Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามมัทธิว

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (Ⅱ)
  • ISBN8983146249
  • หน้า303

ภาษาไทย 13

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ

คำนำ 

บทที่ 9
1. จงเชื่อในพระเยซูคริสต์ ผู้เสด็จมาเป็นพระเจ้าของเรา (มัทธิว 9:1-13) 
2. พระเยซูผู้เสด็จมาช่วยเรา ผู้เป็นอัมพาตทางจิตวิญญาณให้รอด (มัทธิว 9:1-13) 
3. ความเชื่อทางศาสนากับความเชื่อในพลังของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (มัทธิว 9:1-17) 
4. คนงานของพระเจ้า (มัทธิว 9:35-38)

บทที่ 10
1. พบอำนาจในการรักษาความเจ็บป่วยทั้งหมดในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (มัทธิว 10:1-16) 
2. ลองมามีชีวิตดุจคนทำงานของพระเจ้ากัน (มัทธิว 10:1-8) 

บทที่ 11
1. ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามิใช่ผู้ที่ล้มเหลว (มัทธิว 11:1-14) 

บทที่ 12
1. พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงประสงค์ความเมตตา และไม่ทรงประสงค์เครื่องสัตวบูชา (มัทธิว 12:1-8) 
2. ท่านต้องการทราบไหมว่า การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร? (มัทธิว 12:9-37) 
3. บาปที่ยกโทษให้ไม่ได้และความรับผิดชอบของผู้ที่เกิดใหม่ (มัทธิว 12:31-32) 
4. ซาตานต้องการอาศัยอยู่ที่ไหน? (มัทธิว 12:43-50) 

บทที่ 13
1. คำอุปมาของทุ่งนาทั้งสี่ประเภท (มัทธิว 13:1-9) 
2. ท่านได้รับอนุญาตให้รู้ความลึกลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์ (มัทธิว 13:10-23) 
3. อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตน (มัทธิว 13:24-30) 
4. พลังของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (มัทธิว 13:31-43) 
5. อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา (มัทธิว 13:44-46) 
6. อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิด (มัทธิว 13:47-52) 
7. มารีย์มิใช่คนวิเศษอย่างแน่นอน (มัทธิว 13:53-58) 
 
ได้เขียนเอาไว้ว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา ผู้ทรงสถิตในทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ทรงสำแดงพระเจ้า แล้ว“ (ยอห์น 1:18)
พระเยซูทรงเปิดเผยความรักของพระเจ้าแก่เราอย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! พระเยซูทรงปลดปล่อยเราอย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! ความจริงของความรอด คือข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณช่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! เราไม่เคยรู้สึกเสียใจกับการได้รับความ รอดของเราผ่านความเชื่อในพระเยซูของเรา ผู้เสด็จมาโดยน้ำและพระโลหิต (1 ยอห์น 5:6)
ตอนนี้เราเป็นผู้ไม่มีบาปของพระองค์ ใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจะสามารถได้รับการยกความผิดบาป อันเป็นนิรันดร์ และได้รับชีวิตนิรันดร์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB