ lại so sánh quyền năng giữa hai người, Môi-se và Chúa Jêsus.
Và sau đó Chúa Jêsus đã nói, “Trước khi có Áp-ra-ham, đã có Ta,” Ngài lớn hơn bất cứ con người nào của toàn thể lịch sử loài người, vì Ngài chính là Đấng Sáng-Tạo. Làm sao con người chỉ là tạo vật dám thách thức Đấng Sáng-Tạo của họ? Cho dù như vậy, nhiều người vẫn nói rằng Chúa Jêsus chỉ là một giáo-sư lớn, chỉ là một trong những nhà hiền triết vĩ đại của lịch-sử con người. Đúng là một lời phạm thượng! Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Vua của muôn vua, và là Đấng Sáng-Tạo toàn cả vũ trụ này. Ngài là Đức Chúa Trời tuyệt đối và toàn tri. Nhưng Ngài đã hạ mình xuống thế-gian này trong xác-thịt của một con người để cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi và sự chết đời đời của chúng ta, và để trở nên Cứu-Chúa thật sự của chúng ta.
Đức Chúa Jêsus Christ đã nói, “Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến; Đấng ấy đã thấy Cha.” Cuối cùng, Chúa Jêsus đã nói rằng Ngài là Đấng Christ mà dân Do-thái đang mong đợi. Nhưng họ không hiểu điều mà Chúa Jêsus đã nói, họ không tin cũng như không tiếp nhận điều này, và điều này đưa đến một sự hiểu lầm nghiêm trọng, khi họ tự hỏi, “Làm sao thầy có thể ban thịt của Ngài để chúng tôi ăn? Có phải thầy đang nói rằng chúng tôi sẽ có sự sống đời đời nếu chúng tôi thực sự ăn thịt và uống huyết Ngài không? Bộ thầy nghĩ rằng chúng tôi là dân ăn thịt người sao?”
Nhưng những người ăn thịt Chúa Jêsus và uống huyết Ngài sẽ sống đời đời. Thịt của Chúa Jêsus là bánh của sự sống. Thực chất của ma-na trong hũ bằng vàng này, bánh của sự sống, là thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Bởi đến trong thế gian này và hi sinh thịt và huyết của Ngài, Chúa Jêsus đã khiến cho chúng ta có thể ăn bánh sự sống đời đời và nhận được sự sống đời đời.
Vậy thì, mọi người ăn thịt và uống huyết của Chúa Jêsus như thế nào? Cách duy nhất để ăn thịt và uống huyết Ngài là tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên Thập tự giá. Chúng ta phải ăn thịt và uống huyết Ngài bởi đức-tin. Để ban cho bạn và tôi sự tha thứ tội lỗi và khiến cho chúng ta có thể sống đời đời nơi Nước Thiên đàng, Chúa chúng ta đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta một lần đủ cả bởi chịu Báp-tem và đổ huyết Ngài ra, và bởi đó Ngài trở nên thức ăn cho linh hồn chúng ta. Hiện nay, bởi tin nơi Lời của Nước và Thánh linh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải ăn thức ăn thuộc linh này để nhận sự sống đời đời.
Hãy để tôi bày tỏ chi tiết hơn về việc chúng ta có thể ăn thịt Chúa Jêsus và uống huyết Ngài như thế nào. Như bạn và tôi đã biết rất rõ, Chúa Jêsus đã đến trong thế gian này và gánh tội lỗi của con người bởi chịu Báp-tem vào tuổi 30 nơi Giăng, và kế đó Ngài đã mang mọi sự đoán phạt vì tội lỗi chúng ta bởi đổ huyết đến chết trên Thập tự giá. Bởi tin nơi chính lẽ thật này mà chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết Ngài. Sự tẩy sạch tội lỗi đã được làm trọn khi tội lỗi của con người được chuyển sang thân thể Chúa Jêsus qua Báp-tem mà Ngài đã nhận. Uống huyết Ngài có nghĩa là khi Chúa Jêsus chịu Báp-tem và đổ huyết Ngài trên Thập tự giá, huyết mà Ngài đã đổ mang sự đoán phạt của tội lỗi chúng ta.
Như thế, những người tin nơi huyết Chúa Jêsus trong lòng họ được hết khát, vì sự đoán phạt tội lỗi của họ cuối cùng đã kết thúc cùng với hình phạt trên Thập-tư-giá mà Chúa Jêsus đã chịu. Chúng ta phải nhận biết lẽ thật này. Và chúng ta phải tin nơi đó. Bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế-gian này và tiếp nhận tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem nơi Giăng, bởi tin nơi lẽ thật này mà chúng ta được tẩy sạch mọi tội lỗi một lần đủ cả.
Đức Chúa Trời bảo chúng ta ăn thịt và uống huyết của Chúa Jêsus bởi đức-tin. Bởi vì Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi qua báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng, không chừa tội lỗi lại cho một người nào cả, và bởi vì Ngài đã hi sinh thân thể Ngài để bị đoán phạt trên Thập tự giá và đổ huyết báu của Ngài, nên lòng của những người tin bây giờ được sạch sẽ và không khát nữa, vì họ được tẩy sạch mọi tội lỗi của họ và chịu sự đoán phạt tội lỗi bởi đức tin. Đây là tại sao Chúa Jêsus đã nói, “Vì thịt Ta thật là đồ ăn, huyết Ta thật là đồ uống” (Giăng 6:55).
Điều chắc chắn nhất, Chúa Jêsus này thật là Cứu-Chúa, Con của Đức Chúa Trời là Đấng đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta và đã chịu sự đoán phạt cho tội lỗi chúng ta. Để giải cứu chúng ta khỏi luật tiền công của tội lỗi là sự chết, để làm sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, và để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự đoán phạt, Đấng Christ là Cứu-Chúa và Con Đức Chúa Trời, đã hi sinh thân thể Ngài trên Thập tự giá, đổ huyết Ngài ra, và bởi đó tẩy sạch tội lỗi trong lòng những người tin và giải cơn khát của họ. Đây là tác dụng của thịt và huyết Chúa Jêsus.
Chúa Jêsus là Cứu-Chúa, là Đấng giải quyết mọi tội lỗi và sự đoán xét của con người. Chúa Jêsus là Cứu-Chúa, là Đấng tiếp nhận tội lỗi của nhân loại qua Báp-tem mà Ngài đã nhận, là Đấng đã bị đóng đinh và đã đổ huyết Ngài ra để mang sự đoán phạt cho những tội lỗi này. Bởi vì Chúa Jêsus đã tiếp nhận tội lỗi của thế-gian chuyển sang Ngài nên sự đoán phạt tội lỗi mà Ngài đã gánh chịu bởi chịu đóng đinh có thể trở thành sự đoán phạt tội lỗi của chính chúng ta.
Bởi tin nơi lẽ thật của Nước và Thánh-linh mà chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội-lỗi. Bạn phải hoàn toàn tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết đã đổ của Ngài như là sự tha thứ tội lỗi của chính chúng ta. Bởi tin nơi Phúc-âm của lẽ thật này mà chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết của Chúa Jêsus cách thuộc linh. Nói cách khác, bởi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời đã đến thế-gian này, đã gánh tội lỗi của chúng ta qua Báp-tem của Ngài, và chịu mọi sự đoán phạt của chúng ta trên Thập tự giá nên chúng ta có thể trở thành những người có thể được ăn thịt và uống huyết của Ngài, và nhờ đó nhận được sự sống đời đời. Bởi tin nơi Báp-tem và huyết đã đổ của Chúa Jêsus, nên hiện nay chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết Ngài. Bởi nhận Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá như thức ăn tha thứ tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta có thể được tha thứ mọi tội-lỗi. Qua đức tin này chúng ta có thể được nhận sự tha thứ tội-lỗi, trở nên con cái Đức Chúa Trời, và sống đời đời trong Nước Ngài.
 
 
Cây Gậy Trổ Hoa Của A-Rôn
 
Trong những vật đặt bên trong Hòm Giao-ước, cây gậy trổ hoa của A-rôn tương trưng cho Đức Chúa Jêsus Christ như là Thầy Tế-Lễ Cả đời đời của Nước Thiên-đàng. Nó cũng nói với chúng ta rằng sự sống đời đời được tìm thấy trong Ngài. Để cho chúng ta dễ hiểu, hãy lật sang Dân-số-ký 16:1-2: “Vả, Cô-rê, con trai của Dít-sê-ha, cháu của Kê-hát, chít của Lê-vi, giục theo mình Đa-than và A-bi-ram, con trai của Ê-li-áp, cùng với Oân, con trai của Phê-lết, cháu Ru-bên. Các người nầy với hai trăm năm mươi người trong dân Y-sơ-ra-ên, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau dấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn,”
Phân đoạn này nói với chúng ta rằng trong vòng những người Lê-vi, 250 quan tướng nghị viên của hội đồng họp lại và đứng lên chống lại Môi-se. Họ nói, “Các ông, Môi-se và A-rôn đã làm gì cho chúng tôi bởi dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Các ông đã cho chúng tôi ruộng nho chưa? Có dẫn chúng tôi đến nơi màu mỡ không? Các ông đã làm gì với chúng tôi đây chứ? Chẳng phải các ông chỉ dẫn chúng tôi vào đồng vắng để cuối cùng chết trên sa mạc sao? Làm sao các ông có thể gọi các ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời được chứ? Đức Chúa Trời chỉ làm việc qua các người thôi sao?” Nói cách khác, có một cuộc chống nghịch lại sự lãnh đạo của Môi-se và A-rôn.
