Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-4. Chúng ta có phải tin vào Chúa Jêsus không?

Vâng! Chúng ta phải tin. “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ các Sứ đồ 4:12). Không có Cứu Chúa nào khác. Chúa Jêsus là Cứu-Chúa duy nhất. Chúng ta được cứu chuộc và tái sanh chỉ do tin vào Ngài. Vì chúng ta chỉ có thể được vào Thiên đàng và sống mãi mãi bởi tin vào Ngài, chúng ta phải có đức tin trong Ngài.