Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-14. Của lễ hy sinh đời đời là gì?

Đó là sự chuộc tất cả tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi tin vào Chúa Jêsus. Vì Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời và là Chúa chúng ta, Đấng hằng sống, nên Ngài có thể cất đi tất cả tội lỗi của thế gian đời đời. Làm thể nào Ngài cất đi tội của chúng ta mãi mãi?
Ngài đã làm:
 ① bởi sự sinh ra trong xác thịt con người
 ② bởi chịu phép Báp-têm do Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh,
 ③ bởi chịu đóng đinh trên Thập tự giá để cất đi tất cả sự trừng phạt thay cho chúng ta. 
 Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian này trong thân xác của con người và đã chịu phép Báp-têm để cất đi tất cả tội của con người bởi Giăng Báp-tít. Sau đó Ngài đổ huyết trên Thập tự giá để cứu loài người ra khỏi tội lỗi của họ mãi mãi (Lê-vi Ký 16:6-22, Ma-thi-ơ 3:13-17, Giăng 1:29, Hê-bơ-rơ 9:12, 10:1-18).