Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-3. Luật pháp đã được Đức Chúa Trời quy định là gì?

Đức Chúa Trời là Đấng Lập kế hoạch, Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, Đấng Tuyệt Đối. Vì thế Đức Chúa Trời đã lập nên Luật pháp cho thế giới vì mục đích sau đây:
① Đức Chúa Trời ban cho tội nhân Luật pháp và điều răn để cứu họ ra khỏi tội lỗi.
 “vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.” (Rô-ma 3:20).
② Đức Chúa Trời đã cho chúng ta hai thứ Luật pháp là Luật của Đức tin để cứu tội nhân. Đó là " Luật của Thánh Linh Sự sống" (Rô-ma 8:2) Đó là Luật cho chúng ta tin vào sự cứu rỗi bởi đức tin với Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa Cứu Thế của chúng ta (Rô-ma 5:1-2). Chúa Jêsus xuống thế để làm trọn Luật pháp. Ngài đã chịu Báp-têm, đổ huyết ra trên Thập-tự-giá, và rồi đã sống lại. Chúa Jêsus đã lập nên luật của sự cứu rỗi để cứu tất cả tội nhân trên thế gian.
 Đức Chúa Trời đã đặt Luật của đức tin cho những người tin sự cứu rỗi bởi Nước và Thánh Linh. Bất cứ người nào muốn được cứu và trở thành con cái của Đức Chúa Trời phải tin Luật của đức tin mà Đức Chúa Trời đã truyền. Đó là cách duy nhất để được cứu rỗi. Vì vậy, Ngài ban nước Thiên đàng cho những ai tin vào lẽ thật cứu rỗi cách thuộc linh theo Luật này.