Search

Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-15] Hai Lỗ Mộng Bằng Bạc và Hai Cái Mộng Cho Mỗi Tấm Ván Của Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô ký 26:15-37)

Hai Lỗ Mộng Bằng Bạc và Hai Cái Mộng Cho Mỗi Tấm Ván Của Đền Tạm
(Xuất Ê-díp-tô ký 26:15-37)
“Ngươi cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây si-tim. Mỗi tấm trướng mười thước, hoành một thước rưỡi, có hai cái mộng liền nhau; hết thảy các tấm ván vách đền tạm ngươi cũng sẽ làm như vậy. Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm hai mươi tấm ván; dưới hai mươi tấm ván hãy đặt bốn mươi lỗ mộng bằng bạc; cứ hai lỗ mộng ở dưới, để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván. Lại hãy làm hai mươi tấm ván về phía bắc đền tạm, và bốn mươi lỗ mộng bằng bạc, cứ dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Ngươi cũng hãy làm sáu tấm ván về phía sau đền tạm, tức là về hướng tây. Về hai góc phía sau đền tạm, phải làm hai tấm ván, khít nhau tự dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu; hai cái góc đều làm như vậy. Thế thì, có tám tấm ván và mười sáu lỗ mộng bằng bạc; cứ hai lỗ mộng ở dưới mỗi một tấm ván. Lại, ngươi hãy làm năm cây xà ngang bằng gỗ si-tim cho những tấm ván về phía bên nầy, năm cây xà ngang về phía bên kia và năm cây xà ngang khác nữa về phía sau của đền tạm, tức là hướng tây. Cây xà ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván, chạy suốt từ đầu nầy đến đầu kia. Cũng hãy lấy vàng bọc ván cùng xà ngang, và làm những khoen bằng vàng, đặng xỏ các cây xà ngang. Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu những hình chê-ru-bin cực xảo; rồi xủ màn đó trên bốn trụ bằng cây si-tim, bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc; các móc trụ đều bằng vàng. Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bong, rồi ở phía trong màn để hòm bảng chứng; màn nầy dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh. Đoạn, hãy để cái nắp thi ân trên hòm bảng chứng, đặt trong nơi chí thánh. Bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn; còn cây chân đèn thì để về phía nam đối ngang cái bàn. Về cửa Trại ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai đậu mịn, có thêu cực xảo; rồi làm cho bức màn nầy năm cái trụ bằng cây si-tim, bọc vàng; đinh nó cũng bằng vàng, và đúc năm lỗ trụ bằng đồng.”
 
 
Tấm lá phủ
Đền tạm được xây dựng bằng 48 tấm ván; hai mươi tấm cho phía nam và hai mươi tấm cho phía bắc, sáu tấm cho phía tây và hai tấm cho hai góc phía sau đền thờ. Mỗi tấm dài 4.5 mét và chiều rộng khoảng 67.5 cm. Để những tấm ván đứng thẳng, nên có hai lỗ mộng để chúng gắn khít nhau. Điều này bày tỏ cho chúng ta lần nữa rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được ban cho chỉ bởi ân điển của Ngài qua đức tin nơi Đấng Christ.
 
 

Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin Trong Đấng Christ

 
Hầu hết Cơ Đốc Nhân đều biết và ngay cả thuộc lòng phân đoạn nổi tiếng trong Ê-phê-sô 2:8-9, “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Nhưng thật không may, họ không biết ân điển của Ngài chính xác là gì và họ nên có đức tin gì để được cứu. Tuy nhiên, sự huyền bí của hai lỗ mộng bằng bạc khít với nhau cho chúng ta thấy rõ ràng sự huyền bí trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 
Để nhận ra lẽ thật của “hai lỗ mộng” đặt dưới những tấm ván chúng ta trước hết cần phải biết cơ bản lẽ thật của Phúc âm. Tất cả các cánh cửa của Đền tạm được dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bốn màu này bày tỏ cho chúng ta rằng để được cứu khỏi tội lỗi và sự hủy diệt, Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus là điều cần yếu. Và những điều đó khiến cho chúng ta tin nơi sự cứu rỗi của Chúa Jêsus, hoàn toàn không chút nghi ngờ. Chúng ta phải có một sự hiểu biết rõ ràng về lẽ thật đã cứu chúng ta, bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ, vải gai mịn và tin nơi đó. 
Chúa Jêsus đã nói, “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Như thế, tất cả chúng ta phải nhận được sự tha thứ tội lỗi tuyệt đối bởi biết lẽ thật thuộc linh được ẩn giấu trong 4 màu sắc bày tỏ nơi bức màn cửa của Đền tạm và của Nơi Chí Thánh. Chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn là những vật liệu của cửa Đền-tạm. 
Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của chúng ta và là Vua của những người tin, Ngài đã lập tức cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế-gian bởi chịu Báp-tem nơi Giăng và gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên chính thân thể Ngài một lần đủ cả, và vì mang tội của thế-gian Ngài phải đổ huyết Ngài trên Thập tự giá. Đức Chúa Jêsus Christ, là Vua, có thể chắc chắn cứu chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta bởi vì Ngài đã chịu báp-tem và chịu đóng đinh. Vì thế, chỉ xanh và đỏ nói với chúng ta về lẽ thật chắc chắc và rõ ràng, là điều mà chúng ta không thể thiếu cho sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của chúng ta. Để gánh tội lỗi của chúng ta, Chúa Jêsus đã chịu Báp-tem bởi Giăng, và bởi mang tội lỗi của thế-gian, Ngài phải đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá, Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi một lần đủ cả, vì thế Ngài đã hoàn thành công tác cứu rỗi. 
Ở đây, chúng phải tin rằng bốn điểm của chỉ xanh (phép báp tem của Chúa Jêsus), chỉ đỏ (huyết đã đổ của Ngài), chỉ tím (Ngài là Vua), và vải gai mịn (Ngài là Đức Chúa Trời của Lời, và đã khiến chúng ta trở nên công chính) là nguyên liệu đã dùng cho sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rằng cho dù nếu chúng ta cố gắng để được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta bởi chỉ tin một trong những điều này, thì sự cứu rỗi như vậy sẽ không được trọn vẹn. Tại sao? Bởi vì ở dưới mỗi tấm ván của Đền-tạm, có hai cái mộng cắm vào hai lỗ bằng bạc để kềm giữ tấm ván. 
Bạc trong Kinh thánh biểu hiện cho ân điển của Đức Chúa Trời, món quà của Đức Chúa Trời. Và trong Rô-ma 5:1-2 có chép, “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.”
Sự cứu rỗi có thể được ban cho chúng ta khi đức tin chúng ta gặp được ân điển của Đức Chúa Trời cách đúng đắn. Cũng như hai cái mộng ở dưới những tấm ván của Đền-tạm, và những cái mộng này vừa khít vào những cái lỗ bạc để kềm giữ những tấm ván, Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta rằng sự cứu rỗi của chúng ta được trọn vẹn chỉ khi chúng ta tin nơi cả Báp-tem của Chúa Jêsus lẫn huyết của Ngài trên Thập tự giá. 
Tất cả chúng ta phải tin lý do và nội dung căn bản tại sao mỗi tấm ván phải có hai cái mộng nhô ra. Hai lỗ mộng của tấm ván là hai lỗ mộng của Phúc-âm Nước và Thánh linh. Vào thời Tân-ước, Chúa Jêsus đã đến chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít, chịu đóng đinh, đổ huyết Ngài ra và chết trên Thập tự giá, và bởi đó hoàn thành sự cứu rỗi của chúng ta cách trọn vẹn. 
Nói cách khác, ơn tha thứ tội lỗi chỉ được ban cho trong lòng của những người tin thực sự nơi sự cứu rỗi công chính mà Chúa Jêsus đã làm trọn bởi chịu Báp-tem nơi Giăng và bởi đổ huyết Ngài ra để tẩy sạch tội lỗi của họ. Như thế, để chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta, chúng ta cần có đức tin tin nơi hai công việc này của Chúa Jêsus. Mọi thứ của Đền tạm cung cấp một hình ảnh chi tiết của Chúa Jêsus, là Đấng đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Không phải vô cớ mà Chúa bảo dân I-sơ-ra-ên phải dùng hai lỗ mộng cho mỗi tấm ván của Đền-tạm. 
Chúng ta đã được cứu thoát khỏi mọi tội lỗi và mọi sự đoán phạt của chúng ta cách trọn vẹn qua công việc của Báp-tem và huyết đã đổ ra mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nói cách khác, bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà chúng ta đã nhận được quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đức tin của chúng ta giống như vàng ròng được xây lên bởi nhận được món quà này của Đức Chúa Trời. 
 
 
Có Phải Bạn Vẫn Không Biết Bạn Thực Sự Là Ai Cho Dù Bạn Tin Nơi Chúa Jêsus? 
 
Bạn có nghĩ rằng bạn tốt đẹp không? Bạn có tự nghĩ rằng bạn có một cá tính công chính mà không thể chịu sự bất chính, dưới bất cứ trường hợp hay hình thức nào đi nữa không? Bạn có nghĩ rằng bạn công chính trước mặt Đức Chúa Trời, chỉ bởi vì bạn giữ điều răn Đức Chúa Trời trong lòng bạn mỗi ngày và cố gắng vâng phục, thực hành những điều đó trong cuộc sống của ban không? Mọi điều mà bạn đang làm chỉ là giả đò công chính, trong khi chúng ta phạm tội tà dâm và ngoại tình cách kín dấu. 
Hiện nay, ti-vi chiếu hàng trăm kênh truyền hình từ cáp hoặc vệ tinh. Chiếu 24 tiếng đồng hồ một ngày, những kênh này có chương trình đặc biệt riêng và không ngừng đổi mới. Trong những chương trình này, những kênh đặc biệt thành công trên hết là kênh truyền hình phim người lớn. Những kênh phim người lớn này là nơi người xem có thể xem mọi loại hình thức khiêu dâm bởi chỉ cần đơn giản bấm nút điều khiển qua những kênh truyền hình. Còn về những mạng lưới internet khiêu dâm thì sao? Không cần phải nói, một cơn lũ những thư điện tử khiêu dâm hiện nay đang tràn ngập trên thế giới. Mọi người phàn nàn về sự xấu xa của những mạng lưới internet khiêu dâm này, nhưng khi chúng ta nghĩ về “luật cung cầu” thì sự thành công của họ chỉ có nghĩa rằng vô số người thực sự thích thú những mạng lưới internet này trong nơi riêng tư của họ. 
Hiện tượng này bày tỏ cho chúng ta rằng con người chúng ta vốn là thối nát và bẩn thỉu. Kinh thánh chỉ ra những tội lỗi trong lòng của con người tượng trưng cho tội gian dâm, ngoại tình, và tính dâm dục. Đức Chúa Trời nói rằng những điều này đến từ tấm lòng tội lỗi của người ta và làm ô uế nó, và đó rõ ràng là tội lỗi. Vậy thì, chẳng phải chúng ta đầy tội hay sao? Đức Chúa Trời đã lặp đi lặp lại rằng bản chất bên trong của chúng ta là đầy tội. 
Nhưng chúng ta có thực sự thừa nhận điều này hay không? Thế nào? Chúng ta có thể nào thoát khỏi bản chất tội lỗi bên trong chúng ta bằng cách nhắm mắt và bịt tai chúng ta lại không? Chúng ta không thể tránh khỏi phạm mọi thứ tội lỗi với sự tưởng tượng và ý nghĩ của chúng ta. Cho dù chúng ta tự nhủ bao nhiêu lần rằng chúng ta phải tránh xa tội lỗi, và cố gắng thực hiện điều đó như thế nào đi nữa, thì mọi việc cũng chỉ là vô ích. Thực ra xác thịt của chúng ta là như thế, không chỉ chúng ta không có thể thể trở thành những thánh đồ trọn vẹn là người không hề phạm tội ham muốn xác thịt, mà chắc chắn chúng ta còn ham muốn quan hệ với tội lỗi mà không muốn xa rời nó. Xác thịt và tấm lòng của con người luôn luôn ra khỏi những điều thánh, và hơn nữa trên thực tế, họ không chỉ muốn gần gũi với tội lỗi mà họ còn muốn phạm những điều hơn cả tội lỗi. 
Tại những nước Châu Á, nhiều người được dạy về Khổng Tử từ khi họ mới sanh ra, vì thế họ hết sức cố gắng để thực hiện những điều được học này. Mặc khác, các nước Phương Tây nhà thờ Công giáo hoặc Cơ-đốc-giáo chính thống đang thống trị toàn cảnh tôn giáo, và nhiều người Trung đông cố gắng gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, với ý nghĩ rằng họ có thể được thánh hóa càng hơn miễn họ giữ luật pháp cẩn thận hơn. Nhưng dù cho nền tảng tôn giáo của họ là gì, khi họ đặt chính họ trước Đức Chúa Trời thì sẽ bị lột trần bản chất con người thật của họ, tất cả họ chỉ là những khối tội lỗi và là con cháu của kẻ ác. 
Con người là bất chính, đầy những bất toàn, và là một khối tội lỗi được làm bằng bụi đất. Ngay cả những người có vẻ như là người tốt, là những người làm việc tốt không phải vì phô trương nhưng vì tấm lòng thành thật của họ, và họ là những người thấy khó chịu khi nhận bất cứ sự tán dương nào vì những việc làm tốt của họ, cũng không thể thoát khỏi sự thật rằng khi tính chất cơ bản của họ bị phản ánh trước mặt Đức Chúa Trời, thì họ là những khối tội lỗi và con cháu của kẻ ác. Vì sự công chính của con người chỉ là một tội ác lớn trước Đức Chúa Trời, nên người ta không thể thoát khỏi sự đoán xét tội lỗi trừ khi họ nhận ra hình phạt của họ và tiếp nhận Phúc-âm của Nước và Thánh linh, tình yêu của Đức Chúa Trời. Trước mặt Đức Chúa Trời, những nổ lực của con người không thể được chuyển thành bất cứ lòng tốt nào cả, ngay cả nhỏ như hạt bụi, và tấm lòng của loài người chỉ là bẩn thỉu trước mặt Ngài. 
Trong Kinh thánh, gỗ thường được tượng trưng cho con người. Một khúc gỗ si-tim không thể được dựng lên như là một cột trụ tại cửa vào của Đền thờ Đức Chúa Trời trừ khi Đức Chúa Trời bọc chúng với vàng trước. Và ngoài sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho, người ta không gì hơn là bụi đất, không thể tránh khỏi sự đoán xét của lửa. 
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã tháo bỏ tội lỗi và sự vi phạm của chúng ta bởi để Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Mê-si-a, nhận Báp-tem và đổ huyết ra cho đến chết, ngay khi chúng ta vẫn chỉ là những tội nhân. Sự cứu rỗi này được tiên tri cách chi tiết bởi vua Đa-vít khoảng một ngàn năm trước khi Đấng Mê-si-a đến: “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.” (Thi-thiên 103:12-14).
Trước khi chúng ta biết sự công chính của Đức Chúa Trời, sự công chính của con người đã là tiêu chuẩn của cuộc sống chúng ta. Tôi cũng đã từng như vậy khi tôi chưa biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời và chưa có đức tin nơi Lời Ngài. Thực ra tôi không có sự công chính của chính tôi, nhưng tôi vẫn tự nghĩ rằng tôi là đứng đắn. Vì thế từ khi tôi còn nhỏ, có nhiều lần tôi không thể chịu được sự bất công, và tôi đã đánh lộn với người ta, ngay cả với những người mà tôi không cân sức với họ. “Hãy sống cuộc sống công chính” từng là phương châm của tôi. Vì tôi đã không tự nhìn thấy mình trước mặt Đức Chúa Trời, nên tôi nghĩ tôi có đầy sự công chính của riêng tôi. Nên tôi tự nhủ là tôi tốt hơn những người khác và cố gắng hết sức để sống cách công chính. 
Nhưng một người như tôi chẳng khác gì hơn là một khối tội lỗi trước sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi từng là một người không thể giữ gìn ngay cả Mười Điều răn hoặc 613 luật lệ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta giữ. Thực sự thì khi tôi có lòng muốn giữ những điều đó thì chính điều đó là một hành động của sự không công chính mà chống nghịch lại Lời của Đức Chúa Trời, cho thấy rằng tôi hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài phạm tội, chống nghịch lại Ngài. Mọi sự công chính của con người chỉ là sự không công chính trước mặt Đức Chúa Trời. 
Thời đại này là thời đại đã lạc mất Đức Chúa Trời và Luật pháp của Ngài, đang ở giữa một cơn lũ dâm dục và đồi trụy, và cũng đã mất đi cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận biết rằng loài người không thể tránh khỏi phạm tội mỗi ngày và vì thế chúng ta bị kết án đi vào hỏa ngục không ngoại trừ ai cả. 
 
 
Chúng Ta Đã Từng Không Công Chính Và Đầy Tội Lỗi, Nhưng Hiện Nay Chúa Đã Khiến Chúng Ta Trở Nên Dân Sự Của Ngài Bởi Cứu Chúng Ta Khỏi Tội lỗi Với Phúc-Âm Của Nước Và Thánh Linh
 
Chúng ta hoàn hoàn không công chính, nhưng qua ơn cứu rỗi, Chúa đã cứu những người như chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Mỗi tấm ván của Nơi Thánh dài 4.5 mét và rộng 67.5 cm, được làm bằng gổ si-tim bọc vàng và dựng lên như những bức tường của Nơi Thánh. Dưới mỗi tấm ván, hai cái lỗ bằng bạc được đặt để chống đở tấm ván. Hai lỗ bạc ở đây bày tỏ rằng Chúa Jêsus đã cứu bạn và tôi hoàn toàn nhờ vào chính Ngài. 
Lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi là tình yêu của Ngài, trong tình yêu đó Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế-gian này và chịu Báp-tem để gánh tội lỗi chúng ta bởi chết trên Thập tự giá, và bởi đó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế-gian và mọi sự đoán xét. Bởi tin nơi ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta, chúng ta được tái sanh. Ơn cứu rỗi này, là ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta thì như vàng, không thể bị hư hỏng, và vì thế đời đời không thay đổi. 
Sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta được thành lập bởi Báp-tem và huyết Chúa Jêsus, và nó đã hoàn toàn tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta cách trọn vẹn. Bởi vì Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi mà bạn và tôi được hoàn toàn giải cứu khỏi mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm với tâm trí, ý nghĩ, và những việc làm thực tế của chúng ta. Bởi tin nơi ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong lòng chúng ta, chúng ta trở thành những thánh đồ yêu dấu của Ngài. Qua hai lỗ bạc chống đở mỗi tấm ván của Đền-tạm, Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta về sự cứu rỗi của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta rằng đó là 100 phần trăm ân điển và ơn phước của Ngài mà chúng ta trở nên con cái của Ngài. 
Nếu chúng ta lấy đức tin của chúng ta ra khỏi Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus, thì chẳng gì còn lại trong chúng ta. Chúng ta hoàn toàn trở nên những người đi vào hỏa ngục để chịu sự đoán phạt tội lỗi. Chúng ta chỉ là những con người bị run rẫy trước sự chết chắc chắn dựa theo luật pháp của Đức Chúa Trời đó là tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta là những người thực hiện và phải trải qua sự đoán xét công chính của lửa đang chờ đợi chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta chẳng là gì nếu chúng ta lìa khỏi đức tin của chúng ta nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Sống trong thời đại hiện nay, là thời đại tràn ngập tội lỗi, chúng ta không bao giờ được quên rằng số phận của chúng ta là chỉ đang chờ đợi sự đoán xét của lửa. Chúng ta là những con người như thế. Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách trọn vẹn bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Nước và Thánh linh. Đấng Mê-si-a đã đến thế-gian này, chịu Báp-tem bởi Giăng, đổ huyết Ngài ra và chết trên Thập tự giá, sống lại từ cõi chết, và nhờ đó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi, mọi sự không công chính, và mọi sự đoán xét của chúng ta. Bởi tin nơi Phúc-âm hoàn hảo của Nước và Thánh linh này, hiện nay chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi, và chúng ta chỉ có thể cảm tạ Đức Chúa Trời với đức tin của chúng ta. 
Mặc dù chúng tôi bất toàn trong xác thịt, nhưng những người làm việc của chúng tôi, những mục sư của chúng tôi và tôi đang giảng dạy Phúc-âm của Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới. Mặc dù thời đại này thật là một thời đại thối nát, nhưng bởi vì chúng tôi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, nên chúng tôi có thể phục vụ Chúa cách tinh sạch, không có sự xấu xa nào. Chúng tôi có suy nghĩ này không phải vì năng lực của riêng chúng tôi, nhưng vì Chúa ban cho chúng tôi sự thánh khiết bởi mặc cho chúng tôi ân điển cứu rỗi của Ngài. 
Vì Chúa đã cứu chúng tôi hoàn toàn khỏi tội lỗi và sự đoán xét nên chúng tôi được bao phủ trong quyền năng của sự cứu rỗi này, và hoàn toàn bởi điều này mà chúng tôi có thể được phục vụ Chúa cách tinh sạch. Vì Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi Nước và Thánh linh, nên tôi tin rằng chúng ta có thể phục sự Ngài mặc dù chúng ta bất toàn, nhưng chúng ta không còn bị giới hạn bởi tội lỗi, bởi những sự thiếu sót, và sự đoán xét của chúng ta. 
 
 
Tôi Thế Nào Là Hoàn Toàn Do Ân Điển Của Đức Chúa Trời
 
Quả thật, đây là những điều không thể xảy ra được nếu không do ân điển của Chúa chúng ta. Truyền bá Phúc-âm của Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới và phục vụ Phúc-âm cách trong sạch không thể được thực hiện nếu không phải vì ân điển của Chúa. Đúng 100 phần trăm là bởi ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mà bạn và tôi có thể sống cuộc sống để bảo vệ và phục vụ Phúc-âm. 
Chúng ta được trở nên những cột trụ của Đền tạm Đức Chúa Trời (Khải huyền 3:12 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta) và dân sự của Nước Ngài bởi đức tin. Trong thời đại này, khi thế giới đang bị chìm đắm trong tội lỗi, trong một thời kỳ mà hầu hết người ta quên đi Đức Chúa Trời, ngay cả việc phạm thượng đến Đức Chúa Trời, thì chúng ta được tẩy sạch bởi nước trong và trở nên tinh sạch, và chúng ta có thể uống ‘nước tinh khiết’ và phục vụ Chúa cách trong sạch – không có đủ lời nào để diễn tả lòng biết ơn sâu sắc của tôi vì ơn phước này. 
Đây đúng là đức tin của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể trở nên công chính? Làm sao chúng ta có thể tự gọi chúng ta là công chính khi không có điều gì tốt lành trong chúng ta cả? Làm sao những tội nhân như bạn và tôi trở nên vô tội? Có thể nào bạn trở nên vô tội và công chính bởi sự công chính xác thịt của bạn không? Những ý nghĩ xác thịt, những cố gắng và những việc làm của riêng bạn, có thể nào những việc này khiến bạn trở nên người vô tội và công chính không? Có thể nào bạn được trở nên công chính nhưng không do đức tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh không? Có thể nào bạn trở nên công chính nhưng không do đức tin của bạn nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn không? Có thể nào bạn trở nên công chính mà không cần tin nơi sự cứu rỗi của bạn nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh đã được làm trọn bởi Đấng Mê-si và được bày tỏ trong Lời của Đức Chúa Trời không? Bạn không bao giờ có thể trở thành như vậy được! Bởi chỉ tin nơi chỉ đỏ, chúng ta không bao giờ có thể trở nên công chính. 
Bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ, là Cứu Chúa, là Đấng Mê-si của chúng ta, đã gánh mọi tội lỗi của thế-gian, bao gồm mọi tội lỗi trong cả cuộc đời chúng ta, qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta thay cho chúng ta, nên chúng ta mới có thể trở nên công chính bởi đức tin. Cũng giống như của lễ hi sinh trong thời Cựu-ước đã mang tội lỗi khi tội nhân hoặc Thầy Tế Lể Cả đặt tay họ trên đầu nó, thì trong thời kỳ Tân-ước, Chúa Jêsus đã tiếp nhận mọi tội lỗi của thế-gian chất trên Ngài bởi chịu Báp-tem nơi Giăng. Chúa Jêsus chắc chắc đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta qua Báp-tem của Ngài (Ma-thi-ơ 3:15) Và Ngài được làm chứng bởi Giăng như sau: “Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). 
Sau khi đã nhận Báp-tem của Ngài, Chúa Jêsus đã sống 3 năm kế tiếp của cuộc đời Ngài vì sự cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã kết thúc mọi tội lỗi và sự đoán xét của chúng ta bằng cách đi đến Thập tự giá và dâng thân thể của chính Ngài cho Đức Chúa Trời, và ban cho chúng ta sự sống mới. 
Bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh tội lỗi của chúng ta qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng nên Ngài đã lặng lẽ hi sinh chính thân Ngài và rồi những dấu đinh đã hằn lên chân tay Ngài khi Ngài bị đóng đinh bởi những người lính La-mã. Bị treo trên Thập tự giá, Chúa Jêsus đã đổ hết huyết từ thân thể Ngài ra. Và Ngài đã đặt dấu chấm hết cho sự cứu rỗi của chúng ta, Ngài nói “Mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30). 
Sau khi chết ba ngày, Ngài đã sống lại, cất lên Nước Trời, và trở thành Cứu Chúa của chúng ta bởi ban cho chúng ta sự sống đời đời. Bởi mang tội lỗi của thế-gian qua Báp-tem Ngài đã nhận nơi Giăng Báp-tít, và bởi Thập tự giá của Ngài, sự sống lại, sự thăng thiên, Chúa Jêsus đã trở thành Cứu Chúa tuyệt đối của chúng ta. Vì thế, Kinh thánh nói rằng, “Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa” (Hê-bơ-rơ 10:18).
 
 

Chỉ Tin Nơi Huyết Của Thập Tự Giá Và Những Học Thuyết Thánh Hóa Dần Dần Thì Không Bao Giờ Bạn Được Cứu Hoàn Toàn Khỏi Tội lỗi Của Bạn

 
Những Cơ Đốc Nhân nên biết rằng họ không thể được cứu hoàn toàn khỏi tội lỗi của họ chỉ bởi tin nơi huyết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá. Bởi vì người ta phạm tội mỗi ngày bằng mắt và hành động của họ, nên họ không thể Tẩy sạch tội lỗi của họ chỉ bởi tin duy nhất nơi huyết của Thập tự giá. Một trong những sự phạm tội lan tràn trong cuộc sống người ta hiện nay là tà dâm đồi bại. Khi một nền văn hóa của sự lộ liễu và khiêu dâm tình dục lan tràn thế giới, tội lỗi này bị ăn sâu vào trong xác thịt của chúng ta. Kinh thánh không cho phép phạm tội tà dâm, nhưng thực tế ngày nay thì bởi vì hoàn cảnh xung quanh họ, nên nhiều người cuối cùng phạm tội này trong khi họ không muốn. 
Đức Chúa Trời phán rằng ai nhìn vào một người đàn bà cách ham muốn thì đã phạm tội tà dâm với người đó trong lòng anh ta rồi. (Ma-thi-ơ 5:28), nhưng điều chúng ta thấy mỗi ngày thì toàn là khiêu dâm. Vì thế người ta phạm tội tà dâm như vậy mỗi phút và mỗi giây. Nếu đúng như như vậy, thì làm sao họ có thể được thánh hóa bởi cầu nguyện ăn năn và được vào Thiên đàng? Làm sao họ có thể trở nên công chính? Lòng họ có trở nên công chính khi họ kỷ luật chính họ trong một thời gian dài và trở nên thánh hóa khi họ lớn tuổi không? Bản chất của họ có trở nên hiền lành hơn không? Họ có trở nên kiên nhẫn hơn không? Dĩ nhiên là không! Điều xảy ra hoàn toàn ngược lại. 
Trong vòng những học thuyết Cơ-đốc-giáo thịnh hành là “Giáo lý của sự nên thánh từ từ” Học thuyết này cho là khi Cơ Đốc Nhân tin nơi sự chết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá một thời gian dài, và phục vụ Chúa mỗi ngày, thì họ bảo đảm trở thành thánh khiết và thuần hậu. Nó cho rằng chúng ta tin Chúa Jêsus càng lâu, thì chúng ta càng trở nên người không vướng bận tội lỗi và những việc làm của chúng ta thì có đạo đức, và vào lúc sự chết đến gần chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên thánh hóa cách trọn vẹn và bởi đó hoàn toàn vô tội. 
Và nó cũng dạy rằng bởi vì chúng ta dâng lời cầu nguyện ăn năn mọi lúc, nên chúng ta có thể được tẩy sạch tội lỗi chúng ta mỗi ngày, như chúng ta giặt quần áo vậy, và vì thế khi chúng ta chết, chúng ta sẽ đi đến trước Đức Chúa Trời như người đã hoàn toàn trở nên công chính. Có nhiều người tin như thế. Nhưng đây chỉ là một sự suy đoán có tính chất giả thuyết được gợi lên bởi những ý nghĩ của con người. 
Rô-ma 5:19 nói, “Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình” Câu này nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta được trở nên vô tội chỉ bởi sự vâng phục của một Người. Điều mà bạn và tôi không thể làm, Chúa Jêsus đã thực hiện khi Ngài đến trong thế gian này. Biết rõ rằng bạn và tôi không thể tự giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Chúa Jêsus đã tha tội lỗi cho chúng ta, là điều mà bạn lẫn tôi không bao giờ làm được. Bởi đến trong thế-gian này, nhận Báp-tem, chịu đóng đinh, chết và sống lại từ cõi chết, Ngài đã cứu bạn và tôi cũng như tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. 
Đức Chúa Jêsus Christ có thể ban sự cứu rỗi cho dân sự của Ngài bởi sự tha thứ tội lỗi cho họ là bởi vì Ngài vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời là Đấng Mê-si-a, Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta ơn cứu rỗi qua Báp-tem của Ngài, Thập tự giá và sự phục sinh. Bởi ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, Chúa Jêsus đã làm trọn sự tha tội cách trọn vẹn. Và hiện nay, bởi đức tin, chúng ta được bao phủ trong ơn cứu rỗi này, vì Chúa đã làm trọn sự cứu rỗi tội của chúng ta, là điều mà không bao giờ có thể được thực hiện bởi những sự cố gắng của riêng chúng ta. 
Tuy nhiên, hầu hết Cơ Đốc Nhân không tin nơi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận, nhưng thay vào đó chỉ tin duy nhất nơi huyết mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá và cố gắng trở nên thánh hóa qua những việc làm của riêng họ. Nói cách khác, cho dù Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại khi Ngài chịu báp-tem bởi Giăng, con người vẫn không tin nơi lẽ thật này. Ma-thi-ơ đoạn 3 nói với chúng ta rằng điều đầu tiên mà Chúa Jêsus làm trong cuộc đời của Ngài là nhận Báp-tem nơi Giăng. Đây là sự thật được chứng thực trong cả 4 sách Phúc-âm. 
Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, đại diện cho con người và là người vĩ đại hơn hết những người được sanh ra từ đàn bà, nhưng có quá nhiều người bỏ quên sự thật này và không tin nơi đó. Những người như thế tin nơi Chúa Jêsus mà không tin nơi Báp-tem của Ngài, và chỉ ca ngợi huyết báu mà Ngài đã đổ nơi Thập tự giá cách nồng nhiệt. Đau đớn bởi sự chết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá, họ khơi lên những cảm xúc của họ, làm đủ loại ồn ào trong sự cầu nguyện của họ, họ hét lên, “♫quyền trong huyết, quyền trong huyết, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết báu Chiên Con lành” Nói cách khác, họ cố gắng đến với Đức Chúa Trời, bị kích động bởi những cảm xúc, sự hăng hái, và sức mạnh của riêng họ. Nhưng bạn phải nhận biết rằng họ càng làm như vậy, họ càng trở nên đạo đức giả, giả đò trở nên thánh khiết nhưng thực sự tích lũy tội lỗi trong lòng họ cách kín dấu.
 
 

Làm Sao Chúng Ta Có Thể Tin Chúa Jêsus Là Cứu Chúa Của Chúng Ta Ngay Cả Trong Khi Không Biết Phúc-Âm Của Nước Và Thánh Linh?

 
Khi chúng ta nghe người ta nói về Đền-tạm, chúng ta thường thấy rằng họ không hề biết chút xíu nào về điều họ đang nói đến. Khi nói đến việc tin nơi Đền-tạm, làm sao chúng ta chỉ tin nơi cách mà chúng ta tưởng rằng thích hợp và đúng đắn? Bởi vì sự cứu rỗi khỏi tội lỗi mà Chúa đã làm trọn thì vô cùng chi tiết, Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng ta có thể nhận biết sự cứu rỗi của chúng ta đã được làm trọn cách chi tiết và chính xác như thế nào. 
Qua Đền-tạm, Ngài cũng khiến cho chúng ta nhận ra rằng Chúa đã cứu chúng ta với chỉ xanh và đỏ, nước và huyết. Chúng ta được biết rằng để tẩy sạch tội lỗi chúng ta, Chúa đã đến, “không chỉ bởi nước, nhưng bởi nước và huyết” (1 Giăng 5:6). Nước, huyết, và Đức Thánh Linh, là những điều chúng ta tin là một. Bởi đến như một con người, chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, chịu chết và sống lại từ cõi chết mà Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta. 
Qua Đền-tạm, chúng ta có thể khám phá và tin nơi sự miêu tả sinh động chi tiết của sự cứu rỗi này. Bởi học về hai cái mộng và hai cái lỗ bằng bạc của mỗi tấm vàn, chúng ta nhận ra được hệ thống là điều mà bởi đó Chúa Jêsus đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Và vì thế chúng ta đã tìm thấy lẽ thật mà chúng ta phải tin chắc nơi chức vụ của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ. 
Ngoài Kinh thánh, sự cứu rỗi không thể tìm được nguồn gốc của nó ở bất cứ nơi nào. Chúng ta cần ơn cứu rỗi được thành lập bởi hai yếu tố Báp-tem và Thập tự giá này. Những người tin nơi lẽ thật này có thể trở nên người được sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Bởi giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta với Nước và Thánh linh, Đức Chúa Trời đã làm tròn sự cứu rỗi của chúng ta cách trọn vẹn. 
Nói cách khác, hai cái mộng được làm dưới mỗi tấm ván và gắn vào trong hai cái lỗ bằng bạc. Lẽ thật này chắc chắc cần thiết và quan trọng vô cùng cho chúng ta và sự tha thứ tội của chúng ta. Quan trọng nhất là chúng ta phải tin nơi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành cho chúng ta, vì nếu chúng ta không tin nơi lẽ thật của chỉ xanh, tím, và đỏ này thì chúng ta không bao giờ được cứu. 
Như mỗi tấm ván của Đền tạm thánh cần hai lỗ bạc để có thể đứng thẳng, khi nói về đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, hai lẽ thật của ân điển Ngài chắc chắn cần thiết. Những điều đó là gì? Đó là Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu Báp-tem và Ngài đã mang mọi sự đoán xét và hình phạt của tội lỗi chúng ta bằng cách mang chúng đến Thập tự giá và chịu đóng đinh. Bất cứ ai được trở nên công chính cũng chỉ khi anh/ chị ấy tin nơi hai ơn cứu rỗi trọn vẹn này. Đức tin của chúng ta nơi Báp-tem của Chúa Jêsus lẫn huyết của Thập tự giá, hai cái trụ của ơn cứu rỗi của Ngài, khiến chúng ta đứng vững trong Nhà Đức Chúa Trời. Khi hai cái mộng được đặt vào trong hai lổ bằng bạc, mỗi tấm ván có thể đứng thẳng. 
Như vậy, bởi đức tin đúng đắn của chúng ta nơi hai cột trụ của sự cứu rỗi mà chúng ta được trở nên dân sự thật sự không chỗ trách được của Ngài. Bởi tin nơi Phúc-âm của nước và huyết do Chúa Jêsus ban cho, chúng ta nhận được đức tin giống như vàng là thứ không bao giờ thay đổi. Bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, chúng ta trở nên những thánh đồ, là những người đã nhận được sự cứu rỗi qua sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn. 
 
 
Thần Học Hiện Nay Và Thời Kỳ Của Phúc-Âm Nước Và Thánh Linh
 
Ngoại trừ thời kỳ Hội Thánh Đầu tiên, từ Sắc lệnh Milan vào năm 313 S.C, Cơ-đốc-giáo, bao gồm cả Cơ-đốc-giáo ngày nay, đã truyền bá Phúc-âm của Thập tự giá nhưng bỏ qua Báp-tem của Chúa Jêsus. Từ Hội thánh Đầu tiên cho đến hết năm 313 sau công nguyên, là thời kỳ hợp thức hóa Cơ-đốc-giáo như là tôn giáo La-mã mới, Cơ-đốc-giáo đã truyền bá Phúc-âm của Nước và Thánh linh, nhưng sau đó Nhà thờ Công giáo La-mã đến thống trị tình hình tôn giáo. Sau đó từ đầu thế kỷ14, một thế kỷ đặt mọi thứ trên những ý nghĩ do con người tạo ra và kêu gọi thay đổi nhân loại bắt đầu nổi lên, đầu tiên là tại một số thành phố thịnh vượng của miền bắc nước Ý. Đây là Sự Phục hưng. 
Vào thế kỷ thứ 16, trào lưu ngầm của thế kỷ này bắt đầu từ Ý trải ra toàn phía tây của thế giới, họ cho học bổng những ai học về chủ nghĩa nhân văn, triết học do con người tạo ra bắt đầu học như thần học. Giải thích Kinh thánh bằng suy nghĩ riêng, họ bắt đầu tạo nên học thuyết Cơ-đốc-giáo. Nhưng bởi vì họ không biết lẽ thật, họ không thể hiểu Kinh thánh cách đúng đắn và trọn vẹn. Vì thế điều họ không thể hiểu bởi đầu óc của họ, họ khắc phục bằng cách kết hợp những hiểu biết và những ý nghĩa thế tục, rồi đưa ra những học thuyết Cơ-đốc-giáo của riêng họ. 
Cuối cùng, vô số những học thuyết và thần học Cơ-đốc-giáo mọc lên trong lịch sử của Cơ-đốc-giáo như: Chủ thuyết Luther, chủ thuyết Calvin, chủ thuyết Arminius, Tân Thần đạo, chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa duy lý, thần đạo phê bình, thần đạo huyền bí, thần đạo tự do, thần đạo nữ quyền, thần đạo người da đen, và ngay cả thần đạo vô thần.
Lịch sử của Cơ-đốc-giáo có vẻ như rất dài, nhưng thật ra nó không dài lắm. Vì 300 năm từ thời kỳ Hội thánh Đầu tiên, người ta có thể học Kinh thánh, nhưng sau đó không lâu tiếp theo là thời đại Trung cổ, thời kỳ hắc ám của Cơ-đốc-giáo. Trong suốt thời kỳ này, những người tự đọc Kinh thánh là người bị phạm tội chém đầu. Cho đến những năm 1700 khi cơn gió thần học bắt đầu thổi, và kế đó Cơ-đốc-giáo có vẻ như trổ hoa vào những năm 1800 và 1900 khi những nền thần học của phát triển mạnh mẽ và nhanh lẹ, nhưng hiện nay, nhiều người đang rơi vào trong những học thuyết huyền bí, tin vào Đức Chúa Trời dựa trên những kinh nghiệm của bản thân họ. Nhưng bất kể những nền thần học đa dạng của họ, mọi nhánh sông của Cơ-đốc-giáo cũng có chung một mẫu thức đức tin là chỉ tin nơi huyết của Chúa Jêsus. 
Nhưng đây có phải là lẽ thật không? Khi bạn tin vào con đường này, tội lỗi của bạn có chắc chắn được mất đi không? Bạn phạm tội mỗi ngày. Bạn phạm tội mỗi ngày trong lòng bạn, ý nghĩ, hành động và sự bất toàn của bạn. Vậy thì bạn có được tha tội khi chỉ tin duy nhất nơi huyết mà Chúa Jêsus đã đổ trên Thập tự giá không? Việc Chúa Jêsus gánh tội lỗi chúng ta bằng cách chịu báp-tem và chết trên Thập tự giá là lẽ thật Kinh Thánh. Nhưng có nhiều người, là những người nói rằng tội lỗi của họ đã được tha bởi chỉ tin nơi huyết Chúa trên Thập tự giá và dâng lời cầu nguyện ăn năn mỗi ngày. Tội lỗi trong lòng và lương tâm của chúng ta có được tẩy sạch đi khi chúng ta cầu nguyện ăn năn không? Điều này không thể nào. 
Nếu bạn là Cơ Đốc Nhân, thì bạn phải biết và tin sự cứu rỗi qua lẽ thật này, rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian, và đã gánh mọi tội lỗi của thế-gian bằng cách chịu Báp-tem bởi Giăng. Mặc dầu vậy, có phải bạn vẫn lờ đi lẽ thật này, ngay cả không cố gắng để biết nó, hoặc tin nơi nó không? Nếu thế, bạn đang phạm tội nhạo báng Chúa Jêsus, hạ thấp và khinh thường danh Ngài, và bạn không thể nói rằng bạn thật sự tin nơi Chúa Jêsus là Cứu Chúa của bạn. Bởi bỏ đi Báp-tem của Chúa Jêsus ra khỏi sự cứu rỗi đã được làm trọn bởi Đức Chúa Jêsus Christ này, và tin Ngài trong bất cứ cách nào mà bạn muốn thì bạn không bao giờ có thể được mặc lấy ơn cứu rỗi.
Có nhiều Cơ Đốc Nhân không tin nơi lẽ thật y như nó đã có, rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta, nhưng thay vào đó họ đi theo những ý nghĩ của riêng họ và tin nơi lẽ thật bóp méo nào mà họ muốn. Hiện nay, lòng của họ ngày càng cứng cõi hơn bởi tin vào học thuyết sai lầm của họ, tin rằng tội lỗi của họ có thể được tẩy sạch chỉ bởi tin duy nhất nơi huyết của Ngài trên Thập tự giá. 
Nhưng câu trả lời của sự cứu rỗi đã định sẵn bởi Đức Chúa Trời là như sau: Chúng ta có thể nhận được sự tha tội đời đời bởi tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus, sự chết của Ngài trên Thập tự giá, và sự sống lại của Ngài. Nhưng đang nổi lên vô số người tin Chúa Jêsus bằng cách bỏ đi Báp-tem của Ngài khỏi lẽ thật của sự cứu rỗi này, hiểu lầm và tin lầm theo một phương trình trở thành một luật bất di bất dịch: “Chúa Jêsus (Thập tự giá và sự sống lại của Ngài) + cầu nguyện ăn năn + những việc làm đạo đức = sự cứu rỗi được nhận qua sự thánh hóa từ từ.” Những người tin theo cách này chỉ nói bằng môi của họ rằng họ đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Tuy nhiên, sự thật là lòng của họ đầy ấp tội lỗi mà vẫn chưa giải quyết được. 
Bạn còn có tội trong lòng bạn không? Nếu bạn có tội trong lòng cho dù hiện nay bạn tin nơi Chúa Jêsus, vậy thì rõ ràng có một vấn đề nghiêm trọng trong đức tin của bạn. Bởi vì bạn chỉ tin nơi Chúa Jêsus như là một vấn đề tôn giáo nên lương tâm chưa được sạch và bạn vẫn có tội. Tuy nhiên, chính sự thật bạn vẫn còn tội lỗi trong lòng là sự vô cùng may mắn. Tại sao? Bởi vì những người thật sự nhận ra rằng họ vẫn có tội nên họ không thể tránh khỏi bị đày xuống hỏa ngục vì tội lỗi này, và khi họ như thế thì cuối cùng họ trở nên nghèo nàn trong thuộc linh và bởi đó họ có thể nghe được Lời của sự cứu rỗi thật. 
Nếu bạn muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi từ Đức Chúa Trời, thì bạn phải được chuẩn bị. Những người có tấm lòng sẵn sàng trước mặt Đức Chúa Trời thừa nhận rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi. Con đã tin nơi Chúa Jêsus một thời gian dài, nhưng con vẫn có tội. Bởi tiền công của tội lỗi là sự chết, nên con không thể tránh khỏi bị quăng vào hỏa ngục.” Như vậy, họ tự nhận biết rằng họ hoàn toàn tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Những người nhận biết Lời của Đức Chúa Trời, những người tin rằng Lời của Đức Chúa Trời chắc chắc được làm tròn một cách chính xác như đã chép – những người này không ai khác hơn là những người đã có tấm lòng sẵn sàng. 
Đức Chúa Trời gặp gỡ những linh hồn như thế không ngoại trừ trường hợp nào cả. Những người như thế nghe Lời Ngài, nhìn Lời ấy với chính đôi mắt của họ và chứng thực nó, và từ việc làm đó họ trở nên nhận biết, “A, tôi đã tin cách sai lạc. Và vô số người hiện nay cũng đang tin cách sai lạc.” Và bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, bất kể người khác nói gì, nên họ nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ. 
 
 

Những Người Đã Được Cứu Khỏi Tội lỗi Của Họ Phải Giữ Gìn Đức Tin Của Họ Bằng Cách Tin Nơi Phúc-Âm Của Nước Và Thánh Linh

 
Tuy nhiên, thế giới này tràn ngập vô số những học thuyết có hại có thể làm lung lay và vẫn đục ngay cả lòng của những người tái sanh. Chúa Jêsus đã cảnh cáo chúng ta, “Hãy cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Hê-rốt” (Mác 8:15). Nhưng chúng ta không thể nào đếm nổi được bao nhiêu sự dạy dỗ men như thế, nó vẫn đục lòng người ta chỉ bởi nghe một lần. Chúng ta phải nhận ra thế giới này đang nhấp nhô trong sự phóng đãng tình dục như thế nào. 
Chúng ta là những người tin phải biết chính xác hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại nào và gìn giữ đức tin của chúng ta. Nhưng cho dù chúng ta sống trong một thế giới tội lỗi như thế, trong lòng chúng ta là một lẽ thật không thể tấn công được là Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Lời chứng thực mang sự làm chứng cho sự cứu rỗi không hề thay đổi của chúng ta là Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta phải có đức tin trong lẽ thật là đức tin không hề bị lung lai hay lôi kéo bởi thế-gian. 
Mọi thứ từ thế-gian này không phải là lẽ thật. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng người công chính chiến thắng thế-gian. Bởi đức tin của họ nơi Phúc-âm của lẽ thật không thay đổi mà người công chính có thể đánh bại Ma quỷ và khải hoàn trên toàn thế giới. Mặc dù chúng ta là bất toàn, nhưng lòng, ý nghĩ, thể xác chúng ta vẫn ở trong Nhà Đức Chúa Trời và đứng vững trên Phúc-âm của sự cứu rỗi cùng với đức tin. Chúng ta đang đứng vững vàng trên Phúc-âm của nước và huyết, mà bởi những điều này Chúa đã cứu chúng ta. 
Bởi vì điều này, chúng ta vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Không cần biết tội lỗi có nhiều bao nhiêu trong thế-gian này, nhưng ít nhất chúng ta, người công chính thật sự có lương tâm sạch sẽ và đức tin sáng như vàng trong lòng chúng ta. Cho đến ngày Chúa trở lại, và ngay khi chúng ta vào trong Nước Ngài, tất cả chúng ta sẽ ngợi khen đức tin này. Chúng ta mãi mãi sẽ ngợi khen Chúa, là Đấng đã cứu chúng ta và đã ban cho chúng ta đức tin này. 
Vì đức tin mà chúng ta đang có trước mặt Đức Chúa Trời được xây trên đá, nên nó không bị lung lai dưới bất cứu hoàn cảnh nào. Như thế, không cần biết điều gì xảy ra cho chúng ta khi chúng ta sống trên trái đất này cho đến ngày chúng ta đứng trước mặt Chúa, bởi đức tin chúng ta sẽ gìn giữ lòng của chúng ta. Ngay cả nếu mọi thứ trong thế-gian này bị hủy diệt, và ngay cả thế giới này trở nên tệ hơn cả thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ ngày xưa, thì chúng ta vẫn không đi theo thế-gian này, chúng ta sẽ theo đuổi sự công chính của Ngài, và chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc truyền bá ân điển này (Báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập tự giá), là những ân điển thật sự của Đức Chúa Trời. 
 
 
Những Người Giả Vờ Tin Nơi Phúc-Âm Thật
 
Một số người, ngay khi họ không thật sự tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, họ vẫn giả vờ tin nơi lẽ thật của chỉ xanh, tím, và đỏ. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng những người như thế có tội trong lòng họ vì không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh cách thành thật. Họ giống như người bị rớt cái lưỡi rìu mà anh ta đã mượn từ người bạn của anh ta vào trong nước. (2 Các vua 6:5). 
Cũng trong một kiểu giống như vậy, có một số người lợi dụng Phúc-âm của Nước và Thánh linh trong một thời gian ngắn khi họ cần nổi lên. Nhưng không tin rằng Phúc-âm của Nước và Thánh linh này là lẽ thật, nên họ không thể nói với đức tin thật khi giảng dạy hay thông công. Và những người không có đức tin vào chân lý cuối cùng từ bỏ cuộc sống đức tin của họ nửa đường cách thảm thương. Nhưng lẽ thật Phúc-âm của Nước và Thánh linh không thay đổi, và đây là tại sao họ phải tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Nhưng trích dẫn trong Hê-bơ-rơ 7:12 chép, “Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi.” một số người nói rằng, “Luật pháp cũng thay đổi. Vì thế sự cứu rỗi mà Chúa Jêsus đã làm trọn không thật sự được hoàn thành giống như phương pháp của thời Cựu-ước. Đức Chúa Jêsus Christ đã đến và cứu chúng ta bởi chết trên Thập tự giá, một phương pháp đã thay đổi.” Một số người khác thì cho rằng, “nó có vẻ như khi Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá là lúc Đức Chúa Trời chuyển tội lỗi của chúng ta trên Con Ngài.” 
Những luận điệu như thế hoàn toàn là sai lầm và không căn cứ. Chúng ta có thể bẻ lại những luận điệu của họ cách dễ dàng bằng cách hỏi “Vậy thì đây có nghĩa rằng Đức Chúa Trời chỉ đóng đinh Chúa Jêsus, là một Đấng vô tội và chỉ khi đó mới chuyển tội lỗi của thế-gian trên Ngài phải không?” Khi chúng ta tin nơi Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin chính xác như đã chép, chứ không phải cố chấp trên những ý nghĩ riêng của chúng ta. Cho dù chúng ta vô tình có luận điệu riêng của chúng ta, nhưng nếu Kinh thánh nói với chúng ta rằng những luận điệu này là sai, thì chúng ta phải phá bỏ những sự công chính của riêng chúng ta và tin nơi Lời Đức Chúa Trời. 
Thời gian càng qua đi, thì lẽ thật mà Chúa đã cứu chúng ta với Phúc-âm của Nước và Thánh linh càng quý báu và càng ghi khắc hơn. Nếu chúng ta tin theo những ý nghĩ riêng của chúng ta, thì sẽ có lúc đức tin chúng ta bị nguy hiểm và chúng ta hầu như tách rời khỏi Hội thánh. Nhưng cũng như hai cái mộng chống đỡ mỗi tấm ván bằng cách đặt vào hai lỗ bạc, đức tin của chúng ta nơi lẽ thật của Chúa Jêsus, là việc Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta bởi chịu Báp-tem và đổ huyết Ngài ra, đã giữ chúng ta đứng vững vàng. Bởi chịu Báp-tem nơi Giăng và mang sự đoán phạt của chúng ta bởi chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài ra, Chúa chúng ta đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Như thế, đức tin của chúng ta sẽ không bao giờ lung lai. 
Châm ngôn 25:4 nói, “Hãy lấy cặn bã khỏi bạc, Thì thợ bạc liền được một khí dụng;” Như phân đoạn này, cho dù nhiều sự đê hèn, xấu xa, đồi bại hiện lên trong ý nghĩ xác thịt của chúng ta, với Báp-tem và huyết của Ngài, Chúa Jêsus đã gột sạch những thứ bẩn thỉu dơ dáy này của chúng ta, là những tội lỗi của con người, và Ngài khiến cho chúng ta trở nên những kẻ làm việc cho sự công chính Đức Chúa Trời. Chúa đã tẩy xóa tội lỗi thế-gian của chúng ta. Bởi chịu Báp-tem nơi Giăng và do đó tiếp nhận mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả, và bởi chịu đóng đinh, đổ huyết Ngài nên nhờ đó đã mang mọi sự đoán xét tội lỗi của chúng ta, Chúa Jêsus đã cứu chúng ta sạch mọi tội lỗi của thế-gian Như thế, những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh được bảo đảm sự cứu rỗi đời đời của họ. Có thể những hành động của chúng ta dường như luôn luôn là phiền hà, nhưng Phúc-âm của Nước và Thánh linh giữ đức tin chúng ta cách vững vàng, cũng như lỗ bạc chống đỡ mỗi tấm ván bằng cách ráp nó vào hai cái mộng. 
 
 
Ân Điển Của Sự Cứu Rỗi Đời Đời Nắm Giữ Chúng Ta
 
Bây giờ chúng ta hãy để ý đến những cây xà ngang giữ tấm ván của Đền tạm với nhau. Xuất-ê-díp-tô-ký 26:26-27 nói, “Lại, ngươi hãy làm năm cây xà ngang bằng gỗ si-tim cho những tấm ván về phía bên nầy, năm cây xà ngang về phía bên kia và năm cây xà ngang khác nữa về phía sau của đền tạm, tức là hướng tây.” Toàn bộ hình dạng của Đền tạm là hình chữ nhật. Những cột trụ được đặt ở cánh cửa Đền tạm và cho bức màn của Nơi Chí Thánh, và những phần còn lại là làm bằng những tấm ván. Những tấm ván này được bao bọc xung quanh bởi 5 cây xà ngang. 
Để giữ những cây xà ngang này, năm cái vòng vàng được gắn trên mỗi tấm ván, và những cây xà ngang được làm bằng gỗ si-tim cũng được bọc vàng. Năm cây xà ngang được xỏ vào những tấm ván trên cả 3 phía của Đền-tạm, bắc, nam và tây. Khi những tấm ván được giữ bởi những cây xà ngang xỏ qua những cái vòng vàng, chúng đứng yên cố định. Vì thế chống đở ở dưới bởi những lỗ bằng bạc, và giữ chúng với nhau bên hông bởi năm cây xà ngang, tấm ván cố định và đứng vững. 
Và như 48 tấm ván được bao bọc bởi năm cây xà ngang và chống đở lẫn nhau, dân sự Đức Chúa Trời cũng khắng khít với Đức Chúa Trời bởi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi những người nhận được ơn cứu rỗi nhóm lại với nhau và sống cuộc sống đức tin của họ. Chúa Jêsus đã nói với Phi-e-rơ rằng Ngài sẽ xây Hội thánh Ngài trên đá (Ma-thi-ơ 16:18-19). Như thế, nơi mà Nước Đức Chúa Trời được hình thành bởi sự tụ hợp của những người nhận được sự tha thứ tội lỗi là Hội thánh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho chúng ta rằng Ngài đã cứu chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi của thế-gian với những công việc của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ. 
Xuất 26:28 nói, “Cây xà ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván, chạy suốt từ đầu nầy đến đầu kia.” Cây xà ngang giữa này được làm dài đủ để nối lại tất cả các tấm ván ngay lập tức. Vậy thì, cây xà ngang ở về thân giữa những tấm ván chạy từ đầu đến cuối này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa rằng người công chánh hiệp nhất với nhau, và rằng đức tin của họ gần gũi với nhau. Nói cách khác, bởi tin nơi sự cứu rỗi được làm tròn qua Phúc âm của Nước và Thánh linh do Chúa ban cho, họ có thể thông công với nhau trong đức tin. Người công chính gặp mặt nhau trong đức tin. Đấy là tại sao khi chúng ta gặp những thánh đồ anh em hay những mục sư và có sự thông công với họ, chúng tôi có thể cảm thấy sự đồng cảm của những tấm lòng. 
 
 
“Một Đức Tin, Một Báp-Tem, Và Một Đức Chúa Trời”
 
Hãy xem sách Ê-phê-sô 4:3-7: “dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.”
Sứ đồ Phao-lô đã nói với chúng ta rằng hãy cố gắng dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh. Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập tự giá – khi chúng ta nhận ơn cứu rỗi được hình thành bởi hai điều này, thì bình an đến trong lòng chúng ta. Khi chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi trong lòng chúng ta, thì chúng ta trở nên một gia đình trong Đấng Christ. Tóm lại, chúng ta trở nên một thân.
“Một Chúa.” Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã cứu chúng ta là duy nhất. “Một đức tin.” Bạn tin nơi điều gì? Bạn tin nơi sự cứu rỗi của nước và huyết Chúa Jêsus và nơi Đức Thánh Linh được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. “Một phép báp-tem.” Thánh Phao-lô một lần nữa đã nhấn mạnh Báp-tem của Chúa Jêsus. Ở đây ông không nhắc đến Thập tự giá, nhưng ông nhấn mạnh Báp-tem của Chúa Jêsus, là điều đã tẩy sạch mọi tội lỗi của người tin cách vô điều kiện. Vì chúng ta tin nơi Báp-tem của Ngài là đang chịu Báp-tem trong Đấng Christ và vì thế được mặc lấy Đấng Christ (Ga-la-ti 3:27). “Một Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời là duy nhất. Đức Chúa Trời này đã cứu chúng ta bởi ban cho chúng ta Con Ngài. 
Mọi điều này tượng trưng cho một đức tin nơi nước, huyết và Thánh Linh (1 Giăng 5:8). Khi chúng ta có đức tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh thì lòng chúng ta có thể thông công với nhau. Những người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi có thể đối mặt nhau. Có thể có một vài lần họ không hoàn toàn hiểu nhau. Nhưng khi cây xà ngang giữa xuyên qua giữa những tấm ván suốt từ đầu đến cuối, nếu họ thật sự nhận được sự tha thứ tội lỗi trong lòng họ, thì họ có thể hoàn toàn thông công với những người khác. “Anh em này cũng đã được cứu khỏi tội lỗi, nhưng thể xác anh ta thì yếu đuối và có nhiều nhục dục vẫn còn trong lòng anh ta. Cũng như những người khác, anh ta cũng là hạt giống của kẻ ác, nhưng Chúa vẫn tha thứ tội anh ta với Phúc âm của Nước và Thánh linh.” Như vậy, họ trở nên hiểu nhau và cùng nhau ca ngợi Chúa. 
Không cần biết người ta bất toàn như thế nào, nhưng nếu họ nhận được sự tha thứ tội lỗi và ở trong Hội thánh, thì mặt họ sẽ được ngời sáng, ý nghĩ của họ sẽ ngời sáng và lòng họ cũng được sáng ngời, và họ sẽ có thể gần gũi nhau. Người công chính có thể đồng ý với người khác. Điều gì khiến có thể như vậy? Đức tin đã làm nó có thể. Họ đồng ý với người khác không phải vì bất cứ điều kiện nào khác nhưng bởi vì đức tin. Vậy thì điều gì giải thích cho sự bất lực trong việc thông công với một số người khác? Chúng ta không thể chia xẻ lòng chúng ta với những người không ở trong Đấng Christ, bởi vì trong lòng họ không tin nơi lẽ thật, nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Những người không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh này hoàn toàn không thể thông công với chúng ta. 
Hỡi anh chị em, Hội thánh của Đức Chúa Trời đích thực là gì? Đó là sự nhóm họp của những người được thánh hóa trong Đức Chúa Jêsus Christ, là những người được gọi là thánh đồ (1 Cô-rinh-tô 1:2). Đó là sự tập họp của những người tin nơi lẽ thật mà Đức Chúa Jêsus Christ đã tẩy sạch tội lỗi của họ bởi chịu báp-tem mà Ngài đã cứu họ bởi mang tội lỗi này và mang mọi sự đoán phạt của họ trên Thập tự giá, để rồi Ngài đã sống lại từ cõi chết và trở thành Cứu Chúa của họ. 
Hội thánh của Đức Chúa Trời không gì khác hơn là sự nhóm lại của những người đã trở nên một bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Bởi đức tin này mà lòng tôi lẫn lòng bạn có thể nhìn nhau khi chúng ta ở trong Hội thánh Ngài. Cũng như Đức Chúa Trời không nhìn bên ngoài chúng ta khi Ngài nhìn chúng ta nhưng Ngài nhìn trong lòng chúng ta, chúng ta là những người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi cũng không nhìn bên ngoài, nhưng chúng ta có tình anh em bởi nhìn vào giữa đức tin của nhau. “Người này trong lòng có thực sự tin nơi lẽ thật không?”- đây là điều chúng ta tìm kiếm. Không cần biết cá tính của người đó khác lạ như thế nào, điều này không thành vấn đề miễn người đó tin nơi “Một Chúa, một đức tin, một báp-tem; một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người.” 
Bởi vì chúng ta tin nên chúng ta trở thành những cột trụ và những tấm ván của Đền-tạm, và bởi vì chúng ta tin nên chúng ta trở nên gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn có tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh không? Bởi vì chúng ta tin rằng chúng ta đang truyền bá ánh sáng của sự cứu rỗi trên toàn thế giới, giống như vàng ròng (đức tin) lấp lánh trong Nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể chia sẻ tấm lòng chúng ta với những người chỉ mới nhận được sự tha thứ tội lỗi, để Đức Thánh Linh cũng ngự trong lòng họ. Chỉ khi chúng ta nhận sự tha thứ tội lỗi, thì chúng ta hoàn toàn có thể thông công với nhau, nhưng nếu chúng ta không nhận được sự tha thứ tội lỗi, thì chúng ta không thể thông công với nhau. Tội nhân là những người phân biệt đối xử dựa trên nền tảng con người trong sự ưa thích diện mạo bên ngoài với nhau trên những nền tảng khác nhau như dáng vẻ bên ngoài, như hình dáng, sự giàu có, hay là danh tiếng, nhưng những người công chính chúng ta không làm điều này trong lòng chúng ta. Đối với người công chính không có sự phân biệt. 
Khi người ta mới nhận sự tha thứ tội lỗi, tôi thường hỏi họ, “Bạn có thật sự nhận được sự tha thứ tội lỗi chưa? Bạn còn có tội hay tội lỗi của bạn đã biến mất rồi? Và sẵn đây bạn chắc phải có rất nhiều câu hỏi về Kinh thánh có phải không? Hãy hỏi chúng trong thời gian bạn phát triển cuộc sống đức tin của bạn. Còn nữa, những sự bất toàn của bạn sẽ lộ ra và bạn sẽ còn làm nhiều điều sai. Nhưng những người lãnh đạo và những người đi trước bạn trong Hội thánh sẽ giúp bạn, vì thế mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.” 
Hỡi anh chị em, những người công chính chúng ta cần Hội thánh. Những người không tin nơi nước và huyết không thể đến trong Hội thánh của Đức Chúa Trời và ở trong đó. Những người không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ không thể vào và ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người tin nơi lẽ thật mới có thể ở trong Hội thánh, trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, những người hầu việc của Ngài, và cũng nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ bởi huyết hay tiêu chuẩn nào đó của xác thịt họ mà con người có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời. Không cần biết một số Mục sự am hiểu đến thế nào đi nữa nhưng nếu họ không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh thì họ không phải là con cái của Đức Chúa Trời. 
 
 

Chúa Jêsus Là Đấng Đã Đến Thế Gian Bởi Nước Và Huyết Đã Cứu Chúng Ta Cách Trọn Vẹn

 
Điều Chúa đã làm khi Ngài đến trong thế-gian này có thể tóm tắt bởi sự giáng sanh, Báp-tem, sự đổ huyết, và sự sống lại. Mọi điều này là chức vụ tha thứ tội lỗi của Ngài. Chúa Jêsus đã làm trọn trọng trách của Ngài với chức vụ của Ngài trong chỉ xanh, tím, và đỏ. Chỉ xanh, tím, và đỏ bày tỏ nơi Đền tạm là vì sự cứu rỗi tội lỗi của chúng ta. Sự cứu rỗi của Chúa Jêsus thì thật là chi tiết nên chúng ta không nên tin nơi Ngài trong cách riêng của chúng ta. Chúng ta phải tin nơi sự cứu rỗi của Ngài như đã bày tỏ trong Kinh thánh. 
Đức tin của chúng ta nên phù hợp chính xác với hai lẽ thật cứu rỗi của Ngài: Báp-tem của Ngài và huyết của Ngài trên Thập tự giá. Đó là tại sao hai cái mộng vừa khít với hai cái lỗ bằng bạc. Chúng ta không thể nhìn lẽ thật mà Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta chỉ bằng một sự hiểu biết của thế- gian và chỉ tin như vậy nơi nó. Bạn và tôi là những người đã được cứu khỏi tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời bởi tin nơi những công việc cứu rỗi của Chúa Jêsus được bày tỏ nơi hai lỗ bằng bạc. 
Đền tạm nói với chúng ta chi tiết về phương pháp cứu rỗi của Chúa Jêsus, và sự cứu rỗi này chắc chắn đã được làm trọn cho chúng ta. Hãy tin nơi hai ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Vàng được dùng nơi Đền tạm tượng trưng cho đức tin. Nếu bạn tin nơi lẽ thật cách chính xác, thì sự cứu rỗi và sự vinh hiển của Chúa có thể trở thành của bạn, nhưng những điều đó không là của bạn nếu bạn không tin. Bạn có muốn sống bên trong Đền tạm bởi đức tin, muốn mặc lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và được Ngài bảo vệ hay bạn muốn bị nguyền rủa đời đời bởi tiếp tục không tin? Nếu bạn chỉ tin nơi huyết của Thập tự giá, thì bạn không thể được cứu. Bạn phải tin rằng huyết của Thập tự giá và Báp-tem là một. Ân điển của Chúa được hình thành bởi hai điều này. 
Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong lòng chúng ta chỉ khi chúng ta tin nơi hai yếu tố này (Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus). Đức Thánh Linh không bao giờ ngự vào lòng của người không tin nơi những điều đó. Nếu bạn xưng nhận đức tin chỉ với môi miếng của bạn nhưng trong lòng bạn không tin, và nếu sự hiểu biết của bạn chỉ là một sự vận dụng trí óc, thì bạn không bao giờ được cứu. Để được cứu, bạn phải vẽ đường ranh rõ ràng để phân ranh giới sự cứu rỗi của bạn. “Cho đến này, tôi vẫn chưa được cứu. Sự cứu rỗi mà tôi đã tin không phải là lẽ thật đúng. Nhưng bởi tin nơi Chúa Jêsus là Đấng đã đến bởi nước và huyết, hiện nay tôi đã được cứu.” Người ta có thể trở nên công chính chỉ khi họ trở nên vô tội ít nhất là một lần. Họ phải thừa nhận họ là người chưa được cứu, họ đáng bị đoán phạt vì tội lỗi của họ, và sau đó trở nên những người được cứu hoàn toàn bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Với chỉ xanh và đỏ, Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus, chúng ta phải nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn của chúng ta. Với Báp-tem và huyết của Ngài, Chúa đã ban cho chúng ta ơn cứu rỗi trọn vẹn. Để ngăn ngừa chúng ta khỏi niềm tin dựa trên ý nghĩ riêng của chúng ta, Chúa đã bày tỏ sự cứu rỗi này cách chi tiết qua Đền-tạm. Bởi vì sự cứu rỗi này vô cùng quý báu và trọn vẹn, nó đáng giá cho những ai tin. Đừng chỉ tin nơi một mặt của sự cứu rỗi Ngài, huyết của Thập tự giá, nhưng cùng lúc tin nơi Báp-tem lẫn huyết của Chúa Jêsus! Nếu có ai trong vòng chúng ta chưa được cứu, thì đây là mong muốn chân thành của tôi rằng anh/chị ấy sẽ được cứu trong lẽ thật này ngay bây giờ. 
Có ai như vậy trong vòng chúng ta không? Điều này luôn luôn có thể xảy ra. Nhưng hi vọng của tôi là điều có thể này sẽ không bao giờ được nhận ra đối với bất cứ ai trong chúng ta. Không cần biết điều gì xảy ra, tôi không thể thuộc về vô số người không được cứu. Chúng ta là những người đã được cứu hoàn toàn bởi tin nơi hai điều (chỉ xanh và đỏ) – đó là nơi Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì hai ơn cứu rỗi này mà qua đó Chúa đã cứu tôi. Bởi vì Đức Chúa Trời đã hoàn thành sự cứu rỗi của tôi một cách trọn vẹn, tôi đã được giải thoát khỏi sự hình phạt cũng như sự đoán xét. 
Quả thật, sự cứu rỗi của chúng ta đến từ chỉ xanh và đỏ thật quý báu không đủ lời để diễn tả. Hãy ghi nhớ và tin rằng sự cứu rỗi của bạn được tạo thành không chỉ bởi huyết của Thập tự giá, cũng không phải chỉ bởi Báp-tem của Chúa Jêsus, nhưng bởi Báp-tem lẫn huyết nơi Thập tự giá, và bởi tin nơi hai điều này bạn có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã nhận được sự sống đời đời bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, sự huyền bí ẩn giấu nơi hai cái mộng và hai lỗ bằng bạc của những tấm ván Đền-tạm. 
Tôi dâng mọi lời tạ ơn lên Chúa chúng ta, là Đấng đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế-gian. Ha-lê-lu-gia!