Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามยอห์น

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (VII) - สำหรับแกะที่หลงทาง (Ⅱ)
  • ISBN8983147288
  • หน้า296

ภาษาไทย 39

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (VII) - สำหรับแกะที่หลงทาง (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. เพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงชำระบาปทั้งหมดของเราออกไปแล้ว! (ยอห์น 13:1-17) 
2. ใช้เงินของท่านให้คุ้มค่า (ยอห์น 12:1-8) 
3. จงให้ความเชื่อของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูอย่างเป็นมิตร (ยอห์น 14:1-14) 
4. ใครก็ตามที่รักพระผู้เป็นเจ้าก็จะมีสันติสุขอยู่ในหัวใจ (ยอห์น 14:15-31) 
5. เราต่ออายุกำลังของเราผ่านการอธิษฐาน (ยอห์น 14:6-14) 
6. ความเชื่อทั้งหมดของการเชื่อในพระเจ้านั้นแท้จริง (ยอห์น 14:1-14) 
7. เราได้มาเป็นเพื่อนของพระผู้เป็นเจ้า (ยอห์น 15:11-17) 
8. หากท่านรักพระผู้เป็นเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ท่านจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดี (ยอห์น 15:1-17) 
9. พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเถาองุ่นแท้ และเราเป็นกิ่ง (ยอห์น 15:1-10) 
10. เรามาให้เราออกผลในชีวิตแห่งความเชื่อของเรากันเถอะ (ยอห์น 15:1-9) 
11. การสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของความเชื่อที่แท้จริง (ยอห์น 15:1-12) 
12. จงวางใจในพระผู้เป็นเจ้า (ยอห์น 16:1-21) 
 
สื่งที่พระเจ้าทรงต้องการทำ ก็คือ เพื่อทำให้เราได้เข้ามาเป็นบุตรของพระองค์ด้วยการทำให้เราได้เกิดใหม่โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
มนุษย์เราเกิดมาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาของพระเจ้าก่อน แต่ถ้าเราได้รับการยกความผิดบาปด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเราก็ได้ เกิดใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นบุตรของพระเจ้า สิ่งนี้หมายความว่าหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาและย้ายบาปทั้งหมดของเราออกไป เราผู้ที่เคยตาบอดจึงสามารถ ได้รับการมองเห็นในตอนนี้
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้