Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-10. Tại sao chính Đức Chúa Jêsus đã chịu hy sinh trên Thập-tự-giá?

Sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus là vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã nhận qua Báp-têm của Ngài. Ngài đã phó xác thịt của Ngài để trả giá cho tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể thoát khỏi hình phạt của tất cả tội lỗi của chúng ta.
 Những gì chúng ta biết đó là Chúa Jêsus chịu Báp-têm ở Sông Giô-đanh để cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải tin rằng Chúa Jêsus chịu chết trên Thập tự giá vì lý do đó. 
 Nếu Đức Chúa Jêsus đã không chịu phép Báp-têm trước khi bị đóng đinh trên Thập tự giá và nếu Ngài không chết trên Thập tự giá thì tất cả tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Vì thế, chúng ta phải tin cả Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus. Vì Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời, Chiên Con tế lễ, Ngài đã hy sinh để chuộc tất cả tội của chúng ta.
 Tất cả chúng ta phải tin Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu phép Báp-têm để cất lấy tất cả tội của thế gian và Ngài đã chịu đóng đinh thế cho chúng ta là tội nhân, có thể được cứu khỏi tất cả tội và thoát khỏi hình phạt.