Lúc đó, Đức Chúa Trời đã phán cùng Cô-rê, Đa-than, Ôn, và những người quan trưởng hội nghị viên của hội đồng rằng, “Mỗi chi phái phải nộp một cây gậy và viết tên mỗi người trên cây gậy của mình. Kế đó để cây gậy trong hội mạc trước Hòm bảng chứng. Để chúng ở đó một đêm và ngày hôm sau kiểm tra chúng.” Kế đó Đức Chúa Trời nói, “Hễ người nào Ta chọn lấy thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa; vậy Ta sẽ làm cho nín đi những lời lằm bằm trước mặt Ta của dân I-sơ-ra-ên đã phát ra đối nghịch cùng các người.” (Dân-số-ký 17:5). Trong câu 8 chúng ta thấy rằng “cây gậy của A-rôn, về nhà Lê-vi đã trổ hoa, nó có nứt mụt, sanh hoa và trái hạnh nhân chín.”
Kế đó trong câu 10, chúng ta thấy, “Đức Chúa Trời nói cùng Môi-se rằng, ‘Hãy đem cây gậy của A-ron trở lại Hòm bảng chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch, người hãy làm cho nín những lời lằm bằm phản nghịch cùng ta, hầu cho chúng chẳng chết.’” Đó là lý do tại sao cây gậy của A-rôn trổ hoa được đặt trong Hòm bảng chứng.
Điều này chứng tỏ rằng A-rôn, là con cháu dòng dõi Lê-vi, được xức dầu làm Thầy Tế-Lễ Cả của dân I-sơ-ra-ên. Môi-se là tiên tri của Đức Chúa Trời và A-rôn cùng dòng dõi của ông là Thầy Tế-Lễ Cả của dân I-sơ-ra-ên. Chính Đức Chúa Trời đã giao phó chức vụ Thầy Tế-Lễ Cả thế gian cho A-rôn. Đức Chúa Trời cũng đã bày tỏ nghi thức tế-lễ hi sinh cho Môi-se, nơi dân I-sơ-ra-ên mang của-lễ hi sinh và dâng chúng lên cho Đức Chúa Trời khi họ phạm tội, và Ngài cho A-rôn trông nom việc dâng những tế lễ này theo những điều kiện của hệ thống tế lễ.
Mặc dù Đức Chúa Trời đã giao phó mọi bổn phận tế-lễ cho A-rôn như là Thầy Tế-Lễ Cả, nhưng vẫn có người không thừa nhận chống nghịch lại chức vụ tế lễ của ông, và đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời làm cho cây gậy của A-rôn trổ hoa, để chứng minh rằng chức vụ tế lễ của ông là đến từ Đức Chúa Trời. Kế đó Ngài bảo dân I-sơ-ra-ên giữ cây gậy này trong Hòm bảng chứng để ghi nhớ bài học này. Đó là lý do tại sao hai tấm bảng đá của Luật pháp, hũ đựng ma-na, và cây gậy trổ hoa của A-rôn được đặt bên trong Hòm bảng chứng. Ba món đồ này tượng trưng cách thuộc linh cho điều gì? Chúng tượng trưng cho những chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ Cứu Chúa chúng ta.
 
 

Những Chức Vụ Gì Mà Đức Chúa Jêsus Christ Đã Tẩy Sạch Mọi Tội lỗi Của Chúng Ta?

 
Thứ nhất, Ngài đã làm trọn chức vụ Tiên Tri. Ngài là An-pha và Ô-mê-ga. Ngài biết sự bắt đầu và sự kết thúc, và Ngài đã dạy chúng ta mọi điều về đầu tiên và cuối cùng. Chúa chúng ta biết điều sẽ xảy ra cho con người, cho bạn và tôi, nếu chúng ta vẫn có tội.
Thứ hai, Chúa Jêsus đã trở nên Thầy Tế-Lễ Cả đời đời của Nước Thiên Đàng. Ngài đã đến thế-gian này bởi vì Ngài muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi bởi trở thành Cứu-Chúa của chúng ta, để cứu chúng ta hoàn toàn Ngài trở nên Thầy Tế-Lễ Cả thật sự của Nước Thiên đàng.
