Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-33. Nếu chúng ta nói rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai theo như sự trả lời của ông, tương lai của một người sẽ diễn biến như thế nào nếu anh ta cứ tiếp tục phạm tội bởi nghĩ rằng tội anh ta đã thật sự được tha bởi việc tin vào Báp-têm và Thập tự giá của Chúa Jêsus? Ngay cả nếu người này giết người khác, anh ta sẽ biết rằng anh ta đã được tha tội ngay cả loại tội này qua Chúa Jêsus trên Thập tự giá. Như thê, anh ta sẽ tiếp tục phạm tội không một chút ngập ngừng chỉ nhờ tin rằng Chúa Jêsus đã xóa bỏ rồi ngay cả những tội mà anh ta sẽ phạm trong tương lai. Xin vui lòng giải thích cho tôi những điều này.

Trước hết, tôi cám ơn bạn đã đặt câu hỏi về Phúc âm nước và Thánh linh. Câu hỏi mà bạn đặt ra là câu hỏi mà nhiều Cơ-đốc-nhân đã hỏi trước khi họ được tái sanh. Tôi biết bạn lo lắng rằng dù tái sanh con người vẫn tiếp tục phạm tội được giúp đở bởi Phúc âm toàn vẹn. Tuy nhiên tôi muốn nói với bạn rằng những ai tin vào Phúc âm của nước và Thánh linh không sa ngã để sống đời sống như bạn lo lắng, nhưng thay vào đó được hướng dẫn đến một đời sống công chính.
 Trước nhất bạn hãy nghĩ về điều này. Nếu Đức Thánh Linh thật sự ở trong bạn, bạn sẽ mang trái Thánh linh cho dù bạn không muốn làm điều đó. Trong cách khác, nếu Đức Thánh Linh không ở trong bạn, bạn sẽ không thể hình thành bất cứ trái Thánh linh nào, cho dù bạn có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Làm thế nào một người có thể mang trái Thánh linh khi mà anh/chị ấy không có Đức Thánh Linh trong lòng anh/chị ấy, ngay cả anh/chị ấy tin Chúa Jêsus bằng cách nào đó. Điều này không thể xảy ra. Chúa nói rằng một cây xấu không thể sanh trái tốt (Ma-thi-ơ 7:17-18)
 Tôi muốn hỏi bạn câu hỏi này và cũng cho cả câu trả lời. Bạn tin Chúa Jêsus, nhưng bạn có thật sự hướng đời sống của bạn đến sự chiến thắng tội lỗi của thế gian không? Bạn có sống một đời sống như người đầy tớ công chính của Đức Chúa Trời chiến thắng những tội lỗi thế gian, phục vụ Đức Chúa Trời nhiều hơn và làm người khác được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi truyền rao cho họ Phúc âm của nước và Thánh Linh không? Bạn có thật sự trở thành một người công chính là người không có chút ám ảnh dù một chút nhỏ nhất trong vô số tội lỗi sau khi bạn tin Chúa Jêsus không? Chỉ có đức tin trong Phúc âm nước và Thánh Linh bạn mới có thể trả lời "có" trong câu hỏi này, là Phúc âm mà Chúa đã ban ra làm chứng cứ trong Cựu Ước và Tân Ước.
 Chúng ta tiếp tục phạm tội trong thế gian mặc dù sau khi chúng ta tin nhận Chúa Jêsus. Tuy nhiên, Chúa chúng ta đã chịu Báp-têm bởi Giăng và đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá để cứu chúng khỏi tất cả tội lỗi của thế gian. Vì vậy, Chúa đã làm xong sự công chính cho chúng ta và chúng ta được cứu khỏi tất cả những tội lỗi của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời, Báp-têm của Chúa và huyết của Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. 
 Tôi muốn hỏi bạn vài câu hỏi nữa. Bạn đã được tự do khỏi tội lỗi trong lương tâm của bạn chưa? Bạn có còn là tội nhân sau khi bạn tin Chúa Jêsus, giống như trước khi bạn tin Ngài không? Nếu đây là sự thật, thì có lẽ bạn chưa biết về Phúc âm của nước và Thánh Linh. Cho nên, bạn rơi vào những nan đề và những tính cố hữu điên cuồng trong xác thịt bởi vì Đức Thánh Linh không chiếm hữu lòng bạn. Không dù bạn là một tín hữu trung tín như thế nào, bạn chỉ có thể chạy trốn khỏi những tư tưởng xác thịt bởi một tấm lòng trống không của bạn và nhận lấy Phúc âm của nước và Thánh Linh. Bạn phải loại bỏ những tư tưởng xác thịt của bạn và trở lại với Lời của Đức Chúa Trời để hiểu sự thật rằng Phúc Âm nước và Thánh Linh là lẽ thật. 
