Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-15. Sự tha tội được thực hiện một lần, hay từng bước?

 Được ban cho một lần đủ cả bởi vì Chúa Jêsus cất đi tất cả tội lỗi một lần đủ cả vì Ngài chịu Báp-têm một lần và chịu phán xét một lần cho tất cả. 
 Ngài đã nói, trong Ma-thi-ơ 3:15, “Bây giờ cứ làm đi,vì chúng ra nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.”
 Trong Giăng 1:29, Giăng Báp-tít đã nói “Kìa, con chiên của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi” và trong Giăng 19:30, Đức Chúa Jêsus đã nói “mọi việc đã được trọn.”
Trong Hê-bơ-rơ 10:9-18, “Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó. Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn, Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa”.
 Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian một lần đủ cả.