Thứ ba, Đức Chúa Jêsus Christ là Vua của chúng ta. Kinh thánh chép, “Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải huyền 19:16). Ngài chính là Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ, và vì thế Ngài có quyền cai trị trên mọi thứ trong đó.
Chúng ta nên nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ, là Vua thật sự của chúng ta, là Tiên Tri đã dạy chúng ta về lẽ thật của sự cứu rỗi tội-lỗi, và là Thầy Tế Lễ Cả đời đời của Thiên đàng, hiện nay đã trở thành Cứu Chúa của chúng ta.
Chúa chúng ta đã giải cứu bạn và tôi khỏi tội-lỗi, khiến chúng ta trở nên dân sự Đức Chúa Trời, con cái và là kẻ hầu việc Ngài, và Ngài khiến chúng ta làm những việc lành. Ngài khiến cho linh hồn chúng ta được tái sanh để vì thế chúng ta có thể sống cuộc sống mới ngay cả trên thế-gian này, và khi đến lúc thì Ngài ban cho chúng ta sự sống mới. Ngài có thể khiến thân thể chúng ta sống lại và khiến cho chúng ta có thể sống đời đời với Ngài trên Thiên đàng. Đối với bạn và tôi Đức Chúa Jêsus Christ là ai? Ngài là Cứu Chúa thật của chúng ta. Đức Chúa Jêsus Christ là Nhà Tiên Tri, Thầy Tế Lễ Cả đời đời và là Vua của chúng ta.
Mặc dù chúng ta không muốn bất tuân ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng vì chúng ta quá bất toàn và yếu đuối nên chúng ta không thể tránh khỏi luôn luôn phạm tội. Nếu chúng ta tiếp tục sống như thế này, chết như thế này, và sau đó đứng trước mặt Đức Chúa Trời, thì nơi đáng cho chúng ta phải đi là đâu? Nó sẽ là Thiên đàng hay Hỏa ngục? Nếu tất cả chúng ta đều bị đoán xét theo Luật, “Tiền công của tội lỗi là sự chết,” thì chẳng phải chúng ta đều bị hủy diệt hay sao? Người đã cứu những người như chúng ta khỏi tội lỗi và sự hủy diệt và trở thành Cứu-Chúa của chúng ta chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Chính Ngài đã đến thế-gian, yêu thương chúng ta, và trở thành Cứu-Chúa, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi tội-lỗi, bởi đó trở thành Người Chăn Vĩ Đại.
Giăng 3:16 chép, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Đức Chúa Trời đã yêu bạn và tôi vô cùng nên Ngài đã đến thế-gian này vì chúng ta, chịu Báp-tem để gánh mọi tội lỗi của thế-gian, chịu đóng đinh và chết trên Thập tự giá, sống lại từ cõi chết, và bởi đó trở thành Cứu-Chúa của chúng ta, chúng ta trở nên những người được tinh sạch khỏi mọi tội-lỗi, là những người nhận được ơn cứu-rỗi, là điều khiến cho chúng ta có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời.
Có một điều mà chúng ta phải hoàn toàn chắc chắc để tin trước mặt Đức Chúa Trời đó là bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và để tẩy sạch tội lỗi chúng ta, Ngài đã đến thế-gian này trong hình hài xác thịt của một con người, chịu Báp-tem, và chết trên Thập tự giá, đã sống lại từ cõi chết, và bởi đó trở nên Cứu-Chúa của chúng ta. Bởi ăn thịt và uống huyết của Chúa Jêsus bằng đức-tin trong lòng chúng ta mà chúng ta được sự sống đời đời. Không có gì có thể rõ ràng hơn sự thật này, chúng ta không thể không hiểu biết điều này và tin vào đó.
Chúng ta phải ăn thịt và uống huyết Chúa Jêsus bởi đức-tin. Và bất cứ ai cũng có thể có đức-tin này, là đức-tin nhận biết và tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh-linh được làm tròn bởi Chúa Jêsus. Còn điều gì khác để chúng ta làm ngoài việc tin? Chúng ta không thể làm bất cứ gì khác ngoài việc chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Chúng ta nhanh chóng bất tuân Đức Chúa Trời và phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả, vì Ngài yêu tất cả chúng ta.
 
 
Đức Chúa Trời Đã Đề Cập Đến Sự Cứu-Rỗi Của Ngài Trong Thời Cựu-Ước Như Thế Nào?
 
Qua phương cách gì mà Chúa đã cứu chúng ta? Trong Cựu-ước, Ngài đề cập đến sự cứu-rỗi này qua những màu sắc bày tỏ nơi cánh cửa Đền-tạm và y phục mà Thầy Tế-Lễ Cả đã mặc. Những màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn bày tỏ nơi cửa của Đền-tạm là sự khải thị cho chúng ta về sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Và trên y phục của Thầy Tế-Lễ Cả, có thêm chỉ vàng.
Chỉ xanh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế-gian này như là Cứu-Chúa của chúng ta và đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu Báp-tem. Chỉ tím nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Vua của các vua và là Đức Chúa Trời Tạo-Hóa, là Đấng đã dựng nên vũ trụ này. Chỉ đỏ nói với chúng ta rằng vì Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh tội lỗi của thế-gian qua Báp-tem của Ngài, nên Ngài đã mang tội lỗi của thế-gian và chịu sự hình phạt vì những tội lỗi đó trên Thập tự giá bởi sự đổ huyết và sự chết của Ngài, vì thế đã ban cho chúng ta sự cứu-rỗi giải cứu chúng ta khỏi sự đoán phạt mọi tội-lỗi.
Vải gai mịn có nghĩa là Lời của Tân và Cựu-ước, là điều nói với chúng ta rằng Chúa chúng ta đã đến thế-gian này, chịu Báp-tem, chết trên Thập tự giá, sống lại từ cõi chết, và bởi đó Ngài tẩy sạch tội lỗi của những người thật sự tin, tẩy sạch tâm linh họ trắng như tuyết, và cứu họ. Chỉ vàng có nghĩa là đức-tin tin nơi điều Đức Chúa Jêsus Christ đã làm cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chỉ vàng lóng lánh. Bạn và tôi chẳng có gì để kiêu hãnh cả, ngoại trừ khi chúng ta hết lòng tin những điều mà Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời và Con Đức Chúa Trời, đã làm cho chúng ta. Chúng ta có thể thực sự được mặc lấy tình yêu của Đức Chúa Trời, nhận những ơn phước của Ngài, và được Ngài yêu mến chỉ bởi có đức-tin nơi những hành động công chính mà Ngài đã làm. Đó là điều Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta qua Đền-tạm.
Chúng ta phải nhận biết điều Đức Chúa Trời đang nói vơí chúng ta qua Hòm bảng chứng được đặt trong Đền-tạm. Chúng ta phải biết và tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế-gian này, gánh tội lỗi của nhân loại, và của tất cả chúng ta bởi chịu Báp-tem nơi Giăng Báp-tít, Ngài đã mang sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta bởi chết trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết. Qua Hòm bảng chứng, Đức Chúa Trời đang bày tỏ rằng chúng ta phải thật sự tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu-Chúa, là Đức Chúa Trời của chính chúng ta. Những người thật sự tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus như là sự gánh tội cho chính họ, tin nơi huyết ở Thập tự giá của Chúa Jêsus, tin nơi sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ như là sự chết của họ, tin nơi sự phục sinh của Ngài như là sự phục sinh của họ – thì những người này là những người đã được Đức Chúa Trời cứu.
Thế thì Đền-tạm này tượng trưng cho ai vậy? Nó tượng trựng cho Đức Chúa Jêsus Christ. Nó nói với chúng ta về phương pháp cứu-rỗi, mà với phương pháp đó Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu bạn và tôi khỏi tội lỗi của chúng ta. Trong Tân-ước, Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu Báp-tem và chết trên Thập tự giá, bởi đó Ngài đã thanh tẩy tội lỗi của chúng ta, chịu đoán phạt vì mọi tội lỗi của chúng ta, và cứu chúng ta khỏi tội lỗi một lần đủ cả.
Trong Cựu-ước, của-lễ hi sinh đã cứu tội-nhân bởi tiếp nhận tội lỗi của họ khi họ đặt tay trên đầu nó, và bởi sự đổ huyết và sự chết của nó. Cựu- ước diễn tả sự chết của của-lễ hi sinh đã gánh tội lỗi của những tội-nhân này qua cách đặt tay và chết thay cho họ như là sự chết chuộc tội. Chương trình hi sinh của sự chuộc tội bày tỏ trong Cựu-ước, khi để kề cạnh với Tân-ước, thì nó tượng trưng cho Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng hoàn thành Phúc-âm của Nước và Thánh- linh, Đấng đã đến bởi Báp tem và Huyết.
Vậy thì ai đã làm và đặt ra luật cứu-rỗi này? Đức Chúa Trời Cứu Chúa của chúng ta đã đặt ra nó. Đức Chúa Trời đã thành lập luật cứu-rỗi để giải cứu tội-nhân ra khỏi tội, và Ngài đã ban luật này cho chúng ta. Trong Hòm bảng chứng có hai bảng Luật-pháp bằng đá, hũ đựng ma-na, và cây gậy trổ hoa của A-rôn, và những điều này nói với chúng ta về thuộc tính và chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ.
Cây gậy trổ hoa của A-rôn nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khi chúng ta tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã trở thành Thầy Tế-Lễ Thượng Phẩm thuộc linh của Nước Thiên Đàng và là Người Chăn Lớn của chúng ta. Hũ ma-na cũng nói với chúng ta về thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã trở nên bánh sự sống của chúng ta. Hai bảng Luật-pháp đá cũng nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm nên Luật-pháp. Luật do Đức Chúa Trời thiết lập là luật tội lỗi cùng sự chết và luật tha thứ tội lỗi cùng sự cứu rỗi. Như Đức Chúa Trời chúng ta, Chúa Jêsus đã thiết lập luật sự sống và luật đoán xét cho chúng ta.
Như vậy, Hòm bảng chứng và mọi thứ trong đó đều nói với chúng ta về Đức Chúa Jêsus Christ. Bởi tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu-Chúa của chúng ta mà chúng ta có thể được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và nhận được sự cứu-rỗi. Dù chúng ta bất toàn và yếu đuối như thế nào đi nữa, nhưng nếu chúng ta tiếp nhận và tuân theo hai luật mà Đức Chúa Jêsus Christ đã thiết lập, thì chúng ta có thể trở thành tội-nhân một lần và sau đó trở nên công chính bởi nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi chúng ta một lần nữa và bởi đó được trở nên dân sự Đức Chúa Trời. Bạn có tin không?
Hiện nay, vào thời kỳ này, hầu hết Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới có xu hướng nghiên về tin nơi Chúa Jêsus cách vô ích, vì họ không biết lẽ thật được bày tỏ nơi Đền-tạm. Họ tin rằng họ có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi chỉ bởi tin duy nhất nơi huyết ở Thập tự giá của Chúa Jêsus. Nói cách khác, họ tin rằng Chúa Jêsus đã cứu họ chỉ với huyết trên Thập tự giá. Nhưng thực ra có phải Chúa Jêsus chỉ chết trên Thập tự giá vì sự cứu-rỗi của chúng ta không? Có phải đó là tất cả những gì Ngài đã làm cho sự mua chuộc của chúng ta không? Ngược lại, chẳng phải Ngài đã gánh tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi chịu Báp-tem nơi Giăng sao? (Ma-thi-ơ 3:13-15, 1 Phi-e-rơ 3:21, 1 Giăng 5:6)
Nhưng Cơ-đốc-nhân hiện nay chỉ tin nơi huyết trên Thập tự giá của Chúa Jêsus, nên họ chỉ nhận được phân nửa sự tha thứ tội lỗi mà thôi. Như vậy họ được tha thứ nguyên tội của họ bởi tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu-Chúa, nhưng họ phải dâng lời cầu nguyện ăn-năn mỗi ngày, cố gắng tự làm sạch kỷ tội của họ. Sự cứu-rỗi này mâu thuẩn như thế nào? Nó giống như chỉ tẩy sạch phân nửa tội lỗi của họ bởi đức tin, rồi sau đó cố gắng xóa sạch phần còn lại bằng những nổ lực của riêng họ.
Khi điều này là đúng, thì làm sao tôi có thể không tiếp tục giảng dạy bằng cách phổ biến Báp-tem cùng huyết của Chúa Jêsus lập đi lập lại? Hiện nay, nhiều Cơ-đốc-nhân trên thế-giới, khác với Cơ-đốc-nhân của thời kỳ Hội thánh đầu tiên, họ chỉ tin nơi nửa sự cứu rỗi này. Chẳng phải đây là lý do tại sao người ta bây giờ tin rằng Cơ-đốc-giáo chỉ là một tôn giáo trần tục sao?
Trước kia không lâu, một người phụ nữ tên Valeria Jones từ nước Hoa Kỳ đã nhận được sự tha thứ tội lỗi sau khi đọc quyển thứ nhất của bộ sách Đền-tạm này. Trước khi bà ta đọc quyển sách này, bà đã đọc một vài quyển sách đã xuất bản khác của chúng tôi. Mặc dù bà ta đồng ý với những điều trong sách của chúng tôi viết, nhưng bà ta vẫn chưa hoàn toàn để mình bị sự thuyết phục của Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Bà đã nói với chúng tôi rằng bà vẫn còn có một số nghi ngờ, thắc mắc “Điều này có vẽ là đúng, nhưng sao có quá nhiều người không giảng dạy nó?” Nhưng bà nhận rằng khi bà đọc hết quyển đầu tiên của bộ Đền-tạm, bà đã có đức tin của sự cứu-rỗi rõ ràng, bà tin rằng Phúc-âm của Nước và Thánh-Linh là đúng, đó chính là lẽ thật được bày tỏ trong Đền-tạm.
