Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามยอห์น

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (III) - จงกินเนื้อหนังและดื่มโลหิตของเรา
  • ISBN9788928200320
  • หน้า273

ภาษาไทย 20

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (III) - จงกินเนื้อหนังและดื่มโลหิตของเรา

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ

คำนำ 
1. ข้าวบาร์เลห์กับปลาเล็กๆเหล่านี้ มีประโยชน์อะไร ต่อผู้คนมากมาย? (ยอห์น 6:1-15) 
2. การเชื่อในพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นเ ป็นงานของพระเจ้า (ยอห์น 6:16-29) 
3. ทำงานเพื่ออาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 6:16-40) 
4. อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ (ยอห์น 6:26-40) 
5. จงทำงานเพื่ออาหารที่ไม่เสื่อมสูญไปบนโลกนี้ (ยอห์น 6:26-59) 
6. เราจะต้องกินอาหารที่มาจากสวรรรค์โดยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (ยอห์น 6:28-58) 
7. พระเยซู คริสต์ ผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตของเรา (ยอห์น 6:41-51) 
8. เรากินเนื้อหนังของพระเยซูได้อย่างไร? (ยอห์น 6:41-59) 
9. จงเชื่อในพระเยซู ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ เป็นผู้ช่วยให้รอดในหัวใจของท่าน (ยอห์น 6:41-51) 
10. พระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์แท้จริงมาให้เรา (ยอห์น 6:47-51) 
11. วิธีเข้าร่วมพิธีศีลมหาสนิทด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง (ยอห์น 6:52-59) 
12. พระเยซูผู้ประทานอาหารแห่งชีวิตมาให้เรา (ยอห์น 6:54-63) 
13. ท่านจะต้องประกาศเนื้อหนังและโลหิตของพระเยซูไปสู่สมาชิกในครอบครัวของท่าน (ยอห์น 6:51-56) 
14. เราควจจะอยู่เพื่ออะไร? (ยอห์น 6:63-69) 
15. เราจะต้องมีความรู้ของความจริงที่ถูกต้อง (ยอห์น 6:60-71) 
 
จนกระทั่งถึงตอนนี้ คริสเตียนหลายไม่รู้จักในความจริง แต่รู้สึกลังเลในการกระทำทางศาสนา ทุกวันนี้คริสเตียนยังคงรักษาความเชื่อ ดั้งเดิมที่ไม่ได้ผ่าน ความรู้ในความจริง แต่โดยการเน้นเพียงรูปแบบวิธีปฏิบัติและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ข่าวประเสริฐไปถึงการ เข้าร่วมอย่างสูงสุด
ด้วยเหตุนี้ เมื่อคริสเตียนในปัจจุบันนี้ได้พบขนมปังและเหล้าองุ่นโดยบังเอิญที่มีความหมายถึงเนื้อหนังและพระโลหิตของพระเยซู ระหว่างการเข้าร่วม ชุม นุมกัน พวกเขาก็ขอบพระคุณสำหรับการเสียสละของพระโลหิตของพระองค์ และพวกเขาก็ยังคงเพิกเฉยต่อ ความจริงที่ว่า พระคริสต์ทรงรับเอาความผิด บาปทั้งหมดของพวกเขาเพียงครั้งหนึ่งและเพื่อทั้งหมดโดยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ดังนั้น ผู้เขียนขอแนะนำคริสเตียนทั้งหมดทั่วโลกให้เรียนรู้ในความหมายของเนื้อหนังและพระโลหิตของพระเยซูภายในข่าวประเสริฐของน้ำและพระ วิญ ญาณตั้งแต่ตอนนี้ไป เพื่อให้เชื่อในนั้น และให้ได้รับความรอดและได้เข้าร่วมในพระร่วมชุมนุมอันบริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้