Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามมัทธิว

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (Ⅳ) - พระพรทรงจิตวิญญาณที่พระเยซูประทานมาให้เรา
  • ISBN9788928232000
  • หน้า354

ภาษาไทย 30

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (Ⅳ) - พระพรทรงจิตวิญญาณที่พระเยซูประทานมาให้เรา

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 

บทที่ 21
1. คนทำงานที่ถูกพระเจ้าใช้ (มัทธิว 21:1-11) 
2. การถูกใช้ให้ทำงานของพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นเกียรติยิ่งนัก (มัทธิว 21:1-11) 
3. ท่านจงบอกว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์” (มัทธิว 21:1-14) 
4. จงรักพระเจ้าเป็นอันดับแระและสำคัญที่สุด (มัทธิว 21:12-32) 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและข่าวประเสริฐของการไถ่บาปของความผิดบาปของเรา (มัทธิว 21:32) 
6. ความคิดของตัวเองที่ต่อต้านพระเจ้า (มัทธิว 21:44) 
7. ศาสนาจารย์ทางปรัชญาต่อต้านข่าวประเสริฐของพระเยซู (มัทธิว 21:44) 

บทที่ 22
1. มีเพียงผู้ที่สวมเสื้อแห่งน้ำและพระโลหิตเท่านั้นจะได้เข้าร่วมงานฉลองในแผ่นดินสวรรค์ (มัทธิว 22:1-14) 
2. นิยายเรื่องงานอภิเศกสมรส (มัทธิว 22:1-14) 
3. จงสวมเสื้อสำหรับการยกความผิดบาป (มัทธิว 22:1-14) 

บทที่ 23
1. คนหน้าซื่อใจคดและคนนำทางตาบอด (มัทธิว 23:1-33) 

บทที่ 24
1. จงมีความเชื่อที่เตรียมไว้สำหรับการเสด็จมาเป็นครั้งที่สองของพระผู้เป็นเจ้าในตอนนี้ (มัทธิว 24:1-8) 
2. เตรียมการสำหรับวาระสุดท้าย (มัทธิว 24:3-14) 
3. เรามาเป็นคนทำงานที่สัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้ายกัน (มัทธิว 24:3-14) 
 
มีคริสเตียนใหม่มากมายนับไม่ถ้วนทั่วโลก ผู้ที่เพียงเกิดใหม่โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เรากำลังเผย แพร่อยู่เรามีความใฝ่ฝัน จริงๆว่าจะได้ให้การขนมปังแห่งชีวิตแก่พวกเขา แต่มันยากสำหรับพวกเขาที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับเราใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริง เพราะว่าพวกเขานั้น อยู่ห่างไกลจากเรา
ดังนั้นในการพบกับความต้องการทางจิตวิญญาณของประชาชนของพระเยซู คริสต์ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวง ผู้เขียนจึงประกาศว่าคน ทั้งหลายที่ได้รับการยกความผิดบาปของตน โดยการเชื่อในพระวจนะของพระเยซู คริสต์จะต้องดูแลพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อที่จะปกป้อง ความเชื่อของพวกเขาและผดุงชีวิตทางจิตวิญญาณของพวกเขา
พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมอาหารแห่งชีวิตให้ท่านต่อไปผ่านคริสตจักรของพระองค์และคนรับใช้ของพระองค์พระพรของพระเจ้าจะมีอยู่กับผู้ที่ได้เกิดใหม่อีกครั้งโดยน้ำและพระวิญญาณ ผู้ปรารถนาจิตวิญญาณแท้จริงที่ร่วมสามัคคีธรรมกับเราในพระเยซู คริสต์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB