Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามมัทธิว

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (III) - ข่าวประเสริฐไหนที่สมบูรณ์สำหรับคริสเตียนทั้งหลาย
  • ISBN9788928231799
  • หน้า327

ภาษาไทย 29

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (III) - ข่าวประเสริฐไหนที่สมบูรณ์สำหรับคริสเตียนทั้งหลาย

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 

บทที่ 14
1. ปากของปุโรหิตทางจิตวิญญาณ จะต้องรักษาความรู้ของความจริง (มัทธิว 14:1-12) 
2. ทำไมพระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์ของขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว? (มัทธิว 14:13-33) 

บทที่ 15
1. พระเจ้าประทานพระพรมาให้เราอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด (มัทธิว 15:32-39) 

บทที่ 16
1. เราต้องคิดตามงามของพระเจ้าเป็นอันดับแรก (มัทธิว 16:21-25) 
2. ความเชื่อของผู้เอาชนะตัวเอง (มัทธิว 16:21-27) 
3. ความรักของเปรโตที่มีต่อพระเยซู (มัทธิว 16:21-27) 
4. ใครก็ตามที่ต้องการตามเรามา จงเอาชนะตัวเองเสียก่อน! (มัทธิว 16:21-28) 
5. จงเอาชนะตัวเองและตามพระผู้เป็นเจ้าไป (มัทธิว 16:24-27) 
6. ความเชื่อเพียงเท่านั้น ที่ช่วยเราให้รอดจากบาปได้ (มัทธิว 16:24-27) 

บทที่ 17
1. วิธีได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 17:1-13) 
2. ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้มาในวิถีของความชอบธรรม (มัทธิว 17:1-13) 

บทที่ 18
1. ผู้ที่มีความเชื่อเหมือนเด็กเล็กๆ (มัทธิว 18:1-4) 

บทที่ 19
1. ผู้ที่มั่งคั่งด้วยการกระทำดีจากเนื้อหนัง จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ (มัทธิว 19:16-30) 

บทที่ 20
1. จงดำเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (มัทธิว 20:20-28) 
 
มีคริสเตียนใหม่มากมายนับไม่ถ้วนทั่วโลก ผู้ที่เพียงเกิดใหม่โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เรากำลังเผย แพร่อยู่เรามีความใฝ่ฝัน จริงๆว่าจะได้ให้การขนมปังแห่งชีวิตแก่พวกเขา แต่มันยากสำหรับพวกเขาที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับเราใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริง เพราะว่าพวกเขานั้น อยู่ห่างไกลจากเรา
ดังนั้นในการพบกับความต้องการทางจิตวิญญาณของประชาชนของพระเยซู คริสต์ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวง ผู้เขียนจึงประกาศว่าคน ทั้งหลายที่ได้รับการยกความผิดบาปของตน โดยการเชื่อในพระวจนะของพระเยซู คริสต์จะต้องดูแลพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อที่จะปกป้อง ความเชื่อของพวกเขาและผดุงชีวิตทางจิตวิญญาณของพวกเขา
พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมอาหารแห่งชีวิตให้ท่านต่อไปผ่านคริสตจักรของพระองค์และคนรับใช้ของพระองค์พระพรของพระเจ้าจะมีอยู่กับผู้ที่ได้เกิดใหม่อีกครั้งโดยน้ำและพระวิญญาณ ผู้ปรารถนาจิตวิญญาณแท้จริงที่ร่วมสามัคคีธรรมกับเราในพระเยซู คริสต์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB