Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-9. Phúc âm thật là gì?

 Phúc âm thật có thể làm cho chúng ta được thoát khỏi tội lỗi hoàn toàn, một lần đủ cả khi chúng ta có niềm tin vào Phúc âm đó. Quyền năng Phúc âm của Đức Chúa Trời là “thuốc nổ/ là sự hủy diệt”.
 Phúc âm của Đức Chúa Trời là “Chúa Jêsus trả nợ cho con nợ (tội nhân), người không thể có khả năng trả nợ của chính họ". Lý do để gọi Phúc âm này là "thuốc nổ/sự hủy diệt" là bởi vì khi chúng ta phải chết vì tội của mình và bị đi vào hỏa ngục để bị phán xét, thì Con Đức Chúa Trời đã trở nên của lễ hy sinh vì chúng ta để tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta.
 Ngài đã đến thế gian này và đã nhận lấy mọi tội của thế gian bằng Báp-têm ở sông Giô-đanh và tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta mãi mãi.
 Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta bởi nhận lấy tất cả tội lỗi chúng ta tại sông Giô-đanh và bởi chết trên Thập tự giá. Chúa Jêsus đã thổi bay tất cả tội lỗi của thế gian giống như một “thuốc nổ/sự hủy diệt” bởi Báp-têm và huyết của Ngài. Đây là Phúc-âm thật.
 Phúc-âm thật đó là Đức Chúa Jêsus đến thế gian này và bởi chịu Báp-têm và đổ huyết ra trên Thập tự giá, đã cứu tất cả những ai tin vào Ngài.
 Như có chép trong 1Giăng 5:6, “Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật.”