Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-2. Chúa Jêsus là ai?

 Như đã chép trong Sáng-thế-ký 1:1-3 và Giăng 1:1-3, Ngài là Tạo Hóa, Đức Chúa Trời chân thật, Đức Chúa Trời của cả vũ trụ, Đấng đã cứu tất cả tội nhân trên thế gian. (Phi-lip 2:6 "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời" Giăng 1:2-3, “Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài." Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời của tạo vật, Chủ-nhân của vũ trụ.
 Tuy nhiên, nhiều người đã không được cứu rỗi do không tin vào tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Jêsus, Đấng xuống thế gian này với thể xác. Nhưng nhiều người khác đã nhận được sự cứu rỗi và đã trở thành dân sự của Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời bởi tin nơi Ngài. Họ trở nên những người công chính.