Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-1. Tại sao Con của Đức Chúa Trời trở thành một con người?

Ngài đã trở thành một người để làm Chúa Cứu Thế và cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội lỗi và sự xét đoán của hồ lửa.