Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามมัทธิว

ข่าวประเสริฐของมัทธิว  (Ⅵ) - ผู้ใดจะมีชีวิตที่ดีที่สุด ?
  • ISBN9788928238590
  • หน้า282

ภาษาไทย 32

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (Ⅵ) - ผู้ใดจะมีชีวิตที่ดีที่สุด ?

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 

บทที่ 25
1. ตอนนี้เป็นเวลาที่คนชอบธรรมเหล่านั้นจะตื่นและประกาศข่าวประเสริฐแล้ว (มัทธิว 25:1-13) 
2. คนทั้งหลายที่ยืนอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระองค์ (มัทธิว 25:31-46) 
3. สิ่งที่ทำเพื่อความชอบธรรมของคริสตจักรของพระเจ้าคือการทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 25:31-46) 
4. งานเพื่อประชาชนตามแบบพระฉายาของพระเจ้า นั้นได้ทำเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง (มัทธิว 25:31-46) 
5. มันเป็นหน้าที่ของเราในการประกาศข่าวประเสริฐ (มัทธิว 25:31-46) 

บทที่ 26
1. ถวายผอบน้ำมันหอมแก่พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 26:1-29) 
2. ทำงานอันล้ำค่าของการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 26:6-13) 
3. การรับใช้พระเจ้าอย่างแข็งขันโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ได้รับมา (มัทธิว 26:20-29) 
4. โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ (มัทธิว 26:26-28) 
5. เรามาใช้ทุกอย่างที่เรามีเพื่อข่าวประเสริฐกัน (มัทธิว 26:17-29) 

บทที่ 27
1. ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง (มัทธิว 27:45-54) 

บทที่ 28
1. ชีวิตของวิถีแห่งสาวก (มัทธิว 28:11-20) 
2. "ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลก” (มัทธิว 28:16-20) 
3. พระผู้เป็นเจ้าผู้จะเสด็จมาเป็นผู้พิพากษา (มัทธิว 28:16-20) 
 
มีคริสเตียนใหม่มากมายนับไม่ถ้วนทั่วโลก ผู้ที่เพียงเกิดใหม่โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เรากำลังเผย แพร่อยู่เรามีความใฝ่ฝัน จริงๆว่าจะได้ให้การขนมปังแห่งชีวิตแก่พวกเขา แต่มันยากสำหรับพวกเขาที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับเราใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริง เพราะว่าพวกเขานั้น อยู่ห่างไกลจากเรา
ดังนั้นในการพบกับความต้องการทางจิตวิญญาณของประชาชนของพระเยซู คริสต์ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวง ผู้เขียนจึงประกาศว่าคน ทั้งหลายที่ได้รับการยกความผิดบาปของตน โดยการเชื่อในพระวจนะของพระเยซู คริสต์จะต้องดูแลพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อที่จะปกป้อง ความเชื่อของพวกเขาและผดุงชีวิตทางจิตวิญญาณของพวกเขา
พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมอาหารแห่งชีวิตให้ท่านต่อไปผ่านคริสตจักรของพระองค์และคนรับใช้ของพระองค์พระพรของพระเจ้าจะมีอยู่กับผู้ที่ได้เกิดใหม่อีกครั้งโดยน้ำและพระวิญญาณ ผู้ปรารถนาจิตวิญญาณแท้จริงที่ร่วมสามัคคีธรรมกับเราในพระเยซู คริสต์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB