Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-7. Rô-ma 8:30 “còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” Phân đoạn này hổ trợ cho giáo lý thánh hóa từng bước phải không?

 Phân đoạn này không phải dạy về sự thánh hoá từng bước. Nhiều nhà thần học và Truyền-đạo giả đã dạy sai, “Người tin Đức Chúa Jêsus sẽ biến đổi từng bước và trở nên thánh hoá hoàn toàn trong xác thịt và linh hồn,” và nhiều người đã tin điều này.
 Nhưng là một vấn đề thực tế, Cơ-đốc-nhân là người chưa được tái sanh thấy chính họ đã trở nên càng ngày càng ngoan cố hơn. Tội lỗi trong lòng họ ngày càng lớn lên khi họ ngày càng già hơn. Làm thế nào có thể thánh hóa tùy thuộc vào thời gian? Từ ‘thánh hoá từng bước’ là từ Đức Chúa Trời ghét nhất nhưng là cái mà ma quỷ thích dùng nhất. 
 Chúng ta chỉ trở nên người công chính khi chúng ta ra khỏi con đường tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Jêsus đã tẩy mọi tội lỗi của chúng ta với Báp-têm của Ngài và chính Ngài đã bị đóng đinh để trả giá cho tội lỗi đó hầu cho chúng ta trở nên công chính nhờ đặt đức tin vào Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta đã trở nên công chính bởi có đức tin rằng Đức Chúa Jêsus đã nhận lấy tất cả tội của chúng ta về cho Ngài.
 Từ ‘thánh hoá’ có nghĩa là ‘trở nên thánh.’ Sự nỗ lực để trở nên thánh bởi chính mình không phải là tin vào chân lý, mà là tự thuyết phục để làm theo ý riêng của xác thịt con người.
 Sự thánh hoá từng bước sinh ra do sự khát khao thuộc linh riêng con người. Mọi tôn giáo đều có lời riêng về sự thánh hóa, nhưng chúng ta những người tin Chúa Jêsus không bao giờ đặt sự quan trọng trên những lời này.
 Chúng ta không trở nên thánh hoá từng buớc do tin Đức Chúa Jêsus; chúng ta trở nên công chính một lần đủ cả khi chúng ta tin Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus, phúc âm của sự cắt bì thuộc linh. Người công chính thật là được tái sinh bởi đặt đức tin vào Phúc âm của Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus.