Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-11. Giăng Báp-tít người đã làm Báp-têm cho Đức Chúa Jêsus là ai?

 Đức Chúa Trời ban cho dân I-sơ-ra-ên Luật pháp của Ngài qua Môi-se cũng như hệ thống tế lễ để họ nhận được sự tha tội. Ngài đã phong cho A-rôn, anh của Môi-se, làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, dâng của lễ chuộc lỗi vào ngày thứ 10 tháng thứ 7, Ngày Lễ Chuộc tội, để tội lỗi hàng năm của người Y-sơ-ra-ên được cất đi (Lê-vi Ký 16).
 Đức Chúa Trời thiết lập của lễ hy sinh của Ngày Chuộc tội được tiến hành chỉ bởi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn và kế thừa Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là người trong vòng hậu tự của ông. Đức Chúa Trời mở đường cho dân I-sơ-ra-ên để chuộc mọi tội bằng cách đặt tay của A-rôn trên đầu con dê sinh tế. Đó là luật chuộc tội Đức Chúa Trời đã truyền cho họ.
 Trong hình bóng này, Ngài cho chúng ta biết rõ rằng Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế của loài người. Trong thời kỳ Tân Ước. Đức Chúa Trời sai Giăng Báp-tít là con cháu của A-rôn và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cuối cùng của Cựu Ước (1Sử Ký 24:10, Lu-ca 1:5). Giăng Báp-tít là đầy tớ của Đức Chúa Trời, là đại biểu và thầy tế lễ của loài người làm phép Báp-têm cho Đức Chúa Jêsus để chuyển tất cả tội của loài người sang Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời đã xuống thế gian cứu tội nhân.
 Thật vậy, mọi người được phước do có thể chuyển tội họ qua Chúa Jêsus bởi Giăng Báp-tit. Vai trò của Giăng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, người đại diện của loài người, và đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người chuyển mọi tội lỗi của chúng ta qua Chúa Jêsus.
 Giăng Báp-tít là đại biểu và thầy tế lễ của loài người đã do Đức Chúa Trời sai phái và là người được sai đến trước 6 tháng để mang sứ điệp giới thiệu Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời. Mặt khác, Đức Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, chuộc mọi tội lỗi của thế giới khi Giăng Báp-tít là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã chuyển các tội lỗi của thế gian sang Đức Chúa Jêsus bằng Báp-têm. Giăng Báp-tít là đầy tớ của Đức Chúa Trời.