 Có nhiều người trên thế giới này đã đổi luật của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thành lập theo cách mong muốn của họ mặc dù họ xưng nhận Chúa trên môi miệng họ. Nếu bạn là một trong những người này, Chúa sẽ loại bỏ bạn trong ngày cuối cùng. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra với bất cứ ai trên thế giới này. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ không là một người tin rằng chỉ huyết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá là điều có thể cứu bạn mà là bạn phải đặt những câu hỏi mong ước thời gian phần đời còn lại của đời sống bạn được thoát khỏi tội lỗi. 
 Tuy nhiên, suy nghĩ của bạn là những ý tưởng của xác thịt “bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được" (Rô-ma 8:7). Phao-lô nói “ Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời." (Rô-ma 8:8). Nếu bạn thật sự mong có một đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời, bạn phải tin vào công việc cứu chuộc đặc biệt của Chúa, là Ngài đã đến thế gian này qua Trinh nữ Ma-ri, nhận lấy tội lỗi của nhân loại qua báp-têm bởi Giăng Báp-Tít ở sông Giô-đanh và bởi đó làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời.
 Bạn nghĩ ai có thể thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời, một người công chính hay một tội nhân? Một tội nhân thì vẫn ở trong giữa vòng tội lỗi bởi vì anh/chị ấy không nhận sự cứu chuộc trước Đức Chúa Trời. Vì vậy, chỉ có một điều chờ đợi một người như thế là sự xét đoán cho tội lỗi của anh/chi ấy mà thôi. Đức Chúa Trời không thể cho một tội nhân vào Vương quốc của Ngài bởi vì "Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa." (Thi thiên 5:4). Đức Chúa Trời phán rằng tội nhân hãy lui ra khỏi Ngài và Ngài sẽ không nghe lời cầu nguyện khi tội nhân cầu xin Ngài điều gì bởi vì: "Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa." (Ê-sai 59:1-2). Một tội nhân dứt khoát sẽ bị quăng vào địa ngục vì tiền công cỉa tội lỗi là sự chết.
 Chỉ người công chính mới trở nên thánh và vì vậy tội lỗi không thể chiếm hữu tấm lòng của họ nên họ có thể làm việc của sự công chính. Hơn nữa, Đức Thánh Linh ở trong lòng của người công chính, tội lỗi không thể chiếm hữu sau khi một người tin vào Báp-têm và Thập tự giá của Chúa Jêsus. Sứ đồ Phi-e-rơ nói trong ngày Lễ Ngũ Tuần là: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình; rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh" (Công vụ 2:38).
 Phân đoạn Kinh Thánh này nói gì khi bạn muốn có đức tin thật và nhận sự cứu chuộc cho tất cả tội lỗi của bạn bởi đức tin, ấy là bạn phải tin cả hai việc Báp-têm của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập tự giá. Đức tin như thế mới có thể nói với bạn rằng "được Báp-têm trong danh Chúa Jêsus " điều đó nói lên rằng bạn có thể nhận sự tha thứ tất cả tội lỗi của bạn vì bạn có đức tin trong việc làm công chính của Ngài. Dĩ nhiên, các môn đồ của Chúa Jêsus cũng thi hành nghi lễ báp-têm cho những tín đồ tái sanh là những người tin vào báp-têm và Thập tự giá của Ngài. Chúa Jêsus ban mạng lệnh cho các môn đồ của Ngài làm báp-têm cho mọi người trong danh Đức Cha, Đức con và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19)
 Vả lại, Sứ đồ Phao-lô đã nói: "nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài" (Rô-ma 8:9) Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho người công chính để ấn chứng cho họ là con cái của Ngài. Đức Thánh Linh không thể ở trong tội nhân vì họ có tội. Đức Thánh Linh không thích tội lỗi; thay vào đó là sự thánh khiết (tránh xa tội lỗi). Đức Thánh Linh cũng hướng dẫn người công chính theo đường lối công chính và dẫn dắt họ theo ý Đức Chúa Cha. Vậy ý của Đức Chúa Cha là gì? Đó là rao giảng Phúc Âm nước và Thánh Linh cho mọi người trên khắp thế giới và Báp-têm cho họ theo Đại Mạng Lệnh của Ngài.
 Xác thịt của người công chính và tội nhân đều phạm tội cho đến khi chết. Tuy nhiên Chúa đã làm việc làm công chính qua báp-têm và huyết của Ngài để loại trừ tất cả tội lỗi khi con người phạm tội trong xác thịt và cả trong tấm lòng của họ. Đây là sự công chính mà Chúa Jêsus đã hoàn tất. Vì vậy Kinh Thánh đã viết : "vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin"( Rô-ma 1:17). Một người nhận được sự tha tội bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng `luật của tội lỗi và sự chết" và đi theo sự công chính của Ngài. Điều này chỉ có thể có thông qua Đức Thánh Linh, Đấng đến và ở trong những ai tin Phúc Âm nước và Thánh Linh. 
