Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-8. Sự xưng tội có thể làm cho tội lỗi của chúng ta biến mất được không?

 Không. Tội lỗi không thể biến mất được do sự xưng tội mà do đức tin trong phúc âm của Nước và Thánh Linh. Tội lỗi của chúng ta biến mất vì chúng ta tin Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus đã làm sạch mọi tội của ta. Đó là phúc âm của sự cứu rỗi do Đức Chúa Jêsus, Đấng tẩy sạch tất cả tội lỗi bằng Báp-têm tại sông Giô-đanh.
 Sự xưng tội chỉ là chứng cớ cho một ai đó nhận ra Luật pháp của Đức Chúa Trời, còn sự chuộc tội chỉ khi chúng ta tin Báp-têm và Thập tự giá của Đức Chúa Jêsus.
 Nước của Báp-têm và Huyết của Đấng Christ là chân lý của Thiên đàng để cứu mọi người ra khỏi tội lỗi, và sự cứu chuộc của chúng ta không phụ thuộc vào việc xưng tội, nhưng vào niềm tin Chúa Jêsus nhận lấy tội lỗi của con người bằng Báp-têm của Ngài. Việc bị đóng đinh lên Thập tự giá là sự trừng phạt tội lỗi mà Chúa Jêsus đã chịu thay cho chúng ta là những tội nhân.
 Vì thế sự cứu rỗi thật của chúng ta là trong phép Báp-têm tại sông Giô-đanh và Huyết trên Thập tự giá. Lý do chúng ta sạch tất cả tội lỗi là vì chúng ta tin Chúa Jêsus, Đấng đã xóa tất cả tội của chúng ta.
 Những ai giảng dạy rằng chúng ta có thể được cứu chuộc bởi việc xưng tội của chúng ta là đang hủy bỏ sự cứu rỗi thật của Đức Chúa Trời.
 Vì thế chúng ta phải tin Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không bao giờ nói rằng tội lỗi sẽ được tha thứ bằng sự xưng nhận chúng với Đức Chúa Trời.
 Biết rằng tội lỗi của ta sẽ đem chúng ta đến hỏa ngục nhưng hãy tin Đức Chúa Jêsus, Báp-têm và Huyết của Ngài thì có thể cứu chuộc chúng ta và làm cho chúng ta trở nên người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, có thể tẩy sạch tội lỗi chúng ta đi. Đó là phương cách duy nhất mà chúng ta có thể được cứu ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy nhận biết rằng chúng ta đã được tẩy sạch tất cả tội lỗi ngay lúc tin vào lời của chân lý, nước và Huyết của Đức Chúa Jêsus (1Giăng 5:4-8).
 Tội lỗi không biến mất mỗi khi chúng ta xưng tội. Nếu anh em chủ trương nương dựa vào sự xưng tội, cuối cùng anh em sẽ bị sa hỏa ngục. Chúng ta hãy tin phúc âm thật để mọi tội lỗi trong lòng ta được tẩy sạch. Hãy tin với cả lòng của bạn, không chỉ bởi cái đầu của bạn và bạn sẽ được tự do khỏi tội mãi mãi.