Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-13. Của lễ chuộc tội cho một năm là gì?

 Của lễ chuộc tội cho tội lỗi một năm của dân I-sơ-ra-ên một lần đủ cả. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đặt tay của ông trên đầu con dê và chuyển tội cả năm của dân sự Y-sơ-ra-ên một lần đủ cả (Lê-vi Ký 16:1-34).
 Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành những tế lễ vì tội của một ngày và tội của cả năm khi trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời, khi nhận tất cả tội lỗi lên đầu Ngài qua Báp-têm của Ngài.