Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-5. Chúng ta, Cơ-đốc-nhân thì chúng ta vẫn là tội nhân không?

Không. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại trong I Ti-mô-thê 1:15, “trong những kẻ có tội, ta là đầu” trước khi ông gặp Chúa Jêsus. Trong cộng đồng Cơ-đốc-nhân ngày nay có nhiều người nghĩ họ vẫn là tội nhân ngay cả sau khi họ tin Chúa Jêsus. Nhưng điều đó không phải là sự thật. 
 Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước khi tin Chúa Jêsus. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đúng theo Lời của Ngài, chúng ta trở nên người công chính ngay lập tức. Sứ đồ Phao-lô đã nhớ thời gian trước khi ông biết Chúa Jêsus và đã thú nhận rằng chính ông là người đầu trong tất cả tội nhân.
 Phao-lô, khi ông còn được gọi là Sau-lơ, đã gặp Chúa Jêsus trên con đường Đa-mách và nhận ra Chúa Jêsus là Cứu Chúa của ông, vì thế ông tin và cảm tạ Ngài. Sau đó, suốt cuộc đời còn lại của ông, ông làm chứng rằng người công chính của Đức Chúa Trời, giảng về Báp-têm của Chúa Jêsus đã cất đi tất cả tội lỗi của thế gian và Ngài đã phải chịu chết để tẩy sạch tội lỗi của thế gian đi.
 Nói cách khác, ông đã trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời là người rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Tuy nhiên, hầu hết Cơ-đốc-nhân vẫn nghĩ rằng Sứ đồ Phao-lô vẫn là một tội nhân ngay cả sau khi ông gặp Chúa Jêsus. Họ hiểu lầm phân đoạn Kinh Thánh này từ quan điểm của những Cơ-đốc-nhân tội nhân, là những người chưa được tái sanh.
 Tuy nhiên, sự thật là ông không còn là tội nhân nữa sau khi gặp Chúa Jêsus, nhưng là người có thể gặp Chúa Jêsus bất cứ lúc nào ông muốn. Ông đã cống hiến cuộc đời còn lại cho việc giảng dạy Phúc âm của sự cứu rỗi, sự chuộc tội của Báp-têm, và Huyết của Chúa Jêsus. Thậm chí sau khi ông qua đời, những thư tín của ông vẫn còn được để lại cho chúng ta trong Kinh Thánh, làm chứng rằng Phúc-âm của nước và Thánh Linh là Phúc âm thật từ Hội Thánh đầu tiên. Cho nên, sự thú nhận của Sứ đồ Phao-lô trong 1Ti-mô-thê 1:15 là một ký ức về những ngày đã qua và lòng biết ơn với Đức Chúa Trời.
 Có phải ông vẫn là tội nhân sau khi tin Chúa Jêsus không? Không. Ông là tội nhân trước khi ông được tái sanh. Ngay thời điểm ông tin Chúa Jêsus như là Cứu Chúa của ông, là thời điểm mà ông nhận ra rằng tội lỗi của thế gian đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus thông qua Báp-têm của Ngài, thời điểm ông tin vào sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá là lúc ông trở nên người công chính.
 Lý do ông cho chính ông là kẻ đầu của tất cả tội nhân là vì ông nhớ đến thời gian ông bắt bớ những môn đồ của Chúa Jêsus và ông cảm tạ Đức Chúa Trời đã cứu ông, một tội nhân hoàn toàn vô vọng.
 Ai có thể gọi ông là tội nhân? Ai có thể gọi một ai đó là tội nhân nếu anh/chị ấy là người đã được trở nên công chính bởi tin vào phép báp-tem và huyết của Chúa Jêsus khi anh/chị ấy được cứu? Chỉ những người không nhận thức được lẽ thật trong sự cứu chuộc của Chúa Jêsus mới có thể nói thế.
 Sứ đồ Phao-lô trở nên người công chính vì ông tin vào sự cứu rỗi qua Chúa Jêsus và từ lúc ấy, là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, ông rao giảng phúc âm cho mọi người để họ trở nên công chính bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta. Từ đó, Sứ đồ Phao-lô không là tội nhân nữa mà là đầy tớ thánh công bình của Đức Chúa Trời, một đầy tớ thật, người rao giảng phúc âm cho tội nhân trên thế gian.
 Một tội nhân có thể rao giảng cho người khác không? Không bao giờ. Làm thế nào một người có thể rao giảng cho người khác những gì mà chính anh ta không có. Khi anh ta không được cứu thì làm sao anh giảng cho người khác được cứu!
 Nếu một người đang bị đuối trong nước làm sao có thể cứu một người đuối nước gần đó, nếu cố gắng cứu thì cả hai người đều cùng chịu chết mà thôi. Làm sao một tội nhân có thể cứu được người khác? Anh/chị ấy chỉ có thể đưa họ sa vào địa ngục cùng với anh /chị ấy mà thôi. Làm thế nào một người đã bị bệnh cứu được bệnh nhân khác một cách thành công? Làm thế nào người bị lừa dối bởi Sa-tan có thể cứu được người khác chứ?
 Sứ đồ Phao-lô là một tội nhân nhưng đã trở nên vô tội khi ông tin Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus, và ông đã được cứu ra khỏi tội. Vì thế, ông trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời và giảng phúc âm cho những tội nhân trên thế giới. Ông đã cứu được nhiều tội nhân bằng sự công chính của Đức Chúa Trời. Từ lúc ấy, chính ông không còn là tội nhân nữa. 
Ông được tái sanh và sống không cậy vào sự công chính bởi Luật-pháp, nhưng bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Ông trở nên đầy tớ và người rao truyền sự công chính của Đức Chúa Trời, và đắc thắng vô số linh hồn cho Đức Chúa Trời. Ông không là nhà truyền đạo bởi nhiệt tình riêng hay sự công chính của Luật-pháp, nhưng là sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Ông có phải là một tội nhân không đến cuối cuộc đời không? Không. Ông đã vô tội, và trở thành sứ đồ thật của Đức Chúa Trời. Đừng gọi ông là tội nhân vì đó là một sự hiểu lầm và có thể làm nhục Đức Chúa Trời. Ông là người công chính. Chúng ta không được làm nhục ông hoặc Đức Chúa Jêsus do tư tưởng đó.
 Nếu chúng ta nói ông vẫn là tội nhân sau khi ông gặp Chúa Jêsus, thì chúng ta đang nói Chúa Jêsus như một kẻ nói dối. Chúa Jêsus đã làm cho ông trở nên người công chính rồi, và Chúa Jêsus cũng đã khiến ông thành người đầy tớ của sự công chính của Ngài.