 Tất cả tội lỗi của quá khứ, hiện tại và tương lai của người công chính đã chuyển qua Chúa Jêsus trong lúc Ngài chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít. Xác thịt của người công chính cũng chết chung với Chúa Jêsus. Khi một người tin vào điều này, anh/chị ấy hiệp làm một với Chúa Jêsus và giống như Ngài trong sự chết. Điều này đã trở thành sự xét đoán cho tội lỗi của anh/chị ấy. (Rô-ma 6)
 Do đó, dù xác thịt của người công chính cũng tiếp tục phạm tội trong suốt cuộc sống của anh/chị ấy, Đức Thánh Linh ở trong lòng anh/chị ấy hướng dẫn anh/ chị ấy vì thế anh/chi ấy có thể đi theo Đức Thánh Linh. Một người công chính đi theo Đức Thánh Linh và làm công việc của Đức Chúa Trời bởi vì Đức Thánh Linh ở trong anh/chị ấy.
 Ngay cả vào thời của các Sứ-đồ, nhiều người thường đổ lỗi cách vô lý cho người tái sanh vì họ táo tợn để lo lắng về cuộc sống của những người được tái sinh, được cai trị bởi Chúa Thánh Linh. Tuy nhiên, những loại người này hiểu lầm về lẽ thật Phúc Âm nước và Thánh Linh mà các sứ đồ giảng dạy như là một suy nghĩ theo bản năng của xác thịt. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô nói với những người này: "Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? (Rô-ma 6:1-2) Ông nói: "Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi." (Rô-ma 7:25)
 Tóm lại, xác thịt của người công chính là vẫn thiếu sót và không có sự chọn lựa nào khác nhưng cứ tiếp tục phạm tội, nhưng họ vẫn đi theo Đức Thánh Linh, giảng dạy Phúc âm cho cả thế giới. Người công chính bước đi trong Thánh linh bởi vì tấm lòng của họ đặt dưới ân điển. "Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao?" (Rô-ma 6:15-16)
Giống như những bông hoa thật khác với nhưng bông hoa giả tạo, người chủ bên trong tấm lòng của người công chính và của tội nhân khác nhau. Trong khi người chủ bên trong lòng người công chính là Đức Thánh Linh để người ấy có thể bước theo Đức Thánh Linh và theo sự công chính thật trong đời sống của anh/chị ấy và điều đó làm vui lòng Đức Chúa Trời, trên khía cạnh khác thì tội nhân có sự chọn lựa khác là đi theo tội lỗi bởi vì chủ nhân trong lòng của anh/chị ấy chính là tội lỗi . Một tội nhân thì không thể hướng đến một đời sống thánh khiết bởi vì anh/chị ấy không có Đức Thánh Linh mà chỉ là tội lỗi. 
Giả định rằng những người tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh không thể sống cuộc sống thánh chỉ là một lời ngụy biện phát sinh từ những suy nghĩ theo bản năng của xác thịt.
Đức Chúa Trời cảnh báo họ rằng "Song những kẻ nầy, hễ điều gì không biết thì khinh dể hết; và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình”(Giu-đe 1:10).
Nhiều người ngày nay không hiểu đời sống của người công chính. mặc dù học hiểu rằng Phúc Âm nước và Thánh Linh là Phúc âm thật, bởi vì họ không hiểu biết đầy đủ về Phúc âm này nên họ không nhận nó vào lòng họ.
 Bạn nghĩ gì về việc làm công chính của những thánh đồ tái sanh? Họ đã dâng những gì quý nhất của họ, ngay cả chính bản thân họ như một của lễ sống, vì những công việc lành của sự phổ biến Phúc âm cho toàn thế giới. 
Theo những suy nghĩ của riêng bạn, tại sao bạn nghĩ rằng những người tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh sẽ phạm tội có chủ ý trên viện cớ của phúc âm?
Người công chính làm những việc lành bởi đức tin trong ánh sáng của lẽ thật và sự công chính của Đức Chúa Trời. Những ai thực hành sự công chính của Đức Chúa Trời thì được sanh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta hy vọng rằng tất cả tội nhân sẽ trở lại với Phúc âm mà Chúa Jêsus đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của họ bởi Báp-têm và huyết của Ngài
Vâng! điều mong ước tha thiết nhất của chúng tôi là bạn sẽ nhận được sự tha tội bởi tin nhận Phúc Âm nước và Thánh Linh bằng cả tấm lòng chân thật của bạn, và hãy chờ đợi Chúa cho đến ngày cuối cùng mà không phạm tội.