Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-21. Hội thánh thật của Đức Chúa Trời là gì?

Hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi người công chính, người được cứu chuộc và được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus do tin vào Báp-têm và Huyết của Chúa Jêsus, họp cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 1:2). Hội thánh thật của Đức Chúa Trời như đã chép trong Ê-phê-sô 4:5 là nơi mà tất cả những người tin “chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời và Cha của mọi người.”