Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-17. Tại sao Đức Chúa Jêsus đã phải chết trên Thập-tự-giá?

 Cái chết của Đức Chúa Jêsus là giá để trả cho tất cả tội của thế gian mà Ngài đã nhận lấy qua Báp-têm của Ngài. Con người đối diện với cái chết đời đời của hỏa ngục vì tội lỗi của họ, nhưng vì Chúa Jêsus yêu chúng ta, Ngài đã chịu Báp-têm, mà qua đó đã chuyển tất cả tội của chúng ta qua Ngài, và Ngài đã chịu chết trên Thập tự giá để cứu chúng ta.
 Ngài đã hy sinh chính mình để cứu chúng ta ra khỏi tội và khỏi sự rủa sả của địa ngục. Cái chết của Ngài là cái giá phải trả cho tội lỗi của loài người. Ngài đã chịu phép Báp-têm để cất đi mọi tội của thế gian, chính Ngài chịu sự phán xét trên Thập tự giá để cứu tất cả chúng ta ra khỏi tội lỗi, sự chết, sự phán xét và kiếp đọa đày.
Cái chết của Đức Chúa Jêsus là vì tội lỗi của thế gian mà Ngài đã nhận về cho chính Ngài ở Sông Giô-đanh, để Ngài nhận sự trừng phạt vì tội của loài người. Ngài đã chết trên Thập tự giá và đã sống lại để chúng ta được sống lại là người công chính.