Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-19. Tại sao chúng ta phải tin Đức Chúa Jêsus?

Tất cả chúng ta là người có tội và sẽ bị sa hỏa ngục nếu không tin tưởng Đức Chúa Jêsus, Chúa Cứu Thế. Chỉ Đức Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế mới cứu được chúng ta thoát khỏi địa ngục. Chúng ta phải tin Đức Chúa Jêsus vì chỉ Đức Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế thật.
① Người tin Đức Chúa Jêsus được cứu chuộc cuối cùng sẽ ở đâu? -- Thiên đường. 
② Người không tin Đức Chúa Jêsus và không được chuộc tội ở đâu? --Địa ngục bởi các tội họ; họ bị lửa cháy bừng và lưu huỳnh thiêu đốt (Trang quan hệ 21:8).
③ Con của Đức Chúa Trời là ai? -- Người nhận được sự cứu rỗi linh hồn do tin vào Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus.
Và “Ta còn có con chiên khác chẳng thuộc về chuồng này” (Giăng 10:16). Họ là những con dê vì họ là những người có tội khi tin Báp-têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus được cứu cùng một lúc và là con của Đức Chúa Trời.