Một người cũng đọc quyển sách đó từ Bênin viết cho chúng tôi, “Bạn sẽ ngạc nhiên vô vùng khi biết rằng sau khi nhận được sự tha thứ tội bởi đọc sách của bạn, hiện nay tôi đã rời khỏi nhà thờ của tôi. Tại sao tôi lại lìa bỏ nhà thờ mà tôi đã từng nhóm lại? Bởi vì họ giảng về học thuyết thánh hóa từ từ, là điều không có dạy trong Kinh-thánh. Học thuyết này hoàn toàn ngoài Kinh-thánh. Khi họ cứ dạy rằng tôi phải và có thể được thánh hóa khi sự thật thể xác tôi không bao giờ có thể được thánh hóa, tôi không thể chịu nổi để ngồi và nghe những bài giảng như thế. Đó là lý do tại sao tôi phải ra khỏi hội thánh này và tách rời khỏi nó. Bởi vì tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi đọc sách của bạn, tôi không có cách nào khác hơn là bỏ Hội-thánh mà tôi đã từng dự nhóm và bây giờ tách rời khỏi đó.”
Khi chúng ta trải qua mọi điều này, hiện nay trở thành dân sự của đức tin và hiệp nhất chúng ta với Hội-thánh Đức Chúa Trời, mọi người trên thế-giới này cũng có thể thay đổi nếu họ biết lẽ thật, như Lời đã nói, “Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”
Hòm bảng chứng của Đền-tạm cũng bày tỏ Đức Chúa Jêsus Christ. Hòm bảng chứng này được đặt ở nơi sâu kín nhất của Đền-tạm. Người ta chỉ có thể thấy nó khi nhấc bức màn Đền tạm lên và tiến vào trong đó, và kế đó vén bức màn của Nơi Chí Thánh và bước vào trong. Nói cách khác, cánh cửa Đền-tạm nằm ở hướng đông, và Hòm bảng chứng được đặt ở tận cuối hướng tây của Đền-tạm.
 
 
Những Cái Đòn Không Nên Rút Ra Khỏi Hòm Bảng Chứng
 
Xuất 25:14-15 nói, “Rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm, để dùng đòn khiêng hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra.” Những câu này có nghĩa gì? Với những câu này, Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chúng ta nên phục vụ Phúc-âm của Nước và Thánh linh bằng cách hiến dâng chính chúng ta cho Ngài. Phúc-âm được truyền ra chỉ khi chúng ta dâng hiến cuộc đời cho công việc của Ngài. Để phục vụ Chúa bằng cách dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Phúc-âm là đi theo con đường Thập tự giá mà Chúa chúng ta đã đi trước. Đó là lý do tại sao Ngài đã nói với những môn đồ của Ngài rằng, “Ai muốn theo Ta, thì hãy vác Thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34).
Để truyền bá Phúc-âm thật cho toàn cả thế giới, đòi hỏi sự hi sinh, nổ lực và sự chịu đựng to lớn. Chúng ta có thể tìm thấy điều này bằng cách hãy xem thánh Phao-lô đã chịu đựng nhiều như thế nào vì Phúc-âm của Nước và Thánh linh: “Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh.” (2 Cô-rinh-tô 12:23-28).
Tuy nhiên, những người yêu bản thân mình hơn Chúa, là Đấng đã hi sinh chính Ngài để giải cứu họ khỏi mọi sự đoán phạt thì không thể hi sinh chính họ vì Nước Đức Chúa Trời. Phục vụ Phúc-âm của Nước và Thánh linh không phải là con đường dễ dàng. Làm sao một nông dân có thể đòi hỏi có một mùa thu hoạch được mùa nếu không đổ mồ hôi?
Như vậy, Hòm bảng chứng nên được mang bởi sự hi sinh của chúng ta. Có một lần Vua Đa-vít đã thử di chuyển Hòm giao ước trên một xe bò mới, thay vì do dân sự của ông khiêng bằng những cái đòn. Trên đường đi, những con bò bị sẩy chân, một người đàn ông tên U-xa đưa tay ra nắm lấy Hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Chúa đã nổi giận phừng phừng cùng U-xa, và Đức Chúa Trời đã hành hại người vì cớ lầm lỗi của người. U-xa đã chết tại bên Hòm của Đức Chúa Trời (2 Sa-mu-ên 6:1-7). Vì thế Đa-vít đã bị kinh hãi về việc này và vì sợ Chúa, nên đã đem Hòm giao ước đặt trong nhà của Ô-bết-Ê-đôm, người Gát. Sau đó ba tháng Đa-vít cho mang Hòm giao ước vào thành mình bằng cách chỉ khiêng trên vai những người đàn ông. Như minh họa miêu tả này, chúng ta phải mang Hòm bảng chứng cách chính xác như Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta, với mồ hôi và huyết của chúng ta, với sự hi sinh của chúng ta, với sự dâng mình không ngừng của chúng ta cho Phúc-âm của Ngài.
