Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1.18. Chúng ta nhận được gì khi chúng ta tin Chúa Jêsus?

① Chúng ta được tha tội và trở nên người công chính (Rô-ma 8:1-2).
② Chúng ta nhận Thánh Linh và đời sống vĩnh cửu (Công-vụ 2:38, 1 Giăng 5:11-12).
③ Chúng ta nhận quyền để trở thành con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:11-12).
④ Chúng ta nhận được đặc quyền để vào Nước của Đức Chúa Trời, Nước Thiên Đàng (Khải Huyền đoạn 21-22).
⑤ Chúng ta nhận mọi phước hạnh của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:3-23).