Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามยอห์น

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (V) - ความรักของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยผ่านพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา
  • ISBN9788928214846
  • หน้า329

ภาษาไทย 37

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (V) - ความรักของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยผ่านพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด (ยอห์น 2:1-11) 
2. พระเจ้าประทานพระบุตรพระองค์เดียวของพระองค์มาให้เรา! (ยอห์น 3:16-21) 
3. น้ำพุที่พุ่งขึ้นมาที่ให้ชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 4:3-26) 
4. หญิงชาวสะมาเรียผู้มีสามีห้าคน (ยอห์น 4:6-26) 
5. พระเยซู คริสต์ ผู้ประทานชีวิตนิรันดร์มาให้เรา (ยอห์น 4:13-42) 
6. ความเชื่อแท้จริงของเขาได้ช่วยบุตรชายของเขาให้รอด (ยอห์น 4:46-54) 
7. ชีวิตทางจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงยอมรับ (ยอห์น 5:30-44) 
8. เราต้องกินและดื่มเนื้อและพระโลหิตของพระเยซูโดยความเชื่อ (ยอห์น 6:31-59) 
9. แม่น้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สดชื่นจะไหลในหัวใจของคนทั้งหลายที่ได้รับพระองค์แล้ว (ยอห์น 7:37-53) 
10. พระคุณแห่งความรอดที่พระทานให้แก่หญิงผู้ถูกจับฐานล่วงประเวณี (ยอห์น 8:1-12) 
11. พลังของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (ยอห์น 8:1-16) 
12. พระเยซู คริสต์ คือผู้ช่วยให้รอดพระองค์เดียวของมนุษยชาติ (ยอห์น 8:21-28) 
13. “ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง” (ยอห์น 8:31-36) 
14. ประชาชนที่เกิดจากพญามารและคนทั้งหลายที่เกิดจากพระเจ้า (ยอห์น 8:37-47) 
15. จงสู้กับมารด้วยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า (ยอห์น 8:44) 
16. เราต้องรู้และเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 8:48-59) 
 
ได้เขียนเอาไว้ว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา ผู้ทรงสถิตในทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ทรงสำแดงพระเจ้า แล้ว“ (ยอห์น 1:18)
พระเยซูทรงเปิดเผยความรักของพระเจ้าแก่เราอย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! พระเยซูทรงปลดปล่อยเราอย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! ความจริงของความรอด คือข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณช่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! เราไม่เคยรู้สึกเสียใจกับการได้รับความ รอดของเราผ่านความเชื่อในพระเยซูของเรา ผู้เสด็จมาโดยน้ำและพระโลหิต (1 ยอห์น 5:6)
ตอนนี้เราเป็นผู้ไม่มีบาปของพระองค์ ใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจะสามารถได้รับการยกความผิดบาป อันเป็นนิรันดร์ และได้รับชีวิตนิรันดร์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้