Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-16. Tiền công của tội là gì?

 Tiền công của tội là sự chết. Dù cho đó là tội gì, mỗi tội của con người phải nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, và sự trừng phạt tội là sự chết. Để chuộc mọi tội, người dân I-sơ-ra-ên phải đem con chiên không có tì vết đến trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng của lễ chuộc tội như thế không thể làm sạch tất cả tội lỗi của họ đời đời được. "Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được." ( Hê-bơ-rơ 10:4)
 Vì thế, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Chiên Con để cứu mọi người thoát khỏi mọi tội của họ. Mỗi con vật tế lễ phải chịu đặt tay lên đầu để cất đi tất cả tội lỗi và rồi chết thế cho họ.
 Trong Tân Ước, Đức Chúa Jêsus đã cất lấy tất cả tội của chúng ta bằng phép Báp-têm tại sông Giô-đanh như Chiên Con của Đức Chúa Trời và chết thay cho chúng ta. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta (Rô-ma 6:23).
 Tiền công của tội là sự chết, nhưng Chúa Jêsus đã bày tỏ tình yêu bởi sự chết thay cho chúng ta, và làm món quà sự sống đời đời cho tất cả tội nhân trên thế gian.