Những người đã thực sự nhận được sự tha thứ tội lỗi với sự tạ ơn lớn không gì hạnh phúc hơn là được dâng mình cho Chúa, là Đấng đã dâng chính mình Ngài cho chúng ta. Chúng tôi không ngừng dâng lời cảm tạ Chúa, Cứu-Chúa và là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì đã cho phép chúng tôi phục vụ Phúc-âm trên thế gian này.
Chúng tôi hoàn toàn kinh ngạc và vui mừng khôn xiết bởi sự thật như giấc mơ này, việc Chúa đã chọn chúng tôi để chúng tôi phục vụ Phúc-âm của lẽ thật này, để theo Ngài và sống cuộc sống vui lòng Ngài. Cho phép chúng tôi biết lẽ thật của sự cứu-rỗi thôi cũng đủ để làm cho chúng tôi tràn ngập vui mừng, nhưng hơn nữa Chúa còn cho phép chúng tôi phục vụ Phúc-âm này. Ban cho chúng tôi những ơn phước được xóa bỏ tội lỗi lớn như thế, làm sao chúng tôi có thể không cảm tạ Ngài? Chúng tôi dâng mọi sự tạ ơn của chúng tôi cho Đức Chúa Trời. Đó là tại sao chúng tôi sẵn sàng hi sinh bản thân mình để truyền bá Phúc-âm thật, không tiếc thời giờ, sức lực, của cải của chúng tôi cho công tác thánh khiết truyền bá Phúc-âm cho thế gian này.
Thực ra việc chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội là việc mà chúng ta vô cùng tạ ơn. Nhưng Đức Chúa Trời không dừng lại ở đây, mà hơn nữa Ngài còn khiến cho chúng ta có thể gặp gỡ và truyền bá Phúc-âm của lẽ thật, Phúc-âm của Nước và Thánh linh – Đây chẳng phải là một ơn phước lớn lao cho chúng ta sao?
Ai có thể phục vụ Phúc-âm của Nước và Thánh linh này? Không phải ai cũng có thể phục vụ Phúc-âm này. Những nhà chính trị có thể phục vụ nó không? Hay là các thị trưởng? Các tổng thống? Các vua? Dù những người này có chức vụ cao như thế nào đi nữa, nhưng nếu họ không biết và không tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh, thì họ không bao giờ có thể phục vụ Phúc-âm này được. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cơ hội mà chúng ta không đáng được, và thực sự khiến cho chúng ta có thể phục vụ Phúc-âm này. Một ơn phước to lớn làm sao!
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển đã cứu chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta. Hỡi anh chị em, chúng ta tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời và là Cứu-Chúa của chúng ta. Chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, là những người ăn thịt và uống huyết của Chúa Jêsus bởi đức-tin thuộc linh của chúng ta. Kinh thánh nói rằng Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời của sự chết, nhưng là Đức Chúa Trời của sự sống (Lu-ca 20:38), và sự sống ở đây không gì hơn là những người nhận được sự sống đời đời bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Những người không tin nơi lẽ thật của Phúc-âm này thì bị chết thuộc linh, và ai tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh này thì được sống cách thuộc linh. Đức Chúa Trời quả thật là Đức Chúa Trời của những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh.
Anh chị em thân mến, chính Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi qua thịt và huyết của Ngài. Bạn phải nhận biết rằng nếu bạn không tin nơi lẽ thật này, thì bạn sẽ chẳng có liên hệ gì với Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus Christ ban cho bạn những ơn phước Thiên đàng, sự sống đời đời, và sự tha thứ tội của bạn. Ai là Đấng trở thành Người Chăn ban cho bạn những ơn phước đời đời, ai hướng dẫn và gìn giữ bạn? Đó là Đức Chúa Jêsus Christ Đấng đã hoàn thành Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Tôi hi vọng và cầu nguyện rằng mỗi người và mọi người trong các bạn sẽ đều tin nơi Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Vì đối với tôi, không chỉ bây giờ tôi tin nơi lẽ thật này và phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng tôi sẽ luôn luôn tiếp tục làm điều này trong tương lai. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh không? Và bạn có tin rằng bạn phải ở trong Hội thánh Đức Chúa Trời và tình yêu của Đấng Christ bởi đức-tin của bạn không? Chúng ta hãy sống cuộc sống của chúng ta bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh cho đến ngày chúng ta gặp Chúa.