Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-12. Của lễ chuộc tội hàng ngày trong Cựu Ước là gì?

Có của lễ chuộc tội cho một ngày. Để chuộc tội một ngày, một người phải đưa một con chiên, một con cừu, một con bò đực hoặc một con chim bồ câu vào Hành Lang và đặt tay trên đầu con vật hy sinh để chuyển tội sang cho nó. Đây là của lễ chuộc tội cho tội một ngày như được ghi chép trong Luật pháp của Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 3:1-11).