Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-6. Lời cầu nguyện ăn năn có thể tẩy sạch tội lỗi của chúng ta không?

 Lời cầu nguyện ăn năn không bao giờ tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi vì sự tha tội không bao giờ đến qua việc làm riêng của chúng ta. Do đó, để được tẩy sạch tội lỗi hoàn toàn và đời đời, chúng ta phải tin vào Báp-têm và Huyết của Chúa Jêsus, và tin rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi thật được ban cho người tin Chúa Jêsus đã xóa sạch mọi tội bằng phép Báp-têm và sự đổ huyết ra trên Thập tự giá để ban cho chúng ta đời sống mới.
 Thế thì, chúng ta có thể xóa được mọi tội bằng sự cầu nguyện của sự ăn năn không? Không, 2000 năm trước, mọi tội chúng ta đã phạm trong suốt đời đã được cất đi rồi khi Chúa Jêsus nhận lấy qua Báp-têm của Ngài. Chúng ta được tẩy sạch đời đời bằng Báp-têm của Đức Chúa Jêsus và sự đổ huyết ra trên Thập tự giá của Ngài. Ngài đã trở thành Chiên Con tế lễ cho chúng ta là những người tin Ngài, và Ngài đã tẩy sạch mọi tội và trả giá cho chúng bằng Báp-têm và huyết trên Thập-tự-giá.
 Thậm chí, mọi tội chúng ta đã phạm sau khi tin Chúa Jêsus cũng được xóa trong dòng suối cứu rỗi của Báp-têm, lẽ thật của sự cứu rỗi; Chúa Jêsus đã thật sự trở thành Chúa Cứu Thế của chúng ta và Ngài đã xóa mọi tội chúng ta cho đến ngày chúng ta chết. Chúa Jêsus đến thế gian và đã chịu Báp-têm bởi “vì vậy” như (Ma-thi-ơ 3:15) để hoàn thành trọn vẹn sự công chính. Con của Đức Chúa Trời trả giá cho mọi tội lỗi của loài người bằng cách chịu phép Báp-têm.
 Báp-têm của Đức Chúa Jêsus có nghĩa là “rửa, tẩy”. Vì tất cả tội lỗi của chúng ta được chuyển sang Chúa Jêsus khi Ngài chịu phép Báp-têm, chúng ta hoàn toàn được tẩy xóa mọi tội và chúng ta đã được tự do thoát khỏi tội lỗi của chúng ta.
 Báp-têm cùng có nghĩa là ‘nhận chìm, chôn cất.’ Vì tất cả tội của chúng ta đã được chuyển sang Đức Chúa Jêsus, Ngài đã chịu chết vì chúng ta, là những tội nhân. Và hể ai tin thì tất cả tội lỗi đã được chuyển sang Đức Chúa Jêsus qua Báp-têm đã trở nên vô tội mãi mãi.
 Đức tin thật là tin với tất cả tấm lòng của chúng ta là tất cả tội lỗi thậm chí tội chúng ta đang phạm bây giờ hay tương lai đã được chuyển sang Đức Chúa Jêsus khoảng 2000 năm trước, khi Ngài đã tẩy mọi tội và “vì” thực hiện sự công bình của Đức Chúa Trời.
 Nếu Ngài đã không tẩy tội của ta bằng Báp-têm thì không còn phương pháp nào khác để cất tội lỗi đi. Hãy nhớ rằng tất cả tội lỗi đã được cất đi nhờ Đức Chúa Jêsus từ xa xưa.
Đức tin thật và sự cứu rỗi thuộc linh ngày nay có nghĩa là sự xưng nhận tội trước mặt Đức Chúa Jêsus để chắc chắn rằng tội chúng ta được tẩy sạch. Xin hãy nói, “Ngài đã tẩy sạch tội này rồi, phải không?” Xin hãy tin Ngài và cám ơn Ngài. Đây là lý do tại sao Ngài đã xuống thế gian, chịu phép Báp-têm, và chịu chết trên Thập tự giá và sống lại sau 3 ngày. Bởi đó, Ngài trở thành Cứu Chúa của chúng ta.
 Phước thay cho những ai được xóa tội mình bởi tin vào phép báp-têm của Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi chúng ta. Đây là lẽ thật của sự tẩy sạch tội hằng ngày. Đức tin thật là tin Chúa Jêsus, Đấng xóa mọi tội lỗi chúng ta qua báp-têm của Ngài.