Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-20. Ai là chiên của Đức Chúa Trời?

 Là những người nhận được sự tha tội bởi tin vào Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus.
Và Chúa Jêsus cũng nói “Ta còn có con chiên khác chẳng thuộc về chuồng này” (Giăng 10:16), họ là những con dê vì họ là những người có tội vì họ tin vào những gì họ hiểu bằng bản năng của họ, do đó họ vẫn là tội nhân trong khi đó những ai tin vào Báp-têm và Huyết của Chúa Jêsus được cứu một lần đủ cả và là chiên của Đức Chúa Trời.